SlideShare a Scribd company logo
1 of 98
Download to read offline
UNDO
ข้าราชการ
ผู้รับบานาญ
ผู้รับเบี้ยหวัด
สานักบริหารการรับ –จ่ายเงินภาครัฐ
การกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญ
ตาม พรบ.บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
Undo หรือ ไม่Undo
ขอให้เป็นการตัดสินใจด้วยตัวเอง
โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนและ
รอบครอบ
ก่อนตัดสินใจ
แต่ละคนมีเงื่อนไขต่างกัน
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิ
ในบาเหน็จบานาญตาม
พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494
พ.ศ. 2557
กฎหมาย Undo
กฎหมาย Undo
มีผลใช ้บังคับแล ้ว
13 ธันวาคม 2557
(พ ้น 30 วัน นับจากวันที่ประกาศใช ้กฎหมาย 13 พย.57)
เริ่มใช ้สิทธิได ้15 ธค. 57
สาระสาคัญของ
กฎหมาย Undo
ให้สิทธิ Undo กับ
ข้าราชการ
ผู้รับบานาญ
ผู้รับเบี้ยหวัด
ที่เป็ นหรือเคยเป็ นสมาชิก กบข.โดยสมัครใจ
(มาตรา 36 พรบ.กบข.)
การใช้สิทธิ Undo
1 คน มีได ้เพียง 1 สถานะ
เท่านั้น
ข ้าราชการ Undo
ผู้รับบานาญ Undo
Note
ผู้รับเบี้ยหวัด Undo
การใช้สิทธิ Undo
เมื่อได ้ยื่นใช ้สิทธิ Undo แล ้ว
จะขอยกเลิกไม่ได ้!
Note
1 ข้าราชการพลเรือน
2 ข้าราชการฝ่ ายตุลาการ
3 ข้าราชการฝ่ ายอัยการ
4 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
5 ข้าราชการครู
6 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
7 ข้าราชการตารวจ
8 ข้าราชการทหาร
9 ข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ
10 ข้าราชการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็ นข้าราชการตาม พรบ. กบข.
ข้าราชการ
ที่เป็ นสมาชิกกองทุน ตามมาตรา 36 พรบ. กบข.
ข้าราชการ หมายถึง …………………
2 ได้รับเงินสะสม และดอกผล คืนจาก กบข.
ตั้งแต่วันที่หมดสมาชิกภาพ กบข.
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต ้นไป)
1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (ประมาณ 7 เดือน)
ข้าราชการ
3 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ
และดอกผลของเงินดังกล่าว โดยรัฐจะให้ กบข.
นาเงินนี้ไปใส่ในบัญชีเงินสารอง เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการภาระบานาญต่อไป
4 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ 30 กันยายน 2558 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2558
เว้นแต่ จะขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก ถัดจาก
30 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2558 สมาชิกภาพ
สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ขอลาออก หรือถูกสั่ง
ให้ออก แล้วแต่กรณี
5 ข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2558 เนื่องจากจะออกจากราชการ
ไม่ว่ากรณีใด (ขอลาออก หรือถูกสั่งให้ออก)ให้ใช้
สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่ที่จะออกจากราชการนั้น
แล้วแต่กรณี (วันที่ขอลาออก หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก)
โดยสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่ออก
จากราชการ แล้วแต่กรณี
6 เมื่อออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด และมีสิทธิรับ
บานาญ จะได้รับบานาญตาม พรบ. บาเหน็จบานาญ
2494 จนถึงวันที่เสียชีวิต
7 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 หรือก่อนวันที่ที่
จะออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด (วันที่ขอลาออก
หรือวันที่ถูกสั่งให้ออก) แล้วแต่กรณี
ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้นเป็ นอันสิ้นผล
ข้าราชการที่ไม่อยู่ ก่อนหรือในวันที่กฎหมายนี้
ใช้บังคับ และกลับเข้ารับราชการ
ภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2558
1 ให้แสดงความประสงค์ ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วัน
กลับเข้ารับราชการ
2 ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับถัดจากวันที่
แสดงความประสงค์
1. ถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อไปรับราชการตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร
2. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ไปปฏิบัติงานใดๆตาม พรฎ.ว่าด้วย
การกาหนด หลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทาการซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
