Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memòria drogues intervenció 2010

728 views

Published on

Resum de l'intervenció durant el 2010 de l'estratègia Granollers_Acció municipal en el consum de drogues 2010. Servei de Salut Pública i Consum. Ajuntament de Granollers.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memòria drogues intervenció 2010

 1. 1. Memòria d’activitats - Any 2010 Servei de Salut Pública i ConsumQuart i últim any de desenvolupament de l’estratègia municipalGranollers_Acció municipal en el consum de drogues 2007-2010.
 2. 2. 1. PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUESALS CENTRES EDUCATIUSDurant el curs 2008-2009 s’ha treballat l’acció preventiva en el marcd’intervenció als centres d’ensenyament secundari del municipi. Lafinalitat ha estat elaborar una estratègia global de treball educatiu al’escola per potenciar la prevenció entre la comunitat educativa.2.1. Intervencions a primàriaRealització de sessions a alumnes i sobre els usos responsables de lestecnologies de la informació i comunicació (Estàs pantallat?). La finalitat haestat potenciar una acció preventiva que tingués com a finalitat (1) fomentaractituds que esdevinguin factors de protecció davant les pantalles: televisió,consoles de joc, mòbil i ordinador. (2) Afavorir l’ús responsable d’aquestselements de la seva quotidianitat. (3) Donar pautes per a una educació que evitio redueixi pràctiques d’alteració de la consciència. Aquestes actituds –a més-serviran als infants per desenvolupar habilitats útils per tal d’enfrontar-se a lesdrogues, sense fer referència directa al tema.Les activitats han estat realitzades i dinamitzades per l’associació EdPAC(Educació per a l’Acció Crítica). I s’han coordinat conjuntament entre el Serveide Salut Púlica i Consum i el Servei d’Educació.Durant el curs 2009-2010 s’han realitzat 11 intervencions. Les escoles que hanparticipat han estat les següents: CENTRE DATA HORA CURS GRUPS CEIP Pau Vila 18/05/2010 15 6è primària 1 CEIP Ponent 18/05/2010 11.30 6è primària 1 Col·legi Jardí 21/04/2010 11 6è primària 2 CEIP Granul.làrius 18/11/2009 11 6è primària 2 Escola Cervetó 25/03/2010 9 6è primària 2 CEIP Ferrer i Guàrdia 23/03/2010 16 6è primària 2 Esola Salvador Llobet 16/03/2010 11 6è primària 2 Escola PIA 12/01/2010 12 6è primària 2 Escola PIA 12/01/2010 15 6è primària 2 CEIP Mestres Montaña 03/11/2009 11.20 6è primària 2 CEIP Mestres Montaña 10/11/2009 11.20 5è primària 2 CEIP Lledoner 16/02/2010 11 6è primària 1 EDUCEM 19/02/2010 15 6è primària 2
 3. 3. RESUM DE LA INTERVENCIÓ REALITZADA ALS CENTRES EDUCATIUSDE PRIMÀRIA: Nombre dintervencions a primària 2007 2008 2009 2010 Estàs pantallat? (Edpac) - 8 10 13 Nombre dintervencions a primària Estàs pantallat? (EdPAC) 14 12 10 8 6 4 2 0 2007 2008 2009 20102.2. Intervencions tipus taller i/o xerrada a secundàriaRealitzades pel mateix Servei de Salut Pública. Els objectius han estat elssegüents: (1) Oferir informació relativa a les diferents substàncies. (2) Potenciarreflexió crítica entorn el consum de drogues (3) Plantejar una imatge positiva isimpàtica de l’abstinència, i potenciar-la (4) Ajudar a resoldre situacionsrelacionades amb el tema –viscudes com a quotidianes -.En total, durant el curs 2009-2010 s’han realitzat 61 intervencions:► 13 intervencions Parlem de tabac?► 21 intervencions Parlem de cannabis?► 27 intervencions Parlem de drogues?PARLEM DE TABAC?Escola Curs GrupsCervetó Primer dESO 2 grupsEscola PIA Primer dESO 4 grupsAntoni Cumella Segon dESO 3 grupsEscola Municipal del Treball Segon d’ESO 3 grupsPARLEM DE CANNABIS?Escola Grups GrupsCelestí Bellera Tercer dESO 3 grupsAnna Mogas Tercer dESO 2 grupsEducem Tercer dESO 1 grup
