Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת יד אליהו

496 views

Published on

מצגת יד אליהו

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת יד אליהו

 1. 1. – ‫אליהו‬ ‫יד‬ ‫בעיר‬ ‫הגדולה‬ ‫השכונה‬(‫בתושבים‬ ‫גם‬ ‫כמעט‬ .‫)בשטח‬ (‫כללי‬ ‫)מבט‬ :‫הטריוויה‬ ‫לחובבי‬ ."‫"ההגנה‬ ‫כמפקד‬ ‫הנחשב‬ ,‫גולומב‬ ‫אליהו‬ ‫שם‬ ‫על‬ ‫נקראת‬
 2. 2. :‫השכונה‬ ‫גבולות‬ (‫)מפה‬ ‫שדה‬ ‫יצחק‬ ‫ההגנה‬ ‫דרך‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫איילון‬‫נחל‬
 3. 3. :‫השכונה‬ ‫ממאפייני‬ .‫בקפידה‬ ‫מתוכננת‬ ‫שכונה‬ .‫בניינים‬ ‫טיפוסי‬ ‫מגוון‬ .‫בתים‬ ‫בין‬ ‫נאים‬ ‫מרווחים‬ ."‫"ירוקה‬ ‫אוירה‬ .‫בגינות‬ ‫עירונית‬ ‫השקעה‬ ‫של‬ ,‫מורחבות‬ ‫משפחות‬ ‫הרבה‬ .‫והסתעפויות‬ ‫דורות‬ ‫כמה‬ ,‫המקום‬ ‫את‬ ‫אוהבים‬ ‫השכונה‬ ‫בני‬ .‫משפחות‬ ‫ומגדלים‬ ‫נשארים‬ ‫רבים‬
 4. 4. :‫השכונה‬ ‫ממאפייני‬ -‫ה‬ ‫שנות‬ ‫בין‬ ‫הבניה‬ ‫מרבית‬50 -‫ה‬ ‫עד‬70. .‫קטנות‬ ‫דירות‬ ,‫מתיישנים‬ ‫בתים‬ ‫של‬ ‫ירודה‬ ‫תחזוקה‬ .‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫התארגנות‬ ‫אין‬ .‫משמעותית‬ ‫קהילתית‬ ‫במוסדות‬ ‫חוסר‬(‫מתנ"ס‬ ,‫)מסחר‬, .‫תרבות‬ ‫במאפייני‬ ,‫באירועים‬
 5. 5. :‫קדימה‬ ‫במבט‬ .‫הכנה‬ ‫בתחילת‬ ‫נמצאת‬ ‫לשכונה‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬ ‫שמכניסים‬ ‫לפני‬ ‫חברתית‬ ‫מוסכמה‬ ‫לייצר‬ ‫היא‬ ‫"המטרה‬ ."‫כלכליים‬ ‫אינטרסים‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫החלפת‬ ‫תהיה‬ ‫ולא‬ ‫יישארו‬ ‫שהתושבים‬ ‫חשוב‬ ‫"לנו‬ "‫וקהילתית‬ ‫חברתית‬ ,‫חזקה‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫זאת‬ ‫כי‬ ‫יחידות‬ ‫מספר‬ ‫להרחבת‬ ‫נוספות‬ ‫אפשרויות‬ ‫שיש‬ ‫לזכור‬ ‫"צריך‬ ‫לא‬ ,‫מבנים‬ ‫של‬ ‫ושיפוץ‬ ‫עיבוי‬ ,‫מבנים‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫כמו‬ ,‫הדיור‬ ."‫פינוי–בינוי‬ ‫רק‬‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ,‫מזרח‬ ‫תכנון‬ ‫צוות‬ ,‫כרמלי‬ ‫אודי‬ ‫אדריכל‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיתון‬ ‫מתוך‬14.12.2007 ! ‫בימינו‬ ‫במהרה‬ ‫רצון‬ ‫יהי‬ ‫כן‬ ‫ואמן‬ ‫אמן‬