4. อยู่ระหว่างร้องทุกข์หรืออุทธรณ์คาสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก
จากราชการ
3. ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
3. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเคยเป็ นข้าราชการ
ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมีกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรี กาหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ตุลาการศาลปกครองซึ่งเคยเป็ นข้าราชการที่เข้ารับราชการ
ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และลาออกจากราชการเพื่อไป
เป็ นตุลาการศาลปกครอง
4. พนักงานมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ซึ่งเคยเป็ น
ข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และมี
กฎหมายกาหนดให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เป็ นหน่วยงานในกากับของรัฐ
ให้รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย
2. ข้าราชการ ซึ่งเคยเป็ นข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที
27 มีนาคม 2540 ซึ่งลาออกจากราชการและกลับเข้า
รับราชการตั้งแต่ หมวด 3 พรบ. กบข.ใช้บังคับ
มาตรา 35 พรบ.กบข.
มาตรา 35 พรบ.กบข.
มาตรา 70/1 พรบ.กบข.
มาตรา 70/6 พรบ.กบข.
ให้รวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้ด้วย
ข้าราชการที่เข้ารับราชการ
ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540
และปัจจุบัน(วันที่ กฎหมาย Undo มีผลใช้บังคับ)
เป็ นสมาชิก กบข.ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
ได้สิทธิ Undo ทุกคน
ยกเว้นข้าราชการท้องถิ่นสมัครใจ
โดยสรุป
ข้าราชการที่เข้ารับราชการ
ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540
และปัจจุบัน(วันที่ กฎหมาย Undo มีผลใช้บังคับ)
เป็ นสมาชิก กบข.ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
ไม่ได้สิทธิ Undo แม้แต่คนเดียว
ในทางกลับกัน
ผู้รับบานาญ
2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์
1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
เคยเป็ นสมาชิกกองทุนตาม มาตรา 36 พรบ. กบข.
ในวันที่ออกจากราชการ
และเป็ นผู้รับบานาญอยู่ในวันที่กฎหมาย Undo ใช้บังคับ
ยังมีชีวิตอยู่
4 ได้รับบานาญตาม พรบ. บาเหน็จบานาญ 2494
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกจากราชการถึง
วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยวิธีหักกลบลบกัน
3 ต้องคืนเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสบทบ และ
ดอกผลของเงินดังกล่าว ที่กองทุนคานวณให้
ในวันปิดบัญชีเงินรายบุคคล
โดยวิธีหักกลบลบกัน
5.1 หากมีส่วนต่างต้องชาระคืนให้รัฐ ให้ชาระคืน
ภายใน 30 มิถุนายน 2558
ชาระทั้งก้อนครั้งเดียว
5 เมื่อหักกลบลบกันแล้ว
5.2 หากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่ายคืน รัฐจะจ่ายคืนให้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กาหนด (ตั้งแต่ 1 ตค. 58 เป็ นต้นไป)
หรือให้แบ่งชาระเงินเป็ นส่วนๆให้เสร็จสิ้น
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2558
หากไม่สามารถชาระเงินคืนได้ภายในเวลาที่
กาหนด(30 กย. 58)ให้ถือว่าการแสดงเจตนานั้น
เป็ นอันสิ้นผล และหากได้ชาระเงินบางส่วน
ให้รัฐแล้ว รัฐจะคืนเงินกล่าวให้ผู้รับบานาญนั้น
7 เงินที่ได้รับคืนไม่ต้องนาส่งคลังเป็ นรายได้แผ่นดิน
และให้รัฐโดยกรมบัญชีกลางสามารถนาเงินที่ได้รับ
คืนจากผู้รับบานาญตาม 5.1 ไปจ่ายคืนให้ผู้รับ
บานาญ ตาม 5.2 ได้ ส่วนที่เหลือให้นาส่งเข้า
บัญชีเงินสารอง ให้แล้วเสร็จภายใน มีนาคม 2559
6 ให้ผู้รับบานาญตาม 5.1 คืนเงินให้รัฐผ่าน
ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อนาส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง
9 หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ให้ถือว่าการแสดง
ความประสงค์นั้น เป็ นอันสิ้นผล และหากได้คืน
เงินตาม 5.1 ให้รัฐแล้ว รัฐจะคืนเงินดังกล่าวให้กับ
ทายาทตาม ป.พ.พ. ต่อไป
8 จะได้รับบานาญตาม พรบ. บาเหน็จบานาญ 2494
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็ นต้นไปจนถึงวันที่เสียชีวิต
คิดเฉพาะ
เงินบานาญ เท่านั้น
ไม่นา ชคบ.และเงินบาเหน็จดารงชีพ
ครั้งที่ 1 และ 2 ที่ได ้รับไปแล ้ว มาร่วมคานวณในขั้นตอน
การขอ Undo แต่จะนามาคิดคานวณให ้ในภายหลัง
Note
ไม่คิด ดอกเบี้ยทั้งในส่วนของเงินก ้อนที่
จะต ้องคืน และผลต่างเงินบานาญที่จะได ้รับคืน