 4. 4. EMT Tercer dESO 3 grupsEstel Tercer dESO 1 grupAntoni Cumella Tercer dESO 4 grupsPARLEM DE DROGUES?Escola Curs GrupsCelestí Bellera 4t ESO 3 grupsCelestí Bellera 1r batx 3 grupsCelestí Bellera 2n batX 3 grupEscola PIA 3r ESO i Primer batx 4 grupsEstel 4t ESO 1 grupAntoni Cumella 4t ESO 4 grupsEducem Batx/CFGM 6 grups2.3. Projecte ALBAHan participat 8 centres. S’ha arribat a 1056 alumnes. Cervetó Educem Escola Pia de Granollers Ies Antoni Cumella Ies Celestí Bellera Ies Escola del Treball Jardí L´EstelPROJECTE ALBA (Fundación Alcohol i Sociedad)Escola Curs GrupsCelestí Bellera Primer batx 4 grupsCelestí Bellera Primer ESO 3 grupsCelestí Bellera Tercer d’ESO 3 grupsCelestí Bellera Grup FIAP 1 grupEducem Tercer d’ESO 1 grupEscola PIA Primer d’ESO 4 grupsEscola PIA Segon d’ESO 4 grupsEscola Municipal del Treball Segon d’ESO 3 grupsIES Antoni Cumella Tercer d’ESO 4 grupsIES Antoni Cumella Primer batx. 2 grupsCol·legi Estel Segon d’ESO 1 grupEscola Cervetó Segon d’ESO 2 grupsEscola Cervetó Tercer d’ESO 2 grupsLa valoració general de les monitores respecte a tots els alumnes que haformat ha estat positiva, tant a nivell de participació dels alumnes com d´implicació del professorat.La valoració per part dels responsables dels centres ha estat també bona omolt bona en quant a aspectes de impliació del monitor, organització idisponibilitat del monitor per fer les xerrades, adaptació del monitor a ladinàmica del centre, de la qualitat de la xerrada, de l´arrivada i utilitat delsmaterials i implicació i valoració dels alumnes.
 5. 5. 2.4. Obra de teatre No em ratllis"No em ratllis!!!!" és una obra de teatre de petit format que duna formadinàmica i amena, fa referència al consum i al no consum de diverses drogues,així com a conductes de risc associades (la conducció, les relacions sexualssense protecció...). És una representació interactiva, ja que es possibilita laparticipació directa dels joves a través dun debat teatral.Han participat 12 grups de 5 escoles diferents.NO EM RATLLIS!Escola Curs GrupsCarles Vallbona Quart d’ESO 4 grupsCelestí Bellera Quart d’ESO 3 grupsJardí Quart d’ESO 2 grupsAnna Mogas Quart d’ESO 2 grupsEstel Quart d’ESO 1 grup2.5. Concurs “Classe sense fum”En aquesta edició del concurs, a nivell local, han participat 4 classes de 2nd’ESO de l’IES Antoni Cumella.CLASSE SENSE FUMEscola Curs GrupsAntoni Cumella Segon d’ESO 3 grupsPer tal de reforçar la tasca preventiva que van fer els tutors es va oferir unasessió sobre “ la prevenció de l’hàbit tabàquic en els adolescents”.2.6. Altres intervencions • Programa de prevenció i salut a l’escola per a pares i mares: S’han distribuït els fulls mensuals informatius de drogues entre les mares i pares dels alumnes de 1er d’ESO a tots els centres públics i concertats de Granollers. • Treball amb professorat: Presentació i coordinació del treball preventiu a tots els centres. Sessions de presentació a coordinadors de curs
