Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí n.20. Acció de Govern

3 anys d’un Govern d’Esquerres
De les accions del Govern del president Montilla detallem:
* 3 anys d’un Govern ferm en el desplegament de l’Estatut
* 3 anys d’un Govern que lluita contra la crisi
* 3 anys d’un Govern de consens en els temes claus del país
* 3 anys d’un Govern que sap on va:
* Cap a una economia d’alt valor afegit
* Cap a una societat del benestar més forta
* Cap a una Catalunya encara més vertebrada
* Cap a una Catalunya intolerant amb la corrupció
* 3 anys d’un govern que protegeix les principals víctimes de la crisi
* 3 anys d’un govern que ajudem les empreses catalanes a sortir reforçades de la crisi
* 3 anys d’un govern que avança en l’autogovern
* 3 anys d’un govern que modernitza l’educació
* 3 anys d’un govern que amplia els drets de l’Estat del Benestar
* 3 anys d’un govern que impulsa unes infraestructures en benefici de tots
* 3 anys d’un govern que no dóna l’esquena als municipis

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Butlletí n.20. Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anysd’unGovernferm en el desplegamentde l’Estatut:<br />Tenim un noumodel de finançament, que aportaràfins a 3.600 M€ mésper millorarelsserveispúblics<br />Hemaconseguit el traspàs del servei de Rodalies, que garantirà un serveimésproperalsusuarisd’aquesttransportpúblic.<br />Hemaconseguit que l’Estatinverteixi en infraestructures a Catalunya l’equivalent del pes d’aquesta en el PIB espanyol, i per tantfins el 2013, rebrem34.750 M€ per construir noves infraestructuresestratègiquespel país.<br />
 3. 3. L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que lluita contra la crisi<br />Treballantperquèningúquedienrere. Ni elstreballadors, ni les sevesfamílies, per això:<br /><ul><li> El Govern ha completatl’ajutdels 420€ de l’Estatalsaturatssensesubsidi, perquè es forminmentre cerquen feina
 4. 4. En 3 anys, s’haquasidoblat la Renda Mínima d’Inserció
 5. 5. Mésde 87.800 famíliesafectades per la crisi es beneficien d’ajuts per accedir a l’habitatge</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que lluita contra la crisi<br />El Governajuda a les empreses a sortirenfortidesde la crisi: <br /><ul><li>Amb500 M€ en avals per superar elsproblemes de liquiditat
 6. 6. Amb300 M€ per la creació de PIMES i autònoms o 35.000 persones assessorades per crear empreses
 7. 7. Gràciesa les negociacions del President Montilla, SEAT, NISSAN i SONY mantindran la sevaactivitat a Catalunya</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que lluita contra la crisi<br />Gràciesa l’esforçconjuntdel Govern de l’Estat i del de la Generalitat: <br /><ul><li>hemreactivat el mercat de l’automoció, ambajuts per comprar vehicles
 8. 8. hemmantingut la inversió en l’obra pública per mantenir el sector de la construcció</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern de consens en els temes claus del país:<br />Hemsignatamb la societat civil i ambelspartitspolíticsels4 pactes nacionals que el President Montilla es va comprometre a l’inici de la legislatura:<br /><ul><li>El de l’Habitatge, per garantir que tothomtinguiaccés a una vivenda,
 9. 9. El de la Recerca i Innovació, base per transformar la nostraeconomia en una de més productiva i d’alt valor afegit
 10. 10. El de la Immigració, per mantenir una societat cohesionada
 11. 11. El de les Infraestructures, que garanteix una inversió de 100.000 M€ pels 12 propersanys en les infraestructuresbàsiques del país.</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que sap on va:<br />Cap a una economiad’alt valor afegit<br />Per això el Governd’Esquerres insufla la transició de les activitatsempresarialscap a una majorproductivitat i l’elaboració de productes de més valor afegit, amb:<br /><ul><li> La revisió de l’AcordEstratègic per la Internacionalització de l’economia
 12. 12. 670 M€ mésdestinats a l’R+D en 3 anys</li></ul>Ambresultatsclars:<br /><ul><li>Catalunya té el major nombre d’empreses innovadores de l’Estat
 13. 13. Catalunya lidera ambaltresregionseuropees la recerca biomèdica, agroalimentària, en supercomputació, física o automoció</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que sap on va:<br />Cap a una societat del benestar més forta<br />Per aixòapostem per l’Educació Pública:<br /><ul><li>una escola de mésqualitatamb la nova Lleid’Educació
 14. 14. Construccióde 2 escoles per setmana i 25 places de llar d’infants al dia
 15. 15. Implantantel trilingüisme i l’ús de les noves tecnologies
 16. 16. Ambuna millor FP (el 57% delsgraduatsd’FPtrobenfeinaals 6 mesosd’acabarelsestudis)
 17. 17. Ambmésajuts per quiméshonecessita: El 36% delsalumnestenen beca menjador o per comprar llibres
 18. 18. Ambmésmestres: 8 mestrescontractats cada dia i l’interinatge sota mínims, fins al 11%</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que sap on va:<br />Cap a una societat del benestar més forta<br />Per aixòincrementemelsServeisSocials:<br /><ul><li>comels que reben les més de 91.000 persones gràcies a la Llei de la Dependència, que varemaprovarelspartitsd’esquerres al Congrés
 19. 19. amb6 noves places de residència cada dia
 20. 20. ambméssuportalsinfants en risc(3.000 € més per infant)
 21. 21. creantdrets per les famíliesmonoparentals