การนาเงินมาคืน
กรณีขอแบ่งชาระเป็ นส่วนๆ
Note
งวด 1
งวด 2
งวด 3
งวดละ
เท่าๆกัน
งวดละ
เท่าๆกัน
งวดละ
เท่าๆกัน
+เศษ
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน
งวด 1
งวด 2
งวด 3
งวด 1 งวด 1 งวด 1
งวด 2 งวด 2
งวด 3
งวด 3
งวด 1
งวด 2
งวด 3
งวด 1
งวด 2
งวด 3
งวด 1
งวด 2
การนาเงินมาคืน
กรณีขอแบ่งชาระเป็ นส่วนๆ
Note
เงินสด
แคชเชียร์เช็ค
ดร๊าฟท์
ตั๋วแลกเงิน
ในเขตสานักหักบัญชีเดียวกันที่ส่วนราชการผู้เบิกบานาญตั้งอยู่
โดยสั่งจ่ายเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “รับเงิน Undo (ชื่อส่วนราชการ)” และขีดฆ่าคาว่า “หรือผู้ถือ” ออก
ผู้รับเบี้ยหวัด
(ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด)
2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว
1 ให้ใช้สิทธิเลือก ตั้งแต่วันที่กฎหมาย
มีผลใช้บังคับ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558
กรณีพ้นจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ภายหลัง 30 มิถุนายน 2558
3 ต้องคืนเงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวให้รัฐ
ภายใน 30 มิถุนายน 2558 โดยให้คืนเงินให้รัฐผ่าน
ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อนาส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง
ที่เคยเป็ นสมาชิกกองทุน ตามมาตรา 36 พรบ. กบข.
5 สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ 30 กันยายน 2558 คือวันที่ 1 ตุลาคม 2558
6 เมื่อออกจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเพื่อรับ
บานาญเหตุทดแทนจะได้รับบานาญสูตรเดิม
จนถึงวันที่เสียชีวิต
4 ไม่มีสิทธิได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย
และดอกผลของเงินดังกล่าว โดยรัฐจะให้ กบข.
นาเงินนี้ไปใส่ในบัญชีเงินสารอง เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการภาระบานาญต่อไป
กรณีพ้นจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ก่อน 30 มิถุนายน 2558
1 ให้ใช้สิทธิเลือกได้ไม่เกินวันที่ที่จะออกจากทหาร
กองหนุนมีเบี้ยหวัดเพื่อรับบานาญเหตุทดแทน
2 ไม่ต้องคืนเงินสะสมและผลประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว
3 ต้องคืนเงินสบทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวให้รัฐ
ภายในวันก่อนวันออกจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
เพื่อรับบานาญเหตุทดแทน โดยให้คืนเงินให้รัฐผ่าน
ส่วนราชการผู้เบิกเพื่อนาส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง
4 จะได้รับบานาญสูตรเดิม ตั้งแต่วันที่ย้ายประเภทจาก
ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดเพื่อรับบานาญเหตุทดแทน
ทั้ง 2 กรณี
หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว และถึงแก่ความตาย
ก่อนย้ายประเภทจากทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
เพื่อรับบานาญ เหตุทดแทน แล้วแต่กรณี
ให้ถือว่าการแสดงความ ประสงค์นั้นเป็ นอันสิ้นผล
และหากได้คืนเงินสบทบ และดอกผลของ
เงินดังกล่าวให้รัฐแล้ว รัฐจะคืนเงินดังกล่าวให้กับ
ทายาทตาม ป.พ.พ.ต่อไป
ผู้รับเบี้ยหวัด
ไม่มีการแบ่งชาระเงินเป็ นส่วนๆ
Note
เงินก ้อนที่ได ้รับจาก กบข.หรือ
กรมบัญชีกลาง แล ้วแต่กรณี
ได้รับการยกเว้นภาษี
ตาม มติ คณะรัฐมนตรี
(ที่ได ้นาไปใช ้ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแล ้ว ก็ไม่ต ้องคืน)
Note
Note
ใช ้วิธีทยอยคืนตามลาดับ
การขอใช ้สิทธิ
เงินก ้อนที่ได ้รับจาก กบข.หรือ
กรมบัญชีกลาง แล ้วแต่กรณี
สิทธิประโยชน์ที่เคยได ้รับในตอนที่เป็น
สมาชิก กบข. เช่น กู้เงินซื้อบ ้านในอัตรา
ดอกเบี้ยต่า จะได ้รับสิทธินั้นต่อเนื่องต่อไป
Note
การฝากเงินก ้อนที่จะได ้รับคืนจากการขอ
Undo (เงินสะสม+ผลประโยชน์) ไว ้กับ
กบข.ต่อไป ไม่สามารถทาได ้
Undo กับผู้รับบานาญที่มีเวลาทวีคูณ
แล ้วไม่ได ้แจ ้ง ให้แจ้ง เสียแต่เนิ่นๆ
เพื่อประโยชน์ในการคานวณเงินหักกลบลบกัน
และบานาญสูตร 2494 ที่จะได ้รับต่อไป
Note
หลักคิด โดยรวมเกี่ยวกับUndo
รักษาสิทธิที่เคยมีอยู่
ไว้ทุกประการ
Note
ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่
สถานที่ยื่นใบสมัคร Undo
+รับชาระเงิน (ถ ้ามี)
ส่วนราชการผู้เบิกบานาญ
ข้าราชการ +ข้าราชการ ตาม ม. 17 พรบ. Undo
ผู้รับบานาญ+ผู้รับบานาญ ตาม ม. 17 พรบ. Undo
ผู้รับเบี้ยหวัด
การยื่นขอเปลี่ยนหน่วยเบิกบานาญ
กรณีผู้รับบานาญไม่คืนเงิน
ให ้แล ้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
