Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫בשכונת‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬‫בשכונת‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬
‫יצחק‬ ‫נחלת‬‫יצחק‬ ‫נחלת‬
‫ותחבורה‬ ‫קרינה‬‫ותחבורה‬ ‫קרינה‬
‫אביב‬ ‫אבי‬ ...
‫יצחק‬ ‫נחלת‬ ‫שכונת‬ ‫גבולות‬ ‫מפת‬‫יצחק‬ ‫נחלת‬ ‫שכונת‬ ‫גבולות‬ ‫מפת‬
22
‫בשכונה‬ ‫ישנים‬ ‫מבנים‬‫בשכונה‬ ‫ישנים‬ ‫מבנים‬
33
‫השכונה‬ ‫פעילי‬ ‫ועד‬‫השכונה‬ ‫פעילי‬ ‫ועד‬
‫מבנה‬ ‫לקבלת‬ ‫פעל‬‫מבנה...
‫מהשכונה‬ ‫תמונות‬‫מהשכונה‬ ‫תמונות‬
44
‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לגובה-מגדלי‬ ‫חדשה‬ ‫בניה‬‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לגובה-מגדלי‬ ‫חדשה‬ ‫בניה‬
55
‫בשטחים‬ ‫מחסור‬ ‫לצד‬ ‫לגובה‬ ‫בנייה‬
‫...
‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬
‫את‬ ‫ולנקות‬ ‫לסנן‬ ‫מהעירייה‬ ‫תובעים‬ ‫אנו‬
!‫השכונה‬ ‫בבארות‬ ‫התהום‬ ‫מי‬ ‫ואת‬ ‫הקרקעות‬
66
‫מפעל...
!‫מוסכים‬ ‫לצד‬ ‫השכונה=מגורים‬ ‫מעמד‬!‫מוסכים‬ ‫לצד‬ ‫השכונה=מגורים‬ ‫מעמד‬
.
77
‫מגדל‬ ‫גבי-בתכנון‬ ‫מוסך‬
‫יצחק‬ ‫נחלת‬...
‫בשכונה‬ ‫הסלולאריות‬ ‫האנטנות‬ ‫מפת‬‫בשכונה‬ ‫הסלולאריות‬ ‫האנטנות‬ ‫מפת‬
:‫סלולארית‬ ‫קרינה‬:‫סלולארית‬ ‫קרינה‬
88
‫סלו...
‫מהעיריה‬ ‫תביעות‬ ‫המשך‬‫מהעיריה‬ ‫תביעות‬ ‫המשך‬
44‫בקשה‬ ‫ולהגיש‬ ‫לפתוח‬ ‫העיר‬ ‫ממהנדס‬ ‫.בקשה‬‫בקשה‬ ‫ולהגיש‬ ‫לפתוח...
‫הסלולאריות‬ ‫האנטנות‬ ‫מפת‬‫הסלולאריות‬ ‫האנטנות‬ ‫מפת‬
1010
‫חולים‬ ‫קופת‬
‫רחוב‬‫רחוב‬
‫נחלת‬‫נחלת‬
‫יצחק‬‫יצחק‬
‫-פינת...
‫תחבורה‬‫תחבורה‬
1.‫תחבורה‬ ‫מצוקת‬ ‫יצחק‬ ‫נחלת‬ ‫בשכונת‬
‫ציבורית‬
2.‫להרחבת‬ ‫נוספים‬ ‫קוים‬ ‫להקים‬ ‫תובעים‬ ‫אנו‬
‫קנ...
‫המצגת‬ ‫סיכום‬‫המצגת‬ ‫סיכום‬
‫סלולארית‬ ‫קרינה‬
‫מתקני‬ ‫את‬ ‫להרחיק‬ ‫תובעים‬ ‫אנו‬ -‫לבריאות‬ ‫מסוכנת‬ ‫לאנטנות‬ ‫שקיר...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מצגת נחלת יצחק

