Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
I si fuma porros, què? 
Propostes i reflexions 
al voltant del consum adolescent de cànnabis 
Jordi Bernabeu Farrús 
Grano...
I si fuma porros, què? 
Propostes i reflexions 
al voltant del consum adolescent de cànnabis 
http://www.sobredrogues.net/...
0. Algunes idees per començar a pensar sobre el 
tema… 
1. Són necessàries algunes reflexions sobre els 
adolescents d’avu...
Algunes idees per començar a 
pensar sobre el tema… 
I si fuma porros, què?
Partirem de tres reflexions… 
Probablement estem fent una lectura de l’adolescència 
segons paràmetres d’epoques antigues....
Estem davant d’una de les poblacions adolescents més 
tranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys. 
I si fuma ...
Estem davant d’una de les poblacions adolescents més 
tranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys. 
I si fuma ...
1. Darrere de molts consums de drogues 111... DDDaaarrrrrreeerrreee dddeee mmmooollltttsss cccooonnnsssuuummmsss dddeee dd...
Són necessàries algunes reflexions 
sobre els adolescents d’avui i el 
consum de cànnabis actual 
I si fuma porros, què?
La metàfora de LLLaaa mmmeeetttàààfffooorrraaa dddeee llllaaaa ““““ssssaaaalllleeeettttaaaa dddd’’’’eeeessssttttaaaarrrr””...
Font: http://periferics.blogspot.com 
I si fuma porros, què?
El projecte del “nen tresor”. 
La planificació familiar. I els nous models de 
famílies. 
I si fuma porros, què?
Els nous significats dels conceptes “oci” i 
“feina”. 
I si fuma porros, què?
“Lo que distingue a los hombres 
no es su manera de ganarse la 
vida, sino más bien su manera 
de perder el tiempo” 
Frede...
“Esclau” 
Aïllat 
Monóton 
Llibertat 
Compartit 
Divertit 
Concepte de treball 
des del món adult 
Concepte d’oci des del ...
Les dificultats per a l’emancipació: 
La crisi de la noció de futur 
I si fuma porros, què?
Punk. PPPuuunnnkkk... MMMMaaaannnnuuuueeeellll FFFFoooonnnnttttddddeeeevvvviiiillllaaaa. Público. 28 de gener de 2011 
I s...
I si EEEEllll RRRRoooottttoooo.... El País. 14 de febrer de 2011. fuma porros, què?
L’excessiu “proteccionisme” vers l’infància i 
adolescència… 
Fills consentits i sobreprotegits? 
I si fuma porros, què?
Adolescents i joves consumidors. 
El mercat com a principi sobiranista 
I si fuma porros, què?
▶ El model actual que defineix el concepte de 
l’adolescència i joventut genera un mercat immens al 
voltant de la moda, l...
Percebem el consum de drogues com 
quelcom… 
1. Normalitzat (integrat) 
“Porque estoy harta de ver en los institutos un gr...
4. Voluntari 
“Jo decideixo consumir” 
“Jove, tu decideixes” 
5. Precoç 
6. En constant augment 
I si fuma porros, què?
L’egocentrisme adolescent 
(paradoxa de l’individualisme). 
I si fuma porros, què?
“Jo decideixo” 
“Faig el que em dóna 
la gana” 
“Ho faig perquè vull” 
I si fuma porros, què?
Adolescents i joves 2.0: 
Les noves formes de comunicació i relació 
I si fuma porros, què?
EEEErrrrlllliiiicccchhhh.... El País. 2 de febrer de 2011 
I si fuma porros, què?
Font: Erlich. El País. 7 de gener de 2011. 
I si fuma porros, què?
Font: Erlich. El País. 20 de novembre de 2010. I si fuma porros, què?
Adolescència i processos migratoris 
I si fuma porros, què?
L’errònia percepció d’una adolescència 
cada cop més “canyera” 
I si fuma porros, què?
I si fuma porros, què?
L’importància simbòlica de la Maria, el 
paper del botellón i la poca incidència 
de les altres drogues 
I si fuma porros,...
