Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí n.18 Acció de Govern

469 views

Published on

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
* Més mesures per combatre la corrupció
* Seguim desplegant l’autogovern amb el Consell de Garanties Estatutàries
* Garantim el subministrament energètic sostenible
* Impulsem la competitivitat de les empreses catalanes
* Més recursos per l’agricultura catalana
* Una medicina més moderna per millorar la salut
* 3.750 noves places d’escola Bressol públiques
També describim accions específiques territorials:
* Bages
* Baix Empordà
* Gironès
* Maresme
* Montsià
* Pallars Sobirà
* Regió Metropolitana
* Segrià

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Butlletí n.18 Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />Més mesures per combatre la corrupció<br />El Governaprova un conjunt de reformes per promoure la transparència i un millorgovern<br />Modifiquem la normativa urbanística, perquè<br />Les requalificacions es facin de forma méstransparenti beneficien i tot el municipi<br />Modifiquem la normativa relativa a fundacions, per<br />Evitar que les fundacions de partitspolítiquesrebindonatiusd’empresesquetreballenpelGovern<br />No subvencionaremfundacionsque fan un mal usdelsseus recursos (ambsousdesorbitatsdelsseusdirectius)<br />
 3. 3. L’acció de Govern més destacada <br />Més mesures per combatre la corrupció<br />El Governaprova un conjunt de reformes per promoure la transparència i un millorgovern<br />Modifiquem la normativa relativa a control de les financespúbliques:<br />Reforçant la obligatorietatdelsajuntaments a presentarelsseuscomptesdavant la Sindicatura de Comptes<br />No subvencionaremajuntamentsque no regulinla sevarelacióamb la Sindicatura de Comptes<br />
 4. 4. L’acció de Govern més destacada <br />Més mesures per combatre la corrupció<br />El Governaprova un conjunt de reformes per promoure la transparència i un millorgovern<br />El Governd’Esquerresfa temps que lluita contra la corrupció:<br /> En 3 anyshemcreat la nova Oficina Antifrau de Catalunya, i la Oficina Pressupostària del Parlament<br />Mésinformació: Nota de premsa relativa alsAcords de Govern<br />
 5. 5. L’acció de Govern més destacada <br />Seguimdesplegant l’autogovernamb el Consell de Garanties Estatutàries<br />Els membres del Consell de Garanties Estatutàriesprenenpossessió<br />El Consell de GarantiesEstatutàriesvetllaràperquè les disposicions de la Generalitat s’adeqüin a l’Estatut i a la Constitució<br />En paraules del President Montilla,<br />La posada en marxa del Consell representa una de les fitesimportants del desplegamentestatutari, impulsatpelGovern des del començamentd’aquesta legislatura<br />
 6. 6. L’acció de Govern més destacada <br />Seguimdesplegant l’autogovernamb el Consell de Garanties Estatutàries<br />Els membres del Consell de Garanties Estatutàriesprenenpossessió<br />Una vegada més, la voluntatinsubornable de desplegament del nostreEstatut. És la nostrallei, és la nostravoluntat.<br />Es demostra que malgratelsentrebancs i el pessimisme, l’Estatutésviu, plenament constitucional, plenamentvigent, i el nostreautogovernavança.<br />
 7. 7. L’acció de Govern més destacada <br />Seguimdesplegant l’autogovernamb el Consell de Garanties Estatutàries<br />Els membres del Consell de Garanties Estatutàriesprenenpossessió<br />El Govern del President Montilla ha avançatfermament en el desplegament de l’Estatut, així, en 3 anysjatenim:<br />Un noumodel de Finançamentque aporta més recursos i mésautonomiafinancera a Catalunya<br />El Traspàs del Servei de Rodalies, que comportarà una gestióméspropera a les necessitatsdelsciutadans<br />
 8. 8. L’acció de Govern més destacada <br />Seguimdesplegant l’autogovernamb el Consell de Garanties Estatutàries<br />Els membres del Consell de Garanties Estatutàriesprenenpossessió<br />L’aplicació de la DisposicióAddicional 3ª de l’Estatut, que garanteix que l’Estatinvertirà a Catalunya l’equivalent del pes d’aquesta en el PIB espanyol, és a dirmés de 34.000 M€ d’aquí al 2013<br />Hemrebutja19 competènciesi hemaprovatmés de 30 lleisvinculades a l’Estatut<br />Mésinformació: Discursíntegre del President en relació a la presa de possessiódelsmembres del Consell de GarantiesEstatutàries<br />