389 views

Published on

מצגת נחלת יצחק

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת נחלת יצחק

 1. 1. ‫בשכונת‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬‫בשכונת‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬ ‫יצחק‬ ‫נחלת‬‫יצחק‬ ‫נחלת‬ ‫ותחבורה‬ ‫קרינה‬‫ותחבורה‬ ‫קרינה‬ ‫אביב‬ ‫אבי‬ ‫ד"ר‬ ‫ע"י‬‫אביב‬ ‫אבי‬ ‫ד"ר‬ ‫ע"י‬ 11
 2. 2. ‫יצחק‬ ‫נחלת‬ ‫שכונת‬ ‫גבולות‬ ‫מפת‬‫יצחק‬ ‫נחלת‬ ‫שכונת‬ ‫גבולות‬ ‫מפת‬ 22
 3. 3. ‫בשכונה‬ ‫ישנים‬ ‫מבנים‬‫בשכונה‬ ‫ישנים‬ ‫מבנים‬ 33 ‫השכונה‬ ‫פעילי‬ ‫ועד‬‫השכונה‬ ‫פעילי‬ ‫ועד‬ ‫מבנה‬ ‫לקבלת‬ ‫פעל‬‫מבנה‬ ‫לקבלת‬ ‫פעל‬ ‫קהילתי‬ ‫לשיטור‬‫קהילתי‬ ‫לשיטור‬ ‫המיועדים‬ ‫הישן‬ ‫השיכון‬ ‫מבני‬‫המיועדים‬ ‫הישן‬ ‫השיכון‬ ‫מבני‬ ‫בינוי‬ ‫פינוי‬ ‫לפרויקט‬‫בינוי‬ ‫פינוי‬ ‫לפרויקט‬
 4. 4. ‫מהשכונה‬ ‫תמונות‬‫מהשכונה‬ ‫תמונות‬ 44
 5. 5. ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לגובה-מגדלי‬ ‫חדשה‬ ‫בניה‬‫אביב‬ ‫תל‬ ‫לגובה-מגדלי‬ ‫חדשה‬ ‫בניה‬ 55 ‫בשטחים‬ ‫מחסור‬ ‫לצד‬ ‫לגובה‬ ‫בנייה‬ ‫שכונתיות‬ ‫ובגינות‬ ‫ציבוריים‬ ‫ת"א‬ ‫מגדלי‬ ‫והקנטרי‬ ‫בתכנון‬ ‫מגדל‬
 6. 6. ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫את‬ ‫ולנקות‬ ‫לסנן‬ ‫מהעירייה‬ ‫תובעים‬ ‫אנו‬ !‫השכונה‬ ‫בבארות‬ ‫התהום‬ ‫מי‬ ‫ואת‬ ‫הקרקעות‬ 66 ‫מפעל‬ ‫טרה‬
 7. 7. !‫מוסכים‬ ‫לצד‬ ‫השכונה=מגורים‬ ‫מעמד‬!‫מוסכים‬ ‫לצד‬ ‫השכונה=מגורים‬ ‫מעמד‬ . 77 ‫מגדל‬ ‫גבי-בתכנון‬ ‫מוסך‬ ‫יצחק‬ ‫נחלת‬ ‫רחוב‬
 8. 8. ‫בשכונה‬ ‫הסלולאריות‬ ‫האנטנות‬ ‫מפת‬‫בשכונה‬ ‫הסלולאריות‬ ‫האנטנות‬ ‫מפת‬ :‫סלולארית‬ ‫קרינה‬:‫סלולארית‬ ‫קרינה‬ 88 ‫סלולריות‬ ‫אנטנות‬ -‫כ‬ ‫ממוקמות‬25‫השכונה‬ ‫בהיקף‬ ‫אנטנות‬ .‫המגורים‬ ‫לבניני‬ ‫מסוכנת‬ ‫בקרבה‬ ‫קשר‬ ‫התגלה‬ ‫שהתבצעו‬ ‫האחרונים‬ ‫במחקרים‬ !‫לתחלואה‬ ‫סלולארית‬ ‫קרינה‬ ‫בין‬ ‫ישיר‬ ‫תובעים‬ ‫אנו‬: 1‫קושי‬ ‫יש‬ ‫כיום‬ – ‫מלאה‬ ‫מלא,ושקיפות‬ ‫יידוע‬ . ‫של‬ ‫הסטטוטורי‬ ‫המצב‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫בקבלת‬ .'‫וכד‬ ‫אנטנות‬ 2‫היתרים‬ ‫ללא‬ ‫אנטנות‬ ‫של‬ ‫מיידית‬ ‫.הורדה‬ 3‫ומוסדות‬ ‫חינוך‬ ‫ממוסדות‬ ‫האנטנות‬ ‫.הרחקת‬ .‫ציבור‬ -‫אלון‬ ‫יגאל‬ ‫רחוב‬ ‫התעשיתי‬ ‫החלק‬
