Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Butlletí n.15 Acció de Govern

De les accions del Govern del president Montilla detallem:
* Transparència absoluta en l’acció de l’administració pública
* El Govern dinamitza l’economia de les Terres de l’Ebre
* Primer pas per culminar l’endreçament del Territori
* Infraestructures del segle XXI per la indústria catalana
* Més places per la dependència
* Avancem en el reconeixement dels drets de les famílies monoparentals
També describim accions específiques territorials:
* Alt Camp
* Terres de l'Ebre
* Terres de Lleida

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Butlletí n.15 Acció de Govern

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />Transparència absoluta en l’acció de l’administració pública<br />El President Montilla insta al Govern ha presentar un paquet de mesures per incrementar la transparència en l’administració pública<br />El President ha sol·licitat al Governque presenti un paquet de mesures per garantir la màximatransparència en l’acció pública:<br />Per aixòactuarem en la legislació urbanística, per: <br /><ul><li>Evitar que les plusvàlues per requalificacionsurbanístiquesrecaiguin en exclusivasobre els propietarisdelsterrenys
 3. 3. Reforçar la transparència sobre requalificacions, per saber els canvis de propietatque s’haginpogutproduir
 4. 4. Garantir la publicitatdelsconvenisurbanístics, creant un registre públic de convenisurbanístics</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Transparència absoluta en l’acció de l’administració pública<br />El President Montilla insta al Govern ha presentar un paquet de mesures per incrementar la transparència en l’administració pública<br />Garantirem unes financespúbliquesi sanejades de les administracionslocals: <br /><ul><li>Reforçant l’obligaciódelsajuntaments a presentar els seuscomptesdavant la Sindicatura de Comptes
 5. 5. Garantir encaramésl’eficàciadels informes de la Sindicatura de Comptes relatiusalsajuntaments</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Transparència absoluta en l’acció de l’administració pública<br />El President Montilla insta al Govern ha presentar un paquet de mesures per incrementar la transparència en l’administració pública<br />Treballarem per controlar millorelsconvenis i subvencionsambFundacions i Associacions i evitar que torni a sorgir un “Cas Millet”<br />Modificarem la legislació per evitar que les fundacions de partitspolíticspuguinrebredonatiusprocedentsd’empreses que treballenamb el Govern<br />El Govern del President Montilla aplica la tolerànciazerofront a la corrupació<br />Mésinformació: Nota de Premsa relativa alsacords de Govern<br />
 6. 6. L’acció de Govern més destacada <br />El Governdinamitzal’economia de les Terresde l’Ebre<br />El President Montilla es reuneixambempresaris i sindicats de les Terres de l’Ebre per presentar-los les iniciatives del Govern en aquestterritoripel 2010<br />El Governavançaràinversions en infraestructuresque impulsinl’economia de les Terres de l’Ebre, així: <br /><ul><li>Invertiremmés de 100 M€ en millorar la xarxaviària
 7. 7. 5,4 M€ per unes millorsinfraestructures per la indústriapesquera, marítima i portuària
 8. 8. 11 M€ per preservar un territorid’altvalorpaisatgístic
 9. 9. 310 M€ en inversions en els propers 5 anys per protegir el Delta de l’Ebre</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />El Governdinamitzal’economia de les Terresde l’Ebre<br />El Governaplicarà mesures per donar suport a les empresesebrenques: <br /><ul><li>Accelerem la creació de nous polígonsindustrialsi es facilitarem a les empreses d’instal·lar-s’hi
 10. 10. Incorporemtotes les comarques de les Terres de l’Ebre dins del Pla d’Iniciatives de DinamitzacióComarcal, que preveuajudes i préstecs per a incentivar l’activitateconòmica
 11. 11. Amb20 M€ per l’activacióeconòmica l’any 2010: El Governprioritzarà la instal·lació d’indústries a l’Ebre, col·laborarà en l’impuls de projectes d’R+D i d’internacionalització d’empresesambimplantació en aquelles comarques i fomentarà l’emprenedoria
 12. 12. El 2010 invertirem 8,2M€ en formació i ocupació</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />El Governdinamitzal’economia de les Terresde l’Ebre<br />L’anunci del presidentreferma el compromís inversor del Govern a l’Ebre, senseanarméslluny: <br /><ul><li>Al 2010, la inversió per càpitaserà la segonamésalta de la darreradècada, noméssuperada per la del 2008.