 6. 6. :‫מידתי‬ ‫לשדרוג‬ ‫נקודות‬ :‫ואירועים‬ ‫תרבות‬ .‫מתנ"ס‬ .‫תרבות‬ ‫אירועי‬ (..,‫פיסול‬ ,‫)תזמורות‬ ‫וגנים‬ ‫שדרות‬ ‫החייאת‬
 7. 7. .(‫מפגש‬ ‫מקומות‬ ,‫קפה‬ ‫)בתי‬ ‫זעיר/איכותי‬ ‫מסחר‬ .‫ושיפוץ‬ ‫תחזוקה‬ ,‫סביבתי-תדמיתי‬ ‫טיפוח‬ :‫מידתי‬ ‫לשדרוג‬ ‫נקודות‬
 8. 8. ‫סביבתי‬ ‫מפגע‬ – ‫מעלינו‬ ‫המטוסים‬ . ‫לנתב"ג‬ ‫הראשי‬ ‫הנחיתות‬ ‫לנתיב‬ ‫מתחת‬ ‫נמצאת‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ -‫כ‬30%‫מגבלות‬ ‫חלים‬ ‫עליו‬ ‫באזור‬ ‫נמצאים‬ ‫העיר‬ ‫משטח‬ .‫מטוסים‬ ‫רעש‬ ‫בגין‬ ‫בנייה‬
 9. 9. ‫שנת‬ ,‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫ניטור‬ ‫דו"ח‬ ‫מתוך‬2000 : ‫כללי‬ ‫:רקע‬ ‫ל‬‫ו‬‫ל‬‫ס‬‫מ‬ 12 ‫הבינלאומיים‬ ‫המטוסים‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬‫ממריאים‬ ‫ממערב‬ ‫ומגיעים‬ ‫למערב‬.‫הרוחות‬ ‫כיוון‬ ‫בגלל‬ , ‫מתנהלת‬ ‫התנועה‬ ‫רוב‬ ‫צר‬ ‫אווירי‬ ‫בפרוזדור‬, .‫מערבה‬ ‫הכללי‬ ‫שכיוונו‬ ‫בשל‬‫מיכשור‬ ‫היעדר‬, ‫הנחיתות‬ ‫של‬ ‫מכריע‬ ‫רוב‬ ‫מגיעות‬‫למסלול‬12 ‫עוברות‬ ‫בדרכן‬ .‫בנתב"ג‬ ,‫שלום‬ ‫מגדל‬ ‫מעל‬ .‫שלם‬ ‫וכפר‬ ‫אליהו‬ ‫יד‬
 10. 10. ‫המדידות‬ ‫תוצאות‬ ‫ניתוח‬ .‫יחסית‬ ‫גבוהה‬ ‫היא‬ ‫הלילה‬ ‫בשעות‬ ‫לרעש‬ ‫החשיפה‬ - ‫המירביים‬ ‫הרעש‬ ‫מפלסי‬94dBA.(‫מטוס‬ ‫מעבר‬ ‫)בזמן‬ :‫הממוצע‬ ‫הרקע‬ ‫רעש‬ ‫לעומת‬ ‫בלילה‬ ‫המירביים‬ ‫הרעש‬ ‫מפלסי‬- ‫בכ‬ ‫גבוהים‬40-30dBA.‫מבחינה‬ ‫פי‬ ‫הם‬ ‫סובייקטיבית‬8-16‫חזקים‬ ‫יותר‬. ‫בלילה‬‫המטוסים‬ ‫רעש‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נשלט‬ ‫הממוצע‬ ‫הרעש‬. ‫זוהו‬ ‫שנבדקו‬ ‫מהלילות‬ ‫באחד‬-‫כ‬45!! ‫אחד‬ ‫בלילה‬ ‫נחיתה‬ ‫ארועי‬ ,‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫ניטור‬ ‫דו"ח‬ ‫מתוך‬2000 :
 11. 11. ...‫ההתחלה‬ ‫רק‬ ‫וזאת‬ :‫השבוע‬ ‫התעופה‬ ‫שדות‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫מאתר‬ ‫מסלול‬ ‫שדרוג‬12‫יאפשר‬ ,(‫לאחרונה‬ ‫)שבוצע‬‫הענק‬ ‫מטוסי‬ ‫נחיתת‬ .‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫התעופתית‬ ‫בפעילות‬ ‫שישתלבו‬ ‫לפעול‬ ‫האווירית‬ ‫התנועה‬ ‫מרבית‬ ‫תחזור‬ ‫העבודות‬ ‫סיום‬ ‫"עם‬ ‫ממסלול‬12"...‫בשקט‬ ‫לישון‬ ‫יחזרו‬ ‫תושבים‬ ‫ואלפי‬ !!! ‫ברעש‬ ‫ולישון‬ ‫לחיות‬ ‫חזרו‬ ‫אלפי‬ ‫...ועשרות‬
