Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
189
1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
1.1‫השכונה‬ ‫להתחדשות‬ ‫עירוני‬ ‫תאגיד...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
190
1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
‫התקשרות‬ ‫דרך‬ ‫ובניית‬ ‫מתאימה‬ ‫משא...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
191
1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
1.2‫באזור‬ ‫הקרקע‬ ‫בעלויות‬ ‫הסדרת‬‫ה...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
192
1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
1.3‫המוש‬ ‫באזור‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫תכנית...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
193
1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
1.4‫קידום‬‫הקמת‬‫מתחם‬‫ה‬‫מגורים‬"‫שפי...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
194
1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
‫שלביות‬
‫בש‬ ‫כבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫יישום‬ ...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
195
1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
1.5‫הר‬ ‫באזור‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫תכנית‬ ...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
196
1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
1.6‫קטן‬ ‫לפרדס‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫תכנית‬...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
200
2.‫ותעסוקה‬ ‫מסחר‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
2.1‫השכונה‬ ‫במזרח‬ ‫לתעסוקה‬ ‫עיר‬ ‫...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
201
2.‫ותעסוקה‬ ‫מסחר‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
2.2‫בשכונה‬ ‫עסקים‬ ‫ועידוד‬ ‫פיתוח‬
...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
202
2.‫ותעסוקה‬ ‫מסחר‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
2.3‫לעסקים‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬
‫הפרויקט...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
203
2.‫ותעסוקה‬ ‫מסחר‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
2.4‫סוחרים‬ ‫ועד‬ ‫הקמת‬
‫הפרויקט‬ ‫מ...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
204
2.‫ותעסוקה‬ ‫מסחר‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
2.6‫עסקים‬ ‫שילוט‬
‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬
‫...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
205
3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
3.1‫תרבותי‬ ‫רב‬ ‫וקהילה‬ ‫חינ...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
206
3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
‫ע‬ ‫פעולה‬ ‫ישתפו‬ ‫החינוך‬ ‫...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
207
3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
3.2‫לתושב‬ ‫מידע‬ ‫מרכז‬
‫הפרו...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
208
3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
‫כדלהלן‬ ‫צרכים‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
209
3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
3.3‫ליישום‬ ‫תושבים‬ ‫פורום‬
‫...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
210
3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
3.4‫בשכונה‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫למי...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
211
3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
3.5‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫פעילות‬ ...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
212
3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
‫עלויות‬
‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ה...
‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬
213
3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬
‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬
3.6‫שפירא‬ ‫גמלאי‬
‫הפרויקט‬ ‫...
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים

280 views

Published on

תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

תכנית אב שפירא - אוגדן פרויקטים

 1. 1. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 189 1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 1.1‫השכונה‬ ‫להתחדשות‬ ‫עירוני‬ ‫תאגיד‬ ‫הקמת‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫להמלצות‬ ‫בהתאם‬ ‫בה‬ ‫והפיתוח‬ ‫הבינוי‬ ‫ועידוד‬ ‫השכונה‬ ‫החייאת‬.‫הפיזי‬ ‫והפיתוח‬ ‫השיקום‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫להתקיים‬ ‫יוכל‬ ‫השכונה‬ ‫של‬-‫לממש‬ ‫לדיירים‬ ‫ותסייע‬ ‫הפרויקט‬ ‫את‬ ‫שתלווה‬ ‫תומכת‬ ‫מערכת‬ ‫ידי‬ ‫זכויותיהם‬.‫ופית‬ ‫בנייה‬ ‫זכויות‬ ‫מימוש‬‫לא‬ ‫באם‬ ‫מאוד‬ ‫קלוש‬ ‫יהיה‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫להמלצות‬ ‫בהתאם‬ ‫וח‬ ‫תוביל‬ ‫אשר‬ ‫ארגונית‬ ‫מסגרת‬ ‫תתקיים‬,‫לקידום‬ ‫תמריץ‬ ‫תהווה‬ ‫ובכך‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫עבור‬ ‫ותסייע‬ ‫תנחה‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫וההחייאה‬ ‫הפיתוח‬,‫חייהם‬ ‫איכות‬ ‫בשיפור‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫ולתעוזה‬. ‫מיקום‬ ‫על‬ ‫יפעל‬ ‫התאגיד‬-‫היכן‬ ‫השכונה‬ ‫מרחב‬ ‫כל‬ ‫פני‬‫ע‬ ‫שיהיה‬‫ו‬ ‫למגורים‬ ‫בנייה‬ ‫זכויות‬ ‫במימוש‬ ‫ניין‬/‫שימושים‬ ‫או‬ ‫אחרים‬. ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫או‬ ‫תאגיד‬ ‫תהיה‬ ‫בנייה‬ ‫זכויות‬ ‫במימוש‬ ‫ולסיוע‬ ‫בפרויקטים‬ ‫ותמיכה‬ ‫לליווי‬ ‫המוצעת‬ ‫המערכת‬‫מינהלת‬ ‫יזמיות‬ ‫כוונות‬ ‫ללא‬ ‫ציבורית‬,‫ועד‬ ‫מראשיתו‬ ‫המבנים‬ ‫של‬ ‫והשיקום‬ ‫החידוש‬ ‫בתהליך‬ ‫לדיירים‬ ‫שתסייע‬ ‫סופו‬.‫ת‬‫השכונה‬ ‫עבור‬ ‫מבטחים‬ ‫כמקור‬ ‫ישמש‬ ‫זה‬ ‫אגיד‬,‫ליווי‬ ‫תוך‬ ‫הבינוי‬ ‫יישום‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫שיש‬, ‫הדרך‬ ‫אורך‬ ‫לכל‬ ‫ותמיכה‬ ‫הדרכה‬.‫סטטוטורי‬ ‫הליך‬ ‫בקידום‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫התאגיד‬ ‫של‬ ‫התפקידים‬ ‫יתר‬ ‫בין‬, ‫לכך‬ ‫שיידרש‬ ‫היכן‬.‫על‬ ‫משתנה‬ ‫ובקצב‬ ‫מצומצמים‬ ‫בהיקפים‬ ‫תעשה‬ ‫בשכונה‬ ‫הבנייה‬-‫שונים‬ ‫אזורים‬ ‫פני‬ ‫בשכונ‬‫ה‬,‫זכויותיהם‬ ‫לממש‬ ‫התושבים‬ ‫רצון‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫ובארגונו‬ ‫הפרויקט‬ ‫בליווי‬ ‫הצלחה‬ ‫כי‬ ‫ספק‬ ‫ואין‬ ‫בשכונה‬ ‫הבינוי‬ ‫ותפישת‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫המלצות‬ ‫יישום‬ ‫את‬ ‫ולקדם‬.‫תפקידי‬ ‫של‬ ‫מפורט‬ ‫תאור‬ ‫להלן‬ ‫והפעלתו‬ ‫להקמתו‬ ‫הנחוצים‬ ‫המרכיבים‬ ‫את‬ ‫לפרוט‬ ‫ניתן‬ ‫מהן‬ ‫התאגיד‬: ‫בשכונה‬ ‫תכנון‬ ‫קידום‬-‫לקי‬ ‫יפעל‬ ‫התאגיד‬‫לזכויות‬ ‫ובהתאם‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫ברוח‬ ‫בשכונה‬ ‫התכנון‬ ‫דום‬ ‫הקיימות‬.‫בשכונה‬ ‫התכנון‬ ‫וביצוע‬ ‫קידום‬ ‫את‬ ‫המרכז‬ ‫כגוף‬ ‫ישמש‬. ‫לרה‬ ‫מתחמים‬ ‫איתור‬-‫תכנון‬–‫מתחמים‬ ‫לקידום‬ ‫יפעל‬ ‫התאגיד‬ ‫השכונה‬ ‫תכנון‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ ‫במסגרת‬ ‫ולהחייאה‬ ‫מחדש‬ ‫לתכנון‬ ‫הזקוקים‬,‫בשכ‬ ‫ולהתפתחויות‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫להמלצות‬ ‫בהתאם‬‫ונה‬. ‫לתהליך‬ ‫ורתימתם‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫עם‬ ‫שוטפת‬ ‫עבודה‬-‫י‬ ‫התאגיד‬‫בתכנון‬ ‫מרבית‬ ‫לשקיפות‬ ‫חתור‬ ‫בשכונה‬ ‫הדיירים‬ ‫ציבור‬ ‫עם‬ ‫פתוחים‬ ‫תקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫על‬ ‫וישמור‬ ‫ובביצוע‬,‫עבודה‬ ‫במתכונת‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫המחייבת‬ ‫ומשותפת‬ ‫מוסכמת‬. ‫חדשות‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫שיווק‬-‫הש‬ ‫ולשיווק‬ ‫לפרסום‬ ‫התאגיד‬‫דירות‬ ‫היצע‬ ‫יתוכנן‬ ‫בהם‬ ‫ובמתחמים‬ ‫כונה‬ ‫חדשות‬,‫פוטנציאלית‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫ובשיווקן‬ ‫בקידומם‬ ‫יסייע‬. ‫הסדר‬‫המושע‬ ‫קרקעות‬–‫התאגיד‬ ‫במסגרת‬ ‫יטופלו‬ ‫השכונה‬ ‫בתחום‬ ‫המצויות‬ ‫המושאע‬ ‫קרקעות‬, ‫ל‬ ‫ירתם‬ ‫אשר‬‫בעתיד‬ ‫התכנון‬ ‫ויישום‬ ‫תכנון‬ ‫לקראת‬ ‫ולהכשרתם‬ ‫הסדרתם‬.‫עצמו‬ ‫בפני‬ ‫שעומד‬ ‫פרויקט‬ ‫ש‬ ‫וראוי‬‫התאגיד‬ ‫באמצעות‬ ‫יקודם‬. ‫בתהליך‬ ‫שישתתפו‬ ‫הדיירים‬ ‫לטובת‬ ‫ביניים‬ ‫מימון‬ ‫העמדת‬-‫נדרשת‬ ‫לשמן‬ ‫החשובות‬ ‫המטרות‬ ‫אחת‬ ‫זכויותיהם‬ ‫לממש‬ ‫שיוכלו‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לדיירים‬ ‫שיידרש‬ ‫לליווי‬ ‫קשורה‬ ‫התאגיד‬ ‫הקמת‬,‫במימון‬ ‫כרוך‬ ‫זה‬ ‫ליווי‬ ‫השכו‬ ‫החייאת‬ ‫ולקדם‬ ‫זכויות‬ ‫לממש‬ ‫הדיירים‬ ‫מרבית‬ ‫יתקשו‬ ‫בלעדיו‬ ‫ביניים‬‫נה‬.‫עכבות‬ ‫מסיר‬ ‫זה‬ ‫מימון‬ ‫לתהליך‬ ‫להיכנס‬ ‫אותם‬ ‫ומעודד‬ ‫הדיירים‬ ‫מצד‬ ‫ופחדים‬‫והפיתוח‬ ‫הדיור‬ ‫בתחום‬ ‫שינוי‬ ‫ולהוביל‬ ‫ההחייאה‬ ‫השכונה‬ ‫של‬. ‫בשכונה‬ ‫שיבנו‬ ‫קבלנים‬ ‫על‬ ‫ובפיקוח‬ ‫בהתקשרות‬ ‫סיוע‬–‫אותם‬ ‫וילווה‬ ‫הדיירים‬ ‫את‬ ‫יפנה‬ ‫התאגיד‬ ‫בשכונה‬ ‫שיפעלו‬ ‫קבלנים‬ ‫על‬ ‫ובפיקוח‬ ‫בהתקשרות‬,‫מת‬ ‫אם‬ ‫בין‬‫תכנית‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מטרה‬ ‫וך‬ ‫האב‬,‫הקבלנים‬ ‫עם‬ ‫הדיירים‬ ‫של‬ ‫ולהתקשרות‬ ‫ההעסקה‬ ‫לחוזה‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫לדיירים‬ ‫בסיוע‬ ‫אם‬ ‫ובין‬ ‫ובמהלכה‬ ‫הבניה‬ ‫טרם‬. ‫בשכונה‬ ‫שיפעלו‬ ‫השונות‬ ‫העירוניות‬ ‫היחידות‬ ‫בין‬ ‫תאום‬-‫פעילות‬ ‫מצריך‬ ‫השכונה‬ ‫ופיתוח‬ ‫קידום‬ ‫השו‬ ‫העירייה‬ ‫ליחידות‬ ‫משותפת‬ ‫מקומית‬ ‫עירונית‬‫נות‬.‫השונות‬ ‫היחידות‬ ‫בין‬ ‫לתאום‬ ‫יפעל‬ ‫התאגיד‬, ‫של‬ ‫והפעולה‬ ‫העניין‬ ‫בתחומי‬ ‫המקומי‬ ‫השכונתי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫בפניהן‬ ‫להדגיש‬ ‫וידאג‬ ‫בקשר‬ ‫איתן‬ ‫יעמוד‬ ‫ויחידה‬ ‫יחידה‬ ‫כל‬. ‫בשכונה‬ ‫הציבור‬ ‫ומבני‬ ‫העירוניות‬ ‫התשתיות‬ ‫ופיתוח‬ ‫לשדרוג‬ ‫אחריות‬–‫הפרטני‬ ‫לטיפול‬ ‫מעבר‬‫מול‬ ‫השכונה‬ ‫דיירי‬,‫התאגי‬ ‫יפעל‬‫בשכונה‬ ‫הנדרשים‬ ‫הציבור‬ ‫ומבני‬ ‫העירונית‬ ‫התשתית‬ ‫פיתוח‬ ‫לקידום‬ ‫ד‬: ‫שוטפת‬ ‫ואחזקה‬ ‫שיקום‬,‫ציבור‬ ‫מוסדות‬ ‫הרחבת‬,‫נוספים‬ ‫מוסדות‬ ‫ובניית‬.