 9. 9. L’acció de Govern més destacada <br />Garantim el subministramentenergèticsostenible<br />El Governaprova la revisió del Pla de l’Energia 2006-2015<br />Hemaprovat la revisió del Pla de l’Energiaque prioritzal’eficiènciail’estalvienergèticfront a la producció. Hidestinarem1.053M€ <br />El Pla permetràestalviar 10.786M€ en factura energèticai més de 6.731 M€ en la importació de combustibles<br />El Governpreveu que l’aplicació del Pla generarà80.000 llocs de treball, 55.000 vinculats a l’eficiència i 25.000 provinents de les energies renovables<br />
 10. 10. L’acció de Govern més destacada <br />Garantim el subministramentenergèticsostenible<br />El Governaprova la revisió del Pla de l’Energia 2006-2015<br />Hemsuperatelsobjectiusmarcats en energia fotovoltaica (tenim 161,2 MW en serveipels 50 previstos per l’anyvinent)<br />Hemassolit la fitaprevista en incineració de residus, arribant a la generació de 45,2 MW i avancem en la Minihidràulicaamb 272,2 MW en serveipels 288,5 MW previstos pel 2010<br />
 11. 11. L’acció de Govern més destacada <br />Impulsem la competitivitat de les empreses catalanes<br />El Govern i el Consell de Cambres de Catalunya signen un conveni per impulsar la competitivitat de l’empresa catalana<br />5M€ per donar suport a prop de 3.000 empresesa tot Catalunya.<br />Suport en la internacionalització, la innovaciódelssectorsproductiuscatalans<br />El nostreGovernactuaambconsensamb la societat civil, per aixòanem de la mà del Consell de Cambres en aquesta iniciativa de dinamització empresarial<br />Des del Govern del President Montilla donemsuport al desenvolupament de projectes de futur, destinantmés de 54M€ per engegarnousprojectes, 70M€ per la penetració en nousmercats, i 960M€ per incrementar línies de negoci.<br />
 12. 12. L’acció de Govern més destacada <br />Garantim el subministramentenergèticsostenible<br />La Unió Europea aprova la proposta de modificació del Programa de Desenvolupament Rural de la Generalitat<br />Més de 1.000 M€, aquestés el resultat final de la modificació del Programa de Desenvolupament Rural pelperíode 2007-2013. 45 M€ mésdelsinicialmentprevistos.<br />Ambaquestamodificació, el Govern del President Montilla consolida un canvi en la política agrària:<br />El rejoveniment del sector agrari, la millora de la competitivitat de les explotacions i ferfrontalsnous reptes de canviclimàtic, energies renovables, aplicaciód’enfocamentsinnovadors i biodiversitatdel sector agrari.<br />
 13. 13. L’acció de Govern més destacada <br />Una medicina més moderna per millorar la salut<br />El Govern i l’Estat destinaran 10 M€ a les noves tecnologies de la salut<br />10 M€ per implantar la Recepta Electrònica, la Història Clínica Compartida, la digitalitzaciód’imatgesmèdiques, la telemedicina i la Carpeta Personal de Salut.<br />Incorporemmillorestecnològiquesque permeten garantir una assistènciasanitàriamésàgil, mésràpida i méseficaç<br />Des del Govern del President Montilla treballemperquè la salut pública sigui la primera opciódelscatalans.<br />
 14. 14. L’acció de Govern més destacada <br />3.750 noves places d’escola Bressol públiques<br />El Govern i l’Estatacordenelfinançament de 3.748 places d’escola bressol<br />Crearem 3.750 noves places d’escolabressol a tot Catalunya, en 52 escolesbressol<br />El Govern aposta per una educació de 0 a 3 anys de qualitat, per aixòcol·laboraambelsajuntaments en dotar de més places d’escolabressol. Elsresultats son clars:<br />En 3 anyshemcreat 55 places en llarsd’infants cada dia<br />
 15. 15. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Bages…<br /><ul><li>Avancemcap al Tren-Tramvia del Bages</li></ul>El Governsotmet a informació pública l’estudiinformatiu per a implantar nousserveis de tren-tramvia al Bages<br />Transformarem 25 km de via de mercaderiesentre Manresa, Súria i Sallent, per adequar-los al transport de viatgers<br />Crearem 9,4 km de noustramsper donar serveialsnuclisurbans de Manresa, Súria i Sallent, Sant Joan de Vilatorrada, i alspolígonsindustrials de la zona<br />Un nouservei de transportpúblicamb25 parades, 3 de les qualsseranintercanviadors entre FGC i Renfe<br />