 13. 13. La mitjana d’inversió per càpitaen el període2004-2010éssuperior al del període1999-2003 per les 4 comarques de les Terres de l’Ebre.
 14. 14. La inversió per càpitapelperíode2004-2010 del conjunt de les Terres de l’Ebre éssuperioral de període1999-2003 en prop de 180 euros (535,45,92 €/hab vs 357,15 €/hab).</li></ul>Mésinformació: Presentació sobre les Iniciatives del Govern per les Terres de l’Ebre per l’any 2010<br />
 15. 15. L’acció de Govern més destacada <br />Mésinversió per les comarques de muntanya<br />El Governaprova el Pla comarcal de muntanya 2009-2012<br />El Governdestinarà2.821 M€ per afavorir les 10 comarques de muntanya(Ripollès, PallarsJussà, PallarsSobirà, Berguedà, Val d’Aran, AltUrgell, Solsonès, Alta Ribagorça, Cerdanya i la Garrotxa)<br />Més de 600 actuacionsper millorarelsequipaments i les infraestructures de les zonesmuntanyoses de Catalunya<br />És el primer pla de muntanyaque te una visió global de totes elspolítiquesdel Govern<br />Un pla per dinamitzareconòmicamentcomarques allunyades de la resta de Catalunya<br />Aquestplaés una mostra de la política de reequilibri territorial que aplica el Govern del President Montilla<br />
 16. 16. L’acció de Govern més destacada <br />Primer pas per culminar l’endreçament del Territori<br />El Governacordal’inici de la revisió del Pla Territorial General de Catalunya<br />El Govern de CiU va aprovar el Pla Territorial de Catalunya l’any1995. El 2003, noméshaviacreat el Pla Territorial Parcials de les Terres de l’Ebre, un dels 7 que s’havien de concretar<br />Des de l’any2004, elsGovernsd’esquerresjahan aprovat 3 plansterritorialsparcials(AltPirineu i Aran, Terres de Lleida, Comarques Centrals) i la resta de plans es trobenen diferentstràmits(Regió de Barcelona, Camp de Tarragona, Comarques Gironines i la revisió del de Terres de l’Ebre)<br />
 17. 17. L’acció de Govern més destacada <br />Primer pas per culminar l’endreçament del Territori<br />El Governacordal’inici de la revisió del Pla Territorial General de Catalunya<br />Jatenim el 73% del territoriambplanejamentterritorialaprovat<br />Arainiciemlarevisió del Pla Territorial General de Catalunya<br />En prop de 7 anyshem fetmésfeinaen planejament territorial que CiU en 23 anys<br />Un planejamentaprovatésunagarantiaper un creixementordenatdel territori<br />Un planejamentaprovatindicaquinaCatalunyavolempelspropersanys<br />
 18. 18. L’acció de Govern més destacada <br />Infraestructures del segle XXI per la indústria catalana<br />El Govern licita el desplegament de la fibra òptica a 12 polígonsindustrials de Catalunya<br />El Govern aposta per unaeconomia d’altvalorafegit, per això implanta fibraòpticaalspolígonsindustrials catalans<br />El desplegament de la fibraòpticaalspolígonsindustrial s’iniciaamb12 actuacionsconcretes(Pla de Santa Anna a Sant Fruitós de Bages, CIM La Selva a Riudellots de la Selva, Els dolors a Manresa, Polígon de Navàs, Les Gavarres a Tarragona, CIM Lleida i CamídelsFrares a Lleida, Plans de la Sala a Sallent, Les Comes a Igualada, Entrevies a Tarragona, El Grau a Sant Fruitós de Bages i al PolígonBaix Ebre a Tortosa).<br />El Governtambé impulsa les anellessectorialsque interconnecten, gràcies a la banda ampla, diferentsempreses d’un mateixsector. Aixímilloren els fluxosd’informacióentre elles i es posa al seuabastrecursos TIC avançats, com el supercomputador “MareNostrum”<br />El Govern aposta per la transició cap a unaeconomia d’altvalorafegit, per sortir reforçats de la crisi<br />