 2. 2. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 190 1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ ‫התקשרות‬ ‫דרך‬ ‫ובניית‬ ‫מתאימה‬ ‫משאבים‬ ‫העמדת‬ ‫באמצעות‬ ‫יתאפשר‬ ‫התאגיד‬ ‫תפקידי‬ ‫וביצוע‬ ‫יישום‬ ‫העירייה‬ ‫עם‬,‫והתושבים‬ ‫התכנון‬ ‫גופי‬,‫הפרו‬ ‫מרכיבי‬ ‫להלן‬‫י‬‫להקמתו‬ ‫הנדרשים‬ ‫קט‬: ‫עובדים‬ ‫שני‬ ‫להעסיק‬ ‫נדרש‬ ‫התאגיד‬ ‫להפעלת‬:‫התאגיד‬ ‫מנהל‬/‫ועוזר‬ ‫משרה‬ ‫חצי‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫פרויקט‬ ‫מלאה‬ ‫משרה‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫אדמיניסטרטיבי‬ ‫ומנהל‬.‫יועצים‬ ‫עם‬ ‫יתקשרו‬ ‫התאגיד‬ ‫העבודה‬ ‫ביצוע‬ ‫לצורך‬ ‫לצורך‬ ‫בהתאם‬ ‫חיצונים‬–‫אדריכלים‬,‫מהנדסים‬,‫דין‬ ‫עורכי‬,‫כלכלנים‬,‫שמאים‬,‫יועצי‬‫וכיו‬ ‫חברתיים‬ ‫ם‬"‫ב‬. ‫שלביות‬ ‫מיידית‬ ‫הינה‬ ‫הפרויקט‬ ‫ביצוע‬ ‫שלביות‬,‫להקמת‬ ‫ולפעול‬ ‫להקדים‬ ‫יש‬ ‫בשכונה‬ ‫שינוי‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫תפקידיו‬ ‫ביצוע‬ ‫לשם‬ ‫ולהכשירו‬ ‫התאגיד‬)‫כמצוין‬‫לעיל‬.( ‫עלויות‬ ‫התאגיד‬ ‫איתור‬ ‫לצורך‬ ‫הראשון‬ ‫בשלב‬ ‫הנדרשת‬ ‫העירונית‬ ‫לעלות‬ ‫מחולקות‬ ‫להלן‬ ‫המצוינות‬ ‫העלויות‬, ‫ולע‬‫במהלך‬ ‫התאגיד‬ ‫להם‬ ‫שיידרש‬ ‫הפרטניים‬ ‫לפרויקטים‬ ‫להתייחס‬ ‫מבלי‬ ‫להפעלתו‬ ‫הדרושות‬ ‫לויות‬ ‫עבודתו‬. ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫התאגיד‬ ‫ואיתור‬ ‫גיוס‬ ‫עלות‬10,000‫חד‬-‫פעמית‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫מנהלת‬ ‫מנהל‬50%‫משרה‬250,000‫שנתית‬ ‫אדמיניסטרטיב‬ ‫ומנהל‬ ‫עוזר‬‫י‬,‫בהיקף‬‫של‬100%‫משרה‬100,000‫שנתית‬ ‫יועצים‬300,000‫שנתית‬ ‫תקורה‬,‫ובצ‬ ‫משרדיות‬"‫מ‬125,000‫שנתית‬ ‫סה‬"‫כ‬785,000
 3. 3. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 191 1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 1.2‫באזור‬ ‫הקרקע‬ ‫בעלויות‬ ‫הסדרת‬‫המושע‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫המושע‬ ‫באזור‬ ‫הקרקע‬ ‫בעלויות‬ ‫הסדרת‬‫ו‬‫והפי‬ ‫התכנוני‬ ‫המצב‬ ‫שיפור‬‫השכונה‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬ ‫זי‬.‫הסדרת‬ ‫השכונה‬ ‫ושיקום‬ ‫פיתוח‬ ‫תעודד‬ ‫הקרקע‬ ‫בעלויות‬,‫בעלויות‬ ‫של‬ ‫הגדרה‬ ‫העדר‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫בשל‬ ‫בעיקר‬ ‫מוסדרת‬ ‫בלתי‬ ‫ולבנייה‬ ‫להזנחה‬ ‫הוביל‬ ‫המושע‬ ‫במתחם‬,‫הובילו‬ ‫אשר‬ ‫טווח‬ ‫קצרי‬ ‫פתרונות‬ ‫המספקת‬ ‫כולה‬ ‫והשכונה‬ ‫האזור‬ ‫להתדרדרות‬.‫המושע‬ ‫אזור‬ ‫הסדרת‬‫ז‬ ‫בעל‬ ‫לכל‬ ‫יאפשר‬‫זכויותיו‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫כות‬. ‫מיקום‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫מערבי‬ ‫הדרום‬ ‫בחלקה‬ ‫משתרע‬ ‫המושע‬ ‫של‬ ‫הארי‬ ‫החלק‬,‫אך‬‫ב‬ ‫חלקים‬ ‫גם‬‫מזרח‬ ‫צפון‬ ‫השכונה‬)‫לעיל‬ ‫סכמה‬ ‫ראה‬.( ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫המוש‬ ‫במתחם‬ ‫הקרקע‬ ‫בעלויות‬ ‫הסדרת‬‫ע‬‫ו‬‫ציבור‬ ‫למוסדות‬ ‫ושטח‬ ‫פתוח‬ ‫שטח‬ ‫הקצאת‬.‫זו‬ ‫הסדרה‬ ‫לבעלי‬ ‫מגרשים‬ ‫הקצאת‬ ‫פירושה‬‫עליהם‬ ‫והבעלות‬ ‫הרישום‬ ‫והסדרת‬ ‫קרקע‬.‫תכנונית‬ ‫הינה‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ ‫כאחד‬ ‫ומשפטית‬.‫ובעלויות‬ ‫פיזי‬ ‫מצב‬ ‫סקר‬ ‫עריכת‬ ‫כולל‬ ‫הפרויקט‬,‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫בתאום‬ ‫וחלוקה‬ ‫איחוד‬ ‫המתחם‬. ‫שלביות‬ ‫לשנת‬ ‫התקציב‬ ‫ובמסגרת‬ ‫העבודה‬ ‫בתכנית‬ ‫שולב‬ ‫הפרויקט‬2006,‫מספר‬ ‫יוגדרו‬ ‫הראשון‬ ‫בשלב‬ ‫בהם‬ ‫המושע‬ ‫בתחום‬ ‫מתחמים‬‫כולה‬ ‫המושאע‬ ‫להסדרת‬ ‫לשאוף‬ ‫יש‬ ‫ובהמשך‬ ‫ההסדרה‬ ‫תקודם‬. ‫ולפיתוח‬ ‫להחייאה‬ ‫תנופה‬ ‫לתת‬ ‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫ויש‬ ‫השכונה‬ ‫במרכז‬ ‫מצויים‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫המקודמים‬ ‫האזורים‬ ‫ה‬‫שכונה‬,‫אל‬ ‫אזורים‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫להמלצות‬ ‫בהתאם‬ ‫נבחרו‬ ‫ה‬. ‫עלויות‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫ובעלויות‬ ‫פיזי‬ ‫סקר‬200,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫וחלוקה‬ ‫איחוד‬200,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫סה‬"‫כ‬400,000
 4. 4. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 192 1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 1.3‫המוש‬ ‫באזור‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬‫ע‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫תכני‬ ‫הכנת‬ ‫במסגרת‬ ‫המושע‬ ‫בתחום‬ ‫התכנון‬ ‫קידום‬‫לאזור‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫ת‬.‫המושע‬ ‫באזור‬ ‫הקרקע‬ ‫הסדרת‬ ‫נפרד‬ ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫שמוצעת‬ ‫כפי‬,‫באזור‬ ‫הפיתוח‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫די‬ ‫לא‬,‫הסדרת‬ ‫לאחר‬ ‫הבא‬ ‫השלב‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫ולהנחיות‬ ‫למדיניות‬ ‫מותאמת‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫תכנית‬ ‫בהכנת‬ ‫כרוך‬ ‫הקרקע‬,‫הבינוי‬ ‫המשך‬ ‫בדבר‬ ‫האמור‬ ‫במתחם‬ ‫והפיתוח‬. ‫מיקום‬ ‫על‬ ‫תחול‬ ‫התכנית‬‫המושע‬ ‫מתחם‬ ‫כל‬,‫כ‬ ‫על‬ ‫המשתרע‬-82‫דונם‬.‫לעיל‬ ‫באיור‬ ‫שמוצג‬ ‫כפי‬. ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫ולהנחיות‬ ‫למדיניות‬ ‫מותאמת‬ ‫המושע‬ ‫למתחם‬ ‫מפורטת‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬.‫במסגרת‬ ‫על‬ ‫לפחות‬ ‫ציבור‬ ‫למוסדות‬ ‫ושטח‬ ‫פתוח‬ ‫ציבורי‬ ‫שטח‬ ‫היקף‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫יש‬ ‫המתאר‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬-‫פי‬ ‫הקי‬ ‫ההיקף‬‫כיום‬ ‫ים‬)‫על‬-‫מאושרות‬ ‫תכניות‬ ‫פי‬:‫תב‬"‫ע‬590‫ו‬-2408,‫המושע‬ ‫אזור‬ ‫על‬ ‫בחלקן‬ ‫החלות‬.( ‫הבנייה‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫תגדיר‬ ‫זו‬ ‫תכנית‬,‫השכונה‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫חלק‬ ‫ובינוי‬ ‫לפיתוח‬ ‫ברורות‬ ‫הנחיות‬ ‫ותפרט‬,‫וכל‬ ‫כאמור‬ ‫זאת‬,‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫להנחיות‬ ‫בכפוף‬.‫הם‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬:‫לרבות‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬ ‫פרוגרמה‬,‫היתר‬ ‫קבלת‬ ‫עד‬ ‫התכנון‬ ‫וליווי‬ ‫קידום‬. ‫שלביות‬ ‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫הבעלות‬ ‫הסדרת‬ ‫בתום‬ ‫מיד‬ ‫יקודם‬ ‫הפרויקט‬,‫ובעליהם‬ ‫המגרשים‬ ‫של‬ ‫מחודש‬ ‫רישום‬ ‫וביצוע‬ )‫פרצלציה‬.(‫המתחם‬ ‫על‬ ‫הסטטוטורי‬ ‫התכנון‬ ‫עבודת‬ ‫להחלת‬ ‫פתיחה‬ ‫נקודת‬ ‫משמשת‬ ‫הקרקע‬ ‫הסדרת‬ ‫האמור‬. ‫עלויות‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫על‬‫בש‬ ‫ות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫תכנון‬220,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫הרשויות‬ ‫ואישור‬ ‫טיפול‬25,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫עליון‬ ‫ופיקוח‬ ‫תאום‬55,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫סה‬"‫כ‬300,000
