Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

שדרוג האופניים תל אביב

289 views

Published on

שדרוג האופניים תל אביב

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

שדרוג האופניים תל אביב

 1. 1. ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫האופניים‬ ‫תחבורת‬ ‫שדרוג‬
 2. 2. ‫המצב‬‫דן‬ ‫בגוש‬ ‫היום‬ ‫תנועה‬ ‫פקקי‬‫זיהום‬ ‫חניה‬ ‫בעיות‬‫בכיס‬ ‫חור‬
 3. 3. ‫עם‬ ‫העתיד‬"‫כרגיל‬ ‫עסקים‬" ‫תחבורה‬ ‫משבר‬‫ובתחלואה‬ ‫בהשמנה‬ ‫עליה‬ ‫דיור‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫חניה‬‫כלכלי‬ ‫משבר‬-‫חברתי‬
 4. 4. ‫בריאותיים‬ ‫יתרונות‬ ‫סוכרת‬ ‫פחות‬‫סרטן‬ ‫פחות‬ ‫יותר‬ ‫בריאים‬ ‫דם‬ ‫וכלי‬ ‫לב‬ ‫תקין‬ ‫משקל‬ ‫הנפש‬ ‫בריאות‬ ‫שיפור‬
 5. 5. ‫כלכליים‬ ‫יתרונות‬–‫לרוכבים‬ ‫ולסידורים‬ ‫לעבודה‬ ‫יותר‬ ‫מהר‬ ‫מגיעים‬ ‫חנייה‬ ‫בעיות‬ ‫אין‬ ‫הגופנית‬ ‫הבריאות‬ ‫שיפור‬ ‫והנפשית‬‫ורכב‬ ‫דלק‬ ‫על‬ ‫כסף‬ ‫חוסכים‬
 6. 6. ‫יותר‬ ‫וזולה‬ ‫מהירה‬ ‫תחבורה‬ ‫בעיר‬ ‫לדלת‬ ‫מדלת‬ ‫הגעה‬ ‫זמני‬
 7. 7. ‫כלכליים‬ ‫יתרונות‬–‫כולה‬ ‫לעיר‬ ‫פקקים‬ ‫פחות‬-‫וזולה‬ ‫יעילה‬ ‫תחבורה‬‫ותאונות‬ ‫זיהום‬ ‫פחות‬ ‫למכוניות‬ ‫דיור‬ ‫סבסוד‬ ‫הפחתת‬ ‫מקומיים‬ ‫עסקים‬ ‫בהכנסות‬ ‫עליה‬ ‫הגיל‬ ‫שכבות‬ ‫לכל‬ ‫ניידות‬ ‫יותר‬ ‫ונעימים‬ ‫בטוחים‬ ‫רחובות‬
 8. 8. ‫מקומיים‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫התפקוד‬ ‫שיפור‬ -‫של‬ ‫עליה‬49%‫עסקים‬ ‫של‬ ‫במכירות‬ ‫יורק‬ ‫בניו‬ ‫שבילים‬ ‫בקרבת‬ -‫בחנויות‬ ‫יותר‬ ‫מבקרים‬ ‫אופניים‬ ‫רוכבי‬ -‫רכב‬ ‫ובהוצאות‬ ‫בדלק‬ ‫חסכון‬->‫פנויה‬ ‫הכנסה‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ -‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫יותר‬ ‫ידידותי‬ ‫ורחוב‬ ‫רעש‬ ‫פחות‬
 9. 9. ‫אופניים‬ ‫שבילי‬–‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫שמואל‬ ‫גבעת‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫שבע‬ ‫באר‬ ‫הרצליה‬ ‫אשדוד‬‫לציון‬ ‫ראשון‬ ‫ירושלים‬ ‫סבא‬ ‫כפר‬‫תקווה‬ ‫פתח‬ ‫שמואל‬ ‫גבעת‬ ‫נתניה‬
 10. 10. ‫לשם‬ ‫מתקדמים‬ ‫איך‬?