ไม่ต ้องยื่นเอกสารใดๆ
กรมบัญชีกลางจะคืนเงิน
ที่ได ้รับไว ้ทั้งหมดให ้ผู้รับบานาญ
ตั้งแต่ตุลาคม 2558 เป็นต ้นไป
กรณีผู้รับบานาญที่ยื่นความประสงค์
ไว ้แล ้วถึงแก่ความตาย
ก่อน 1 ตุลาคม 2558
ผู้มีสิทธิรับมรดกยื่น แบบ บ.6
ต่อส่วนราชการผู้เบิกบานาญ
กรมบัญชีกลางจะคืนเงิน
ที่ได ้รับไว ้ทั้งหมดให ้แก่ผู้มีสิทธิรับมรดก
ตั้งแต่วันที่ได ้รับและตรวจสอบเอกสาร
ถูกต ้องแล ้วเป็นต ้นไป
สาระสาคัญของ
กฎหมาย Undo
จบ
แนวทางการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการรับสมัคร Undo
สาหรับเจ้าหน้าที่
ส่วนราชการ
กรมบัญชีกลาง (สรจ.)
สนง.คลังจังหวัด
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
คำจำกัดควำม
• “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้ารับราชการ
ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540
• “ผู้รับบานาญ” หมายถึง ผู้รับบานาญซึ่งเคยเป็นข้าราชการ
และเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้า
รับราชการอยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540
• “ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด” หมายถึง ทหารกองหนุนมีเบี้ย
หวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
คำจำกัดควำม
• “ส่วนราชการ” หมายถึง ส่วนราชการในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนราชการในส่วนกลางที่มีสานักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคที่
ข้าราชการปฏิบัติราชการอยู่ ยกเว้น กรณีการยืมตัวไปปฏิบัติ
ราชการต่างส่วนราชการ ให้หมายถึง ส่วนราชการในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนราชการในส่วนกลางที่มีสานักงานอยู่ใน
ส่วนภูมิภาคที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติราชการอยู่ก่อนมีการยืมตัว
• “ส่วนราชการผู้เบิกบานาญ” หมายถึง ส่วนราชการที่มีระบบ
บาเหน็จบานาญ (e Pension)
• “สานักงานคลังจังหวัด” หมายถึง สานักงานคลังจังหวัดที่มีส่วน
ราชการผู้เบิกบานาญตั้งอยู่
คำจำกัดควำม
• บัญชีเงินรับคืน หมายความว่า บัญชีเงินฝากคลังซึ่งกรมบัญชีกลาง
หรือสานักงานคลังจังหวัดมีไว้เพื่อประโยชน์ในการับเงินคืนจาก
ผู้รับบานาญและทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งแสดงความประสงค์
เลือกรับบานาญตาม พรบ.2494
• บัญชีเงินจ่ายคืน หมายความว่า บัญชีเงินฝากคลังซึ่งกรมบัญชีกลาง
มีไว้เพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินส่วนเพิ่มให้แก่ผู้รับบานาญซึ่งแสดง
ความประสงค์เลือกรับบานาญตาม พรบ.2494 และจ่ายเงิน ให้แก่
ผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้รับบานาญ และผู้มีสิทธิรับมรดกของทหาร
กองหนุนมีเบี้ยหวัด
กำรใช้สิทธิ UNDO
• ขณะที่กฎหมำยมีผลบังคับใช้ท่ำนมีสถำนะเป็นอะไร
ให้ UNDO ในสถำนะนั้นเพียง 1 สถำนะเท่ำนั้น
• ข้ำรำชกำรได้รับคืนเงินสะสม และผลประโยชน์ (ได้รับกำรยกเว้นภำษี)
• ผู้รับบำนำญ ได้รับเงินส่วนเพิ่มคืนจำกรัฐ (ได้รับกำรยกเว้นภำษี)
หรือต้องคืนเงินให้รัฐ (จำกกำรหักกลบลบกันระหว่ำง บำนำญส่วนเพิ่ม
กับเงินประเดิม ชดเชย สมทบและผลประโยชน์)
• ผู้รับเบี้ยหวัด ต้องคืนเงินสมทบ และผลประโยชน์ให้รัฐ
*****เมื่อใช้สิทธิ UNDO แล้ว จะขอยกเลิกไม่ได้*****
แบบที่เกี่ยวข้องกับกำร UNDO
• ใบสมัคร UNDO ของข้ำรำชกำร (แบบ ข.1 )
• ใบสมัคร UNDO ของผู้รับบำนำญ และทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด (แบบ บ.1)
• ใบรับแบบใบสมัคร UNDO ของข้ำรำชกำร (แบบ ข.2)
• ใบรับแบบใบสมัคร UNDO ของผู้รับบำนำญ (แบบ บ.2 และ บ.3)
• ใบรับรองสิทธิว่ำ UNDO ของข้ำรำชกำรสมบูรณ์แล้ว (แบบ ข.3)
• ใบรับรองสิทธิว่ำ UNDO ของผู้รับบำนำญสมบูรณ์แล้ว (บ.4 และ 5)
• แบบขอรับเงินคืน กรณีผู้รับบำนำญ UNDO กรณีคืนเงินให้ส่วนรำชกำรแล้ว
ตำยก่อน 1 ต.ค.58 (แบบ บ.6)
• ใบรับแบบใบสมัคร UNDO ของทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด (แบบ บ.7)
• ใบรับรองสิทธิว่ำ UNDO ของทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัดสมบูรณ์แล้ว (แบบ บ.8)
หน้ำที่ในกำรจัดทำแบบ UNDO
ส่วนรำชกำรผู้เบิกบำนำญ
• ใบสมัคร UNDO ของข้ำรำชกำร (แบบ ข.1 )
• ใบสมัคร UNDO ของผู้รับบำนำญ,
ทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด (แบบ บ.1)
• ใบรับแบบใบสมัคร UNDO
ของข้ำรำชกำร (แบบ ข.2)
• ใบรับแบบใบสมัคร UNDO
ของผู้รับบำนำญ, ทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัด
