Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie namens HowardsHome tijdens Explore Dynamics CRM 2013

643 views

Published on

Presentatie welke ik heb gegeven tijdens het Microsoft Dynamics CRM event

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie namens HowardsHome tijdens Explore Dynamics CRM 2013

 1. 1. #ExploreDynCRM
 2. 2. Social  Business:  van  conversa0e  naar  conversie!Tim  Rook  namens  HowardsHome
 3. 3. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013SO let’s get introducedWIE BEN IK?Social Business Strateeg‣ Customer & Brand Loyalty Specialist‣ Focus op online klant- en merkbeleving‣ Sinds 10 jaar gericht op ontwikkeling van online business modellen voor offline organisaties‣ Interim Director Strategic Alliances & Partners bij HowardsHome‣ Zelfstandig interim manager + consultant
 4. 4. OVER 10 JAAR IS ER GEEN BUSINESSMEER ZONDER SOCIAL BUSINESS!©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 5. 5. De hoeveelheid informatie, de snelheidvan kennisdeling en het groeiende aantalparticiperende en publicerende individuenen organisaties groeit de komende jarenexplosief.©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 6. 6. Social Media creëert nieuwe vormen vanklantrelaties en samenwerken waardoorhet structureren van ‘social conversations’de commerciële slagvaardigheid en hetsucces van een organisatie bepaalt.©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 7. 7. Het is cruciaal om deze groeiendehoeveelheid online informatie te kunnenverzamelen, filteren, verrijken en te delenter versterking van haar eigencommerciële slagvaardigheid.©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 8. 8. De snelle opkomst van Social Media heefthet ondernemerschap voorgoed veranderd©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 9. 9. Ook de commerciële organisatie zelf zalmoeten veranderen: alle disciplines gerichtop de klant zullen niet langer als losse‘kolom’ kunnen opereren©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 10. 10. Social Business verandert dus ook dewerkwijze van Marketing & Sales©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 11. 11. Van Marketing naar Content Marketing©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 12. 12. Van zenden naar luisteren©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013
 13. 13. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013IMPACT SOCIAL BUSINESS PER ROL:MARKETINGHet publiceren van de juiste content via hetjuiste social media kanaal (content marketing)Het monitoren en delen met sales van onlineinformatie over bedrijven, personen,marktontwikkelingen en specifiekeonderwerpenHet bewaken en versterken van de reputatieen positionering door het publiceren van dejuiste content via het juiste kanaal.SALESHet identificeren en kwalificeren vancontactpersonen bij prospects en klanten viaLinkedInHet monitoren, verzamelen, delen & vastleggenvan klantinformatie afkomstig uit LinkedIn enTwitterHet aangaan van een dialoog via Social Mediamet gekwalificeerde contactpersonenSUPPORTHet identificeren van klanten met vragen enproblemenHet aangaan van de dialoog met klanten metals doel hen te ondersteunen en te helpenHet versterken van de relatie met de klantenVINDEN VERRIJKEN ANALYSEREN DELEN CONVERSIE
 14. 14. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013SOCIAL BUSINESSVOOR MARKETING• Het publiceren van de juiste content via het juiste social media kanaal (content marketing)• Het monitoren en delen met sales van online informatie over bedrijven, personen,marktontwikkelingen en specifieke onderwerpen• Het analyseren van het bereik en de effectiviteit van social conversations• Het bewaken en versterken van de reputatie en positioneringVINDEN VERRIJKEN ANALYSEREN DELEN CONVERSIE
