Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí n.16 Acció de Govern

441 views

Published on

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
* Tolerància zero amb la corrupció
* Un pas més en la participació dels ajuntaments en les polítiques del Govern
* Màxim suport als plans d’ocupació del món local
* A pesar de la crisi, continua la inversió estrangera
* L’any vinent, jutjats més moderns
* Més suport a les víctimes de violència de Gènere
* Més participació en l’Espanya i en l’Europa plurals

També describim accions específiques territorials:
* Terres de l'Ebre
* Vall d'Aran

Published in: News & Politics, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Butlletí n.16 Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />Tolerànciazeroamb la corrupció<br />El Govern presenta les mesures per reforçar el control de les subvencions públiques<br />El Govern no toleraràl’úsindegut de fonspúblics, per això:<br />Quirebisubvencionsdel Governno podràrealitzardonacions a partitspolíticso a fundacions de partitspolítics<br />El Governpodrà efectuar actuacionsde control i requerir informació al destinatari final delsfons, encara que aquest no sigui el titular inicial de la subvenció<br />El Governelaborarà un protocolúnicd’actuacions per a la supervisió de les entitatssubvencionades<br />
 3. 3. L’acció de Govern més destacada <br />Tolerànciazeroamb la corrupció<br />El Govern presenta les mesures per reforçar el control de les subvencions públiques<br />El Govern no toleraràl’úsindegut de fonspúblics, per això:<br />La compatibilitat de càrrecsen diferentsentitats que estiguinvinculadeshaurà de ser coneguda i, si s’escau, autoritzadapelProtectoratde fundacions<br />S’impulsarà la creaciód’òrgans de control internen el sí de les fundacions, integrats per persones que no hiocupincàrrecsexecutius<br />
 4. 4. L’acció de Govern més destacada <br />Tolerànciazeroamb la corrupció<br />El Govern presenta les mesures per reforçar el control de les subvencions públiques<br />El Govern vol evitar les males pràctiques per part de les entitats que reben fons públics, per això:<br />La Generalitat no concediràsubvencions, ajuts o transferències a entitatselsdirectius de les qualspercebinretribucionsdesproporcionades<br />S’establiran les regulacions precises per limitar l’acumulació de càrrecsexecutius o de gestió entre dues o mésentitatsperceptores de subvencions de la Generalitat<br />Més informació: Document de mesures per reforçar el control de les subvencions públiques i millorar la transparència<br />
 5. 5. L’acció de Govern més destacada <br />Un pasmés en la participaciódelsajuntaments en les polítiques del Govern<br />El Govern ha presentat el Projecte de llei del Consell de Governs Locals al ple del Parlament<br />Creem un òrgan de representaciódelsmunicipis i les vegueries en les institucions de la Generalitat<br />Aquesta futura lleireforçarà el fet de que el món local ha de ser escoltati ha de participar en la tramitacióparlamentària de les iniciativeslegislatives que l’afectin<br />Aquesta nova legislacióésun pasmés en el desplegament de l’Estatutd’Autonomia<br />
 6. 6. L’acció de Govern més destacada <br />Un pasmés en la participaciódelsajuntaments en les polítiques del Govern<br />El Govern ha presentat el Projecte de llei del Consell de Governs Locals al ple del Parlament<br />El Govern del President Montilla creu en elsgovernslocals, l’administraciómésproperaalsciutadans, i per això treballa per reforçar-ne la participació i elsdretsfrontd’altresinstitucions<br />El futurConsell de GovernsLocalsserà una institució exclusiva pelmón local<br />
 7. 7. L’acció de Govern més destacada <br />Màximsuportalsplansd’ocupació del món local<br />El Governreforça les iniciatives de creaciód’ocupació i de formació de persones en situaciód’atur<br />En un moment de crisi, incrementem un 41% el pressupostdestinatalsplansd’ocupaciólocals<br />La crisi actual obliga a un sobreesforçpressupostarien matèriad’ocupació, perquè el Govern té com a prioritatajudar a les víctimes de la crisi<br />Gràcies a aquestesforçpressupostari, l’anyvinent es contractaran el triple de persones en aturen sectors i activitatseconòmiques, fins arribar a les 21.000 persones<br />El Govern aposta per la formaciódelsaturats, perquèaqueststinguinmésoportunitatslaborals. Per aixòhemdoblat el nombre de treballadorsformats, finsals102.727<br />