 19. 19. L’acció de Govern més destacada <br />Més places per la dependència<br />El Govern destina 2,6 milionsd’euros a la creació de 214 noves places d’atenció a la dependència<br />Destinem2,6 M€ per crear214 places d’atenció a la dependència, perquèaquestGoverntreballaper millorar la qualitat de vida de les persones<br />Ambaquesta mesura es garanteixen83 llocs de treball nous<br />Alcanar, Viladecansi Igualada són els municipis on es millorarà l’atenció a la dependènciaambaquestes noves places<br />Hem creatmés de 5.000 noves places de residènciaen 5 anys<br />Més de 81.600 personesjatenendret a rebreunaprestació o serveigràcies a la Llei de la Dependència<br />CiU va votar en contra de la Llei de la Dependència<br />
 20. 20. L’acció de Govern més destacada <br />Avancem en el reconeixementdelsdrets de les famíliesmonoparentals<br />El Governlliuraelsprimerstítols de famíliesmonoparentals<br />El Governjaestàtramitant els títols per més de 6.000 famíliesmonoparentals<br />Unes 257.000 famíliescatalanes podransol·licitaraquesttítol<br />Els governs d’esquerressón els primersen reconèixer els dretsde les famíliesmonoparentals<br />Així, les famíliesmonoparentalstenenajuts extraordinaris per fillsmenors de 6 anys, tenenmésfacilitat per accedir a pisos de proteccióoficial-semprehi quanestiguin per sota un llindar de renda-, tenenprioritat a l’hora d’accedir a centres educatius, entre altresdrets<br />
 21. 21. Més acció de Govern<br />A l’Alt Camp<br /><ul><li>Nous centres educatius a l’Alt Camp</li></ul>El Govern inaugura 2 escoles i 2 llarsd’infants a l’Alt Camp<br />Una escola i unallar d’infants nova al municipi de Puigpelat<br />Una escola nova al municipi de Cabra del Camp i unanova llar d’infants a Nulles<br />En total, més de 3,7 M€ per 360 places educatives noves <br />El Govern del President Montilla aposta per unaeducació de qualitat, per això, construïm de mitjanadues escoles noves per setmana<br />
 22. 22. Més acció de Govern<br />A les Terres de l’Ebre<br /><ul><li>Nous centres educatius a l’Alt Camp</li></ul>El Govern impulsa l’estudi de traçat del desdoblament de l’Eix de l’Ebre entre Lleida i Alcanar<br />El Governinicia el primer pasper la futura autovia de 145 km que recorrerà les Terres de l’Ebrefins a Lleida<br />Amb una inversió prevista de 160 M€, el Govern aposta per la dinamització de les Terres de l’Ebreamb unes noves infraestructures que redueixin el temps de trajecte<br />
 23. 23. Més acció de Govern<br />A les Terres de Lleida<br /><ul><li>L’aeroport de Lleida a punt per enlairar-se</li></ul>El Govern licita la concessió de l’Aeroport de Lleida-Alguaire<br />El Govern implica al sector privat en la gestió de l’aeroport de Lleida<br />L’empresa o grupd’empreses que gestionin el futuraeroporttindran unaconcessió per 35 anys i hauran de realitzar les obres de les futuresampliacions<br />L’aeroport de Lleida preveugenerà100 llocs de treball, delsquals60 serandirectes.<br />L’aeroport de Lleida serà un estímul per l’economiade les Terres de Lleida<br />

×