Diferents lectures davant un mateix 
producte 
I si fuma porros, què?
1111.... La seva lògica no és la nostra lògica 
2222.... Dues idees: “experimentar i passar-m’ho bé, 
fent el que em dona ...
4444.... Nosaltres també hem estat adolescents. 
I probablement hauríem fet el mateix. 
"Pienso que se olvidan de que han ...
Qüestions sobre la marihuana que 
estaria bé conèixer 
I si fuma porros, què?
Algunes consideracions de l’aplicació terapèutica: 
• Ajuden al tractament d’algunes 
malalties però generalment no són el...
Aplicacions terapèutiques reconegudes 
(Abanades, 2006): 
1. Nàusees i vòmits en el tractament de la quimioteràpia 
2. Esp...
Efectes 
A nivell fisiològic (de l’organisme): 
• Augment de la freqüència cardíaca i disminució de la 
tensió arterial 
•...
Efectes 
Canvi general de l’estat de consciència 
• Sensació de relaxació, disminució de l’estrés 
• Increment en la capac...
Efectes 
Canvi general de l’estat de consciència (2) 
• Acceleració del pensament (especialment a dosis 
altes) 
• Poden a...
Quins riscos pot presentar el 
consum de ? 
• Marejos o petits desfalliments 
• Els propis del tabac (respiratoris i 
card...
Quins riscos pot presentar el 
consum de ? 
· Possible dependència psicològica (habituació) 
· Dificultats en l’aprenentat...
I els riscos legals? 
La llei de Protecció de la Seguretat 
Ciutadan considera falta greu: 
• Consumir derivats del cannab...
I els riscos legals? 
El Codi Penal espanyol considera 
delicte elaborar, produir, cultivar o 
traficar amb derivats del c...
Proposta de propostes sobre com 
portar-ho a casa… 
I si fuma porros, què?
1. Pactar amb conseqüència. Marcar límits i responsabilitzar-se 
amb progressió. 
2. No caure en la sobreprotecció absolut...
6. Per si algun dia s’equivoquen, que aprenguin de les males 
experiències… 
"A mi m'han tingut com en una bombolla. Perqu...
8. Saber observar. Sense intervenir sempre, sense opinar, ni 
invadir la seva intimitat. 
9999.... Predicar amb l’exemple ...
És possible detectar un consum? 
I si fuma porros, què?
I si fuma porros, què?
I si fuma, què? 
I si fuma porros, què?
Ens arriba la consulta/demanda 
Apareix la conducta problema: “fuma” 
Els pares es volen “eliminar” la 
conducta problemàt...
El problema són els amics… 
És molt influenciable… 
La culpa la té el PQPI/UEC… 
El pare no m’ajuda. Em sento sola… 
No el...
Evitar els interrogatoris a amistats, registres de roba i 
habitació... 
“Fer de detectiu o perseguir al fill/a pot provoc...
Parlar de quines circumstàncies o motius l’han portat a 
consumir. I de quin tipus de consum es tracta. 
“No tots els cons...
I si jo –pare/mare- fumo, què? 
I si fuma porros, què?
La prioritat LLLaaa ppprrriiiooorrriiitttaaattt sssseeeerrrraaaannnn eeeellllssss ffffiiiillllllllssss………… 
PPPPrrrriiiioo...
Gràcies per haver arribat fins aquí 
(i a més tenint en compte l’hora que és…)
CCCCrrrrèèèèddddiiiittttssss 
I si fuma porros, què?
Aquestes reflexions i idees exposades han estat AAAqqquuueeesssttteeesss rrreeefffllleeexxxiiiooonnnsss iii iiidddeeeeeess...
I si fuma porros, què?
I si fuma porros, què?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

I si fuma porros, què?

3,155 views

Published on

Xerrada realitzada en l'Aula de la Salut 2011-12 al Centre Cívic de Can Gili (Granollers).

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

I si fuma porros, què?