 6. 6. RESUM DE LA INTERVENCIÓ REALITZADA ALS CENTRES EDUCATIUSDE SECUNDÀRIA: Nombre dintervencions a secundària 2007 2008 2009 2010 Realitzades pel propi Servei 55 72 68 61 Projecte ALBA (FAS) 25 22 21 28 Teatracció “No em Ratllis” 16 14 12 12 Nombre dintervencions a Secundària 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 Realitzades Projecte Teatracció pel propi ALBA “No em Servei (FAS) Ratllis”
 7. 7. 2. SERVEI MUNICIPAL D’INFORMACIÓ IASSESSORAMENT SOBRE DROGUES2.1. Atenció a adolescents i les seve famíliesDurant el 2010 el Servei ha fet un seguiment personalitzat a 42 adolescents i/ojoves i les seves famílies. Procedència de la demanda Demanda d’un familiar 3 Protocol Mesures Educatives Alternatives 23 Centres d’ensenyament 5 CSMIJ 2 CAS 2 Justícia juvenil 4 Iniciativa pròpia 0 Altres 3D’aquests 42 casos la substància que ha originat el motiu de la demanda haestat, bàsicament, el cannabis 2007 2008 2009 2010 Casos atesos 18 15 45 42 Atenció a adolescents i les seves famílies Casos atesos 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 Procedència de la demanda 2007 2008 2009 2010 Programa Mesures alternatives 4 26 23 Centres de densenyament 10 8 5 5 Justícia juvenil 1 2 2 Recursos (CAS, CSMIJ, Ssoc) 6 4 4 6 Iniciativa pròpia 2 2 0 0 Demanda de familiar 9 3
 8. 8. 2.2. Implementació de mesures educatives alternatives perconsum de drogues il·legals a menors d’edat de granollersEls menors dedat (majors de 14 anys i menors de 18 anys), residents aGranollers, que han estat sancionats per consum o tinença de drogues il·legals,són els principals destinataris, juntament amb les seves famílies, dun programade mesures educatives alternatives que es posa en marxa a Granollers. Lafinalitat principal és oferir una intervenció d’atenció, seguiment i prevenció aaquests menors, que es basa en una resposta educativa alternativa a la sancióadministrativa, a canvi de la retirada de la sanció econòmica. Aquesta tasca tédos objectius, per una banda pedagògica per al menor i per l’altra és unbenefici per a la comunitat. Amb aquest programa s’intenta que el fet no quedinomés en una mesura punitiva, ja que la sanció econòmica, de facto imajoritàriament, repercuteix sobre els pares o tutors. Adhesions al programa 22 Informes tancaments positius 17 Informes tancament negatius 5
 9. 9. 3. WWW.SOBREDROGUES.NET 2.0El servei compta amb un portal dinternet, www.sobredrogues.net, un projectedàmbit comunitari que es dirigeix a persones o col·lectius que trobaran un bloginformatiu constament actualitzat, en el que es descriuen qüestionsrelacionades amb el tema, notícies, informació bàsica sobre substàncies,material preventiu, servei de consulta telemàtic per a respondre dubtes,consells, assessorament i recomanacions de pàgines webs on trobarinformació més concreta i específica per temàtiques.Durant el 2010 sha dut a terme una renovació total de la web. Hem adoptat unformat associat plenament als canals 2.0.Durant el període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de2010, la pàgina web www.sobredrogues.net ha tingut un total de 12.436 visites–25.465 pàgines vistes- amb un total de 10.003 usuaris absoluts. Es manteé enla línia de lany anterior.Daquestes 25.465 pàgines vistes, 1,185 corresponen a lapartat “CAS deGranollers”, del que es desprèn que la web pot estar servint de porta dentrada idaccés a informació relativa al centre de tractament municipal.