 5. 5. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 193 1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 1.4‫קידום‬‫הקמת‬‫מתחם‬‫ה‬‫מגורים‬"‫שפירא‬ ‫גני‬" ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫המותאם‬ ‫השכונה‬ ‫בתחום‬ ‫חדש‬ ‫מגורים‬ ‫פרויקט‬ ‫קידום‬‫תהליך‬ ‫להניע‬ ‫כדי‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫להמלצות‬ ‫שפירא‬ ‫בשכונת‬ ‫ופיתוח‬ ‫התחדשות‬.‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫פוטנציאל‬‫זה‬ ‫במתחם‬ ‫המוצע‬)‫כ‬-70‫יח‬"‫ד‬(‫מומש‬ ‫לא‬ ‫כה‬ ‫עד‬.‫בעל‬ ‫המתחם‬ ‫מיקום‬‫יחסיים‬ ‫יתרונות‬:‫השכונתי‬ ‫הציבורי‬ ‫לגן‬ ‫מידית‬ ‫קרבה‬,‫של‬ ‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫השכונה‬,‫הפע‬ ‫ומוקדי‬ ‫הציבור‬ ‫למוסדות‬ ‫יחסית‬ ‫וקרבה‬‫בשכונה‬ ‫ילות‬.‫פרויקט‬ ‫והקמת‬ ‫פיתוח‬,‫גני‬ ‫שפירא‬"‫ולהשקיע‬ ‫לפעול‬ ‫נוספים‬ ‫גורמים‬ ‫ולעודד‬ ‫בשכונה‬ ‫ההתחדשות‬ ‫תהליך‬ ‫להאצת‬ ‫לתרום‬ ‫כדי‬ ‫ישבו‬ ‫בה‬.‫חדשה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫קליטת‬ ‫יאפשר‬ ‫המתחם‬ ‫אכלוס‬,‫השאר‬ ‫בין‬,‫צעירה‬)‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫משפחות‬(‫ובכך‬ ‫תגבר‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫האטרקטיביות‬. ‫מיקום‬ ‫מתחם‬"‫שפיר‬ ‫גני‬‫א‬"‫תיבונים‬ ‫הרחובות‬ ‫בין‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫מזרחי‬ ‫הצפון‬ ‫בחלקה‬ ‫נמצא‬)‫ממערב‬(,‫טורי‬ ‫זהב‬)‫ממזרח‬(,‫נבוכים‬ ‫מורה‬)‫מצפון‬(‫וקרקש‬)‫מדרום‬.( ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫למגורים‬ ‫מיועד‬ ‫המוצע‬ ‫המתחם‬‫ב‬‫תכנית‬‫עיר‬ ‫בניין‬‫מאושרת‬‫מס‬'2472‫משנת‬1991.‫ייחודיו‬‫ת‬ ‫בבע‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫ששטח‬ ‫בעובדה‬ ‫טמונה‬ ‫המתחם‬‫תל‬ ‫עירית‬ ‫לות‬-‫אביב‬‫והפיתוח‬ ‫הבינוי‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫וניתן‬ ‫ולאחריה‬ ‫לה‬ ‫במקביל‬ ‫שתבוא‬ ‫מקומית‬ ‫יוזמה‬ ‫ולעידוד‬ ‫השכונה‬ ‫להחייאת‬ ‫כתמריץ‬.‫שהתכנית‬ ‫כיוון‬ ‫המתחם‬ ‫פיתוח‬ ‫לקראת‬ ‫המהלכים‬ ‫לקדם‬ ‫יש‬ ‫העירייה‬ ‫לרשות‬ ‫עומדת‬ ‫והקרקע‬ ‫מאושרת‬. ‫הם‬ ‫זה‬ ‫בהקשר‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬: 1.‫ל‬ ‫מותאמת‬ ‫בינוי‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬‫מתחם‬‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫ולהמלצות‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬)‫עד‬3.5‫קומות‬– ‫על‬ ‫הדיור‬ ‫למדיניות‬ ‫המתייחס‬ ‫פרק‬ ‫ראה‬-‫למתחמים‬ ‫חלוקה‬ ‫פי‬(. 2.‫עסקים‬ ‫רישוי‬ ‫עם‬ ‫תאום‬-‫עסקים‬ ‫נמצאים‬ ‫מהשטח‬ ‫בחלק‬‫הפועלים‬‫שנת‬ ‫עד‬ ‫חורג‬ ‫אישור‬ ‫תחת‬ 2006.‫אישור‬ ‫מתן‬ ‫עצירת‬ ‫בדבר‬ ‫בעיר‬ ‫עסקים‬ ‫רישוי‬ ‫עם‬ ‫תאום‬ ‫ידרוש‬ ‫המתחם‬ ‫פיתוח‬‫לאותם‬ ‫חורג‬ ‫עסקים‬,‫האמור‬ ‫במתחם‬ ‫הבינוי‬ ‫וביצוע‬ ‫בתכנון‬ ‫להתקדמות‬ ‫בהתאם‬. 3.‫ביצוע‬ ‫לקראת‬ ‫מכרזים‬ ‫הכנת‬ 4.‫חדשה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫עבור‬ ‫הפרויקט‬ ‫ושיווק‬ ‫פרסום‬. 5.‫הפרויקט‬ ‫ויישום‬ ‫לקידום‬ ‫שיפעל‬ ‫השכונתי‬ ‫התאגיד‬ ‫מטעם‬ ‫או‬ ‫העירייה‬ ‫מטעם‬ ‫נציג‬.
 6. 6. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 194 1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ ‫שלביות‬ ‫בש‬ ‫כבר‬ ‫הפרויקט‬ ‫יישום‬ ‫לקדם‬ ‫יש‬‫המידי‬ ‫לב‬,‫המצויות‬ ‫תעסוקות‬ ‫של‬ ‫חורגים‬ ‫אישורים‬ ‫סיום‬ ‫עם‬ ‫במתחם‬,‫פיתוח‬ ‫מכרזי‬ ‫לקראת‬ ‫וליציאה‬ ‫במתחם‬ ‫הבינוי‬ ‫להגדרת‬ ‫במקביל‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬. ‫עלויות‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫פיצויים‬ ‫ומתן‬ ‫קיימים‬ ‫עסקים‬ ‫פינוי‬‫ע‬ ‫יבוצע‬"‫יזם‬ ‫י‬‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫הכנת‬‫למתחם‬ ‫נקודתית‬ ‫בינוי‬ ‫תכנית‬80,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫לביצוע‬ ‫מכרז‬ ‫והפעלת‬ ‫הכנת‬10,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫הפרויקט‬ ‫ושיווק‬ ‫פרסום‬10,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫ואכלוס‬ ‫בינוי‬‫ע‬ ‫יבוצע‬"‫יזם‬ ‫י‬ ‫סה‬"‫כ‬100,000
 7. 7. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 195 1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 1.5‫הר‬ ‫באזור‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬-‫ציון‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫השכונה‬ ‫במערב‬ ‫והפיתוח‬ ‫התכנון‬ ‫קידום‬,‫מגוון‬ ‫מגורי‬ ‫ולהיצע‬ ‫שימושים‬ ‫לעירוב‬ ‫המכוון‬ ‫אזור‬)‫שונה‬ ‫השכונה‬ ‫בליבת‬ ‫המגורים‬ ‫מהיצע‬.(‫ופעילות‬ ‫מגורים‬ ‫מתחם‬ ‫ויצירת‬ ‫השכונה‬ ‫בשולי‬ ‫הפיתוח‬ ‫עידוד‬ ‫וסביבתה‬ ‫השכונה‬ ‫לטובת‬ ‫עסקית‬ ‫מסחרית‬. ‫מיקום‬ ‫ה‬ ‫שדרות‬ ‫רחוב‬ ‫לאורך‬‫ר‬-‫משד‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫מרחוב‬ ‫וקטע‬ ‫ציון‬'‫הר‬-‫עם‬ ‫המפגש‬ ‫עד‬ ‫מזרח‬ ‫לכיוון‬ ‫ציון‬ ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫רחוב‬. ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫שד‬ ‫ציר‬ ‫על‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬'‫הר‬-‫ופעילות‬ ‫עליונות‬ ‫בקומות‬ ‫למגורים‬ ‫בנייה‬ ‫המתירה‬ ‫ציון‬‫של‬ ‫ועסקים‬ ‫מסחר‬)‫מטרדיות‬ ‫לא‬ ‫מקומיות‬ ‫ומלאכות‬(‫התחתונות‬ ‫בקומות‬.‫יותאם‬ ‫המגורים‬ ‫היצע‬ ‫צעירה‬ ‫לאוכלוסייה‬,‫יוצרים‬ ‫אוכלוסיית‬,‫בה‬ ‫וליצור‬ ‫בשכונה‬ ‫להתגורר‬ ‫שיבחרו‬ ‫ואחרים‬ ‫אמנים‬.‫דירות‬ ‫זו‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫יותאמו‬ ‫המגורים‬–‫מגורים‬ ‫וחללי‬ ‫לופטים‬ ‫של‬.‫הגבהת‬ ‫על‬ ‫ממליצה‬ ‫שהתכנית‬ ‫כיוון‬ ‫נוספות‬ ‫בינוי‬ ‫זכויות‬ ‫הקניית‬ ‫ועל‬ ‫זו‬ ‫ברצועה‬ ‫המבנים‬,‫תכנית‬ ‫להכין‬ ‫יש‬‫חדשה‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬,‫לרבות‬ ‫סביבה‬ ‫איכות‬ ‫של‬ ‫לאלמנטים‬ ‫המתייחסים‬ ‫נספחים‬)‫ליבת‬ ‫ממיסוך‬ ‫והימנעות‬ ‫השכונה‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫השכונה‬,‫מטרדים‬ ‫שימושים‬ ‫והגבלת‬.( ‫שלביות‬ ‫בשכונה‬ ‫והעסקית‬ ‫המסחרית‬ ‫הפעילות‬ ‫פיתוח‬ ‫עידוד‬ ‫במסגרת‬ ‫יותר‬ ‫מאוחרים‬ ‫בשלבים‬. ‫עלויות‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫עלות‬‫בש‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫תכנון‬200,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫הרשויות‬ ‫ואישור‬ ‫טיפול‬25,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫עליון‬ ‫ופיקוח‬ ‫תאום‬55,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫סה‬"‫כ‬280,000