 1. 1. I si fuma porros, què? Propostes i reflexions al voltant del consum adolescent de cànnabis Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció Municipal en el consum de drogues http://www.sobredrogues.net Granollers, 16 de novembre de 2011
 2. 2. I si fuma porros, què? Propostes i reflexions al voltant del consum adolescent de cànnabis http://www.sobredrogues.net/isifumaporrosque http://www.facebook.com/sobredrogues - http://www.twitter.com/sobredrogues Està permesa, i vivament aconsellada, la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest document, fins i tot amb modificacions i millores del text. L'única condició és que figuri primer el nom de l'autor i/o les referències a d’altres autors i després el de tots els qui hi hagin introduït millores. Totes les còpies han de portar aquesta nota de copyleft. No estan permesos els usos comercials
 3. 3. 0. Algunes idees per començar a pensar sobre el tema… 1. Són necessàries algunes reflexions sobre els adolescents d’avui i el consum de cànnabis actual 2. Diferents lectures davant un mateix producte 3. Qüestions sobre la marihuana que estaria bé conèixer 4. Proposta de propostes sobre com portar-ho a casa 5. I si fuma, què? 6. I si jo –pare/mare- fumo, què? I si fuma porros, què?
 4. 4. Algunes idees per començar a pensar sobre el tema… I si fuma porros, què?
 5. 5. Partirem de tres reflexions… Probablement estem fent una lectura de l’adolescència segons paràmetres d’epoques antigues. I l’adolescència actual esdevé una etapa per se, diferent a l’infància i la joventut, amb les seves necessitats educatives i de conceptualització. És possible què ens passi el mateix amb les drogues. Els consums actuals s’emmarquen en una lògica diferent als que nosaltres coneixem. I sobre els que ens hem educat i hem madurat. Ens trobem davant la promoció d’adolescents i joves dels últims 15 anys més tranquils pel que fa al consum de drogues. Tot i això, és un tema que segueix generant molta preocupació -comprensible- a les famílies i les persones que ens trobem al voltant dels joves. I si fuma porros, què?
 6. 6. Estem davant d’una de les poblacions adolescents més tranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys. I si fuma porros, què?
 7. 7. Estem davant d’una de les poblacions adolescents més tranquiles pel que fa a les drogues dels últims 15 anys. I si fuma porros, què?
 8. 8. 1. Darrere de molts consums de drogues 111... DDDaaarrrrrreeerrreee dddeee mmmooollltttsss cccooonnnsssuuummmsss dddeee dddrrroooggguuueeesss aaaaddddoooolllleeeesssscccceeeennnnttttssss eeeexxxxiiiisssstttteeeeiiiixxxxeeeennnn mmmmééééssss ddddiiiissssffffuuuunnnncccciiiioooonnnnssss ffffaaaammmmiiiilllliiiiaaaarrrrssss iiii////oooo ssssoooocccciiiiaaaallllssss qqqquuuueeee nnnnoooo ppppaaaassss pppprrrroooobbbblllleeeemmmmeeeessss ddddeeee ddddrrrroooogggguuuueeeessss iiii////oooo ddddeeee ssssaaaalllluuuutttt mmmmeeeennnnttttaaaallll.... 