 10. 10. Estem totalment immersos en el món de l’entorn 2.0 -mitjans i xarxessocials-. Esperem que ens servei per crèixer raonablement, explicar-nosamb més efectivitat i fent un ús amb cert sentit comú.1/ Disposem duna pàgina de la web al Facebook.Més informació a http://www.facebook.com/sobreDrogues2/ Tenim compte al Twitter. Més informació ahttp://www.twitter.com/sobredrogues3/ Realitzem vídeos i en seleccionem dañtres per penjar-los al YouTube.Més informació a http://www.youtube.com/sobredrogues4/ Per als lectors dRSS es pot adherir al FEED RSS. Més informació ahttp://www.sobredrogues.net/index.xml5/ Penjem les presentacions de jornades, cursos, etc al canal delSlideshare. Més informació ahttp://www.slideshare.net/sobredrogues/presentations6/ Penjem fotos i daltres imatges al Flickr. Més informació ahttp://www.flickr.com/photos/sobredrogues
 11. 11. Ús de la web www.sobredrogues.net, 2010Total visites 2010 12436Pagines vistes 2010 25465Usuaris absoluts -únics- 2010 10003De laccés a la web des de Google (6.901 visites), destaquen quatre motors decerca: 1/ CAS Granollers (450), 2/ drogues (165), 3/ usos marihuna (159) i 4/sobredrogues (135), 4/ xarxes socials (113).Les pàgines més visitades durant el 2010 han estat:www.sobredrogues.net (home) 3863Seccions – Cas de Granollers 1185Notícies (genèric) 723Notícies -Riscos de les xarxes socials 576 SobreDrogues.net 2007 2008 2009 2010 Visites 837 1963 13347 12436 Usuaris absoluts 297 1003 11019 10003 SobreDrogues.net Nombre de visites i usuaris (absoluts) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2007 2008 2009 2010 Visites Usuaris absoluts
 12. 12. 4. INTERVENCIÓ PREVENTIVA EN ELFESTIVAL MUSIK N VIU DE GRANOLLERSDurant el Festival Musik n Viu (organitzat cada estiu pel Servei de Joventut) esrealitzà, una intervenció concreta i específica en matèria de salut. • Distribució de 1.000 preservatius • Distribució de material informatiu d’elaboració pròpia i específica per al festival. Temes a tractar: consum d’alcohol, conducció, sexualitat. • Per a l’edició d’enguany s’han realitzat dos vídeos per promoure la responsabilitat en el marc del festival. Un treball conjunt entre els Serveis de Joventut i Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers. Es distribuiran per diferents canals (durant el propi festival, xarxes socials, etc.). http://www.youtube.com/watch?v=ZqODbUWB-mk&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=XiUQCeAN62Q&feature=player_embedded
 13. 13. 5. PROTOCOL DE COORDINACIÓ ENTRESERVEIS DATENCIÓ A LES DROGUES I LASALUT MENTALS’ha desenvolupat per garantir una correcta coordinació en l’atenció de casospersones usuàries dels diferents serveis. Tot i que aquests serveis jafuncionen i es coordinen abans de la implementació d’aquest document, esformalitza el treball conjunt, escrivint-se els canals de coordinació i derivaciócorresponents. Paral·lelament, es desenvolupen altres accions de vessantpreventiva i de sensibilització comunitària (realització de xerrades, tallers,cursos, etc.).6. CURS DE FORMACIÓ “(RE)PENSEM LESDROGUES?Durant el 2010 sha realitzat dos cursos de fformació (20 hores) “(Re)pensemles drogues?”.Està organitzat conjuntament pel Servei de Salut Pública i el Servei de Joventutde l’Ajuntament de Granollers.Es lliurarà Certificat d’assistència als alumnes del curs que hagin complertalmenys un mínim del 80% del curs.Els interessats en convalidar aquest curs com a monogràfic pel curs deDirectors del lleure infantil i juvenil comenteu-ho en el moment de ferl’inscripció.Dates de realització: • Divendres 12 i 19 de febrer de 2010, de 16 a 21 h • Dissabte 13 i 20 de febrer de 2010, de 9 a 14 hNombre dalumnes: 26El segon curs sha realitzat a demanda de lASSIR de Badalona i ha estat dirigita personal sanitari especialitzat en afectivitat i sexualitat.Nombre dalumnes: 24
 14. 14. 7. ALTRES ACTIVITATS (ASSISTÈNCIA IPONÈNCIES A JORNADES,COORDINACIONS, ETC)Publicació darticles: • “Drogues i adolescències: conèixer, compendre i actuar”. El 9Nou. Divendres 19 de febrer de 2010. • Porros, adolescències i senyals de fum. Maig de 2010. A SobreDrogues.netConferències • “Adolescència i noves tecnologies: connexió o addicció”. 15 de desembre de 2010. Al Centre Cívic de Can Gili. En el cicle Aula de la Salut.Altres • Coordinació amb el Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) • Coordinació amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) • Coordinació amb el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Granollers • Coordinació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers • Col·laboració amb tècnics comarcals de Medi Obert de Justícia Juvenil • Col·laboració amb el Centre de Justícia Juvenil Folch i Torres de Granollers.

×