 9. 9. ‫מהעיריה‬ ‫תביעות‬ ‫המשך‬‫מהעיריה‬ ‫תביעות‬ ‫המשך‬ 44‫בקשה‬ ‫ולהגיש‬ ‫לפתוח‬ ‫העיר‬ ‫ממהנדס‬ ‫.בקשה‬‫בקשה‬ ‫ולהגיש‬ ‫לפתוח‬ ‫העיר‬ ‫ממהנדס‬ ‫.בקשה‬ ‫למתקני‬ ‫בניה‬ ‫להיתרי‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬‫למתקני‬ ‫בניה‬ ‫להיתרי‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫הליך‬ ‫תעבור‬ ‫זו‬ ‫בקשה‬ ‫כל‬ – ‫אלחוטיים‬ ‫גישה‬‫הליך‬ ‫תעבור‬ ‫זו‬ ‫בקשה‬ ‫כל‬ – ‫אלחוטיים‬ ‫גישה‬ ‫ואפשרות‬ ‫יידוע‬ ‫לציבור‬ ‫יהיו‬ ‫וכך‬ – ‫עירוני‬ ‫תכנוני‬‫ואפשרות‬ ‫יידוע‬ ‫לציבור‬ ‫יהיו‬ ‫וכך‬ – ‫עירוני‬ ‫תכנוני‬ .‫להתנגדות‬.‫להתנגדות‬ 99
 10. 10. ‫הסלולאריות‬ ‫האנטנות‬ ‫מפת‬‫הסלולאריות‬ ‫האנטנות‬ ‫מפת‬ 1010 ‫חולים‬ ‫קופת‬ ‫רחוב‬‫רחוב‬ ‫נחלת‬‫נחלת‬ ‫יצחק‬‫יצחק‬ ‫-פינת‬ ‫יצחק‬ ‫נחלת‬ ‫אלון‬ ‫יגאל‬
 11. 11. ‫תחבורה‬‫תחבורה‬ 1.‫תחבורה‬ ‫מצוקת‬ ‫יצחק‬ ‫נחלת‬ ‫בשכונת‬ ‫ציבורית‬ 2.‫להרחבת‬ ‫נוספים‬ ‫קוים‬ ‫להקים‬ ‫תובעים‬ ‫אנו‬ ‫קניות,מרכזי‬ ‫למרכזי‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫נגישות‬ ‫תל‬ ‫ברחבי‬ ‫אחרות‬ ‫ולשכונות‬ ‫ותרבות‬ ‫לימוד‬ .‫אביב‬ 3.‫מוניות‬ ‫תחנת‬ ‫אין‬ 4..‫אופניים‬ ‫שבילי‬ ‫בשכונה‬ ‫אין‬ 5.,‫לשכונה‬ ‫מחוץ‬ ‫הלומדים‬ ‫התיכון‬ ‫ילדי‬ ‫זכאים‬ ‫לא‬ ,‫ובסינגלובסקי‬ ‫הרצליה‬ ‫בגימנסיה‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫הסעות‬ ‫לסבסוד‬ 1111
 12. 12. ‫המצגת‬ ‫סיכום‬‫המצגת‬ ‫סיכום‬ ‫סלולארית‬ ‫קרינה‬ ‫מתקני‬ ‫את‬ ‫להרחיק‬ ‫תובעים‬ ‫אנו‬ -‫לבריאות‬ ‫מסוכנת‬ ‫לאנטנות‬ ‫שקירבה‬ ‫קבעו‬ ‫מחקרים‬ .‫המגורים‬ ‫בתי‬ ‫מקירבת‬ ‫האנטנות‬ ‫תחבורה‬ ,‫לה‬ ‫ומחוץ‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫ברחבי‬ ‫רבים‬ ‫לחלקים‬ ‫נגישות‬ ‫חוסר‬ ‫ולנוער‬ ‫השכונה‬ ‫לתושבי‬ ‫תחנת‬ ‫והקמת‬ ,‫השכונה‬ ‫בהיקף‬ ‫העוברים‬ ‫האוטובוס‬ ‫קוי‬ ‫רשת‬ ‫הרחבת‬ ‫תובעים‬ ‫אנו‬ .‫מוניות‬ ‫מורעלות‬ ‫קרקעות‬ ‫הרעלים‬ ‫ודין‬ ‫טבע‬ ‫עמותת‬ ‫ממצאי‬ ‫האיזור-לפי‬ ‫בכל‬ ‫תברואתי‬ ‫למפגע‬ ‫גרם‬ ‫תעש‬ ‫מפעל‬ ‫בכל‬ ‫לפעול‬ ‫מהעיריה‬ ‫תובעים‬ ‫אנו‬ !‫הציבור‬ ‫לבריאות‬ ‫ומסוכנים‬ ‫הקרקע‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫עולים‬ ‫פסולת‬ ‫של‬ ‫אדירה‬ ‫הצטברות‬ ‫ששם‬ ‫התהום‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫ולנקות‬ ‫לסנן‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫אמצעי‬ !‫יום‬ ‫יום‬ ‫אליו‬ ‫חשוף‬ ‫שהציבור‬ ‫הרעלים‬ ‫ולסלק‬ ,‫מתעש‬ ‫מתושבינו‬ ‫סכנות‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫האמצעים‬ ‫בכל‬ ‫נפעל‬ ‫יצחק‬ ‫נחלת‬ ‫שכונת‬ ‫תושבי‬ ‫אנו‬ !‫בשכונה‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ 1212

×