2222.... CCCCoooommmmpppptttteeee aaaammmmbbbb llll''''eeeexxxxccccèèèèssssssssiiiivvvvaaaa tttteeeennnnddddèèèènnnncccciiiiaaaa aaaallll ddddiiiiaaaaggggnnnnòòòòssssttttiiiicccc aaaaddddoooolllleeeesssscccceeeennnntttt:::: ssssoooovvvviiiinnnntttt ééééssss nnnneeeecccceeeessssssssààààrrrriiiiaaaa ppppeeeerrrròòòò aaaallllhhhhoooorrrraaaa jjjjuuuussssttttiiiiffffiiiiccccaaaa,,,, eeeettttiiiiqqqquuuueeeettttaaaa iiii ccccoooonnnnddddiiiicccciiiioooonnnnaaaa.... 3333.... EEEEllllssss uuuussssoooossss ddddeeee ddddrrrroooogggguuuueeeessss aaaaddddoooolllleeeesssscccceeeennnnttttssss ppppooooddddeeeennnn tttteeeennnniiiirrrr ddddiiiiffffeeeerrrreeeennnnttttssss ggggrrrraaaauuuussss ddddeeee ggggrrrraaaavvvveeeettttaaaatttt////pppprrrroooobbbblllleeeemmmmaaaattttiiiicccciiiittttaaaatttt.... 4444.... EEEEllllssss ccccoooonnnnssssuuuummmmssss ddddeeee ddddrrrroooogggguuuueeeessss pppprrrroooobbbblllleeeemmmmààààttttiiiiccccssss ssssoooolllleeeennnn sssseeeerrrr eeeellll rrrreeeessssuuuullllttttaaaatttt dddd''''uuuunnnnssss hhhhààààbbbbiiiittttssss ddddeeee ccccoooonnnnssssuuuummmm lllllllliiiiggggaaaattttssss aaaa uuuunnnnssss eeeessssttttiiiillllssss ddddeeee vvvviiiiddddaaaa ddddeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaattttssss.... 5555.... EEEExxxxiiiisssstttteeeeiiiixxxxeeeennnn rrrriiiissssccccoooossss iiii pppprrrroooobbbblllleeeemmmmeeeessss mmmmééééssss iiiimmmmppppoooorrrrttttaaaannnnttttssss qqqquuuueeee llll''''aaaaddddddddiiiicccciiiióóóó....
 9. 9. Són necessàries algunes reflexions sobre els adolescents d’avui i el consum de cànnabis actual I si fuma porros, què?
 10. 10. La metàfora de LLLaaa mmmeeetttàààfffooorrraaa dddeee llllaaaa ““““ssssaaaalllleeeettttaaaa dddd’’’’eeeessssttttaaaarrrr”””” I si fuma porros, què?
 11. 11. Font: http://periferics.blogspot.com I si fuma porros, què?
 12. 12. El projecte del “nen tresor”. La planificació familiar. I els nous models de famílies. I si fuma porros, què?
 13. 13. Els nous significats dels conceptes “oci” i “feina”. I si fuma porros, què?
 14. 14. “Lo que distingue a los hombres no es su manera de ganarse la vida, sino más bien su manera de perder el tiempo” Frederik Pohl I si fuma porros, què?
 15. 15. “Esclau” Aïllat Monóton Llibertat Compartit Divertit Concepte de treball des del món adult Concepte d’oci des del món jove I si fuma porros, què?
 16. 16. Les dificultats per a l’emancipació: La crisi de la noció de futur I si fuma porros, què?
 17. 17. Punk. PPPuuunnnkkk... MMMMaaaannnnuuuueeeellll FFFFoooonnnnttttddddeeeevvvviiiillllaaaa. Público. 28 de gener de 2011 I si fuma porros, què?
 18. 18. I si EEEEllll RRRRoooottttoooo.... El País. 14 de febrer de 2011. fuma porros, què?
 19. 19. L’excessiu “proteccionisme” vers l’infància i adolescència… Fills consentits i sobreprotegits? I si fuma porros, què?
 20. 20. Adolescents i joves consumidors. El mercat com a principi sobiranista I si fuma porros, què?
 21. 21. ▶ El model actual que defineix el concepte de l’adolescència i joventut genera un mercat immens al voltant de la moda, l’oci, el temps lliure, la música, la diversió… I les drogues? ▶ Aquest mercat immens també genera un entorn en el que les pautes i valors del consum són elements importants en la configuració de les identitats juvenils. ▶ El triomf del consum “low cost” I si fuma porros, què?