 8. 8. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 196 1.‫ובינוי‬ ‫דיור‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 1.6‫קטן‬ ‫לפרדס‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫תכנית‬ ‫קידום‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫לבנייה‬ ‫עידוד‬‫לפיתוח‬ ‫פנוי‬ ‫רובו‬ ‫אשר‬ ‫במתחם‬,‫הקיימות‬ ‫תשתית‬ ‫בעיות‬ ‫ופיתרון‬ ‫למגורים‬ ‫זכויות‬ ‫מתן‬ ‫במתחם‬.‫למחלף‬ ‫הקרבה‬ ‫בשל‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬ ‫להמלצות‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬.‫קטן‬ ‫פרדס‬ ‫פיתוח‬ ‫עתידי‬ ‫מגורים‬ ‫מלאי‬ ‫וביצירת‬ ‫השכונה‬ ‫בקידום‬ ‫חשוב‬ ‫מרכיב‬ ‫מהווים‬ ‫המתאר‬ ‫תכניות‬ ‫וקידום‬. ‫מיקום‬ ‫הש‬ ‫של‬ ‫מזרחי‬ ‫הדרום‬ ‫בחלקה‬ ‫מצוי‬ ‫קטן‬ ‫פרדס‬ ‫מתחם‬‫וחיל‬ ‫בדרום‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫בין‬ ‫במפגש‬ ‫כונה‬ ‫השריון‬)‫במזרח‬ ‫איילון‬ ‫ונתיבי‬.( ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫קטן‬ ‫פרדס‬ ‫מתחם‬,‫הדרום‬ ‫בשולים‬ ‫הנמצא‬-‫השכונה‬ ‫של‬ ‫מזרחיים‬,‫המקומית‬ ‫בוועדה‬ ‫אושר‬‫ונמצא‬ ‫מחוזית‬ ‫לוועדה‬ ‫העברה‬ ‫לקראת‬ ‫בהכנה‬.‫הוצגו‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬‫המתחם‬ ‫לפיתוח‬ ‫אפשריות‬ ‫חלופות‬ ‫שתי‬, ‫הא‬‫חת‬‫לשכונה‬ ‫פנים‬ ‫עם‬ ‫ומגורים‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫לאורך‬ ‫תעסוקה‬ ‫עם‬ ‫מעורבת‬ ‫חלופה‬‫מוטת‬ ‫והשנייה‬ ‫מגורים‬.‫כ‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫מציר‬ ‫מרוחקים‬ ‫המגורים‬-50‫מטר‬,‫לאחר‬ ‫תעשה‬ ‫החלופה‬ ‫בחירת‬‫הפקדת‬ ‫התכנית‬.‫ניקוז‬ ‫מבעיות‬ ‫סובל‬ ‫זה‬ ‫מתחם‬,‫בחורף‬ ‫והצפות‬ ‫שיטפונות‬‫וקרבה‬‫מרובה‬‫תחבורה‬ ‫לצירי‬ ‫ראשיים‬)‫נתיב‬‫איילון‬ ‫י‬,‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫ודרך‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫מחלף‬(‫מיגון‬ ‫כל‬ ‫ללא‬.‫בזאת‬ ‫המוצע‬ ‫הפרויקט‬ ‫מבקש‬‫התכנית‬ ‫לקידום‬ ‫לפעול‬‫לקראת‬ ‫ברשויות‬ ‫ואישורה‬‫תוקף‬ ‫מתן‬. ‫שלביות‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ ‫נמצאת‬ ‫התכנית‬‫מחוזית‬ ‫לוועדה‬ ‫העברה‬ ‫לפני‬ ‫בהכנה‬‫המחוזית‬ ‫הוועדה‬ ‫בטיפול‬)‫לפני‬ ‫הפקדה‬(,‫ולקדמה‬ ‫להמשיך‬ ‫יש‬‫בהתאם‬‫לכדי‬ ‫המידי‬ ‫בטווח‬‫אישורה‬. ‫עלויות‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫פרויקט‬ ‫מנהל‬1,500,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫ביצוע‬ ‫לקבלני‬ ‫למכרז‬ ‫יציאה‬150,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫וביצוע‬ ‫תשתית‬ ‫תכנון‬)‫תשתית‬ ‫העתקת‬ ‫לרבות‬(3,500,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫סה‬"‫כ‬5,150,000
 9. 9. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 200 2.‫ותעסוקה‬ ‫מסחר‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 2.1‫השכונה‬ ‫במזרח‬ ‫לתעסוקה‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫המזרחית‬ ‫הרצועה‬ ‫שילוב‬‫מ‬ ‫כחלק‬‫המע‬"‫האיילון‬ ‫לאורך‬ ‫העובר‬ ‫המטרופוליני‬ ‫ר‬.‫הקניית‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫המזרחי‬ ‫בחלקה‬ ‫ובילוי‬ ‫תעסוקה‬ ‫למתחם‬ ‫פיתוח‬ ‫והתוויית‬ ‫זכויות‬.‫יצירת‬‫תעסוקה‬ ‫מתחם‬ ‫מגורים‬ ‫מיעוט‬ ‫עם‬. ‫מיקום‬ ‫האיילון‬ ‫לאורך‬)‫השכונה‬ ‫גבולות‬ ‫ובתחום‬(,‫השכונה‬ ‫של‬ ‫המזרחית‬ ‫הדופן‬. ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫האמור‬ ‫במתחם‬ ‫והשימושים‬ ‫הפעילות‬ ‫הסדרת‬ ‫שתאפשר‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬.‫הפיתוח‬ ‫הדגשת‬ ‫בילוי‬ ‫ומקורות‬ ‫לתעסוקה‬)‫לילה‬ ‫בילוי‬ ‫לרבות‬(‫מינורי‬ ‫ושילוב‬‫מגורים‬ ‫של‬ ‫ומותאם‬.‫זכויות‬ ‫תגדיר‬ ‫התכנית‬ ‫האיילון‬ ‫לאורך‬ ‫המוצע‬ ‫הפעילות‬ ‫לאופי‬ ‫ותתייחס‬ ‫בנייה‬.‫הגדרות‬ ‫שיציינו‬ ‫נספחים‬ ‫בה‬ ‫ישולבו‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫בתחום‬ ‫ברורות‬)‫השכונה‬ ‫על‬ ‫מיסוך‬ ‫יוצר‬ ‫שאינו‬ ‫מדורג‬ ‫באופן‬ ‫לגובה‬ ‫בנייה‬,‫פעילות‬ ‫ועוד‬ ‫מטרידה‬ ‫שאינה‬ ‫עסקית‬.( ‫שלביות‬ ‫ה‬ ‫קידום‬‫השכונה‬ ‫של‬ ‫השוליים‬ ‫מחיזוק‬ ‫כחלק‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫בשלב‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫מיישום‬ ‫כחלק‬ ‫תכנית‬, ‫ועיסקית‬ ‫מסחרית‬ ‫בפעילות‬ ‫המאופיינים‬. ‫עלויות‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫תכנון‬200,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫הרשויות‬ ‫ואישור‬ ‫טיפול‬25,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫עליון‬ ‫ופיקוח‬ ‫תאום‬55,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫סה‬"‫כ‬5,150,000
 10. 10. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 201 2.‫ותעסוקה‬ ‫מסחר‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 2.2‫בשכונה‬ ‫עסקים‬ ‫ועידוד‬ ‫פיתוח‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫יתאפשר‬ ‫השכונה‬ ‫ופיתוח‬ ‫חיזוק‬,‫השאר‬ ‫בין‬,‫בשכונה‬ ‫והתעסוקתי‬ ‫המסחרי‬ ‫העוגן‬ ‫חיזוק‬ ‫ידי‬ ‫על‬. ‫חד‬ ‫עסקים‬ ‫ולמשוך‬ ‫בשכונה‬ ‫הפועלים‬ ‫העסקים‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫נועד‬ ‫הפרויקט‬‫שים‬.‫לאפשר‬ ‫יש‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬ ‫מגורים‬ ‫בשכונת‬ ‫המשתלבים‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫פעילות‬,‫מטרד‬ ‫מהווים‬ ‫ואינם‬,‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬. ‫מיקום‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫המעטפת‬ ‫ברחובות‬ ‫יתפרשו‬ ‫המסחר‬ ‫שטחי‬ ‫עיקר‬:‫רח‬'‫סלמה‬,‫שד‬'‫הר‬-‫הצפוני‬ ‫ובחלק‬ ‫ציון‬ ‫רח‬ ‫של‬'‫מסלנט‬ ‫ישראל‬)‫הצפוני‬ ‫בחציו‬.(‫ית‬ ‫נוספים‬ ‫מסחר‬ ‫שטחי‬‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫ברחוב‬ ‫בעיקר‬ ‫רכזו‬, ‫ישראל‬ ‫חכמי‬ ‫ברחוב‬ ‫בקטעים‬.‫לדרך‬ ‫גולומב‬ ‫רחוב‬ ‫בין‬ ‫ישראל‬ ‫לרחוב‬ ‫מזרחית‬ ‫מוצע‬ ‫תעסוקה‬ ‫מתחם‬ ‫השריון‬.‫מטרידות‬ ‫שאינן‬ ‫כאלה‬ ‫ובמיוחד‬ ‫מקומי‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫הינן‬ ‫במעטפת‬ ‫שיותרו‬ ‫התעסוקות‬) .‫ראה‬ ‫לעיל‬ ‫איור‬( ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫להק‬ ‫ראשוני‬ ‫סיוע‬ ‫סל‬ ‫הענקת‬‫חדש‬ ‫עסק‬ ‫מת‬.‫האב‬ ‫בתכנית‬ ‫המוצע‬ ‫ולאופי‬ ‫למיקום‬ ‫מותאם‬ ‫העסק‬. ‫סוחרים‬ ‫לוועד‬ ‫או‬ ‫ישירות‬ ‫העסק‬ ‫למקים‬ ‫שתוענק‬ ‫נוחים‬ ‫בתנאים‬ ‫הלוואה‬ ‫בדמות‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫שסל‬ ‫אפשר‬ ‫בשכונה‬ ‫הסיוע‬ ‫פעילות‬ ‫את‬ ‫שירכז‬.‫שונות‬ ‫למטרות‬ ‫ייועד‬ ‫הסיוע‬ ‫סל‬:‫דירה‬ ‫שכר‬,‫מבנה‬ ‫והכנת‬ ‫שיפוץ‬, ‫ועוד‬ ‫ושיווק‬ ‫פרסום‬. ‫שלביות‬ ‫י‬‫שכונתי‬ ‫תושבים‬ ‫ועד‬ ‫עם‬ ‫ביחד‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫להניע‬ ‫המוכן‬ ‫מממן‬ ‫גורם‬ ‫לאתר‬ ‫ש‬,‫פעילות‬ ‫מעין‬ ‫וליצור‬ ‫לשכונה‬ ‫עסקים‬ ‫שתמשוך‬ ‫ממריצה‬.‫ל‬ ‫סיוע‬ ‫לתת‬ ‫יש‬ ‫הראשון‬ ‫בשלב‬-5‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫מקומי‬:‫מכולת‬,‫וכדומה‬ ‫קפה‬ ‫בית‬. ‫עלויות‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫סיו‬‫ל‬ ‫כספי‬ ‫ע‬-5‫בשנה‬ ‫עסקים‬35,000‫שנתית‬ ‫סה‬"‫כ‬35,000