 22. 22. proteginteconòmicamentles dones maltractades</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que sap on va:<br />Cap a una societat del benestar més forta<br />Per això treballem per mantenir una Sanitat de qualitat:<br /><ul><li> una sanitat pública méspropera: el 97% de la població té un centre de salut a 10 minuts de casa
 23. 23. ambmésserveis: migmilió de persones que tenennousserveissanitarisgratuïts
 24. 24. ambelsmillors hospital d’Espanya: Clínic, Valld’Hebron i Bellvitge lideren el rànquingdels 20 millorshospitals de l’Estat)</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que sap on va:<br />Cap a una societat del benestar més forta<br />Per això ens esforcem per tenir un país més Segur:<br /><ul><li>ambmés de 15.000 mossosper tot Catalunya,
 25. 25. ambel menor nombre d’accidentsmortals a les carreteres: 170 mortsmenys des del 2006.
 26. 26. ambjutjatsnous: el 90% delscatalanstindranabans de finals del 2010 un jutjatnou
 27. 27. amb3 presons noves en 6 anys. CiU en va fer2 en 23 anysostentant el poder.</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que sap on va:<br />Cap a una societat del benestar més forta<br />Ambméstransportpúblic, perquè el 50% de la població no té carnet de conduir:<br /><ul><li>1 nou tren cada mes i mig
 28. 28. 1 nova líniade transportpúbliccada 5 dies
 29. 29. 1 nova estaciód’autobúsmilloradacada mes
 30. 30. Ambla xarxa de transportpúblicmésaccessibled’Europa: 1 estacióde Metro adaptada cada mes
 31. 31. El 87% de la poblaciógaudeix de la integraciótarifària</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que sap on va:<br />Cap a una societat del benestar més forta<br />Ambméstransportpúblic, perquè el 50% de la població no té carnet de conduir:<br /><ul><li>Ambmetro nocturntotselsdissabtes a la nit
 32. 32. Ambla transformació de la línia de tren del Baix Llobregat en metro comarcal
 33. 33. Amb la gratuïtat del transportpúblicpelsmenors de 12 anys</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que sap on va:<br />Cap a una Catalunya encara més vertebrada<br />Ambprojectesdinamitzadors de l’economia de tot Catalunya:<br /><ul><li>Ambmésautovieslliures de peatge que de pagament: 50 km noussensepeatge vs. 0 ambpeatge
 34. 34. Ambel 1er aeroport comercial de la Generalitat a Lleida
 35. 35. Ambel 1er aeroportcorporatiude Catalunya al’Anoia
 36. 36. Ambel majordesplegamentde sòllogísticfet a tot Catalunya, que fa d’aquesta la 1ª CCAA en sòllogístic de l’Estat</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que sap on va:<br />Cap a una Catalunya encara més vertebrada<br />Treballant de la màdelsajuntaments:<br /><ul><li>Amb5 actuacions de milloraa cada municipi de mitjana, gràcies al Pla Únicd’Obres i Serveis
 37. 37. Amb el Pla de Barris, que beneficia a més del 10% delscatalans
 38. 38. Ambmés de 500 equipamentsconstruïts atot Catalunya</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que sap on va:<br />Cap a una Catalunya encara més vertebrada<br />Solucionantdèficitshistòrics: <br /><ul><li>Com el de l’aigua, que amb 1 sola sequera, gràcies a la dessalinitzadora del Prat, hemgarantitl’aigua del futur
 39. 39. Comel de l’energia, ambuna llei que garanteix el subministrament, i una producciód’energia renovable històrica: 18 vegadesmésd’energia fotovoltaica i 6 vegadesmésd’eòlica en 3 anys
 40. 40. Comel de les telecomunicacions, garantint que totselsnuclis de més de 50 habitantstinguin Internet, TDT i telefoniamòbil
 41. 41. Comel del regadiu, amb la posada en funcionament del Canal Segarra-Garrigues</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que sap on va:<br />Cap a una Catalunya encara més vertebrada<br />Respectant el mediambient: <br /><ul><li>Catalunyaés la 1ª CCAA amb un pla de mitigació del Canviclimàtic
 42. 42. Hemreduït les emissions de gasoscontaminantsi CO2gràcies a la limitació de velocitat a 80 km/h
 43. 43. Tindrem275.000 hectàreesprotegides noves, més del doble que les actuals
 44. 44. Hemestabilitzat la generació de residus per càpita, en 1,64 tones per persona al dia</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />El Govern celebra tres anys de legislatura<br />3 anys d’un Govern que sap on va:<br />Cap a una Catalunya intolerant amb la corrupció<br />Reforçant les institucions i les lleis que fomenten la transparència: <br /><ul><li>Elsajuntaments que no presentinelsseuscomptes a la Sindicatura de Comptes no rebranajuts del Govern
 45. 45. Les organitzacions que rebinsubvencionsdel Govern no podranferdonacionsapartitspolíticso afundacionspolítiques
 46. 46. Màximatransparènciaen elsprocessosurbanístics
 47. 47. Hemcreat la Oficina Antifraude Catalunya
 48. 48. Hemcreat la Oficina Pressupostàriadel Parlament
 49. 49. Hemaprovat un projecte de Llei del Síndic de Greuges</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />3 anysd’unGovernd’Esquerres<br />3 anysd’ungovern que protegeix les principalsvíctimes de la crisi<br />3 anysd’ungovern que ajudem les empreses catalanes a sortirreforçades de la crisi<br />3 anysd’ungovern que avança en l’autogovern<br />3 anysd’ungovern que modernitzal’educació<br />3 anysd’ungovern que amplia elsdrets de l’Estat del Benestar<br />3 anysd’ungovern que impulsa unes infraestructures en benefici de tots<br />3 anysd’ungovern que no dónal’esquenaalsmunicipis<br />

×