 22. 22. Percebem el consum de drogues com quelcom… 1. Normalitzat (integrat) “Porque estoy harta de ver en los institutos un grupito de chavales que están fumando porros y al lado hay otro grupo de chavales de los típicos que no fuman porros, tal vez los más estudiosos, los más no sé qué, ¿no? que en teoría es eso, de cara al instituto, y pasan olímpicamente, ven los que están fumando porros y lo ven súper normal. Quiero decir no es que se escandalicen de decir, ¡ah! ¡no! ¡fuman porros! es que en absoluto. Y si hablas en las clases es que nadie está escandalizado de los porros, de hecho nadie, ¿eh?” (de l'avaluació del "Qué rule"). 2. Estès i generalitzat 3. Fàcilment accessible I si fuma porros, què?
 23. 23. 4. Voluntari “Jo decideixo consumir” “Jove, tu decideixes” 5. Precoç 6. En constant augment I si fuma porros, què?
 24. 24. L’egocentrisme adolescent (paradoxa de l’individualisme). I si fuma porros, què?
 25. 25. “Jo decideixo” “Faig el que em dóna la gana” “Ho faig perquè vull” I si fuma porros, què?
 26. 26. Adolescents i joves 2.0: Les noves formes de comunicació i relació I si fuma porros, què?
 27. 27. EEEErrrrlllliiiicccchhhh.... El País. 2 de febrer de 2011 I si fuma porros, què?
 28. 28. Font: Erlich. El País. 7 de gener de 2011. I si fuma porros, què?
 29. 29. Font: Erlich. El País. 20 de novembre de 2010. I si fuma porros, què?
 30. 30. Adolescència i processos migratoris I si fuma porros, què?
 31. 31. L’errònia percepció d’una adolescència cada cop més “canyera” I si fuma porros, què?
 32. 32. I si fuma porros, què?
 33. 33. L’importància simbòlica de la Maria, el paper del botellón i la poca incidència de les altres drogues I si fuma porros, què?
 34. 34. Diferents lectures davant un mateix producte I si fuma porros, què?
 35. 35. 1111.... La seva lògica no és la nostra lògica 2222.... Dues idees: “experimentar i passar-m’ho bé, fent el que em dona la gana”. 3333.... “Als adults se’ns escapa tota aquesta història. Ells tenen més informació, en saben més...” I si fuma porros, què?
 36. 36. 4444.... Nosaltres també hem estat adolescents. I probablement hauríem fet el mateix. "Pienso que se olvidan de que han estado jóvenes e hicieron lo mismo. Probablemente se escondían más. Lo que pasa es que únicamente se quedan con lo malo y se olvidan de lo bueno”. 5555.... ““““LLLLaaaa nnnnoooossssttttrrrraaaa iiiinnnnttttrrrraaaannnnqqqquuuuiiiilllliiiittttaaaatttt”””” vvvvssss ““““LLLLaaaa sssseeeevvvvaaaa ppppeeeerrrrcccceeeeppppcccciiiióóóó dddd’’’’aaaacccccccceeeessssssssiiiibbbbiiiilllliiiittttaaaatttt”””” 6666.... AAAA vvvveeeeggggaaaaddddeeeessss lllleeeessss ddddrrrroooogggguuuueeeessss eeeessssttttaaaannnn mmmmééééssss pppprrrreeeesssseeeennnnttttssss eeeennnn eeeellllssss sssseeeeuuuussss ddddiiiissssccccuuuurrrrssssoooossss qqqquuuueeee eeeennnn eeeellllssss sssseeeevvvveeeessss pppprrrrààààccccttttiiiiqqqquuuueeeessss rrrreeeeaaaallllssss............ I si fuma porros, què?
 37. 37. Qüestions sobre la marihuana que estaria bé conèixer I si fuma porros, què?
 38. 38. Algunes consideracions de l’aplicació terapèutica: • Ajuden al tractament d’algunes malalties però generalment no són el tractament de les causes de les mateixes. • S’utlitzen com a complement d’altres medicacions. • També pot presentar efectes adversos. I si fuma porros, què?
 39. 39. Aplicacions terapèutiques reconegudes (Abanades, 2006): 1. Nàusees i vòmits en el tractament de la quimioteràpia 2. Espasticitat i altres símptomes de l’esclerosi múltiple. 3. Dolor crònic, de tipus neuropàtic. 4. Síndrome d’anorèxia i caquèxia associat a Càncer i Sida I si fuma porros, què?