(แบบ บ.2 , บ.3 และ บ.7)
• แบบขอรับเงินคืน กรณีผู้รับบำนำญ UNDO
กรณีคืนเงินให้ส่วนรำชกำรแล้ว
ตำยก่อน 1 ต.ค.58 (แบบ บ.6)
• สรจ. หรือ ส.คลังจังหวัด
• ใบรับรองสิทธิว่ำ UNDO
ของข้ำรำชกำรสมบูรณ์แล้ว (แบบ ข.3)
• ใบรับรองสิทธิว่ำ UNDO
ของผู้รับบำนำญสมบูรณ์แล้ว
(บ.4 ,บ.5 )
• ใบรับรองสิทธิว่ำ UNDO
ของทหำรกองหนุนมีเบี้ยหวัดสมบูรณ์แล้ว
(แบบ บ.8)
กำรได้รับเงินคืน หรือ กำรคืนเงินให้รัฐ
• ข้ำรำชกำร ได้รับเงินคืนโดยกบข. โอนเงินสะสมและผลประโยชน์
เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่แจ้งไว้ในแบบ ข.1
• ผู้รับบำนำญ ได้รับคืนจำกกรมบัญชีกลำง (สรจ.) โอนเงินส่วนเพิ่ม
เข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรบัญชีเดียวกันกับกำรใช้โอนบำนำญประจำเดือน
• ผู้รับบำนำญ ที่ต้องคืนเงินให้รัฐ ให้คืนทั้งจำนวน หรือผ่อนชำระ 3งวด
ที่ส่วนรำชกำรผู้เบิกบำนำญ
• ผู้รับบำนำญส่วนท้องถิ่น ที่ต้องคืนเงินให้รัฐ ให้คืนทั้งจำนวน หรือผ่อน
ชำระ 3งวด ที่กรมบัญชีกลำง หรือสำนักงำนคลังจังหวัด
• ผู้รับเบี้ยหวัด ให้คืนเงินสมทบและผลประโยชน์ทั้งจำนวน
ที่ส่วนรำชกำรผู้เบิกบำนำญ
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติ
ข้าราชการ
การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการ undo ของข้าราชการ
• ตรวจฐานข้อมูลของท่านที่ส่วนราชการ
ที่รับราชการอยู่ว่า ถูกต้อง ตรงกัน
กับบัตรประชาชนหรือไม่
• ชื่อ สกุล / เลข 13 หลัก
• ยื่นหลักฐาน เอกสาร ที่ถูกต้อง ไปกับแบบ
แสดงความประสงค์ undo เพื่อยืนยันตัวบุคคล
หรือ แจ้งส่วนราชการต้นสังกัด
เพื่อให้แจ้งแก้ไขกับ กบข.
ข้าราชการ undo
กรอกแบบแสดงความประสงค์undo (แบบ ข.1) พร้อมแนบหลักฐาน
• สาเนาบัตรประชาชน
• สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของตนเอง (สะสมทรัพย์ / ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน / เผื่อเรียก)
ยกเว้น ประเภทเงินฝากประจา และไม่เป็ นบัญชีร่วมกับผู้อื่น
 ยื่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดที่รับราชการอยู่ ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ยกเว้น ข้าราชการที่ออกจากราชการก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ให้ยื่นให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ออกจากราชการ และมีผลตั้งแต่วันที่ออกจาก
ราชการ
สาหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เคยเป็ นสมาชิก กบข. และถูกโอนไป
เป็ นข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกาหนดให้มี
การถ่ายโอน ให้ยื่นที่ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นที่รับราชการอยู่
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ยื่นที่มหาวิทยาลัยที่รับราชการอยู่
ส่วนราชการ (เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสิทธิ)
• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของการกรอกรายการและเอกสารที่แนบ
ในแบบ ข.1 (สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร)
• เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสิทธิลงนาม และวันที่รับแบบ (ไม่เกิน 30 มิย.58)
• ถ่ายเอกสารและรับรองสาเนา แบบ ข.1 ให้ข้าราชการ UNDO เก็บไว้
เป็นหลักฐาน
• ส่งต้นฉบับแบบ ข.1 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ e-Pension
เพื่อดาเนินการต่อไป
ส่วนรำชกำร
ที่รับรำชกำรอยู่
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากส่วนราชการ
ให้เป็นผู้ตรวจสอบสิทธิ
เลขที่บัญชีเงินฝาก
ชื่อเจ้าของบัญชี
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
แบบ ข.1
สมุดประวัติ หรือ บัตรก.พ.7
แบบ ข.1
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
สอบสิทธิ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน (ส่วนรำชกำรผู้เบิก)
ในระบบ e-Pension
กองคลัง
ลงชื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้เบิกบำนำญ
วันที่...................
แบบ ข.1
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้เบิกบานาญ
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
สอบสิทธิ
บันทึกในระบบ
e-Pensio
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ใบรับแบบฯ (แบบ ข.2) ออกจำกระบบฯ
ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิกบำนำญลงนำม
แล้วส่งให้ข้ำรำชกำร
แบบ ข.2