 16. 16. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Bages…<br /><ul><li>Avancemcap al Tren-Tramvia del Bages</li></ul>El Governsotmet a informació pública l’estudiinformatiu per a implantar nousserveis de tren-tramvia al Bages<br />Crearem3 noves línies de tren-tram, duesinterurbanes per a enllaçarSant Joan de VilatorradaambSúria i ambSallent, i una altra urbana per a atendre la demanda local a Manresa<br />Invertirem 105 M€ per fer un saltqualitatiu en el transportpúblic del Bages<br />
 17. 17. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al BaixEmpordà…<br /><ul><li>Méscreuers que mai al port de Palamós</li></ul>El Govern presenta les xifres de creuers de la temporada 2009 del Port de Palamós<br />32 escales i 33.554 passatgers, aquestssónelsresultats de la millor temporada dels 10 anys de creuers del Port de Palamós<br />Una activitat que ha representat1,9 M€ d’ingressos al Port, a Palamós i al BaixEmpordà<br />Des de fa 3 anys el Govern ha apostatper dinamitzarl’activitat de creuers del Port de Palamós, ambactuacionscomla nova terminal de creuers.<br />
 18. 18. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Gironès…<br /><ul><li>Millora del Trànsit a Llambilles</li></ul>El Govern impulsa la construcciód’una rotonda a la C-65 a Llambilles<br />2,4 M€ per una nova rotonda quemillori la fluïdesa del trànsita Llambilles<br />Una actuació que millora la seguretatdelsveïns del municipi i delsusuaris de la carretera C-65 que uneix el Gironèsamb el BaixEmpordà<br />
 19. 19. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Maresme...<br /><ul><li>2 escoles noves a Mataró</li></ul>El Govern inaugura 2 noves escoles a Mataró<br />9,2 M€ per les noves escoles Maria MercèMarçal i Montserrat Solà a Mataró<br />Dos nous centres, amb una capacitat per 900 alumnes. Aquestsedificissubstitueixenelsmòdulsprovisionalsambelsque varen començar ara fa 2 i 3 cursos.<br />Mantenim la inversió de construir 2 escoles noves per setmana, perquèvolem que elsnostresfills i fillesestudiïn en les millorscondicions<br />
 20. 20. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Montsià...<br /><ul><li>Una nova residència a Amposta</li></ul>El Govern destina 400.000€ a una nova residència per personesambdiscapacitatintel·lectual<br />400.000€ per una nova residènciaamb 12 places per persones ambdiscapacitatintel·lectual a Amposta<br />Des del Govern del President Montilla treballem de la mà de les entitats per atendreelsmésfràgils, perquèsón la nostraprioritat<br />
 21. 21. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al PallarsSobirà...<br /><ul><li>Milloradelscaminsrurals del PallarsSobirà</li></ul>El Govern destina 4,8 milions d’euros a lamillora de camins del PallarsSobirà<br />4,8 M€ perquè el Consell Comarcal del PallarsSobiràmilloricaminsdurantels 3 propersanys<br />La milloradelscaminsruralsés una política de reequilibri territorial. Per això el Governmillorarà al llargd’aquestanymés de 180 km de caminsrurals<br />
 22. 22. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />A la RegióMetropolitana...<br /><ul><li>Millora de laxarxa de comunicacions entre Martorell i Terrassa</li></ul>El Govern impulsa les obres de millora de la C-243c entre Martorell i Terrassa.<br />2,4 M€ permillorar la carretera que uneixMartorellamb Terrassa<br />Unes milloresconcentrades en garantir una majorseguretatviària, gràcies a un nouferm i a l’adequació de diversesinterseccions al llargdels 12 km de l’actuació.<br />
 23. 23. MÉS ACCIÓ DE GOVERN<br />Al Segrià...<br /><ul><li>Comencenles obres per la nova ronda Sud de Lleida</li></ul>El Govern inicia les obres de la nova ronda Sud de Lleida<br />38,5 M€ per desdoblar i ampliar la ronda Sud cap a l’Estambl’objectiu de millorar la viabilitat de l’àrea urbana de Lleida<br />Aquesta obra ésel primer pas per tancarl’anellaviàriad’altacapacitat de Lleida.<br />

×