 40. 40. Efectes A nivell fisiològic (de l’organisme): • Augment de la freqüència cardíaca i disminució de la tensió arterial • Ulls vermellosos i brillants • Sequedat de boca • Increment de la gana • A nivell motor: lentitud de moviments i reflexos I si fuma porros, què?
 41. 41. Efectes Canvi general de l’estat de consciència • Sensació de relaxació, disminució de l’estrés • Increment en la capacitat dels sentits • Elevació de l’humor i del “somriure fàcil” • “Pensament creatiu” I si fuma porros, què?
 42. 42. Efectes Canvi general de l’estat de consciència (2) • Acceleració del pensament (especialment a dosis altes) • Poden aparèixer dificultats per connectar pensaments I si fuma porros, què?
 43. 43. Quins riscos pot presentar el consum de ? • Marejos o petits desfalliments • Els propis del tabac (respiratoris i cardiovasculars) • Pensaments paranoides, ansiosos i/o de pànic • Crisis d’ansietat en usuaris sensibles (i a dosis elevades i quan el consum es via oral) I si fuma porros, què?
 44. 44. Quins riscos pot presentar el consum de ? · Possible dependència psicològica (habituació) · Dificultats en l’aprenentatge, la memòria i l’atenció i la concentració · Conducció de vehicles i utilització màquinaria · Un consum intens i freqüent pot precipitar transtorns mentals latents o existents I si fuma porros, què?
 45. 45. I els riscos legals? La llei de Protecció de la Seguretat Ciutadan considera falta greu: • Consumir derivats del cannabis (marihuana i haixix) en llocs públics. • Tinença per al propi consum • Abandonament d’estris o restes a la via pública Aquestes faltes es sancionen amb multes que des dels 300 als 30.000 euros. I si fuma porros, què?
 46. 46. I els riscos legals? El Codi Penal espanyol considera delicte elaborar, produir, cultivar o traficar amb derivats del cannabis, així com afavorir, facilitar o promoure el seu consum. “El tráfico EEElll tttrrráááfffiiicccooo ddddeeee ssssuuuussssttttaaaannnncccciiiiaaaassss nnnnoooo ggggrrrraaaavvvveeeemmmmeeeennnntttteeee ppppeeeerrrrjjjjuuuuddddiiiicccciiiiaaaalllleeeessss ppppaaaarrrraaaa llllaaaa ssssaaaalllluuuudddd sssseeee ccccaaaassssttttiiiiggggaaaa ccccoooonnnn ppppeeeennnnaaaassss ddddeeee 1111 aaaa 3333 aaaaññññoooossss ddddeeee pppprrrriiiissssiiiióóóónnnn yyyy mmmmuuuullllttttaaaa ddddeeee hhhhaaaassssttttaaaa eeeellll ddddoooobbbblllleeee ddddeeeellll vvvvaaaalllloooorrrr ddddeeee llllaaaa ddddrrrrooooggggaaaa....”””” “EEEExxxxiiiisssstttteeeennnn cccciiiirrrrccccuuuunnnnssssttttaaaannnncccciiiiaaaassss aaaaggggrrrraaaavvvvaaaannnntttteeeessss qqqquuuueeee hhhhaaaacccceeeennnn aaaauuuummmmeeeennnnttttaaaarrrr llllaaaa ccccoooonnnnddddeeeennnnaaaa:::: vvvveeeennnnttttaaaa aaaa mmmmeeeennnnoooorrrreeeessss ddddeeee 11118888 aaaaññññoooossss,,,, vvvveeeennnnttttaaaa eeeennnn ccccoooolllleeeeggggiiiioooossss yyyy cccceeeennnnttttrrrroooossss mmmmiiiilllliiiittttaaaarrrreeeessss,,,, aaaadddduuuulllltttteeeerrrraaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee llllaaaa ssssuuuussssttttaaaannnncccciiiiaaaa iiiinnnnccccrrrreeeemmmmeeeennnnttttaaaannnnddddoooo eeeellll ddddaaaaññññoooo ppppaaaarrrraaaa llllaaaa ssssaaaalllluuuudddd,,,, eeeettttcccc....”””” I si fuma porros, què?
