Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8คำกริยา

1,559 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

8คำกริยา

 1. 1. 8 คำกริยา Start
 2. 2. <ul><li>ข้อใดไม่ใช่ชนิดของคำกริยา </li></ul><ul><li>กริยาที่ต้องมีประธานมารองรับ </li></ul><ul><li>กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ </li></ul><ul><li>กริยาที่ต้องไม่ต้องมีกรรมมารองรับ </li></ul><ul><li>ผิดหมด </li></ul>ข้อต่อไป
 3. 3. <ul><li>ข้อใดคือความหมายของคำกริยา </li></ul><ul><li>คำที่แสดงอาการกระทำของนามซึ่งเป็น </li></ul><ul><li>ประธานของประโยค </li></ul><ul><li>คำที่แสดงอาการกระทำของสรรพนามซึ่งเป็น ประธานของประโยค </li></ul><ul><li>คำที่แสดงอาการกระทำของกรรมซึ่งเป็น </li></ul><ul><li>ประธานของประโยค </li></ul><ul><li>ถูกข้อ ก และ ข </li></ul>ข้อต่อไป
 4. 4. <ul><li>ข้อใดเป็นประโยค </li></ul><ul><li>ฟ้าร้อง </li></ul><ul><li>ทะเลแสนงาม </li></ul><ul><li>เสื้อสีขาว </li></ul><ul><li>หิมะเต็มหลังคา </li></ul>ข้อต่อไป
 5. 5. <ul><li>“ ชาวนาขี่ควาย” คำใดเป็นคำกริยา </li></ul><ul><li>นา </li></ul><ul><li>ขี่ </li></ul><ul><li>ควาย </li></ul><ul><li>ชาวนา </li></ul>ข้อต่อไป
 6. 6. <ul><li>“ แม่ถือตะกร้า” คำใดเป็นกรรม </li></ul><ul><li>แม่ </li></ul><ul><li>ถือ </li></ul><ul><li>ตะกร้า </li></ul><ul><li>แม่ถือ </li></ul>ข้อต่อไป
 7. 7. <ul><li>อกรรมกริยา หมายถึงข้อใด </li></ul><ul><li>กริยาที่ไม่ต้องการมีกรรมมารองรับ </li></ul><ul><li>กริยาที่ต้องการมีกรรมมารองรับ </li></ul><ul><li>กริยาที่มีลักษณะพิเศษ </li></ul><ul><li>ถูกหมด </li></ul>ข้อต่อไป
 8. 8. 7. คำกริยาในข้อใดเป็นอกรรมกริยา <ul><li>น้องดื่มนมทุกวัน </li></ul><ul><li>คุณแม่เดินเล่นกลางถนน </li></ul><ul><li>พี่กวาดบ้านจนสะอาด </li></ul><ul><li>น้ากวาดบ้านจนเหนื่อย </li></ul>ข้อต่อไป
 9. 9. 8. สกรรมกริยา หมายถึง <ul><li>กริยาที่ไม่ต้องการมีกรรมมารองรับ </li></ul><ul><li>กริยาที่ต้องการมีกรรมมารองรับ </li></ul><ul><li>กริยาที่มีลักษณะพิเศษ </li></ul><ul><li>ถูกหมด </li></ul>ข้อต่อไป
 10. 10. <ul><li>ข้อใดเป็นสกรรมกริยา </li></ul><ul><li>นอน </li></ul><ul><li>ขาย </li></ul><ul><li>ร้องไห้ </li></ul><ul><li>วิ่ง </li></ul>ข้อต่อไป
 11. 11. 10. “ ชาวนาดำนา” คำว่า ดำ เป็นคำชนิดใด <ul><li>สกรรมกริยา </li></ul><ul><li>อกรรมกริยา </li></ul><ul><li>สามานยนาม </li></ul><ul><li>วิสามานยนาม </li></ul>จบ
 12. 12. กลับ ถูกต้อง
 13. 13. กลับ เสียใจด้วย

×