 11. 11. 1.‫מידע‬ ‫והפצת‬ ‫איסוף‬ .1‫דו‬ ‫סקר‬-‫ויוממות‬ ‫רוכבים‬ ‫של‬ ‫שנתי‬, ‫לעבודה‬ ‫נסיעות‬ ‫מרחקי‬,‫נסיעות‬ ‫פיצול‬ ‫רובע‬ ‫לפי‬ .2‫לרכיבה‬ ‫וחסמים‬ ‫עמדות‬ ‫סקר‬(‫בחתך‬ ‫גיאוגרפי‬,‫גילאי‬,‫מגדר‬‫וכו‬'.) .3‫אופניים‬ ‫של‬ ‫כלכליות‬ ‫השפעות‬ ‫על‬ ‫מחקר‬ ‫האזרחים‬ ‫על‬,‫בעיר‬ ‫ועסקים‬ ‫העירייה‬. .4‫מהרוכבים‬ ‫מידע‬ ‫קבלת‬–‫על‬ ‫מידע‬ ‫לדוגמה‬ ‫מפגעים‬. .5‫אלקטרונים‬ ‫רוכבים‬ ‫מוני‬–‫גם‬ ‫מסייע‬ ‫לנראות‬
 12. 12. 1.‫לדוגמה‬ ‫שאלות‬ .1‫מקומי‬ ‫נהג‬ ‫כל‬ ‫עולה‬ ‫כמה‬‫לעירייה‬ ‫אורח‬? .2‫לעבודה‬ ‫לרכוב‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫מיפו‬ ‫יוסי‬ ‫למה‬? .3‫בת‬ ‫לגלית‬ ‫גרם‬ ‫מה‬-40‫לרכוב‬ ‫להתחיל‬? ‫ה‬ ‫בן‬ ‫לגיל‬ ‫גם‬ ‫יתאים‬ ‫זה‬ ‫האם‬-50? .4‫ממזרח‬ ‫לעבודה‬ ‫הרוכבים‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מה‬ ‫העיר‬?(‫של‬ ‫טווח‬5‫ק‬"‫לעבודה‬ ‫מ‬.) .5‫רכב‬ ‫בגלל‬ ‫לנכים‬ ‫הופכים‬ ‫אנשים‬ ‫כמה‬ ‫פרטי‬? .6‫לממשלה‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫כמה‬?‫עולה‬ ‫זה‬ ‫כמה‬ ‫למשק‬? .7‫את‬ ‫מייקרת‬ ‫פרטי‬ ‫לרכב‬ ‫החנייה‬ ‫בכמה‬ ‫הדיור‬? .8‫הם‬ ‫ואיך‬ ‫גבירול‬ ‫לאבן‬ ‫מגיעים‬ ‫קונים‬ ‫כמה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬? .9‫כדי‬ ‫עירוני‬ ‫בתכנון‬ ‫להשתמש‬ ‫אפשר‬ ‫איך‬ ‫והעירייה‬ ‫העסקים‬ ‫הכנסות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬? ‫מודדים‬ ‫שלא‬ ‫מה‬–‫מנוהל‬ ‫לא‬
 13. 13. ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬–‫כפול‬ ‫לקניות‬ ‫הרוכבים‬ ‫מספר‬ ‫האופניים‬ ‫יוממי‬ ‫למספר‬ ‫יחסית‬.‫זה‬ ‫האם‬ ‫לעבודה‬ ‫נסיעה‬ ‫הרגלי‬ ‫לשנות‬ ‫מאפשר‬? 60%‫משאות‬ ‫להובלת‬ ‫קשורות‬ ‫בעיר‬ ‫מהנסיעות‬ ‫עד‬ ‫קלים‬400‫ק‬"‫ג‬. 