 47. 47. Proposta de propostes sobre com portar-ho a casa… I si fuma porros, què?
 48. 48. 1. Pactar amb conseqüència. Marcar límits i responsabilitzar-se amb progressió. 2. No caure en la sobreprotecció absoluta ni en la permissivitat màxima. 3. No interrogar-los amb excés. Aprofitar moments d’informalitat per parlar del tema. I debatre i argumentar les nostres propostes. 4. Les idees “clau”: prudència i responsabilitat. 5. Explicar el perquè de les nostres angoixes. Des de la preocupació. I si fuma porros, què? I si fuma porros, què?
 49. 49. 6. Per si algun dia s’equivoquen, que aprenguin de les males experiències… "A mi m'han tingut com en una bombolla. Perquè no em passés res... Potser perquè saben que és el què hi ha. Al final el que passa és que acabes sortint amb més ganes, la cagues, t'equivoques, i al final aprens o no a tornar a fer certes coses o a fer-les d'una altra manera. Si no t'euiqvoques, no aprens." 7. Davant del pessimisme: nosaltres també hem madurat. I ells també ho faran. Amb més probabilitat d’èxit que no de fracàs. I si fuma porros, què?
 50. 50. 8. Saber observar. Sense intervenir sempre, sense opinar, ni invadir la seva intimitat. 9999.... Predicar amb l’exemple i assumir les incoherències. 11110000.... Tenir molta paciència... I si fuma porros, què?
 51. 51. És possible detectar un consum? I si fuma porros, què?
 52. 52. I si fuma porros, què?
 53. 53. I si fuma, què? I si fuma porros, què?
 54. 54. Ens arriba la consulta/demanda Apareix la conducta problema: “fuma” Els pares es volen “eliminar” la conducta problemàtica Perd èmfasi la relació familiar S’incrementa pressió Importància del consum El fill es veu com a problema La relació es deteriora El fill no sent comprensió I si fuma porros, què?
 55. 55. El problema són els amics… És molt influenciable… La culpa la té el PQPI/UEC… El pare no m’ajuda. Em sento sola… No el puc controlar… Estic desesperat… Què vagi a un centre… Els serveis públics no s’hi posen… Fumo perquè m’agrada… No hi ha per tant… Ho sé portar… A mi no m’afecta… No deixaré de fumar… Deixa’m fumar a casa… La policía va a per nosaltres… I si fuma porros, què?
 56. 56. Evitar els interrogatoris a amistats, registres de roba i habitació... “Fer de detectiu o perseguir al fill/a pot provocar un augment de la distància amb els pares. Més val parlar directament amb ell de forma tranqàuil·la i, en un espai còmode i íntim, exposar el que ens preocupa i escoltar la seva opinió.” No deixar-se endur per la urgència i la “mala llet”: escollir un moment per parlar de manera serena i raonada. “Millor deixar passar els primers moments, els de més alteració, per tal de procurar un clima adequat en que es pugui dialogar: una relació distesa i relaxada, sense “víctimes” ni “culpables” és imprescindible per assentar les bases d’un autèntic diàleg.” Conduir el nostre discurs cap a una opció col·laboradora i reflexiva, que expressi preocupació pels efectes que podria tenir el consum. “Les discussions pel fet de sentir-se enfadat són contraproduents: provoquen defensivitat i augmenten la resistència al canvi.” I si fuma porros, què?