 11. 11. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 202 2.‫ותעסוקה‬ ‫מסחר‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 2.3‫לעסקים‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫יתאפשר‬ ‫השכונה‬ ‫ופיתוח‬ ‫חיזוק‬,‫השאר‬ ‫בין‬,‫בשכונה‬ ‫והתעסוקתי‬ ‫המסחרי‬ ‫העוגן‬ ‫חיזוק‬ ‫ידי‬ ‫על‬. ‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫ולמשוך‬ ‫בשכונה‬ ‫הפועלים‬ ‫העסקים‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫נועד‬ ‫הפרויקט‬.‫לתמ‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬‫וך‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועית‬ ‫ותמיכה‬ ‫יעוץ‬ ‫ולספק‬ ‫מקומי‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫ועסקית‬ ‫מסחרית‬ ‫ביזמות‬. ‫מיקום‬ ‫על‬ ‫המותרים‬ ‫ברחובות‬ ‫ועסקית‬ ‫מסחרית‬ ‫לפעילות‬ ‫מיועד‬ ‫הפרויקט‬-‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫פי‬. ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫שיווק‬ ‫בנושאי‬ ‫בשכונה‬ ‫ולפרטיים‬ ‫לעסקים‬ ‫מקצועי‬ ‫ייעוץ‬ ‫מתן‬,‫מימון‬,‫ותפעול‬ ‫עסקי‬ ‫פיתוח‬.‫בי‬‫הייעוץ‬ ‫צוע‬ ‫אפשריות‬ ‫מסגרות‬ ‫שתי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יתקיים‬:‫הקיימת‬ ‫המסגרת‬,‫והמוכרת‬,‫מט‬ ‫של‬"‫י‬–‫ליצור‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ ‫מט‬ ‫עם‬ ‫קשר‬"‫מקצועית‬ ‫תמיכה‬ ‫ולקבלת‬ ‫בשכונה‬ ‫הפעילות‬ ‫להעמקת‬ ‫י‬,‫ופיננסית‬)‫הלוואות‬ ‫של‬ ‫בדרך‬, ‫במט‬ ‫שמקובל‬ ‫כפי‬"‫י‬.(‫ומנהל‬ ‫לכלכלה‬ ‫סטודנטים‬ ‫בשילוב‬ ‫היא‬ ‫ייעוץ‬ ‫למתן‬ ‫השנייה‬ ‫האפשרות‬‫עסקים‬ ‫מקצועית‬ ‫והכשרה‬ ‫התלמדות‬ ‫במסגרת‬ ‫בשכונה‬ ‫בהתנדבות‬ ‫שירות‬ ‫המספק‬ ‫מאוגד‬ ‫כגוף‬,‫יש‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ ‫מקומי‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫לקהילה‬ ‫בתרומה‬ ‫תלמידיה‬ ‫בשילוב‬ ‫שתתעניין‬ ‫אקדמאית‬ ‫מסגרת‬ ‫או‬ ‫מוסד‬ ‫לעניין‬ ‫סטודנטים‬ ‫והכשרת‬ ‫התלמדות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬. ‫שלביות‬ ‫זה‬ ‫פרויקט‬ ‫לקדם‬ ‫מומלץ‬‫תכנו‬ ‫נושאי‬ ‫קידום‬ ‫עם‬ ‫מיד‬‫בשכונה‬ ‫אחרים‬ ‫ן‬,‫במימון‬ ‫צורך‬ ‫שאין‬ ‫במיוחד‬,‫כיוון‬ ‫חיצוניים‬ ‫יהיו‬ ‫המימון‬ ‫שמקורות‬)‫במט‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬"‫י‬(‫התנדבותית‬ ‫בפעילות‬ ‫או‬.‫ועד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יובל‬ ‫הפרויקט‬ ‫בנושא‬ ‫הדרושים‬ ‫לתיאומים‬ ‫ידרשו‬ ‫והם‬ ‫בשכונה‬ ‫התושבים‬ ‫ועמותת‬ ‫הסוחרים‬. ‫עלויות‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫ה‬ ‫סוג‬‫עלות‬ ‫פיננסי‬ ‫מקצועי‬ ‫יעוץ‬,‫שיווקי‬,‫במ‬ ‫תפעולי‬"‫טי‬60,000‫שנתית‬ ‫הפרויקט‬ ‫להפעלת‬ ‫קשר‬ ‫איש‬-‫לתושב‬ ‫מידע‬ ‫מרכז‬ ‫דרך‬ ‫האקדמיה‬ ‫עם‬ ‫קשר‬,‫מתמחים‬ ‫סטודנטים‬ ‫של‬ ‫יעוץ‬ ‫סה‬"‫כ‬60,000
 12. 12. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 203 2.‫ותעסוקה‬ ‫מסחר‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 2.4‫סוחרים‬ ‫ועד‬ ‫הקמת‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫יתאפשר‬ ‫השכונה‬ ‫ופיתוח‬ ‫חיזוק‬,‫השאר‬ ‫בין‬,‫על‬‫בשכונה‬ ‫והתעסוקתי‬ ‫המסחרי‬ ‫העוגן‬ ‫חיזוק‬ ‫ידי‬. ‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫ולמשוך‬ ‫בשכונה‬ ‫הפועלים‬ ‫העסקים‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫נועד‬ ‫הפרויקט‬.‫יסייע‬ ‫סוחרים‬ ‫ועד‬ ‫הקמת‬ ‫המקומית‬ ‫המסחרית‬ ‫הפעילות‬ ‫בקידום‬. ‫מיקום‬ ‫על‬ ‫המותרים‬ ‫ברחובות‬ ‫להקימם‬ ‫שיותר‬ ‫בעסקים‬ ‫מתמקדת‬ ‫הועד‬ ‫פעילות‬-‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫המלצות‬ ‫פי‬. ‫הפר‬ ‫תאור‬‫ויקט‬‫ומרכיביו‬ ‫בשכונה‬ ‫והמסחרית‬ ‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫ולקידום‬ ‫לייצוג‬ ‫שיפעל‬ ‫מקומי‬ ‫גוף‬ ‫הינו‬ ‫סוחרים‬ ‫ועד‬.‫פעילותו‬ ‫בשכונה‬ ‫הסוחרים‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫לקידום‬ ‫תפעל‬ ‫אשר‬ ‫ייצוגית‬ ‫סוחרים‬ ‫מסגרת‬ ‫בגיבוש‬ ‫תתרכז‬,‫תעמוד‬ ‫שיס‬ ‫אחרים‬ ‫חיצוניים‬ ‫לגורמים‬ ‫ותחבור‬ ‫בעירייה‬ ‫השונים‬ ‫הגורמים‬ ‫מול‬ ‫רציף‬ ‫בקשר‬‫את‬ ‫לקדם‬ ‫לה‬ ‫ייעו‬ ‫בשכונה‬ ‫המסחרית‬ ‫הפעילות‬.‫בדחיפה‬ ‫יקודמו‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫המוצעים‬ ‫השונים‬ ‫הפרויקטים‬ ‫בשכונה‬ ‫שתפעל‬ ‫התושבים‬ ‫עמותת‬ ‫עם‬ ‫מלא‬ ‫ובתאום‬ ‫הסוחרים‬ ‫ועד‬ ‫של‬ ‫ובסיוע‬.‫ירכז‬ ‫שהועד‬ ‫אפשר‬ ‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫עבור‬ ‫לסיוע‬ ‫תקציבים‬,‫מקצו‬ ‫להכשרה‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫המתווך‬ ‫ביניים‬ ‫כגורם‬ ‫וישמש‬‫עית‬ ‫בשכונה‬ ‫לעסקים‬ ‫הדרושה‬,‫המידי‬ ‫בטווח‬ ‫הנחוצים‬ ‫לעסקים‬,‫המומלץ‬ ‫למיקומם‬)‫תמריץ‬ ‫שיהוו‬ ‫כעסקים‬ ‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫לפתיחת‬,‫ומשמעותי‬ ‫חשוב‬ ‫הינו‬ ‫בשכונה‬ ‫ומיקומם‬.(‫תהיה‬ ‫הועד‬ ‫פעילות‬ ‫מרבית‬ ‫ורשויות‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫מול‬ ‫עניינם‬ ‫לקדם‬ ‫והמסחר‬ ‫העסקים‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫כוונה‬ ‫מתוך‬ ‫התנדבותית‬,‫עם‬ ‫אך‬ ‫ז‬‫משרה‬ ‫בחצי‬ ‫עובד‬ ‫יידרש‬ ‫הראשונות‬ ‫בשנים‬ ‫את‬/‫הוועד‬ ‫בהקמת‬ ‫להתרכז‬ ‫אפשרות‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫משרה‬ ‫עד‬ ‫עצמו‬,‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫ביצירת‬,‫מקסימאל‬ ‫מאמץ‬ ‫ובהשקעת‬‫י‬‫פעילות‬ ‫של‬ ‫תחילתה‬ ‫להניעה‬ ‫האב‬ ‫בתכנית‬ ‫שמוצעת‬ ‫כפי‬ ‫ועסקית‬ ‫מסחרית‬. ‫שלביות‬ ‫זה‬ ‫פרויקט‬ ‫לקדם‬ ‫מומלץ‬‫נוס‬ ‫עסקים‬ ‫לצוץ‬ ‫שיתחילו‬ ‫בשעה‬‫לכך‬ ‫להיענות‬ ‫ובהתאם‬ ‫בשכונה‬ ‫פים‬.‫כבר‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬‫פיתוח‬ ‫ולהמשך‬ ‫בשכונה‬ ‫הסוחרים‬ ‫ענייני‬ ‫לקידום‬ ‫הועד‬ ‫של‬ ‫בקיומה‬ ‫רבה‬ ‫נחיצות‬ ‫קיימת‬ ‫והעסקית‬ ‫המסחרית‬ ‫הפעילות‬. ‫עלויות‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫הועד‬ ‫של‬ ‫ונציגות‬ ‫סוחרים‬ ‫ועד‬ ‫והקמת‬ ‫איתור‬ ‫שוטפ‬ ‫עלות‬‫הועד‬ ‫לפעילות‬ ‫ת‬10,000‫שנתית‬ ‫סה‬"‫כ‬10,000
 13. 13. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 204 2.‫ותעסוקה‬ ‫מסחר‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 2.6‫עסקים‬ ‫שילוט‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫שדרוג‬ ‫תהליך‬ ‫התנעת‬‫ו‬‫בשכונה‬ ‫והמסחר‬ ‫העסק‬ ‫בתי‬ ‫חזות‬,‫ברחובות‬ ‫ומזמינה‬ ‫נאה‬ ‫חזית‬ ‫יצירת‬ ‫המסחרית‬ ‫הפעילות‬ ‫לכל‬ ‫אחידה‬ ‫שפה‬ ‫המציג‬ ‫עסקים‬ ‫שילוט‬ ‫באמצעות‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫המסחריים‬ ‫ה‬‫בשכונה‬ ‫מתקיימת‬. ‫מיקום‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫המסחריים‬ ‫ברחובות‬ ‫יוקם‬ ‫העסקים‬ ‫שילוט‬:‫רח‬'‫סלמה‬,‫שד‬'‫ציון‬ ‫הר‬,‫מרח‬ ‫קטע‬'‫חכמי‬ ‫ישראל‬,‫רח‬ ‫של‬ ‫הצפוני‬ ‫וחלקו‬'‫מסלנט‬ ‫ישראל‬)‫המזרחי‬ ‫בצידו‬.( ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫בשכונה‬ ‫העסקים‬ ‫שילוט‬ ‫לעיצוב‬ ‫הצעה‬ ‫או‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬,‫השיל‬ ‫במימון‬ ‫סיוע‬ ‫הענקת‬‫ובהתקנתו‬ ‫וט‬. ‫ורח‬ ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫ברחוב‬ ‫בעיקר‬ ‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫מוגבל‬ ‫למספר‬ ‫הראשון‬ ‫בשלב‬ ‫יינתן‬ ‫הסיוע‬'‫סלמה‬,‫בתי‬ ‫עסקיהם‬ ‫בשילוט‬ ‫לסיוע‬ ‫יזכו‬ ‫ישראל‬ ‫חכמי‬ ‫ברחוב‬ ‫שיוקמו‬ ‫עסק‬.‫של‬ ‫משלים‬ ‫פרויקט‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫פרויקט‬ ‫המסחריים‬ ‫ברחובות‬ ‫החזות‬ ‫ושיפור‬ ‫עיצוב‬. ‫שלביות‬ ‫תקו‬ ‫על‬ ‫תתפרש‬ ‫הסיוע‬ ‫הענקת‬‫פה‬‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫של‬.‫ברחובות‬ ‫ימוקד‬ ‫הסיוע‬ ‫עיקר‬ ‫הראשונות‬ ‫בשנים‬ ‫ישרים‬ ‫מסילת‬,‫ישראל‬ ‫מחכמי‬ ‫וקטע‬ ‫סלמה‬.‫המידי‬ ‫בטווח‬)‫הקרובה‬ ‫בשנה‬(‫למענק‬ ‫תקציב‬ ‫להקצות‬ ‫יש‬ ‫עבור‬5‫האמורים‬ ‫מהרחובות‬ ‫באחד‬ ‫עסק‬ ‫בתי‬. ‫עלויות‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫עיצוב‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬‫עסקי‬ ‫לשילוט‬–‫העירייה‬ ‫בליווי‬ ‫יתבצע‬ ‫וע‬"‫סטודנטים‬ ‫י‬ ‫והתקנתו‬ ‫השילוט‬ ‫במימון‬ ‫סיוע‬ ‫הענקת‬)5‫עסקים‬(25,000‫שנתית‬ ‫סה‬"‫כ‬25,000