ชื่อธนาคาร / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
ส่วนรำชกำรผู้เบิกบำนำญ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนในระบบ e-Pension
• ตรวจสอบ ต้นฉบับ แบบ ข.1 และเอกสารแนบ (สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร)
• กรณีครบถ้วน ถูกต้อง ให้บันทึกข้อมูลในระบบ e-Pension ตามแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
• พิมพ์ใบรับแบบ (แบบ ข.2) ออกจากระบบ
• รวบรวม ต้นฉบับแบบ ข.1 และ แบบ ข.2 เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบานาญ
เพื่อลงนามและวันที่
• ส่งแบบ ข.2 ส่งให้ข้าราชการเก็บไว้เป็นหลักฐาน
• เก็บเอกสาร+ รายงานสรุปรายวัน (ใบปะหน้า) ใส่แฟ้ มระหว่างวัน (แฟ้ มเล็ก)
• นาแฟ้ มระหว่างวันไปรวมกับแฟ้ มอื่น ๆ (ถ้ามี) ไว้ในแฟ้ มประจาวันทุกสิ้นวัน (แฟ้ มใหญ่)
เพื่อรอรวบรวมเป็นแฟ้ มประจารอบ........ส่งให้ กรมบัญชีกลาง ทุก ๆ 15 วัน
(สานักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ หรือ สานักงานคลังจังหวัด )
ข้าราชการ undo
• ข้าราชการซึ่งออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
• ยกเว้น กรณีถึงแก่ความตาย หรือถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ
• ให้ยื่นแบบ ข.1 ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ออกจากราชการ
เนื่องจากUndo มีผลตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ(ก่อน 1 กรกฎาคม 2558)
• กบข. ขอความร่วมมือส่วนราชการ ให้แจ้งเป็นหนังสือ พร้อมแนบคาสั่ง
ที่เกี่ยวข้อง ให้ กบข.
• เพื่อจ่ายเงินสะสมและผลประโยชน์ให้ข้าราชการ undo รายนั้นต่อไป
(ไม่ต้องรอเดือนตุลาคม 2558)
ข้าราชการ undo
หากแสดงความประสงค์ไว้แล้ว
ต่อมาถึงแก่ความตาย
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558
หรือก่อนวันออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด
ให้ถือว่าการแสดงความประสงค์นั้น
ไม่มีผลใช้บังคับ
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติ
ผู้รับบานาญ
ผู้รับเบี้ยหวัด
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติ
30 มิถุนายน 2558 วันสุดท้ายแสดงความประสงค์
30 กันยายน 2558 วันสุดท้ายชาระเงิน
ใบสมัคร UNDO แบบ บ.1
• ผู้รับบานาญ
• ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
• กรอกรายการในแบบ บ.1
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
• ผู้แสดงความประสงค์ UNDO
ลงชื่อ ในแบบ
• แนบสาเนาบัตรประชาชน
• ยื่นที่ส่วนราชการผู้เบิกบานาญ
แนบสาเนาบัตรประชาชน
แบบ บ.1
ส่วนท้องถิ่นลงนาม
และวันที่
ก่อนส่ง ส่วนราชการผู้เบิก
แบบ บ.1
หส่วนราชการผู้เบิกลงนาม
และวันที่
หลังจาก ท้องถิ่นลงนามแล้ว
ผู้แสดงความประสงค์ลงนาม
สถำนที่ยื่นแบบ บ.1
• ผู้รับบานาญ
• ยื่นที่ส่วนราชการผู้เบิก
บานาญ
• ผู้รับบานาญส่วนท้องถิ่น
(ถ่ายโอนตามภารกิจ)
• ยื่นที่ส่วนราชการ
ส่วนท้องถิ่นผู้เบิกบานาญ
• ผู้รับบานาญที่เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ยื่นที่
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการผู้เบิก
บานาญ
• ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
• ยื่นที่ส่วนราชการผู้เบิก
บานาญ
แนบสาเนาบัตรประชาชน
หัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้เบิกบำนำญ ส่วน
ท้องถิ่นลงนำม และวันที่ ก่อน
ส่งไปให้ สรจ. หรือ ส.คลังจังหวัด
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน (ส่วนรำชกำรผู้เบิก)
ในระบบ e-Pension
กองคลัง
ส่วนราชการผู้เบิกบานาญ
• ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
• การกรอกรายการ และเอกสารแนบ (สาเนาบัตรประชาชน)
• นาข้อมูลในแบบ บ.1มาบันทึก ในระบบ e-Pension
• เสนอผู้มีอานาจลงนาม
• คานวณบานาญเพื่อนามาหักกลบลบกันกับเงินก้อน
(ประเดิม ชดเชย สมทบ และผลประโยชน์
• พิมพ์ใบรับแบบ บ.2 และ บ.3 เสนอผู้มีอานาจลงนาม
• ส่งแบบ บ.2 ให้ผู้รับบานาญที่มีสิทธิได้รับเงินส่วนเพิ่ม
• ส่งแบบ บ.3 ให้ผู้รับบานาญที่ต้องคืนเงินให้แก่ทางราชการ
แบบ บ.2 ใบรับแบบ ฯ ประเภทผู้รับบานาญได้รับเงินส่วนเพิ่มจากรัฐ
จานวนเงิน
แสดงรายการผ่อนชาระ
แสดงจานวนเงินก้อน
แบบ บ.3 ใบรับแบบ ฯ ประเภทผู้รับบานาญต้องคืนเงินให้รัฐ
• เจ้าหน้าที่นาแบบ บ1.
- แนบแบบ บ.2 กรณีผู้รับบานาญได้เงินเพิ่ม
- แนบแบบ บ.3 กรณีผู้รับบานาญต้องคืนเงิน
- แนบแบบ บ.7 กรณีทหารกองหนุน
มีเบี้ยหวัดต้องคืนเงิน
• เสนอหัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกลงนาม
