Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proposta de resolució de retirada de la LOMCE

El grup parlamentari Socialista, juntament amb els de CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP han registrat una proposta de resolució que parteix de la iniciativa del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) i que demana la retirada de la llei d’Educació impulsada pel ministre Wert i la defensa de les bases inclusives del model d’escola catalana definides en el nostre ordenament jurídic.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Proposta de resolució de retirada de la LOMCE

  1. 1. PARLAMcï" SjTS SecretariaDE CATAIUMY» MflM 0 A n e r a lREGISimk GENERALjuxy 2013/TOENTRADA NÚ.Vi,Ref.: 250RMR23051300009A LA MESA DEL PARLAMENTEls grups sotasignants, dacord amb el que estableixen els articles 145 i 146del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent pertal que sigui substanciada davant la Comissió dEnsenyament i Universitats.El dret universal a leducació ha destar garantit pels poders públics. La LOMCEposa en qüestió la universalitat del dret a ieducació en introduir lexpressió"titulares del derecho a la educación" on sindica, per passiva, que hi pot haverpersones que no siguin "titulars" del dret. En el mateix article rebaixa la res­ponsabilitat dels poders públics I dóna la mateixa potestat de regulació i finan­çament als agents privats: "otros agentes, públicos y privados, que desarrollanfunciones de regulación, de financiación o de prestación..."n El talent individual i col·lectiu és el resultat de leducació, no una qualitatinnata i inamovible. Els Infants tenen dret a construir la seva identitat i els seustalents en un procés de cooperació social que redefineix contínuament la cul­tura col·lectiva, el patrimoni humà primordial. Aquesta és precisament la gran­desa de leducació, que ens permet ser millors que nosaltres mateixos. No po­dem compartir que el sistema educatiu tingui com a missió reconèixerdiferències dorigen i "encauzarlas en distintas trayectorias", sinó compensar­les mitjançat una bona educació per fer efectiva la igualtat doportunitats en lavida adulta.• Leducació implica un compromís ètic amb la societat i amb la convivènciademocràtica. Defensem leducació en els valors comuns duna societat demo­cràtica, un currículum laic en leducació bàsica, que permeti a les persones laformació de criteri lliure i propi, des del respecte i el coneixement de diferentsopcions ideològiques o religioses. La diferenciació escolar de lalumnat quecursa religió i el que cursa una assignatura alternativa i leliminació duna for­mació comuna en els valors de ciutadania no són mesures adequades per alconreu de lesperit crític ni de la solidaritat democràtica.EXPOSICIÓ DE MOTIUSModel: 250 Proposta de resolució
  2. 2. P A R L A M E N T D E C A T A L U N Y A1PARLAMD-ir ||?|a SecretariaDE CATALl.MvftGeneralREGISTRE GENERAL5 - JUNYZOKIentrada NÚM..i,Íé.l;V,,,N T . /IO• La segregado escolar opera contra leducació, la construcció de coneixementi la cohesió social. La LOMCE promou la segregació escolar de lalumnat pernivell adquisitiu, amb la promoció del mercat educatiu í de polítiques de com­petitivitat entre escoles. Promou la segregació per sexe, la segregació per reli­gió, per "especialització curricular", per rendiment escolar... Facilita la segrega­ció escolar, també, mitjançat una normativa dadmissió dalumnes que dónapotestat a les direccions dels centres per seleccionar lalumnat.• La corresponsabilitat és un factor dèxit en leducació. Cal tota una tribu pereducar un infant. És necessari que la normativa educativa tingui coherència enel conjunt dEuropa. Igualment és necessària la capacitat de decisió en educa­ció de la societat catalana a través del seu govern i dels seus poders locals, pera la implementació de les polítiques sobre el territori i per a la pervivència dela cultura pròpia. Alhora és imprescindible la capacitat de fer projecte educatiuconcret a cada centre o grup de centres, amb la implicació de la comunitateducativa. La LOMCE Ignora les directives europees, usurpa competències algovern de Catalunya, anul·la la capacitat dintervenció dels municipis, descon­sidera la intervenció dels agents socials i minimitza la participació de la comu­nitat educativa en el sistema. Daquesta manera, el sistema és més ineficient, ials seus actors principals sels redueix el millor que poden aportar: la sevaresponsabilitat i la seva iniciativa.• Lescola catalana i la immersió lingüística han estat una política de consens aCatalunya i un factor dintegració per a la ciutadania catalana de qualsevol ori­gen. La societat catalana no ha de permetre la fractura social ni la pèrdua cul­tural que laplicació de la LOMCE suposaria, en permetre escoles amb llengüesvehiculars diferents, o en reduir el pes de la llengua i la cultura catalanes en elsistema educatiu. En aquest sentit operen no només els preceptes de la LOMCErelacionats amb les competències de la Generalitat, i sobre el propi currículum,sinó les disposicions relatives a lavaluació mitjançant proves externes ambefectes sobre la promoció i la selecció de lalumnat.• La millora de la qualitat de leducació pública saconsegueix mitjançant unesforç col·lectiu i continu basat en el coneixement de les ciències deleducació, en la investigació i en la innovació pedagògica. És inacceptable laselecció i la classificació de les matèries del currículum, els plantejaments or-ganitzatius i de gestió, lerrònia concepció dautonomia de centres... La LOMCEno avança en la formació del professorat i del conjunt de la comunitat educati­va, ni en la promoció de la investigació, la transferència de coneixement i lainnovació. Al contrari, la LOMCE sufana de basar-se en el "sentido común".Per aquests motius, el Crups sotasignants presenten la següent:Model: 250 Proposta de resolució2
  3. 3. 1PROPOSTA DE RESOLUCIOPARLAMü»" SecretariaOE Cf-TALUkYA G e n e r a lREGISTRE GENERAL5 - Mí 2013 jENTRADA NUM.N . T / 1 0El Parlament de Catalunya Insta Govern de la Generalitat a:1. Instar al Govern de lestat a procedir a la retirada del text del "Proyectode Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa" (LOMCE).2. Defensar les bases Inclusives del model descola catalana definides en elnostre ordenament jurídic. •Palau del Parlament, 23 de maig de 2013Ramona Barrufat i SantacanaDiputada del GP de CiURodo MartínDiputada del GAnna S^ó i CastellóDiputad! del GPdERCpere RodrigoCJoaiTMeTia ArcaDiputat del CP dICV - EUiAQuim Arrufat IbáñezDiputat del GP MixtModel: 250 Proposta de resolució3

×