80%‫צריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫לקניות‬ ‫הן‬ ‫הקניות‬ ‫מנסיעות‬ -"‫ורוכבים‬ ‫קונים‬"–‫ל‬ ‫פניה‬-230‫קונים‬ ‫ברשת‬‫סופרמקטים‬‫בגראץ‬‫ובוינה‬ -‫שת‬"‫תמריצים‬ ‫שמספקת‬ ‫הרשת‬ ‫עם‬ ‫פ‬ -‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫לקנות‬ ‫מנסים‬ ‫חודש‬ ‫במשך‬ ‫באופניים‬ -‫לחסמים‬ ‫הסיבות‬ ‫לימוד‬‫ולחוזקות‬. -50%‫מהנשאלים‬-‫לשמוע‬ ‫רוצים‬ ‫לא‬ -77%‫המשיכו‬ ‫להשתתף‬ ‫שהסכימו‬ ‫מאלו‬ ‫לרכוב‬ ‫תכנון‬‫ומחקר‬–"‫קונים‬‫ורוכבים‬"
 14. 14. 2.‫יעדים‬ ‫קביעת‬! ‫אופניים‬ ‫לתחבורת‬ ‫ציבורי‬ ‫יעד‬ ‫קביעת‬ ‫ציבורית‬ ‫ותחבורה‬,‫שימוש‬ ‫והפחתת‬ ‫פרטי‬ ‫ברכב‬- ‫לאופניים‬ ‫בריסל‬ ‫אמנת‬-‫שנת‬ ‫עד‬2020 15%‫באופניים‬ ‫יתבצעו‬ ‫בעיר‬ ‫מהנסיעות‬ ‫לסייע‬ ‫יכול‬–‫ביניים‬ ‫יעדי‬ ‫קביעת‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫ציפיות‬ ‫לתאם‬ ‫שיאפשר‬ ‫מחייב‬ ‫יעד‬ ‫למקבלי‬ ‫מסר‬ ‫וכן‬ ‫בעירייה‬ ‫הגופים‬ ‫ולציבור‬ ‫ההחלטות‬.
 15. 15. ‫חינוך‬–‫לרכוב‬ ‫כיצד‬ ‫גיל‬ ‫בכל‬ ‫לאנשים‬ ‫מידע‬ ‫מתן‬ ‫ובנוחות‬ ‫בבטחה‬. ‫בהולנד‬ ‫לאופניים‬ ‫חינוך‬ •‫בגן‬ ‫תחבורה‬ ‫משחקי‬ •‫בטוחה‬ ‫בסביבה‬ ‫סימולציה‬ •‫תאוריה‬‫ו‬"‫טסט‬"‫ה‬ ‫בכיתה‬ ‫אופניים‬ ‫על‬' •‫תנועה‬ ‫מצבי‬ ‫במגוון‬ ‫התנסות‬ •‫ותיכון‬ ‫חטיבה‬–‫להקניית‬ ‫יותר‬ ‫בעייתי‬ ‫גיל‬ ‫הרגלים‬. ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬: •‫ספר‬ ‫בבתי‬ ‫בטוחה‬ ‫לרכיבה‬ ‫הדרכה‬ ‫תוכנית‬ •‫ורכיבה‬ ‫להליכה‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫הנגשת‬ 3.‫חינוך‬-‫ולנוער‬ ‫לילדים‬
 16. 16. ‫הרוכבים‬ ‫רוב‬–‫חדשים‬ ‫רוכבים‬‫צעירים‬. ‫הסכנות‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫נהגים‬ ‫גם‬ ‫רוכבים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫בפניהם‬ ‫שניצבות‬: •‫נהגו‬ ‫שבהם‬ ‫בכבישים‬ ‫לרכוב‬ ‫ממשיכים‬ ‫ברכב‬ •‫התנועה‬ ‫כיוון‬ ‫נגד‬ ‫רכיבה‬! •‫החצייה‬ ‫במעבר‬ ‫צומת‬ ‫חציית‬(‫במהירות‬ ‫מידי‬ ‫חדה‬ ‫ובזווית‬ ‫מידי‬ ‫גדולה‬) •‫ואחורי‬ ‫קדמי‬ ‫פנס‬ ‫ללא‬ ‫רוכבים‬. ‫פורטלנד‬ ‫עיריית‬: •‫ונוח‬ ‫בטוח‬ ‫נתיב‬ ‫למצוא‬ ‫כיצד‬ ‫סדנאות‬ •‫המתחיל‬ ‫לרוכב‬ ‫רכיבה‬ ‫סדנאות‬ 4.‫תרבות‬–‫תאוריה‬‫לאופניים‬