 12. 12. !!! ‫מטרד‬ ‫סתם‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ומטוסים‬ ‫רעש‬ :‫מחלות‬ ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫עלולה‬ ‫לרעש‬ ‫מתמשכת‬ ‫שחשיפה‬ ‫הוכח‬‫הסיכון‬ ,[‫]אולקוס‬ ‫קיבה‬ ‫בכיב‬ ‫היתר‬ ‫)בין‬ ‫לתחלואה‬ .(‫עצביות‬ ‫הפרעות‬ ,‫מיגרנות‬ ,‫גבוה‬ ‫דם‬ ‫לחץ‬ :‫חיים‬ ‫איכות‬ .‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫בהערכת‬ ‫חשוב‬ ‫מרכיב‬ ‫הן‬ ‫רעש‬ ‫רמות‬ ‫לאסון‬ ‫חשש‬‫אווירי‬.‫צפופה‬ ‫עיר‬ ‫מעל‬ ‫שרוף‬ ‫מטוסים‬ ‫מדלק‬ ‫זיהום‬‫פי‬ ‫מזיק‬10.‫מסיגריות‬ ,‫אמסטרדם‬ ‫פרברי‬ ,"‫על‬ ‫"אל‬ ‫מטוס‬ ‫התרסקות‬1992
 13. 13. ‫להציג‬‫עכשוויים‬ ‫ניטור‬ ‫נתוני‬.‫ניטור‬ ‫מערך‬ ‫להקים‬ , ‫ליליות‬ ‫נחיתות‬ ‫איסור‬ ‫על‬ ‫הקפדה‬‫בהתאם‬ , .‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫להמלצת‬ ‫של‬ ‫הכשרה‬ ‫או‬ ‫סלילה‬‫נוספים‬ ‫מסלולים‬,‫בנתב"ג‬ ‫עומס‬ ‫של‬ ‫חלוקה‬ ‫או‬ ‫להסטה‬.‫הנחיתות‬ ‫למען‬ ‫לפעול‬‫בטיחות‬‫התושבים‬ .‫הטיסה‬ ‫לנתיב‬ ‫שמתחת‬ ...‫בשקט‬ ‫לחיות‬ ‫תנו‬ :‫דרישותינו‬
 14. 14. ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬‫ה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ההגנה‬ ‫לוד‬ ‫דרך‬ ‫ם‬‫י‬‫ס‬‫י‬‫י‬‫ט‬‫ה‬ "‫הירוק‬ ‫"הציר‬ ‫העיר‬ ‫מזרח‬ ‫של‬ ‫ל‬‫ח‬‫נ‬ ‫י‬‫ב‬‫ר‬‫ע‬
 15. 15. ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬‫ה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ההגנה‬ ‫לוד‬ ‫דרך‬ ‫ם‬‫י‬‫ס‬‫י‬‫י‬‫ט‬‫ה‬ "‫הירוק‬ ‫"הציר‬ ‫העיר‬ ‫מזרח‬ ‫של‬ ‫ל‬‫ח‬‫נ‬ ‫י‬‫ב‬‫ר‬‫ע‬ ‫חלופי‬ ‫תנועה‬ ‫מערך‬.(‫)רגל/אופניים‬ .‫ושייכות‬ ‫דימוי‬ ‫בניית‬ .‫השכונות‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ .‫הרובעי‬ ‫הפיתוח‬ ‫תכנון‬ :‫ל‬ ‫בסיס‬
 16. 16. ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ההגנה‬ ‫לוד‬ ‫דרך‬ ‫ם‬‫י‬‫ס‬‫י‬‫י‬‫ט‬‫ה‬ ‫דרום/בגין‬ ‫פארק‬ ‫שרון‬ ‫אריאל‬ / ‫איילון‬ ‫פארק‬
 17. 17. ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ההגנה‬ ‫לוד‬ ‫דרך‬ ‫ם‬‫י‬‫ס‬‫י‬‫י‬‫ט‬‫ה‬ ‫חורשה‬ ‫ברחוב‬ ‫קרייתי‬ ‫קרייתי‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ההגנה‬