 15. 15. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013• Het identificeren en kwalificeren van contactpersonen en koopsignalen bij prospects enklanten via LinkedIn• Het monitoren, verzamelen, delen & vastleggen van klantinformatie afkomstig uit LinkedIn enTwitter• Het aangaan van een dialoog via Social Media met gekwalificeerde contactpersonenSOCIAL BUSINESSVOOR SALESVINDEN VERRIJKEN ANALYSEREN DELEN CONVERSIE
 16. 16. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013• Het identificeren van klanten met vragen en problemen• Het aangaan van de dialoog met klanten met als doel hen te ondersteunen en te helpen• Het versterken van de relatie met klantenSOCIAL BUSINESSVOOR SUPPORTVINDEN VERRIJKEN ANALYSEREN DELEN CONVERSIE
 17. 17. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013Het identificeren van klanten met vragen enproblemenHet aangaan van de dialoog met klanten metals doel hen te ondersteunen en te helpenHet versterken van de relatie met de klantenVan conversatie naar conversie maar hoe?
 18. 18. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013Conversie uit Social Business voor Marketing
 19. 19. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013SuspectsLeadsProspects Social ConversationsHOE REALISEERT MARKETING CONVERSIE UIT SOCIAL BUSINESS?• CONTENT MARKETING: delen van kennis en expertise• MONITOREN: effectiviteit en bereik campagnes• IDENTIFICEREN : kansen en nieuwe markten• LEADS: het aanbrengen van leads voor sales= CONVERSIE!De 4 belangrijkste stappen naar conversie:
 20. 20. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013Conversie uit Social Business voor Sales
 21. 21. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013DBACSocial ConversationsHOE REALISEERT SALES CONVERSIE UIT SOCIAL BUSINESS?• IDENTIFICEREN: de juiste contactpersoon + koopsignalen via LinkedIn en Twitter• ACTUELE KENNIS: via informatie uit social conversaties en publicaties• KWALIFICEREN: het aangaan van een dialoog• CONTACT: het maken van een afspraak= CONVERSIE!De 4 belangrijkste stappen naar conversie:
 22. 22. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013Conversie uit Social Business voor Support
 23. 23. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013SuspectsLeadsProspectsSocial Conversations• MONITOREN: online reputatie via Linkedin en Twitter• IDENTIFICEREN: ontevreden klanten via Linkedin en Twitter• DIALOOG: het bespreken en oplossen van het probleem• OPLOSSING: tevreden klant!= CONVERSIE!HOE REALISEERT SUPPORT CONVERSIE UIT SOCIAL BUSINESS?De 4 belangrijkste stappen naar conversie:
 24. 24. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013Het identificeren van klanten met vragen enproblemenHet aangaan van de dialoog met klanten metals doel hen te ondersteunen en te helpenHet versterken van de relatie met de klantenVan conversatie naar conversie met Magpipe!
 25. 25. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013WAT IS MAGPIPE
 26. 26. HET BEDRIJF ACHTER MAGPIPE:©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013HET BEDRIJF ACHTER MAGPIPESocialBusinessValueCreators
 27. 27. HET BEDRIJF ACHTER MAGPIPE:• HowardsHome maakt al ruim 12 jaar van ongestructureerde online data, gestructureerdestrategische informatie en doet dat met oplossingen zoals HowardsNieuws, Finchline enMagpipe.• Inmiddels maken meer dan 300 organisaties in alle mogelijke branches gebruik van dezeoplossingen.• HowardsHome biedt oplossingen en expertise om online informatie waaronder ‘socialconversations’ en online nieuws te verzamelen, filteren, verrijken en te delen (zowel internen extern).©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013HET BEDRIJF ACHTER MAGPIPE
 28. 28. DE OPLOSSINGENVAN HOWARDSHOME
 29. 29. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013WAT IS MAGPIPEBRENGT PRO-ACTIEFONLINE INFORMATIEVAN BUITEN NAAR BINNEN!Dus NIET afhankelijk van interne inspanningen!