 17. 17. ‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫עירית‬:‫לרוכבים‬ ‫טיפים‬ ‫עם‬ ‫חוברות‬ (‫מאז‬ ‫הוכפלה‬ ‫הרוכבים‬ ‫כמות‬2005) ‫לדוגמה‬: •‫התנועה‬ ‫נגד‬ ‫לרכוב‬ ‫לא‬ •‫המדרכה‬ ‫על‬ ‫לרכוב‬ ‫לא‬(‫גיל‬ ‫מעל‬12) •‫אוזניות‬ ‫עם‬ ‫לרכוב‬ ‫לא‬ ‫נוספים‬ ‫הביטים‬(‫בפורטלנד‬ ‫לדוגמה‬:) •‫חם‬ ‫אוויר‬ ‫במזג‬ ‫רוכבים‬ ‫איך‬‫קר‬‫גשום‬ •‫בלילה‬ ‫רכיבה‬ •‫באופניים‬ ‫קניות‬ •‫בבטחה‬ ‫ילדים‬ ‫הסעת‬ 4.‫תרבות‬–‫לרוכבים‬ ‫מודפס‬ ‫חומר‬
 18. 18. •‫סימן‬"‫בגרות‬"‫אופניים‬ ‫תחבורת‬ ‫של‬–‫לא‬ ‫צעירים‬ ‫גברים‬ ‫רק‬ •‫יותר‬ ‫זהירות‬ ‫נשים‬ •‫פורטלנד‬-‫תוכנית‬"‫ואופניים‬ ‫צהריים‬" ‫בעירייה‬–‫קבועה‬ ‫הדרכה‬ ‫שעה‬ •‫ולהורים‬ ‫לנשים‬ ‫פרסומי‬ ‫חומר‬ •Copenhagencyclechic •‫אופניים‬ ‫לבין‬ ‫אופנה‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ •‫קופנהגן‬–‫בזכות‬ ‫יותר‬ ‫מעניינים‬ ‫הרחובות‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫תנועת‬,‫אופניים‬ ‫ורוכבי‬. 4.‫תרבות‬–‫לנשים‬ ‫אופניים‬ ‫הנגשת‬
 19. 19. 4.‫תרבות‬-‫גיל‬ ‫בכל‬ ‫ניידות‬ -‫שוויוני‬ ‫נגישות‬ ‫שיפור‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פערים‬ ‫צמצום‬ -‫אמהות‬‫מקום‬ ‫לכל‬ ‫ילדים‬ ‫להסיע‬ ‫חייבות‬ ‫לא‬ -‫ולחברים‬ ‫הספר‬ ‫לבתי‬ ‫להגיע‬ ‫יכולים‬ ‫ילדים‬ -‫לאוכלוסיה‬ ‫ניידות‬ ‫שיפור‬‫המבוגרת‬ -‫רחובות‬‫בטוחים‬‫הולכי‬‫ורוכבים‬ ‫רגל‬‫ברחובות‬ ‫פורטלנד‬:‫להורים‬ ‫הדרכה‬ ‫חומרי‬,‫לכל‬ ‫רכיבות‬ ‫המשפחה‬ ‫ה‬ ‫בני‬75‫פי‬ ‫ורוכבים‬ ‫הולכים‬ ‫ובהולנד‬ ‫בגרמניה‬ ‫ומעלה‬5 ‫הברית‬ ‫בארצות‬ ‫הצעירים‬ ‫לעומת‬
