Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resum executiu Seminari20. Sessió2_identitat convivencia20

491 views

Published on

Resum de la segona sessió del seminari Univers2.0, amb la Ponència de Jordi Vivancos i discussió dels assistents. 17/10/2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resum executiu Seminari20. Sessió2_identitat convivencia20

 1. 1. UNIVERS 2.0 Sessió 2 Identitat, relacions i convivència Resum executiu de la sessió de Jaume Funes 17 d'octubre de 2016
 2. 2. UNIVERS 2.0 Jaume Funes_ Psicòleg, educador i periodista. http://www.jaumefunes.com/ Resum_ Com la incorporació dels dispositius 2.0 està influint en la construcció de la identitat i les relacions personals que s’estableixen i com, tot això, incideix en la convivència tenint en compte que les i els Joves i Adolescents són digitals, estan on-line i s'agrupen virtualment
 3. 3. LA PONÈNCIA Comencem per
 4. 4. Identitat, relacions, TIC i sistema educatiu • El/la adolescent és digital, està on-line i s'agrupa virtualment. • El món 2.0 no és només una eina metodològica sinó una condició vital que afecta a petits i grans. • Educar no és només impartir matèries, és també ensenyar un tot global/transversal. • En educació no cal canviar-ho tot, sinó reajustar allò que ja fèiem bé a les noves realitats.
 5. 5. L'adolescent 2.0... •...Com a font de desestabilització de les institucions socials (I els adults). •...Porta a l’aula altres “estats” o “crisis” de la societat, que no són intrínseques dels/les joves. •...És absurd parlar d’identitat dins i fora de l’IES. •...La identitat adolescent és, també, a les xarxes •...”Ser” en un Grup passa per estar connectat. Estar connectat no és el mateix que estar disponible o en conversa. Tenen necessitat d’estar connectats encara que no continuï la comunicació.
 6. 6. Propostes del Ponent: 1- Cal saber mirar “alguns aspectes” dels i les adolescents per descobrir les seves realitats. 2- Cal decidir quina part del món digital del/la adolescent té sentit recuperar/ampliar a l’aula. Noves interpretacions digitals, poden suposar noves perspectives del món. No només podem recórrer a les APPs que gestiona el Departament perquè no són compartides. 3- Cal tenir present que les relacions interpersonals dels i les adolescents sobrepassen les analògiques. La connectivitat on-line (likes, shares, comentaris) són cabdals per entendre els seus vincles. 4- Cal treballar les relacions Centre Educatiu – alumne fora l’aula. Hi ha altres dimensions potencials de la tutoria on-line. 5- No existeix un dins-fora de l’institut. Cal gestionar les noves/velles tensions.
 7. 7. EL DEBAT Seguim amb
 8. 8. 1- Quina vida digital cal recuperar a l’aula? Gestió de conflictes preexistents • Molts conflictes es generen a les xarxes i es traslladen al centre o entre centres. Gestionar-los suposa una feina de vertigen als Centres Educatius que estan abrumats. Ex. Problemes de presumptes insults racistes que generen confusió. • Els conflictes que es donen a les xarxes no són inherents al món 2.0 existien abans, per tant s’ha de gestionar el conflicte concret i no és Internet el problema. Cal educar en convivència. • L’anonimat de les xarxes socials potencia alguns conflictes. • La (mala) interpretació de missatges a les xarxes potencia alguns conflictes. • La informació perdura a Internet, deixa rastre digital. • No tots els conflictes els ha de gestionar a l’escola. Evitar caure en un paternalisme emmascarat. • Complicada gestió de la relació amb les famílies.