 14. 14. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 205 3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 3.1‫תרבותי‬ ‫רב‬ ‫וקהילה‬ ‫חינוך‬ ‫בית‬ ‫מטרת‬‫הפרויקט‬ ‫ייחודי‬ ‫יסודי‬ ‫חינוך‬ ‫בית‬ ‫הקמת‬)‫המדע‬ ‫בתחום‬ ‫התמקדות‬,‫וכו‬ ‫האומנות‬'(...,‫תרבותית‬ ‫רב‬ ‫בגישה‬, ‫בשכונה‬ ‫החילוני‬ ‫והזרם‬ ‫הדתי‬ ‫הזרם‬ ‫בין‬ ‫המשלבת‬.‫השילוב‬ ‫להשגת‬ ‫תתרום‬ ‫זה‬ ‫חינוכי‬ ‫מוקד‬ ‫הקמת‬ ‫והאינטראקצי‬‫ה‬‫בשכונה‬ ‫השונות‬ ‫הקהילות‬ ‫של‬.‫שילוב‬ ‫תוך‬ ‫הקהילתית‬ ‫והמעורבות‬ ‫האחריות‬ ‫הגברת‬ ‫החינוך‬ ‫בית‬ ‫בעיצוב‬ ‫הורים‬ ‫של‬ ‫פעיל‬. ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫הדימוי‬ ‫להעלאת‬ ‫רבות‬ ‫תתרום‬ ‫זו‬ ‫חינוכית‬ ‫מסגרת‬ ‫הקמת‬,‫כמוקד‬ ‫השכונה‬ ‫במיצוב‬ ‫ותסייע‬ ‫ייחודית‬ ‫פורמאלית‬ ‫חינוכית‬ ‫לפעילות‬,‫מוקד‬ ‫השכונה‬ ‫תהווה‬ ‫כך‬ ‫ובדרך‬‫הורים‬ ‫לאוכלוסיית‬ ‫משיכה‬ ‫צעירים‬/‫צעירים‬ ‫זוגות‬. ‫מיקום‬ ‫ה‬ ‫על‬ ‫ממליצה‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬‫ספר‬ ‫בית‬ ‫רחבת‬"‫שורשים‬"‫הספר‬ ‫לבית‬ ‫כיום‬ ‫הסמוכים‬ ‫הציבוריים‬ ‫בשטחים‬. ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫לגלאי‬ ‫צומחת‬ ‫ייחודית‬ ‫פורמאלית‬ ‫חינוכית‬ ‫כמסגרת‬ ‫יפעל‬ ‫תרבותית‬ ‫רב‬ ‫לקהילה‬ ‫חינוך‬ ‫בית‬3‫ומעלה‬, ‫שעריו‬ ‫ויפתח‬‫ל‬‫השכונה‬ ‫ילדי‬‫ולילדים‬‫העיר‬ ‫מכל‬.‫על‬ ‫תתבסס‬ ‫הפעילות‬‫הורים‬ ‫שותפות‬,‫אנשי‬‫קהילה‬ ‫הורים‬ ‫של‬ ‫רצונות‬ ‫בתוכו‬ ‫לרכז‬ ‫בכדי‬ ‫שירותים‬ ‫ונותני‬,‫קהילתם‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫ומחנכים‬ ‫ילדים‬‫ה‬‫מאפשרת‬ ‫בין‬ ‫משמעותיים‬ ‫מפגשים‬:‫הורים‬,‫ילדים‬,‫תכנים‬,‫סולידאריות‬ ‫יוצרי‬ ‫ותהליכים‬ ‫חינוך‬ ‫אנשי‬. ‫בשיתוף‬ ‫יעוצב‬ ‫החינוך‬ ‫שבית‬ ‫מוצע‬:‫הרלוונטיים‬ ‫ממשרדים‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫יועצים‬ ‫הורים‬)‫משר‬‫החינוך‬ ‫ד‬, ‫הקליטה‬ ‫משרד‬,‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫משרד‬,‫בתחומי‬ ‫לפעול‬ ‫שמרבה‬ ‫והיהדות‬ ‫התפוצות‬ ‫לענייני‬ ‫המשרד‬ ‫תרבותיות‬ ‫ובין‬ ‫גישור‬(,‫מהעירייה‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יונחה‬ ‫וכמובן‬. ‫בארץ‬ ‫דומות‬ ‫ממסגרות‬ ‫והורים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫נציגי‬ ‫יוזמנו‬ ‫והפעלתו‬ ‫להקמתו‬ ‫הרעיונית‬ ‫התשתית‬ ‫לבניית‬ ‫בת‬ ‫שמפעילות‬‫בתחום‬ ‫המובילים‬ ‫אקדמיה‬ ‫אנשי‬ ‫וכן‬ ‫דומים‬ ‫חינוך‬ ‫י‬,‫כך‬ ‫ובתוך‬‫מוצע‬‫מרכז‬ ‫את‬ ‫לערב‬ "‫מנדל‬"‫עמותת‬ ‫ואת‬ ‫בישראל‬ ‫חינוך‬ ‫למערכות‬ ‫עתידית‬ ‫מנהיגות‬ ‫בהכשרת‬ ‫העוסק‬ ‫מירושלים‬"‫פיוס‬ ‫צו‬" ‫כמו‬ ‫בשכונה‬ ‫פועלים‬ ‫שכבר‬ ‫ארגונים‬ ‫וכן‬ ‫תרבותיות‬ ‫הרב‬ ‫בטיפוח‬ ‫העוסקת‬:‫בי‬ ‫מרכז‬"‫נה‬,‫אלון‬ ‫עמותת‬ ‫ועוד‬. ‫דג‬‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫ומדגים‬ ‫עקרוני‬ ‫ם‬"‫הקהילתי‬ ‫הספר‬ ‫בית‬"‫שמופעל‬‫למעלה‬ ‫בקרב‬‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫ממאה‬ ‫למתנ‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המקצועית‬ ‫ובהנחיה‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫בפיקוח‬ ‫בישראל‬"‫למעלה‬ ‫מזה‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫סים‬ ‫מ‬20‫שנים‬.‫בשכונה‬ ‫שיעוצבו‬ ‫כפי‬ ‫התרבותיות‬ ‫רב‬ ‫לרעיונות‬ ‫יותאם‬ ‫הדגם‬.
 15. 15. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 206 3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ ‫ע‬ ‫פעולה‬ ‫ישתפו‬ ‫החינוך‬ ‫בית‬ ‫יוזמי‬‫תיכוניים‬ ‫על‬ ‫הכשרה‬ ‫מוסדות‬ ‫ם‬)‫מגוונים‬ ‫לתחומים‬ ‫מכללות‬(,‫יועלו‬ ‫יהווה‬ ‫החינוך‬ ‫שבית‬ ‫הצעות‬"‫בשדה‬ ‫להכשרה‬ ‫מרכז‬"‫בתוך‬ ‫יהיו‬ ‫מפעולותיו‬ ‫חלק‬ ‫ובמקביל‬ ‫לסטודנטים‬ ‫חיובית‬ ‫ותדמית‬ ‫ייחודיות‬ ‫כבעלת‬ ‫ובשיווקה‬ ‫חזותה‬ ‫בשיפור‬ ‫ויעסקו‬ ‫השכונה‬. ‫הפ‬ ‫מנגנון‬ ‫יורץ‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ‫הפרויקט‬ ‫ממרכיבי‬ ‫כחלק‬‫החינוך‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫עולה‬,‫השטח‬ ‫להכשרת‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫ספר‬ ‫לבית‬ ‫בסמיכות‬ ‫המיועד‬ ‫הציבורי‬"‫שורשים‬",‫ומלאכות‬ ‫עסקים‬ ‫פינוי‬ ‫במסגרת‬ ‫וזאת‬.‫יש‬ ‫במקביל‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫ייחודי‬ ‫כמודל‬ ‫אותו‬ ‫ויריץ‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫הקמת‬ ‫שיקדם‬ ‫החינוך‬ ‫אגף‬ ‫את‬ ‫למשימה‬ ‫ולגייס‬ ‫לערב‬ ‫עירוני‬. ‫שלביות‬ ‫ב‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫זה‬ ‫לפרויקט‬‫חיצונית‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫משיכת‬,‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫רוחה‬ ‫בחיזוק‬ ‫השכונה‬ ‫תדמית‬ ‫ובשיפור‬.‫הפרויקט‬ ‫קידום‬ ‫לשם‬ ‫כספים‬ ‫בגיוס‬ ‫ולפעול‬ ‫להתחיל‬ ‫מומלץ‬. ‫עלויות‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫שרשים‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫מבנים‬ ‫הסבת‬500,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫מבנה‬ ‫הרחבת‬)‫הסבה‬ ‫לאחר‬ ‫מאוחרים‬ ‫בשלבים‬ ‫הקיים‬ ‫הבסיס‬ ‫על‬ ‫מבנה‬ ‫והתאמת‬( 1,500,000 ‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫והקמה‬ ‫להכנה‬ ‫ייעוץ‬ ‫ושעות‬ ‫קהילתית‬ ‫פעילות‬70,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫בקהילה‬ ‫לעבודה‬ ‫סטודנטים‬ ‫הדרכת‬150,000‫שנתית‬ ‫בקהילה‬ ‫פעילות‬40,000‫שנתית‬ ‫סה‬"‫כ‬2,260,000