แบบ บ.7 ใบรับแบบ ฯ ประเภทผู้รับเบี้ยหวัดต้องคืนเงินให้รัฐ
ผู้รับบำนำญที่ได้รับแบบ บ.3
• ให้นาเงินมาคืนที่ส่วนราชการผู้เบิก
บานาญ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558
• กรณีจะแบ่งชาระเป็นส่วน ๆ
ให้แบ่งชาระเป็น 3 งวด เท่าๆกัน
(หากมีเศษไม่ถึงบาทให้นาไปรวม
ในงวดสุดท้าย
• งวดที่ 1 ภายในเดือนกรกฎาคม
• งวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม
• งวดที่ 3 ภายในเดือนกันยายน
• ขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้งที่ชาระเงิน
หนังสือรับรองการใช้สิทธิ
ในบาเหน็จบานาญ
ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2494
กรมบัญชีกลางออกหนังสือรับรองสิทธิ
ส่งผ่านระบบ e-Pension
ไปยังส่วนราชการผู้เบิกบานาญ
ส่วนราชการผู้เบิกบานาญพิมพ์
ส่งให้ข้าราชการ ผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ
เพื่อเป็ นหลักฐานว่าการ undo สมบูรณ์แล้ว
ออกใบรับรองฯ (แบบ ข.3)
ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกบานาญ ทางระบบ ฯ
เพื่อพิมพ์และนาส่งให้ข้าราชการต่อไป
ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ของ ผอ.สรจ. หรือคลังจังหวัด
• ส่งข้อมูลให้ สานักงาน กบข.
เพื่อโอนเงินสะสมและผลประโยชน์
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ระบุใน
แบบ ข.1ให้ข้าราชการต่อไป
• ตรวจสอบรายงานสรุปรายชื่อ
ข้าราชการ UNDO ที่ได้รับจาก
กบข. กรณีโอนเงินให้ ข้าราชการ
UNDO เรียบร้อยแล้ว
สรจ. หรือ ส.คลังจังหวัด อนุมัติ แบบ บ.4 (ได้รับเงิน)
ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกบานาญ ทางระบบ e-Pension
เพื่อพิมพ์และนาส่งให้ผู้รับบานาญต่อไป
จำนวนเงิน
สรจ. หรือ ส.คลังจังหวัด อนุมัติ แบบ บ.5
รับรองว่าคืนเงินครบแล้ว
ส่งให้ส่วนราชการผู้เบิกบานาญ ทางระบบ e-Pension
เพื่อพิมพ์และนาส่งให้ผู้รับบานาญต่อไป
แบบ บ.6
ผู้สมัคร undo ที่คืนเงินให้รัฐแล้ว
ต่อมา ถึงแก่ความตายก่อน 1 ต.ค.58
ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด
ใบรับแบบ แบบ บ.7
ใบรับรองสิทธิ แบบ บ.8
กรมบัญชีกลาง
เริ่มเดือนตุลาคม 2558
• ยกเลิกหนังสือสั่งจ่ายบานาญฉบับเดิม สั่งจ่ายใหม่ตาม พรบ.2494
(อัตโนมัติโดยระบบ)
• จ่ายบานาญ ตาม พรบ.2494 และ เงิน ชคบ.
ข้อมูล
ส่วนหนึ่ง
ประกอบการตัดสินใจ
Web site กบข.และ บชก.
Program
ประมาณการยอดเงินที่จะได้รับ/ไม่ได้รับ
เมื่อเลือก Undo
ไปรษณีย์ถึงบ้าน/หน่วยงาน
ผู้มีสิทธิ Undo
ข้อมูลของ กบข. + ข้อมูล บชก.
+ตารางประมาณการ
ร่วมกันชีแจง
ความร่วมมือ
กรมบัญชีกลาง กับ กบข.
www.undo.in.th
โปรแกรมประเมิน
เป็นเพียงการคาดการณ์
จากตัวแปรเท่านั้น
ระยะเวลารอคอยในการรับบานาญส่วนต่าง
ให ้เท่ากับเงินของรัฐหากเลือก Undo
คิดอย่างไร
Undo อาจจะคุ้มกว่าถ้า....
1อายุราชการมาก วันทวีคูณมาก และเงินเดือน 5 ปีสุดท้ายไม่ตัน
2ประเมินแล้วบานาญส่วนเพิ่มมีมาก
3ประเมินระยะเวลารอคอยในการทะยอยเก็บบานาญส่วนต่าง “ไม่นานเกินรอ”
Undo อาจไม่คุ้มถ้า....
1อายุราชการปกติ ไม่มีวันทวีคูณ
2เงินเดือน 5 ปีสุดท้ายตัน ทาให้คานวณแล้วบานาญสองสูตรไม่ต่างกันมาก
3ประเมินระยะเวลารอคอยในการทะยอยเก็บบานาญส่วนต่าง “นานเกินไป”
4มีภาระหนี้สิน จาเป็นต้องนาบานาญมาผ่อนหนี้ เงินเหลือใช้ต่อเดือนมีน้อย
5มีปัญหาสุขภาพ
ที่มำ กบข.
อย่าลืมว่า! ยังมีบาเหน็จตกทอด
(ส่วนหนึ่งเป็นบาเหน็จดารงชีพไปแล ้ว) และ
เงินช่วยค่าจัดการงานศพ
30 + 3 เท่าของบานาญ
Note
โปรดนามาพิจารณาร่วมด ้วย
คิดอย่างไร
เลือกโปรกแกรมกำรประเมิน
ข้าราชการ
ถ้ำตัวเลขติดลบ = ได้เงินจำกรัฐ
ถ้ำตัวเลขไม่ติดลบ = ต้องนำเงินมำคืน
ผู้รับบานาญ
กรมบัญชีกลาง โทร. 02 127 7000
สานักกฎหมาย
กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ
ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จ
บานาญ
ต่อเบอร์ภายใน
4361 4383 4443 หรือ 6847
สานักบริหารการรับ – จ่ายเงินภาครัฐ
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 1
ต่อเบอร์ภายใน
4512 4532 4538 หรือ 4509
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 2
ต่อเบอร์ภายใน
4246 4247 4248 หรือ 4250
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 3
ต่อเบอร์ภายใน
6200 6203 6206 หรือ 6208
ส่วนบริหารการจ่ายเงิน 4
ต่อเบอร์ภายใน
4210 4213 4340 หรือ 6401
Call Center
โทร. 02 270 6400 - 3
สานักการเงินการคลัง
ต่อเบอร์ภายใน 6321 4927