 8. 8. L’acció de Govern més destacada <br />Un pasmés en la participaciódelsajuntaments en les polítiques del Govern<br />El Govern ha presentat el Projecte de llei del Consell de Governs Locals al ple del Parlament<br />El Govern té clar que els ajuntaments són els governs més propers als problemes dels ciutadans, i per tant els que tenen millors solucions, per això:<br />Hemgeneratmés de 57.000 llocs de treballambelsFonsd’inversió local<br />Hemdestinatmés de 120 M€ a donar suport al món local en formació i ocupació de persones aturades<br />Més informació: Nota de premsa relativa als Acords de Govern<br />
 9. 9. L’acció de Govern més destacada <br />A pesar de la crisi, continua la inversióestrangera<br />El Govern presenta l’estat de la inversió estrangera a Catalunya<br />En els10 primersmesos de l’any, la inversióestrangera a Catalunya és igual a la de totl’anypassat<br />Actualment el Govern té identificats161 projectesd’inversió a Catalunya<br />3 de cada 10 projectesd’inversió son nous, és a dir, sónd’empreses que encara no s’hanestablert a Catalunya<br />
 10. 10. L’acció de Govern més destacada <br />A pesar de la crisi, continua la inversióestrangera<br />El Govern presenta l’estat de la inversió estrangera a Catalunya<br />Una inversióamb la línia del canvi de modelproductiuque fomenta el Govern: el 27% delsprojectesestanvinculats a l’economia del coneixement<br />Des del 2003 lainversióestrangera a Catalunya no ha deixat de créixer: un 63%, fins arribar als 2.120 M€ anuals<br />Mésinformació: Nota de premsa relativa a la inversióestrangera<br />
 11. 11. L’acció de Govern més destacada <br />L’anyvinent, jutjatsmésmoderns<br />El Governposarà en funcionament 23 noves unitatsjudicials a Catalunya el 2010<br />23 noves unitatsjudicialsl’anyvinent a Catalunya<br />A finals de la legislatura, la inversió en Justícia (més de 850 M€) permetrà que el 90% delscatalansdisposid’unsjutjatsnous<br />El Govern, l’anyvinenthauràposat en servei87 unitatsjudicials, 27 més de l’objectiuestablerta l’inici de la legislatura<br />La justíciaés una prioritat del Govern, per aixòhemaugmentat un 52% la despesa en justícia per habitant, mentrela poblacióaugmentava un 10%<br />
 12. 12. L’acció de Govern més destacada <br />Méssuport a les víctimes de violència de Gènere<br />Conveni entre el Govern i el Ministerid’Igualtat per donar assistència integral a les dones víctimes de la violènciamasclista<br />Més de 800.000 € per oferirassistència social integral a les dones en situació de violènciamasclista<br />El Governdónaprioritatals programes orientats a les dones immigrants en situació de violènciamasclista i a aquells que s’adrecinalsmenorsvíctimes<br />
 13. 13. L’acció de Govern més destacada <br />L’anyvinent, jutjatsmésmoderns<br />Conveni entre el Govern i el Ministerid’Igualtat per donar assistència integral a les dones víctimes de la violènciamasclista<br />Perquè un Governd’esquerres, defensa alsmés febles, per això:<br />El Govern, en 4 anys, hamés que doblatels recursos destintats a la lluita contra la violènciamasclista<br />Tenim 16 jutjats de violènciamasclista a Catalunya<br />Disposem de més de 150 efectiuspolicialsdedicats al’atenció de víctimes<br />Hemcreat4 centres d’intervencióespecialitzada<br />
 14. 14. L’acció de Govern més destacada <br />Mésparticipació en l’Espanya i en l’Europaplurals<br />El Govern i la resta de comunitats que han reformatl&apos;Estatut reclamen participar en organismesestatals i mésveu a la UE<br />El Govern, aixícom 5 altresGovernsautonòmics que han reformat el seuEstatut reclamen que:<br />Les ComunitatsAutònomesparticipinen organismesestatalscom el ConsellEconòmic i Social o RTVE<br />S’impulsi una Conferència de Presidentssense el govern central, tal com fan altrespaïsosfederals<br />Les ComunitatsAutònomespuguinparticipar en les reunionsinformals de Consells de Ministres de la Unió Europea<br />Mésinformació: Nota de premsa relativa a la reunió de ComunitatsAutònomes<br />
 15. 15. Més acció de Govern<br />A les Terres de l’Ebre<br /><ul><li>Protecció del paisatge de les Terres de l’Ebre</li></ul>El Governsotmet a informació pública el Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre<br />El Governprotegeix el patrimonipaisatgístic, i ara ho fa amb el de les Terres de l’Ebre, ambl’inici de la informació pública del Catàleg de paisatged’aquestterritori<br />El Govern fomenta la participació, ambsometent a informació pública el Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre: quivulguihipot participar<br />
 16. 16. Més acció de Govern<br />A la Valld’Aran<br /><ul><li>Mésinversiópelsciutadans de la Valld’Aran</li></ul>El Govern signa un conveni amb el Conselh Generau d’Aran per invertir-hi 4,8M€<br />El Governinvertirà 4,8 M€ per millorar les infraestructures de la Valld’Aran<br />Equipamentsturístics, d’equipamentsculturals i la compra de sòlper equipamentsseran el destí principal d’aquestainversió<br />

×