 18. 18. ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ההגנה‬ ‫לוד‬ ‫דרך‬ ‫ם‬‫י‬‫ס‬‫י‬‫י‬‫ט‬‫ה‬ ‫התקוה‬ ‫גן‬ ‫קרייתי‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ההגנה‬
 19. 19. ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ההגנה‬ ‫לוד‬ ‫דרך‬ ‫ם‬‫י‬‫ס‬‫י‬‫י‬‫ט‬‫ה‬ (‫החי"ל‬ ‫)שדרות‬ ‫גונדה-גולדשטיין‬ ‫גן‬ ‫ההגנה‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫לה-גוארדיה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫החי"ל‬
 20. 20. ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ההגנה‬ ‫לוד‬ ‫דרך‬ ‫ם‬‫י‬‫ס‬‫י‬‫י‬‫ט‬‫ה‬ ‫צפונית‬ ‫גינה‬ ‫החי"ל‬ ‫לשדרות‬ ‫למצודת‬ ‫יגור‬ ‫)בין‬ (‫ביתר‬ ‫ההגנה‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫לה-גוארדיה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫החי"ל‬
 21. 21. ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ההגנה‬ ‫לוד‬ ‫דרך‬ ‫ם‬‫י‬‫ס‬‫י‬‫י‬‫ט‬‫ה‬ ‫ויפתח‬ ‫יגור‬ ‫רחובות‬ ‫בין‬ ‫חורשה‬ ‫ההגנה‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫לה-גוארדיה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫החי"ל‬ ‫עד‬ ‫זרוע‬ ‫)עם‬ -‫לה‬ (‫גוארדיה‬
 22. 22. ‫לה-גוארדיה‬ ‫לרחוב‬ ‫צפונית‬ ‫חורשה‬ ‫שדה‬ ‫יצחק‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫לה-גוארדיה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫לבנים‬ ‫יד‬ ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬‫ה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ל‬‫ח‬‫נ‬ ‫י‬‫ב‬‫ר‬‫ע‬
 23. 23. ‫פתוח‬ ‫שטח‬ ,‫חורשה/גינה‬ :‫המערכה‬ / ‫לבנים‬ ‫יד‬ ‫שדה‬ ‫יצחק‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫לה-גוארדיה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫לבנים‬ ‫יד‬ ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬‫ה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ל‬‫ח‬‫נ‬ ‫י‬‫ב‬‫ר‬‫ע‬