 16. 16. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 207 3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 3.2‫לתושב‬ ‫מידע‬ ‫מרכז‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫השונות‬ ‫הרשויות‬ ‫מול‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫של‬ ‫והחשש‬ ‫הניכור‬ ‫תחושת‬ ‫צמצום‬,‫התושבים‬ ‫צרכי‬ ‫והבהרת‬ ‫המטפלים‬ ‫המוסדות‬ ‫בקרב‬.‫הממסדית‬ ‫המערכת‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫חסמים‬ ‫בהסרת‬ ‫לתושבים‬ ‫יסייע‬ ‫הפרויקט‬ ‫מהקהילות‬ ‫חלק‬ ‫המאפיינת‬ ‫הקבוצתית‬ ‫ההסתגרות‬ ‫התרת‬ ‫ויאפשר‬‫בשכונה‬.‫באמצעות‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ‫חשיפה‬,‫לה‬ ‫ומחוצה‬ ‫בשכונה‬ ‫התושבים‬ ‫זכאים‬ ‫להם‬ ‫והשירותים‬ ‫הזכויות‬ ‫של‬ ‫והכרה‬ ‫הבנה‬,‫יעצים‬ ‫בכך‬ ‫את‬‫סביבם‬ ‫המציאות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫היכולת‬. ‫בשכונה‬ ‫הקהילה‬ ‫פיתוח‬ ‫בפעילות‬ ‫שיתופם‬ ‫תוך‬ ‫התושבים‬ ‫העצמת‬,‫בשכונה‬ ‫פעילות‬,‫ומודעות‬ ‫פיתוח‬ ‫הדדית‬ ‫לעזרה‬,‫ח‬‫שונות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫לצרכי‬ ‫שיפה‬,‫התנדבותית‬ ‫פעילות‬ ‫ויניע‬ ‫ופעילים‬ ‫נוער‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫ותושביה‬ ‫השכונה‬ ‫למען‬ ‫וקשישים‬ ‫נוער‬ ‫של‬. ‫החברתית‬ ‫והסולידאריות‬ ‫השותפות‬ ‫מעגל‬ ‫יתרחב‬ ‫מידע‬ ‫והעברת‬ ‫סיוע‬ ‫פעילות‬ ‫באמצעות‬.‫יפעל‬ ‫המרכז‬ ‫שיפעל‬ ‫הפרויקטור‬ ‫ומעבודת‬ ‫ליישום‬ ‫התושבים‬ ‫מפורום‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫כחלק‬‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫וליישום‬ ‫לקידום‬ ‫בשכונה‬.‫הדומיננטיי‬ ‫הפעולה‬ ‫מצירי‬ ‫כאחד‬ ‫ישמש‬ ‫המרכז‬ ‫כי‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬‫ם‬‫שפירא‬ ‫לקידום‬ ‫הפורום‬ ‫של‬ ‫קהילתית‬ ‫לתמיכה‬ ‫וחשיבותו‬-‫המתגוררות‬ ‫השכונות‬ ‫הקהילות‬ ‫לחיזוק‬ ‫וחיונית‬ ‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫הינה‬ ‫חברתית‬ ‫חדשה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫ולמשיכת‬ ‫בשכונה‬. ‫מיקום‬ ‫הנוכח‬ ‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬‫מסלנט‬ ‫ישראל‬ ‫ברחוב‬ ‫נמצא‬ ‫י‬.‫לתושב‬ ‫המידע‬ ‫מרכז‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫להקים‬ ‫יהיה‬ ‫נכון‬. ‫הקהילתי‬ ‫מהמרכז‬ ‫כחלק‬ ‫זו‬ ‫יחידה‬ ‫להקים‬ ‫המרכז‬ ‫הנהלת‬ ‫מצד‬ ‫הסכמה‬ ‫התקבלה‬.‫המבנה‬ ‫במסגרת‬ ‫חדר‬ ‫להקצות‬ ‫יש‬ ‫הקיים‬"‫מזמין‬",‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫להגיע‬ ‫יוכלו‬ ‫אליו‬)‫האוכלוסיות‬ ‫מגוון‬(‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫לנדרש‬ ‫בהתאם‬ ‫ולסיוע‬. ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫השכונה‬ ‫לתושבי‬ ‫שהוא‬ ‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫בעזרה‬ ‫המתמקד‬ ‫ומזמין‬ ‫חם‬ ‫מקום‬ ‫ישמש‬ ‫לתושב‬ ‫המידע‬ ‫מרכז‬, ‫מגוונים‬ ‫צרכים‬ ‫ועם‬ ‫שונות‬ ‫מקבוצות‬ ‫תושבים‬ ‫מגש‬ ‫במזמנת‬ ‫פורמאלית‬ ‫ובלתי‬ ‫נעימה‬ ‫אווירה‬ ‫בו‬ ‫תשרור‬. ‫על‬ ‫עזרה‬ ‫המבקשים‬ ‫בתושבים‬ ‫יתמכו‬ ‫השכונה‬ ‫ותושבי‬ ‫מתנדבים‬-‫ניסיו‬ ‫בסיס‬‫שיקבלו‬ ‫והדרכה‬ ‫ן‬,‫הדגש‬ ‫ואוהד‬ ‫שוויוני‬ ‫ויחס‬ ‫בינאישית‬ ‫תקשורת‬ ‫על‬ ‫יהיה‬.‫צרכיהם‬ ‫בכל‬ ‫במתנדבים‬ ‫להיוועץ‬ ‫יוכלו‬ ‫למרכז‬ ‫הפונים‬. ‫במרכז‬ ‫שיסופקו‬ ‫והשירותים‬ ‫הפעילות‬: ‫א‬.‫וציבוריים‬ ‫עירוניים‬ ‫שירותים‬ ‫בקבלת‬ ‫זכויותיהם‬ ‫על‬ ‫לתושבים‬ ‫מידע‬. ‫ב‬.‫שונות‬ ‫שפות‬ ‫דוברי‬ ‫עבור‬ ‫טפסים‬ ‫במילוי‬ ‫סיוע‬ ‫ג‬.‫לפ‬ ‫הדרכות‬‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫שירות‬ ‫לקבלת‬ ‫יעילות‬ ‫ניות‬ ‫ד‬.‫וסטודנטים‬ ‫לתלמידים‬ ‫וסיוע‬ ‫מלגות‬ ‫על‬ ‫עדכני‬ ‫מידע‬ ‫ה‬.‫לילדים‬ ‫מתאימה‬ ‫לימודית‬ ‫מסגרת‬ ‫במציאת‬ ‫ייעוץ‬. ‫ו‬.‫בשכונה‬ ‫הבניה‬ ‫ואפשרויות‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫מידע‬. ‫ז‬.‫הרשויות‬ ‫עם‬ ‫בהתכתבות‬ ‫סיוע‬ ‫ח‬.‫הקיימ‬ ‫השונים‬ ‫והשירותי‬ ‫החינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫על‬ ‫ועדכני‬ ‫זמין‬ ‫מידע‬ ‫יסופק‬ ‫במרכז‬‫בשכונה‬ ‫ים‬,‫מטפלות‬, ‫ובסביבתה‬ ‫בשכונה‬ ‫ומתגוררים‬ ‫העובדים‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫רשימת‬. ‫ט‬.‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫עם‬ ‫תקשורת‬ ‫ערוצי‬ ‫ופיתוח‬ ‫לקידום‬ ‫יפעל‬ ‫המרכז‬:‫עיתון‬,‫תקופתיים‬ ‫מידע‬ ‫דפי‬ ‫שונים‬ ‫בנושאים‬,‫וכדומה‬ ‫י‬.‫כ‬ ‫ישמש‬ ‫המרכז‬"‫מנוע‬"‫להקמת‬ ‫ויפעל‬ ‫בשכונה‬ ‫הקהילתית‬ ‫לפעילות‬ ‫וממריץ‬"‫לפיתוח‬ ‫הפורום‬ ‫השכונה‬"‫יניע‬ ‫אשר‬,‫המשך‬ ‫ויקדם‬ ‫ולמענה‬ ‫בשכונה‬ ‫הפועלים‬ ‫השונים‬ ‫הגורמים‬ ‫את‬ ‫וירכז‬ ‫יתאם‬ ‫השכונה‬ ‫החייאת‬ ‫ויישום‬ ‫פיתוח‬. ‫יא‬.‫מסגרת‬ ‫תוקם‬ ‫במרכז‬,‫השכונתי‬ ‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫שתעבוד‬,‫תתקיים‬ ‫ובה‬ ‫ב‬ ‫קהילה‬ ‫לבניית‬ ‫התנדבותית‬ ‫לפעילות‬ ‫שייענו‬ ‫וקבוצות‬ ‫יחידים‬ ‫עבור‬ ‫ואימון‬ ‫הדרכה‬ ‫פעילות‬‫שכונה‬. ‫יב‬.‫השכונה‬ ‫להתחדשות‬ ‫יירתמו‬ ‫אשר‬ ‫ותושבים‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫בין‬ ‫פוריים‬ ‫מפגשים‬ ‫יתקיימו‬ ‫המרכז‬ ‫לעמיתיהם‬ ‫שירותים‬ ‫נותני‬ ‫ובין‬ ‫שירותים‬ ‫לנותני‬ ‫תושבים‬ ‫בין‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ולהגברת‬,‫למשל‬ ‫קהילתי‬ ‫למרכז‬ ‫ציבורית‬ ‫הנהלה‬,‫ושל‬ ‫עסקיים‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫לקהילה‬ ‫ותרומה‬ ‫התנדבות‬ ‫פעילות‬ ‫מקו‬ ‫פעילים‬‫מיים‬,‫ועוד‬ ‫אזוריים‬ ‫נושאים‬ ‫סביב‬ ‫מגוונות‬ ‫עניין‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫התארגנויות‬.
 17. 17. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 208 3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ ‫כדלהלן‬ ‫צרכים‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ‫אחר‬ ‫למלא‬ ‫ישנם‬ ‫המרכז‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫מנת‬ ‫על‬: 1.‫פרסום‬–‫ופליירים‬ ‫מודעות‬ ‫לוחות‬ ‫על‬.‫במרכז‬ ‫הפתיחה‬ ‫ושעות‬ ‫השירותים‬ ‫על‬ ‫שיודיעו‬.‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫על‬ ‫הרצאה‬ ‫למשל‬ ‫כמו‬ ‫ייחודי‬ ‫אירוע‬ ‫על‬ ‫פרסום‬‫או‬‫פן‬‫הכנסה‬ ‫למס‬ ‫טפסים‬ ‫גשת‬. 2.‫שונים‬ ‫בנושאים‬ ‫מקצוע‬ ‫בעלי‬ ‫מפי‬ ‫תקופתיות‬ ‫הרצאות‬,‫למשל‬:‫זכויות‬ ‫בנושרי‬ ‫סוציאלית‬ ‫עובדת‬ ‫וקשישים‬ ‫רווחה‬. 3.‫פרו‬‫י‬‫המרכז‬ ‫את‬ ‫שירכז‬ ‫בשכר‬ ‫חברתי‬ ‫יקטור‬. 4.‫למשרד‬ ‫ציוד‬:‫מחשבים‬ ‫שני‬,‫מדפסת‬,‫צילום‬ ‫ומכונת‬ ‫פקס‬,‫לאינטרנט‬ ‫חיבור‬,‫והחזקתו‬ ‫טלפון‬ ‫קו‬, ‫דפים‬,‫דיו‬,‫קפה‬ ‫מכונת‬,‫וקלסרים‬ ‫לתיוק‬ ‫ארון‬. 5.‫המתנדבים‬ ‫עבור‬ ‫ולסדנאות‬ ‫הפעלה‬ ‫תקציב‬. 6.‫עליה‬ ‫בנושאי‬ ‫סיוע‬)‫עולים‬ ‫של‬ ‫זכויות‬,‫השפה‬ ‫לימוד‬,‫ועוד‬ ‫ותיקים‬ ‫לבין‬ ‫בינם‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬.( 7.‫החדר‬ ‫שיפוץ‬)‫במתנ‬"‫ס‬(‫וריהוטו‬. ‫שלביות‬ ‫המוצעים‬ ‫הפרויקטים‬ ‫סדרת‬ ‫במסגרת‬ ‫זה‬ ‫פרויקט‬ ‫לכלול‬ ‫מומלץ‬‫א‬ ‫בשלב‬ ‫השכונה‬ ‫לפיתוח‬'‫יישום‬ ‫של‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬,‫השכונה‬ ‫לפיתוח‬ ‫המוצעים‬ ‫המנופים‬ ‫הפרויקטים‬ ‫בקטגוריית‬ ‫זה‬ ‫פרויקט‬ ‫מוגדר‬ ‫כן‬ ‫וכמו‬ ‫המידי‬ ‫בטווח‬. ‫עלויות‬ ‫בשכונה‬ ‫שימונה‬ ‫והפרויקטור‬ ‫ליישום‬ ‫התושבים‬ ‫פורום‬ ‫הפעלת‬ ‫במסגרת‬ ‫בעיקרו‬ ‫ימומן‬ ‫הפרויקט‬.‫יחד‬ ‫הדורשים‬ ‫סעיפים‬ ‫מספר‬ ‫ישנם‬ ‫זאת‬ ‫עם‬‫המידע‬ ‫מרכז‬ ‫להפעלת‬ ‫בעיקרם‬ ‫ומכוונים‬ ‫נפרד‬ ‫תקצוב‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫מענה‬ ‫ואספקת‬-‫לעיל‬ ‫המתואר‬ ‫פי‬. ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫ושיווק‬ ‫פרסום‬)‫המרכז‬ ‫ופעילות‬ ‫קיום‬ ‫דבר‬ ‫לחשיפת‬(10,000‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫שוטפת‬ ‫שנתית‬ ‫פעילות‬)‫דיוור‬,‫פרסום‬,‫ועוד‬(..20,000‫שנתית‬ ‫מיקום‬)‫חדר‬/‫מבנה‬(–‫במתנ‬ ‫אם‬"‫סמלי‬ ‫חודשי‬ ‫תשלום‬ ‫ידרש‬ ‫ס‬30,000‫שנתית‬ ‫סה‬"‫כ‬60,000