More Related Content

Viewers also liked

หนังสือรับรองเงินเดือน2
หนังสือรับรองเงินเดือน2หนังสือรับรองเงินเดือน2
หนังสือรับรองเงินเดือน2
Wariya Pula
 
หนังสือรับรอง(เด็กศูนย์ฯ)
หนังสือรับรอง(เด็กศูนย์ฯ)หนังสือรับรอง(เด็กศูนย์ฯ)
หนังสือรับรอง(เด็กศูนย์ฯ)
cm carent
 
วิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตร
วิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตรวิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตร
วิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตร
ติวอินดี้ ง่ายโคตร
 
Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)
Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)
Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)
สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 

Viewers also liked (20)

หนังสือรับรองเงินเดือน2
หนังสือรับรองเงินเดือน2หนังสือรับรองเงินเดือน2
หนังสือรับรองเงินเดือน2
 
หนังสือรับรอง(เด็กศูนย์ฯ)
หนังสือรับรอง(เด็กศูนย์ฯ)หนังสือรับรอง(เด็กศูนย์ฯ)
หนังสือรับรอง(เด็กศูนย์ฯ)
 
วิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตร
วิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตรวิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตร
วิชาชีพ ครุผู้ช่วย 57 ติวอินดี้ ง่ายโคตร
 
อินโฟกราฟิกร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
อินโฟกราฟิกร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น อินโฟกราฟิกร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
อินโฟกราฟิกร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
 
เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครูเอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
เอกสารนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
 
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
สาระสำคัญปรับโครงสร้าง ระบบและกลไกของหน่วยงานทุกระดับ ตามแผนขั้นตอนการดำเนินง...
 
Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)
Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)
Ppp ความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน (public private partnership)
 
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ฉบับปฏิรูป
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ฉบับปฏิรูปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ฉบับปฏิรูป
สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... ฉบับปฏิรูป
 
เล่ม5 ชิวๆขำๆ
เล่ม5  ชิวๆขำๆเล่ม5  ชิวๆขำๆ
เล่ม5 ชิวๆขำๆ
 
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
บ้านสอบครู (อ.บวร) บรรยายกฎหมายการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
 
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
 
คู่มือ Wordpress
คู่มือ Wordpressคู่มือ Wordpress
คู่มือ Wordpress
 
คู่มือ Twitter
คู่มือ Twitterคู่มือ Twitter
คู่มือ Twitter
 
30 แนวข อสอบความรอบร __2
30 แนวข อสอบความรอบร __230 แนวข อสอบความรอบร __2
30 แนวข อสอบความรอบร __2
 
Web social network
Web social networkWeb social network
Web social network
 
ข อสอบกฎหมาย 3
ข อสอบกฎหมาย 3ข อสอบกฎหมาย 3
ข อสอบกฎหมาย 3
 
คู่มือ You tube
คู่มือ You tubeคู่มือ You tube
คู่มือ You tube
 
วิชาการศึกษา
วิชาการศึกษาวิชาการศึกษา
วิชาการศึกษา
 
คู่มือ Google docs
คู่มือ Google docsคู่มือ Google docs
คู่มือ Google docs
 
ข้อสอบการลงโทษนักเรียน
ข้อสอบการลงโทษนักเรียนข้อสอบการลงโทษนักเรียน
ข้อสอบการลงโทษนักเรียน
 

More from สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ

More from สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ (20)

รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหารรวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบกรุข้อสอบผู้บริหาร
 
รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหารรวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
รวมแนวข้อสอบบริหารเก็งข้อสอบผู้บริหาร
 
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหารรวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
รวมแนวข้อสอบเจาะข้อสอบบริหาร
 
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหารแนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเจาะข้อสอบผู้บริหาร
 
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหารแนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
แนวข้อสอบเก็งข้อสอบผู้บริหาร
 
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษารวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
รวมแบบทดสอบกฎหมายสำหรับนักการศึกษา
 
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหารศึกษานิเทศก์
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษาคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค กคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก
 
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาคู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา
 
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
คู่มือเตรียมสอบศึกษานิเทศก์
 
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุงรวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับปรับปรุง
 
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบคู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยฉบับพร้อมสอบ
 
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอนคู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
คู่มือเตรียมสอบพนักงานราชการครูผู้สอน
 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ฉบับลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559
 
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
สรุปสาระสำคัญนโยบายการศึกษารัฐบาล(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และแนวทางการขับเคล...
 
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2560
 
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามทุจริตของกระทรวงศึกษาธิการ
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 

Undo การกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จบานาญตาม พรบ.บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการ ผู้ร