 20. 20. 5.‫השבילים‬ ‫הנגשת‬-‫מפות‬ ‫מתחבא‬ ‫השביל‬ ‫איפה‬? .1‫שיתופית‬ ‫מפה‬OSM .2‫דן‬ ‫בגוש‬ ‫שבילים‬ ‫למציאת‬ ‫יישום‬ ‫הטמעת‬ .3‫בעיר‬ ‫פיזיות‬ ‫מפות‬ ‫נוסף‬ ‫יתרון‬–‫במספרים‬ ‫בטיחות‬
 21. 21. 5.‫השבילים‬ ‫הנגשת‬-‫מקומית‬ ‫שבילים‬ ‫רשת‬ Local Cycling Network .1‫לרשת‬ ‫השבילים‬ ‫הפיכת‬ .2‫ומרחקים‬ ‫בהתמצאות‬ ‫לסיוע‬ ‫פיזי‬ ‫שילוט‬ •‫ליישום‬ ‫ומהיר‬ ‫זול‬ ‫קל‬, •‫לציבור‬ ‫השבילים‬ ‫רשת‬ ‫הנגשת‬,‫קלות‬ ‫התמצאות‬ •‫הרוכבים‬ ‫בטיחות‬ ‫הגדלת‬ •‫ושימוש‬ ‫אופניים‬ ‫תיירות‬ ‫של‬ ‫הנגישות‬ ‫עידוד‬ ‫לפנאי‬ ‫שבילים‬ ‫של‬ ‫שלמה‬ ‫רשת‬ ‫להכין‬ ‫העיירה‬ ‫עידוד‬ ‫הרכיבה‬ ‫לנושא‬ ‫העיירה‬ ‫של‬ ‫פומבית‬ ‫ומחויבות‬ ‫בעיר‬.
 22. 22. 6‫שכנות‬ ‫לערים‬ ‫חיבורים‬ ‫וגבעתיים‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ‫דרום‬ .1‫הנוער‬ ‫עליית‬(‫כצנלסון‬ ‫אל‬) .2‫הגבורה‬ ‫דרך‬(‫גבעתיים‬ ‫לרבין‬) .3‫שדה‬ ‫יצחק‬ ‫המשך‬ .4‫יהודית‬ ‫לשדרות‬ ‫איילון‬ ‫מעל‬ ‫גשר‬
 23. 23. 6‫שכנות‬ ‫לערים‬ ‫חיבורים‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ‫צפון‬ .1‫הירקון‬ ‫פארק‬ ‫שביל‬–‫ה‬‫בורסה‬ .2‫ביאליק‬ ‫אל‬ ‫הלכה‬ ‫דרך‬ .3‫דורי‬ ‫יעקב‬–‫חיבור‬‫הבורסה‬ ‫אל‬ .4‫בגין‬ ‫מנחם‬–‫מ‬‫עד‬ ‫המלך‬ ‫שאול‬ ‫והרכבת‬ ‫הבורסה‬ .5‫מוזס‬ ‫נוח‬-‫לתל‬ ‫יצחק‬ ‫נחלת‬ ‫חיבור‬ ‫אביב‬
 24. 24. 6‫שכנות‬ ‫לערים‬ ‫חיבורים‬ ‫ת‬ ‫דרום‬"‫א‬,‫ויפו‬ ‫חולון‬ .1‫שד‬'‫ירושלים‬-‫רוטשילד‬ ‫לשדרות‬. .2‫ישרים‬ ‫מסילת‬–‫ר‬‫ח‬'‫הרכבת‬ .3‫שד‬'‫ירושלים‬-‫ואיזור‬ ‫וולפסון‬ ‫מחלף‬ ‫ים‬ ‫בת‬. .4‫שד‬ ‫חיבור‬'‫ירושלים‬-‫צבי‬ ‫בן‬ ‫דרך‬ .5‫לחולון‬ ‫הגיבורים‬ ‫דרך‬ .6‫מנחם‬ ‫בפארק‬ ‫לשבילים‬ ‫דיין‬ ‫משה‬ ‫בגין‬ .7‫עתידי‬-‫בגין‬ ‫מנחם‬ ‫פארק‬–‫אזור‬+ ‫חולון‬ ‫של‬ ‫התעשייה‬ ‫איזור‬