 57. 57. Parlar de quines circumstàncies o motius l’han portat a consumir. I de quin tipus de consum es tracta. “No tots els consums tenen la mateixa gravetat (depèn de la substància, la freqüència, el context, la finalitat...). Saber si el consum es esporàdic o habitual, quina informació té i com observa els riscs de consumir-ne.” Contemplar la seva realitat: interessos, ocupacions, com es relaciona, els seus amics… “Valorar la seva conducta general: hi ha hagut indicis d’altres problemes o és aquest un fet puntual?” Fomentar que prenguin consciència i aprenguin de les males experiències. “Ens ajudarà a establir major confiança i a ser reconeguts com a referents accessibles a qui sol·licitar ajuda.” Demanar informació o assessorament a algun professional o persona de referència. “Ens ajudarà a poder valorar de forma més objectiva el consum i determinar quines pautes podem seguir en cada situació.” I si fuma porros, què?
 58. 58. I si jo –pare/mare- fumo, què? I si fuma porros, què?
 59. 59. La prioritat LLLaaa ppprrriiiooorrriiitttaaattt sssseeeerrrraaaannnn eeeellllssss ffffiiiillllllllssss………… PPPPrrrriiiioooorrrriiiittttzzzzaaaarrrreeeemmmm llllaaaa vvvviiiissssiiiióóóó ddddeeee ppppaaaarrrreeee////mmmmaaaarrrreeee aaaabbbbaaaannnnssss qqqquuuueeee llllaaaa ddddeeee ccccoooonnnnssssuuuummmmiiiiddddoooorrrr////aaaa………… CCCCaaaallllddddrrrràààà ppppoooossssaaaarrrr èèèèmmmmffffaaaassssiiii eeeennnn eeeellllssss llllíííímmmmiiiittttssss………… • (Auto)Cuidar-se serveix com a model positiu de relació amb els fills. • La discreció és un factor de protecció vers els fills. • Assumir les incoherències, els propis errors i contradiccions pot enfortir l’autoritat paterna i materna. • Parlar del consum de drogues amb la parella pot evitar donar missatges confusos i/o contradictoris als vostres fills. • En cas que els consums siguin problemàtics cal consultar un recurs especialitzat. I si fuma porros, què?
 60. 60. Gràcies per haver arribat fins aquí (i a més tenint en compte l’hora que és…)
 61. 61. CCCCrrrrèèèèddddiiiittttssss I si fuma porros, què?
 62. 62. Aquestes reflexions i idees exposades han estat AAAqqquuueeesssttteeesss rrreeefffllleeexxxiiiooonnnsss iii iiidddeeeeeesss eeexxxpppooosssaaadddeeesss hhhaaannn eeessstttaaattt iiiinnnnssssppppiiiirrrraaaaddddeeeessss aaaa ppppaaaarrrrttttiiiirrrr ddddeeee llllaaaa lllleeeeccccttttuuuurrrraaaa,,,, eeeessssccccoooollllttttaaaa iiii rrrreeeefffflllleeeexxxxiiiióóóó ddddeeee lllleeeessss ffffoooonnnnttttssss sssseeeeggggüüüüeeeennnnttttssss:::: Granollers_Acció municipal en el consum de drogues www.sobredrogues.net – www.parlemdedrogues.cat 9 ideas para educar en la adolescencia Jaume Funes. Editorial Graó. I qualssevol dels seus textos, conferències, converses i intervencions. Energy Control – ABD www.energycontrol.org – Recomanem la guia “Educar sobre drogues, educar sobre la vida” 8 equilibris. Pares i mares que consumeixen alcohol i altres drogues. Subdirecció General de Drogodependències i Sida. Generalitat de Catalunya. Los hijos de la desregulación Fernando Conde. Editorial Crefat. I qualssevol dels seus articles. Enquesta escolar sobre consum de drogues 2008 Departament de Salut (Gencat) i PNSD (Ministerio de Salud) Treballant com a educadora o educador social Carles Sedó. Edicions Pleniluni. I qualssevol de les seves xerrades. De moltes conferències d’en Domingo Comas. I si fuma porros, què? I de la pràctica sorgida d’aquesta i d’altres feines… Jordi Bernabeu Farrús Granollers_Acció municipal en el consum de drogues Les imatges han estat agafades de www.gettyimages.es i del material “8 equilibris” editat per la Subdirecció General de Drogodepndències i Sida del la GenCat.

×