 30. 30. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013WAT DOET MAGPIPEMARKETING SALES SUPPORTContent MarketingProspectingWebcareMonitoring & ReportingSocial SalesCurationRetentieConversationop basis van interne en externe informatie,status updates en discussiesCollaborationde mogelijkheid om interne en externeinformatie te delen en te verrijken metandere afdelingenContexthet verzamelen, linken en taggen van relevanteinformatie over personen en bedrijven
 31. 31. MAGPIPE:TIMELINETIMELINE:De berichten over deonderwerpen uitnieuws, Twitter enLinkedIn die u volgtziet u automatisch inuw timelineverschijnen.
 32. 32. MAGPIPE:TWITTERTWITTER:Integratie met Twitter-accounts. BelangrijkeTweets koppelt u aanklanten en personenen deelt u met collega´s voor latereopvolging
 33. 33. MAGPIPE: LINKEDINLINKEDIN:Alle gezamenlijkecontacten bij klanten,prospects ofconcurrenten in éénomgeving waardoorgeen informatie ofupdates van bedrijvenzal worden gemist.
 34. 34. MAGPIPE: PROSPECTINGPROSPECTING:Prospect kwalificatiemet nieuws, bedrijfs-profielen en gedeeldekennis over eenorganisatie binnen uwbedrijf
 35. 35. MAGPIPE: CONTENT MARKETINGCONTENTMARKETING:Het vinden, verrijkenen uiteindelijkpubliceren van dejuiste content via hetjuiste social mediakanaal.
 36. 36. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013MAGPIPE BINNEN MICROSOFT DYNAMICS CRM+
 37. 37. LINKEDIN:Alle gezamenlijkecontacten bij klanten,prospects ofconcurrenten in éénomgeving waardoorgeen informatie ofupdates van bedrijvenzal worden gemist.
 38. 38. LINKEDIN:Direct toegang tot demeest actuelebedrijfsgegevens zoalsdeze zijn gepubliceerdop de LinkedIn paginavan een bedrijf.
 39. 39. MONITORINGActuele informatieover de wijze waaropeen persoon of bedrijfin het nieuws is of hoein Social Conversationsgenoemd word.
 40. 40. NIEUWS- &TWITTERCLOUDSnel overzicht vantrending topicsgeclusterd op eenvisuele wijze
 41. 41. ARCHIEF:Overzicht van socialconversations enupdates op basis vantags waardoorinformatie altijd weerterug te vinden is.
 42. 42. Basisfunctionaliteit:Conversationop basis van interne en externe informatie,status updates en discussiesCollaborationde mogelijkheid om interne en externeinformatie te delen en te verrijken metandere afdelingenContexthet verzamelen, linken en taggen van relevanteinformatie over personen en bedrijvenTagginghet koppelen vantags aan bedrijvenonderwerpen enpersonen voorarchivering enuniformiteitGroepenvoor het sneltoegankelijk makenen filteren vanrelevante informatieWorkflowvoor het toewijzenvan taken aanpersonen enmonitoren executieDashboard metoverzicht vantrending bedrijven,onderwerpen,mensen en publicatiesAnalyserelevanteconversaties, aantalclicks, engagement,effectiviteitMonitoringvan nieuws, blogs,Twitter en LinkedInMonitoringPublicerenvoor ContentMarketing, socialupdates en schedulingvan postsManagementvan online campagnesvia Social MediaAnalysevan bereik eneffectiviteit percampagnePublishingIntegratiebinnen Dynamics CRMomgevingInformatieover personen enbedrijven uit SocialConversationsMagpipetoegang tot Magpipebasis functionaliteitCRMNetwerkencontacten bij bedrijvenin kaart brengen viaimport uit LinkedInMonitoringactiviteiten vanbedrijven en personenvolgen via LinkedIn enTwitterConnecting ManagingMARKETING MARKETING SALESIdentificerenhet vinden vancontacten bijbedrijven via LinkedInen TwitterKwalificerenvan de juiste en meestinvloedrijke personenOntdekkenvan kansen enkoopsignalen via SocialProspectingSALES SUPPORTMAGPIPE: OVERVIEWSALES
 43. 43. ©2013 | PRESENTATIE EXPLORE DYNAMICS CRM 28 MAART 2013• Kom naar de stand van HowardsHome voor een demo• Geef uw visitekaartje af bij de uitgang van deze zaal (de mannen met de zilveren bak)• Bezoek de website: www.magpipe.nl• Bezoek de blog: www.blog.magpipe.nlMEER INFORMATIE

×