 25. 25. 6‫החומש‬ ‫תוכנת‬ ‫על‬ ‫הערות‬ •‫לשנים‬ ‫מיועד‬ ‫מהתוכנית‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬2016-17 -‫מידי‬ ‫רחוק‬ •‫העיר‬ ‫למזח‬ ‫לחיבור‬ ‫פתרון‬ ‫נותן‬ ‫לא‬,‫דרומה‬ ‫ויפו‬, •‫שכנות‬ ‫לערים‬ ‫חיבורים‬–‫מידי‬ ‫פחות‬,‫מאוחר‬ ‫מידי‬. •‫טוב‬ ‫שירות‬ ‫נותן‬ ‫לא‬‫למע‬"‫ר‬ •‫התייחסות‬ ‫חסרה‬‫לאיזורי‬‫תנועה‬ ‫מיתון‬. ‫אופניים‬=‫תחבורה‬-‫על‬ ‫להסתמך‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫הביוב‬ ‫תוכניות‬. ‫תזכרות‬–‫למשק‬ ‫פרטי‬ ‫ברכב‬ ‫שימוש‬ ‫עודף‬ ‫עלות‬, ‫לממשלה‬,‫לעשרות‬ ‫להגיע‬ ‫יכולה‬ ‫ולעייריה‬ ‫בשנה‬ ‫שקלים‬ ‫מיליארדי‬
 26. 26. 7‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫אופניים‬ ‫שילוב‬ ‫להגיע‬ ‫יתקשה‬ ‫ברכבת‬ ‫שמגיע‬ ‫נוסע‬ ‫כיום‬ ‫ליעדים‬‫במע‬"‫ר‬‫בטוחה‬ ‫בצורה‬. .1‫ותחנות‬ ‫הרכבת‬ ‫תחנות‬ ‫אל‬ ‫שבילים‬ ‫מרכזיות‬ .2‫של‬ ‫המיידי‬ ‫איזור‬ ‫של‬ ‫מפורט‬ ‫תכנון‬ ‫ברגל‬ ‫להליכה‬ ‫השימוש‬ ‫והקלת‬ ‫התחנות‬ ‫באופניים‬ ‫ולרכיבה‬. .3‫ונרחבות‬ ‫מאובטחות‬ ‫אופניים‬ ‫חניות‬ ‫הרכבת‬ ‫באזור‬ ‫בהרבה‬,‫חציית‬ ‫ללא‬ ‫כבישים‬. .4‫באזור‬ ‫האופניים‬ ‫השכרת‬ ‫הגברת‬ ‫הרכבת‬( .‫משולב‬ ‫כרטיס‬?)
 27. 27. •‫תנועה‬ ‫מיתון‬ ‫איזור‬–‫מת‬‫שבו‬ ‫סגור‬ ‫חם‬ ‫מהירות‬ ‫הגבלת‬30‫קמ‬"‫אמצעים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ש‬ ‫פיזיים‬. •‫הבטיחות‬ ‫את‬ ‫מאד‬ ‫משפר‬. •‫מהשכונות‬ ‫בחלק‬ ‫בתמרור‬ ‫מיושם‬ ‫כיום‬. •‫אופניים‬ ‫שדרת‬=‫תנועה‬ ‫מיתון‬+‫זכות‬ ‫לאופניים‬ ‫קדימה‬+‫פיזיים‬ ‫סידורים‬ ‫לאופניים‬. •‫לשכונות‬ ‫מאד‬ ‫מתאים‬,‫צרים‬ ‫רחובות‬ ‫העיר‬ ‫ומזרח‬ ‫בדרום‬. •‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫עם‬ ‫חיכוך‬ ‫מקטין‬ 8‫אופניים‬ ‫ושדרות‬ ‫תנועה‬ ‫מיתון‬
 28. 28. 9‫אוטוסטרדת‬‫אופניים‬ ‫גבוהה‬ ‫באיכות‬ ‫מהירים‬ ‫שבילים‬ ‫שכנות‬ ‫לערים‬ ‫נתיבים‬ ‫מספר‬ ‫חשמליים‬ ‫אופניים‬ ‫עם‬ ‫שילוב‬