 9. 9. 2- Relacions on-off line Centre-Alumne-docent Via WhatsApp • Els/les professores no poden estar disponibles 24h, cal posar límits. - Per què estic disponible? Dubtes, deures, conflictes, logística, assumptes personal.. (??) - Quan estic disponible? 24h, Fins les 17h, caps de setmana. (??) - Com estic disponible? Quins canals, quina immediatesa (??) • La normativa és exigent respecte a les relacions 2.0, però no especifica com ha de ser la comunicació. Només estableix que haurà de quedar recollit a les NOFC el sistema a utilitzar. En general, l'ús queda sota la responsabilitat personal del/la docent. • Es valora que utilitzar un mòbil del Centre Educatiu, i no el personal del/la docent, seria positiu.
 10. 10. 1- Relacions on-off line Centre-Alumne-docent Via WhatsApp • Cal establir/consensuar unes normes: Per què s'utilitzarà i per què no el WA. • Als Centres Educatius no es pot viure d'esquena a la realitat. Cal actualitzar-se a la vida digital i superar l'aprenentatge només analògic. Utilitzar els seus instruments ens apropa als alumnes. • El que «es parla» o la imatge que projecten els adolescents a les xarxes és summament important per ells/es, especialment per les noies. Els conflictes que puguin aparèixer tenen molt a veure amb el seu benestar, per tant, s'han de gestionar abans de poder treballar continguts • És una oportunitat perquè facilita l'organització, i potencia el vincle amb els alumnes d'una forma horitzontal i pot ser un mecanisme per relacionar-se amb aquells/es més aïllats. Espais informals faciliten algunes tasques docents.
 11. 11. 2- Relacions on-off line Centre-Alumne-docent Via WhatsApp • El WA no pot servir per qualsevol motiu hi ha aspectes docents que han de gestionar-se en persona. • No hem de parlar de les xarxes socials només amb lògica de problema o quan apareix un problema, cal treballar-ho abans, en termes de convivència. Així mateix, no s'ha de caure en l'error de gestionar problemes que en realitat, no existeixen. Les problemàtiques en les relacions socials no han augmentat per l'ús de mecanismes 2.0. Més comunicacions no és sinònim de més problemes, sinó de major complexitat. • Si eduquem la mirada crítica podem optimitzar l'ús de les xarxes. Per exemple, amb la configuració de perfils. • Cal establir/consensuar la missió educativa en quant l'univers 2.0 i en funció de l'alumnat. No es la mateixa funció a la UEC, a FP que a secundària. •
 12. 12. IDEES CLAU i PROPOSTES Acabem amb
 13. 13. 1- ESTABLIR QUINS OBJECTIUS PERSEGUIM Sinó s'explicita no es pot entendre el tipus de presència que té sentit tenir a la xarxa i de quina manera establir-ho. Per ex: A la UEC volen un contacte diferent del que tenien a l’aula per enfortir el vincle. A la FP els volen preparar per les pràctiques, pel mon laboral… 2- ESTAR PRESENTS AL MÓN 2.0 Però amb quina lògica, com? No hi ha resposta única, dependrà de la primera pregunta 3- LA BASE PER PARLAR DE LES XARXES NO POT SER EN BASE ALS PROBLEMES. S’ha d'educar en convivència i respecte a la vida en general i a la xarxa en particular. Treballar les relacions 2.0 no pot donar-se només perquè apareixen conflictes. La base ha de construir-se sobre capacitar els i les joves en ús de les xarxes i si es presenten, resoldre els conflictes.
 14. 14. 4- LA EXPERIÈNCIA DELS HI SÓN, ESPECIALMENT ALS GRUPS DE WP, ÉS QUE NO HI HA MÉS PROBLEMES. Malgrat no estar normativitzat són moltes les experiències de docents que es relacionen amb els/les alumnes via WA, i valoren positivament els nous mecanismes. Tanmateix cal tenir en compte els riscos, i per tant, s'han de marcar els límits. 5- VELLA TENSIÓ SOBRE COM GESTIONAR LES RELACIONS HUMANES, TAMBÉ A LES XARXES, QUAN SOBREPASSEN ELS LÍMITS DEL(s) CENTRE(s) No és nova la complexitat que recau en els vincles interpersonals i la gestió de conflictes dins i fora de les institucions, especialment potent quan parlem d'adolescents. Però hem de tenir present que el benestar passa per estar bé amb els qui ens rodegen, per tant, cal trobar estratègies per abordar-ho també des dels Centres Educatius, sense perdre la perspectiva.

×