 24. 24. ‫קלמר/בת-ציון/הפלמ"ח‬ ‫במפגש‬ ‫רחבה‬ ‫שדה‬ ‫יצחק‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫לה-גוארדיה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫לבנים‬ ‫יד‬ ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬‫ה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ל‬‫ח‬‫נ‬ ‫י‬‫ב‬‫ר‬‫ע‬
 25. 25. ‫ההשכלה‬ ‫שדרות‬ ‫שדה‬ ‫יצחק‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ן‬‫ו‬‫ל‬‫א‬‫ל‬‫א‬‫ג‬‫י‬ ‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬‫ה‬ ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬‫ה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ל‬‫ח‬‫נ‬ ‫י‬‫ב‬‫ר‬‫ע‬
 26. 26. :‫לבוא‬ ‫לעתיד‬,(...‫)לשעבר‬ ‫תעש‬ ‫מתחם‬ ‫שדה‬ ‫יצחק‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ן‬‫ו‬‫ל‬‫א‬‫ל‬‫א‬‫ג‬‫י‬ ‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬‫ה‬ ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬‫ה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ל‬‫ח‬‫נ‬ ‫י‬‫ב‬‫ר‬‫ע‬
 27. 27. ‫גוארדיה‬ ‫לה‬ ‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬‫ה‬ ‫אלון‬‫יגאל‬ ‫דיין‬‫משה‬ ‫ההגנה‬ ‫לוד‬ ‫דרך‬ ‫ם‬‫י‬‫ס‬‫י‬‫י‬‫ט‬‫ה‬ ‫ל‬‫ח‬‫נ‬ ‫י‬‫ב‬‫ר‬‫ע‬ ‫העיר‬ ‫מזרח‬ ‫של‬ "‫הירוק‬ ‫"הציר‬ ♥‫וכבישים‬ ‫מדרכות‬ ‫על‬ ‫ירוק‬ ‫בקו‬ ‫הציר‬ ‫הדגשת‬ ♥‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫תלמידי‬ ‫של‬ ‫הצגות‬ ♥‫השכונות‬ ‫ותיקי‬ ‫ע"י‬ ‫סיפור‬ ‫פינות‬ ♥‫מקומיים‬ ‫אמנים‬ ‫דוכני‬ ♥‫הנוער‬ ‫תנועות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הפעלות‬ ♥‫הציר‬ ‫לאורך‬ ‫אופניים‬ ‫מסע‬ ♥‫מודרכים‬ ‫סיורים‬ ♥‫חברתי‬ "‫פארק‬ ‫"הייד‬(‫החברתית-כלכלית‬ ‫המכללה‬ ‫)בשיתוף‬ ♥‫צילום‬ ‫וסדנאות‬ ‫תחרות‬("‫גיאוגרפי‬ ‫לצילום‬ ‫"המדרשה‬ ‫)בשיתוף‬ ♥‫מוזנחים‬ ‫קירות‬ ‫על‬ ‫ציור‬ ♥‫קהילתיות‬ ‫גינות‬ ‫הקמת‬
 28. 28. ‫ל‬‫ב‬‫י‬‫ט‬‫ס‬‫פ‬ ‫ה‬‫ק‬‫ו‬‫ר‬‫י‬‫ה‬ ‫ח‬‫ר‬‫ז‬‫מ‬‫ה‬ ‫ת‬‫ז‬‫ו‬‫ר‬‫ח‬‫מ‬" "
 29. 29. ‫סיכום‬ – ‫אליהו‬ ‫יד‬ ‫הרבה‬ ‫חיובי‬ ‫וקצת‬ ..‫דאגות‬ ‫ופיתוח‬ ‫להתחדשות‬ ‫תקוות‬ .‫ומוסדות‬ ‫תרבות‬ ‫לקצת‬ ,‫רגישים‬ -‫לשקט‬ ‫תקוות‬ ‫בפסטיבל‬ ‫...ולהתראות‬ ! "‫הירוקה‬ ‫המזרח‬ ‫"מחרוזת‬

×