Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acció de Govern #10

De les accions del Govern del president Montilla detallem:

* Suport de als Ajuntaments en temps de crisi: mesures
* Transport públic
* Suport a la Recerca

També describim accions específiques a:
* Barcelonès
* Província de Lleida
* Ribera d'Ebre
* Ripollès

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Acció de Govern #10

 1. 1.
 2. 2. L’acció de Govern més destacada <br />El Govern dona més suport als Ajuntaments en temps de crisi<br />El president Montilla ha parlat del finançament local en una reunió amb la Comissió Municipalista de Catalunya<br />El Govern es compromet a augmentar pel 2010 el Fons de Cooperació Municipal en un 3% amb partides extraordinàries per a polítiques actives d’ocupaciógestionadesconjuntamentambelsMunicipis<br />Més beques menjador, més recursos pel fons d’emergències socials dels Ajuntaments i una nova línia de crèdit de l’ICFdestinada a finançar actuacions municipals<br />Cap altre Govern havia donat tant suport al món local:<br /><ul><li>En 6 anys hem quasi triplicat les transferències al mónlocal (de 371 M€ el 2003 a 1.038 M€ el 2009)
 3. 3. En 6 anys el Fons de Cooperació Local s’hamultiplicatper 2,4 (de 63 M€ el 2003 a 151 M€ el 2009)</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Un nou pas cap a la mobilitat sostenible i el transport públic eficaç<br />Futur carril bus a la carretera que uneix Blanes i Lloret de Mar<br />Un benefici pels ciutadans del territori per la reducció de retencions als accessos dels seus municipis<br />Una reduccióde la contaminaciói de l’accidentalitat(en reduir-se elscotxesa les carreteres)<br />El Govern del President Montilla aposta per un transport públicméseficaçperquè:<br /><ul><li> Reequilibra elterritori
 4. 4. Apropalesoportunitatslaboralsisocialsa qui mésles necessita
 5. 5. Redueix l’impacte del canvi climàtic</li></li></ul><li>L’acció de Govern més destacada <br />Avancem en el suport a la Recerca<br />La Generalitat destina 1,67M€ al nou edifici K2M de la UPC<br />1,67 M€ pelnouedificiK2M(Knowledge to market) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)<br />destinata acollirprojectes de base tecnològicaen l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicacióa partir de la col·laboracióuniversitati empresa<br />L’aposta del Govern per la recerca és ferma: <br />En 5 anys elsrecursos dedicats a R+D a Catalunya s’hanincrementat en més de 1.100 M€, de 1.875 M€ el 2003 a 3.029 M€ el 2007<br />
 6. 6. L’acció de Govern més destacada <br />Al Barcelonès...<br />Milloresalshabitatges de protecció oficial de Barcelona<br />El Govern inicia les obres de nousHPO a Barcelona al barri de la Pau<br />Els veïns del barri de La Pau gaudiran de millores en els pisos de protecció oficial<br />Ambuna inversió de 4,8 M€, s’arranjal’edifici, es renovenelsascensors, es substitueixen baranes, tot per una millor qualitat de vida dels veïns i veïnes<br />El Governdinamitza la rehabilitaciód’edificis, ambpropde 200 M€ en elsdarrers dos anys, que han beneficiatmésde 80.000 famílies a Catalunya<br />
 7. 7. L’acció de Govern més destacada <br />A la província de Lleida...<br />Méssuportals joves de Lleida<br />Més d’1,3M€ alsConsellsComarcalsde Lleida per a polítiques de joventut<br />1,3 M€ per garantir l’estabilitat en el desenvolupament de les polítiques de joventut de tots els municipis de la província de Lleida<br />El Govern aposta pels joves, incrementant els recursos pelsjoves en un 22% (dels 259 M€ de mitjana anual en el període 2001-2003 a 317,35 M€ en el període 2007-2008)<br />
 8. 8. L’acció de Govern més destacada <br />A la Ribera d’Ebre...<br />Impuls a l’activitatindustrial a l’Ebre<br />INCASÒL, 5 ajuntamentsde la Ribera d’Ebre i la Cambra de Comerçpromouranel nou sector empresarial del Molló<br />El Govern signa un conveni per impulsar accions de promoció, difusiói comercialització del futurparc empresarial situatentre Móra la Nova i Tivissa<br />36 hectàrees de sòl industrial al sud de la comarca de la Ribera d’Ebre per acollir empreses grans i mitjanes<br />El futurparcgeneraràaproximadamentmésd’unmilerde llocs de treball<br />
 9. 9. L’acció de Govern més destacada <br />Al Ripollès...<br />Aigua més neta al Ripollès<br />La Generalitat inverteix més d’1,2 M€ per millorar el sanejament a la comarca del Ripollès<br />1,2 M€ per 2 noves depuradores a Mollói Pardinesi1 nova canonadaper connectar el sanejament de Llanarsalsistema de Camprodon<br />El Govern aposta pel respecte al medi ambient, per garantir un retorn amb qualitat de l’aigua al medi: <br />a data d’avui, 365 depuradores en funcionamentdonen servei a més de 500 municipis i assegurenel sanejament del 95% de la població catalana.<br />

×