 29. 29. 10‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫עם‬ ‫חיכוך‬ ‫מניעת‬ •‫גבירול‬ ‫באבן‬ ‫השביל‬ ‫תיקון‬–‫גורר‬ ‫אנטגוניזם‬.‫אבל‬ ‫גבוהה‬ ‫נראות‬ ‫בעל‬ ‫שביל‬ ‫איכותי‬ ‫לא‬ ‫ביצוע‬. •‫בשד‬ ‫נקודתיים‬ ‫תיקונים‬'‫ובשד‬ ‫רוטשילד‬'‫בן‬ ‫גוריון‬ •‫שינוי‬ ‫ואו‬ ‫תיקון‬(‫אופניים‬ ‫שדרות‬?)‫בשבילי‬ ‫מדרכה‬(‫נוספים‬ ‫שבילים‬ ‫הלאומי‬ ‫הגיבור‬ ‫העיר‬ ‫בדרום‬). •‫לא‬ ‫חשמליים‬ ‫אופניים‬ ‫מכירת‬ ‫נגד‬ ‫אכיפה‬ ‫חוקיים‬
 30. 30. .1‫ברורה‬ ‫בצורה‬ ‫אופניים‬ ‫נתיבי‬ ‫סימון‬ ‫יותר‬.‫בהולנד‬ ‫כמקובל‬ ‫אדום‬ ‫אספלט‬ ‫ה‬ ‫שנות‬ ‫מאז‬-90. .1‫חניה‬ ‫מונע‬ .2‫ערנות‬ ‫מגביר‬ .3‫החלקה‬ ‫בעיית‬ ‫אין‬ .2‫מסוכנים‬ ‫שבילים‬ ‫תיקוני‬.‫הנתיב‬ ‫כמו‬ ‫הימית‬ ‫ביהודה‬.‫הפרדה‬ ‫ללא‬ ‫שביל‬ ‫וסכנת‬ ‫הרכבים‬ ‫מחניות‬"‫הדלת‬ ‫פרס‬" 11‫מכוניות‬ ‫עם‬ ‫חיכוך‬ ‫מניעת‬
 31. 31. ‫בעיר‬ ‫האמיתית‬ ‫הסכנה‬ ‫עיקר‬ ‫בצמתים‬ ‫היא‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ .1‫תנועה‬ ‫אי‬ .2‫עצירה‬ ‫נקודת‬ .3‫לאופניים‬ ‫חציה‬ ‫מעבר‬ .4‫מתוזמן‬ ‫אופניים‬ ‫רמזור‬ ‫לדוגמה‬ ‫אפשרי‬ ‫יישום‬-‫יצחק‬ ‫דיין‬ ‫משה‬ ‫פינת‬ ‫שדה‬ ‫הדגמה‬ ‫סרטון‬ 12‫בטוחים‬ ‫צמתים‬
 32. 32. ‫לסיכום‬ ‫לעשות‬ ‫יכולה‬ ‫שהעירייה‬ ‫צעדים‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬: .1‫מידע‬ ‫ואיסוף‬ ‫מחקר‬-‫כלכלי‬ ‫מידע‬ ‫כולל‬ .2‫ציבורי‬ ‫יעד‬ ‫קביעת‬ .3‫בטוחה‬ ‫לרכיבה‬ ‫ונוער‬ ‫ילדים‬ ‫חינוך‬ .4‫למבוגרים‬ ‫רכיבה‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫הנגשת‬ .5‫ואירועים‬ ‫התערבות‬ ‫תוכניות‬ .6‫ושיפורם‬ ‫הקיימים‬ ‫השבילים‬ ‫הנגשת‬ .7‫תנועה‬ ‫מיתון‬ .8‫אופניים‬ ‫שילוב‬‫ותח‬"‫צ‬ .9‫העיר‬ ‫ומזרח‬ ‫דרום‬ ‫חיבור‬ .10‫שכנות‬ ‫לערים‬ ‫חיבורים‬
 33. 33. ‫כולנו‬ ‫נרכב‬ ‫בעזרתכם‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫לעתיד‬

×