 18. 18. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 209 3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 3.3‫ליישום‬ ‫תושבים‬ ‫פורום‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫ויישום‬ ‫השכונה‬ ‫פיתוח‬ ‫קידום‬"‫מלמטה‬"‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫הלוקחים‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫באמצעות‬ ‫ואינטנס‬‫בשכונה‬ ‫המיוחל‬ ‫השינוי‬ ‫ביצירת‬ ‫יבי‬.‫לקחת‬ ‫המעוניינים‬ ‫תושבים‬ ‫עבור‬ ‫פעולה‬ ‫מסגרת‬ ‫יצירת‬ ‫השכונה‬ ‫ענייני‬ ‫ולקדם‬ ‫חלק‬.‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫עבור‬ ‫מוגדרת‬ ‫עבודה‬ ‫מסגרת‬ ‫יהווה‬ ‫התושבים‬ ‫פורום‬ ‫השכונה‬ ‫במסגרת‬ ‫הפועלים‬ ‫השונים‬ ‫הגופים‬ ‫מול‬ ‫ייצוג‬ ‫ויאפשר‬,‫עירונית‬ ‫מערכות‬,‫גופים‬ ‫ממשלתיים‬,‫עירו‬ ‫תאגיד‬‫וכדומה‬ ‫בשכונה‬ ‫לפיתוח‬ ‫ני‬.‫הפורום‬"‫ינהל‬"‫מכוח‬ ‫השכונה‬ ‫ענייני‬ ‫את‬ ‫קידום‬ ‫שעניינם‬ ‫נושאים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במגוון‬ ‫ויטפל‬ ‫התושבים‬ ‫תמיכת‬ ‫ותוך‬ ‫פעילה‬ ‫כקבוצה‬ ‫התארגנותו‬ ‫השכונה‬ ‫ופיתוח‬.‫בשכונה‬ ‫ההדדית‬ ‫העזרה‬ ‫עיקרון‬ ‫את‬ ‫ותגביר‬ ‫תחזק‬ ‫הפורום‬ ‫פעולת‬,‫תושבים‬ ‫מחויבות‬ ‫השכונה‬ ‫לקידום‬,‫ו‬ ‫התעניינות‬‫אליו‬ ‫לפנות‬ ‫שניתן‬ ‫גורם‬ ‫היות‬ ‫בשל‬ ‫בשכונה‬ ‫בנעשה‬ ‫הרשויות‬ ‫פעילות‬ ‫השכונה‬ ‫בענייני‬ ‫עימו‬ ‫ולתקשר‬.‫מתוך‬ ‫תכניות‬ ‫למימוש‬ ‫המותאמות‬ ‫מגוונות‬ ‫לפעולות‬ ‫התושבים‬ ‫רתימת‬ ‫האב‬ ‫תוכנית‬,‫אחרות‬ ‫ופעולות‬ ‫ותוכניות‬. ‫מיקום‬ ‫לפורום‬ ‫יוקצה‬ ‫כי‬ ‫מוצע‬‫חלל‬‫השכונתי‬ ‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫במסגרת‬)‫המתנ‬"‫ס‬(‫וביח‬‫הפרויקטור‬ ‫עם‬ ‫ד‬ ‫האב‬ ‫בתכנית‬ ‫המוצע‬)‫פרויקט‬ ‫ראה‬3.4‫בהמשך‬(.‫שתושבי‬ ‫חשוב‬ ‫אך‬ ‫השכונה‬ ‫בכל‬ ‫יפעל‬ ‫הפורום‬ ‫מענה‬ ‫לקבל‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫ויידעו‬ ‫הצורך‬ ‫בעת‬ ‫לפנות‬ ‫יוכנו‬ ‫אליו‬ ‫מוגדר‬ ‫אתר‬ ‫יזהו‬ ‫השכונה‬,‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫או‬ ‫מי‬ ‫עם‬‫הפעילים‬.‫תושב‬ ‫עם‬ ‫שונות‬ ‫פעולה‬ ‫מסגרות‬ ‫לשלב‬ ‫האב‬ ‫בתכנית‬ ‫שמוצע‬ ‫כיוון‬‫ים‬)‫פרוייקטר‬,‫ועד‬ ‫התושבים‬ ‫ופורום‬ ‫סוחרים‬(‫לכולם‬ ‫משותף‬ ‫מיקום‬ ‫ולאפשר‬ ‫פועלם‬ ‫לאגד‬ ‫יש‬,‫בשכונה‬ ‫חיזוקם‬ ‫לצורך‬, ‫במשאבים‬ ‫ויעילות‬ ‫איגום‬. ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫השכונה‬ ‫ופיתוח‬ ‫לקידום‬ ‫שתפעל‬ ‫שכונתית‬ ‫פנים‬ ‫ציבורית‬ ‫הנהלה‬ ‫והקמת‬ ‫בניית‬.‫וועדות‬ ‫יכלול‬ ‫זה‬ ‫גוף‬ ‫במגו‬ ‫שיטפלו‬ ‫נושאיות‬‫בשכונה‬ ‫הקשורים‬ ‫נושאים‬ ‫ון‬.‫תושבי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יאוישו‬ ‫הנושאיות‬ ‫והוועדות‬ ‫ההנהלה‬ ‫בשכונה‬ ‫שיפעל‬ ‫לפרוייקטור‬ ‫ובצמידות‬ ‫בשילוב‬ ‫ויעבדו‬ ‫השכונה‬.‫השכונה‬ ‫ופיתוח‬ ‫לקידום‬ ‫יפעל‬ ‫הפורום‬ ‫שונים‬ ‫בתחומים‬,‫עם‬ ‫והתקשרויות‬ ‫לתכתובת‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫האב‬ ‫בתכנית‬ ‫המוצעים‬ ‫הפרויקטים‬ ‫ליישום‬ ‫הקש‬ ‫בכל‬ ‫רשויות‬‫לתחזוקה‬ ‫ור‬,‫השכונה‬ ‫ופיתוח‬ ‫שיקום‬. ‫שלביות‬ ‫על‬ ‫המידי‬ ‫בטווח‬ ‫יוקם‬ ‫הפורום‬ ‫כי‬ ‫מוצע‬-‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫ויישום‬ ‫הפיתוח‬ ‫קידום‬ ‫לעודד‬ ‫מנת‬,‫גוף‬ ‫וליצור‬ ‫מן‬ ‫ותושבים‬ ‫גורמים‬ ‫ועבור‬ ‫בה‬ ‫המתגוררים‬ ‫התושבים‬ ‫עבור‬ ‫השכונה‬ ‫לענייני‬ ‫כתובת‬ ‫המהווה‬ ‫מגובש‬ ‫החוץ‬.‫תסייע‬ ‫הפורום‬ ‫פעילות‬ ‫התגבשות‬"‫בדחיפת‬"‫ועל‬ ‫השכונה‬ ‫בקידום‬ ‫הקשורים‬ ‫נושאים‬-‫קיימת‬ ‫כן‬ ‫האפשרי‬ ‫בהקדם‬ ‫פעולה‬ ‫מסגרת‬ ‫ויצירת‬ ‫הפורום‬ ‫בהקמת‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬. ‫עלויות‬ ‫בשכונה‬ ‫שיפעל‬ ‫הפרוייקטור‬ ‫עבודת‬ ‫עם‬ ‫בשילוב‬ ‫מתאפשרת‬ ‫הפורום‬ ‫פעילות‬ ‫מימון‬,‫העלויות‬ ‫עיקר‬ ‫אדמיניסטרטיב‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ותפעול‬ ‫בתחזוקה‬ ‫קשורות‬‫י‬.‫מרכיבי‬ ‫יוצגו‬ ‫להלן‬‫העלויות‬,‫יחד‬ ‫לאגדם‬ ‫ניתן‬ ‫אך‬ ‫התושבים‬ ‫פורום‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫אחת‬ ‫כחטיבה‬ ‫שיפעל‬ ‫הפרויקטור‬ ‫עלויות‬ ‫עם‬. ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫שוטפת‬ ‫ואחזקה‬ ‫משרדי‬ ‫ציוד‬ •70,000‫שנתית‬ ‫עלות‬ ‫סה‬"‫כ‬70,000 • ‫זה‬ ‫פרויקט‬ ‫עלויות‬ ‫יצטמצמו‬ ‫הפרוייקטור‬ ‫פעילות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫התושבים‬ ‫פורום‬ ‫פעילות‬ ‫שבאיחוד‬ ‫אפשר‬.
 19. 19. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 210 3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 3.4‫בשכונה‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫למימוש‬ ‫אחראית‬ ‫ומערכת‬ ‫פרויקטור‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫ויישום‬ ‫קידום‬.‫פועלם‬ ‫במסגרת‬ ‫השונות‬ ‫והרשויות‬ ‫העירייה‬ ‫עבור‬ ‫כתובת‬ ‫יהווה‬ ‫הפרויקטור‬ ‫בשכונה‬)‫בשכונה‬ ‫שיפעל‬ ‫התושבים‬ ‫פורום‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬.(‫הזדמנות‬ ‫יוצרת‬ ‫בשכונה‬ ‫פרויקטור‬ ‫פעולת‬ ‫גמיש‬ ‫ויישום‬ ‫לפיתוח‬,‫בשכונה‬ ‫ולהתפתחויות‬ ‫התושבים‬ ‫לצורכי‬ ‫המותאם‬.‫המו‬ ‫המטרה‬‫במינויי‬ ‫בילה‬ ‫במסגרת‬ ‫ולקידומה‬ ‫לפיתוחה‬ ‫שפועל‬ ‫השכונה‬ ‫בתוך‬ ‫גורם‬ ‫יימצא‬ ‫כי‬ ‫בעובדה‬ ‫קשורה‬ ‫לשכונה‬ ‫פרויקטור‬ ‫המרכזי‬ ‫עיסוקו‬ ‫וזה‬ ‫נוספים‬ ‫ובתחומים‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫המלצות‬.‫הוא‬ ‫עניינו‬ ‫וכל‬ ‫מלא‬ ‫משרה‬ ‫בהיקף‬ ‫וקידומה‬ ‫השכונה‬. ‫מיקום‬ ‫וקשור‬ ‫השכונה‬ ‫מרחב‬ ‫כל‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מתפרשת‬ ‫הפרויקטור‬ ‫עבודת‬‫הפועלים‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫עם‬ ‫במגעים‬ ‫ה‬ ‫לשכונה‬ ‫מחוץ‬ ‫גם‬.‫א‬‫הפעילות‬ ‫עיקר‬ ‫תתאפשר‬ ‫בו‬ ‫קבע‬ ‫של‬ ‫מיקום‬ ‫לו‬ ‫נדרש‬ ‫לכך‬ ‫מעבר‬ ‫ך‬ ‫האדמיניסטרטיבי‬‫ת‬‫מהתפקיד‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫המהווה‬,‫עבור‬ ‫זיהוי‬ ‫סימן‬ ‫המשמש‬ ‫מיקום‬ ‫וכן‬ ‫התושבים‬,‫בשכונה‬ ‫בנעשה‬ ‫למעורבותם‬ ‫ותמריץ‬ ‫התושבים‬ ‫עבור‬ ‫ככתובת‬.‫לעי‬ ‫שצוין‬ ‫כפי‬‫כי‬ ‫מוצע‬ ‫ל‬ ‫במתנ‬ ‫יהיה‬ ‫הקבע‬ ‫ומקום‬ ‫התושבים‬ ‫פורום‬ ‫עם‬ ‫במשותף‬ ‫יעשה‬ ‫הפרויקטור‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫מוקד‬"‫ס‬ ‫המתגוררות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫מגוון‬ ‫של‬ ‫למגע‬ ‫וחשוף‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫עם‬ ‫המזוהה‬ ‫מרכזי‬ ‫כמקום‬ ‫השכונתי‬ ‫בשכונה‬ ‫ופועלות‬. ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫והתושב‬ ‫העירייה‬ ‫על‬ ‫המקובל‬ ‫פורמאלי‬ ‫אירגוני‬ ‫גורם‬‫המומלצים‬ ‫הפרויקטים‬ ‫ביצוע‬ ‫וילווה‬ ‫שיזום‬ ‫ים‬ ‫הממסדיים‬ ‫הגורמים‬ ‫בן‬ ‫תאום‬ ‫תוך‬ ‫האב‬ ‫בתכנית‬,‫שתפעל‬ ‫וזו‬ ‫הפועלת‬ ‫העסקים‬ ‫וקהילת‬ ‫התנדבותיים‬ ‫בשכונה‬ ‫בעתיד‬.‫העירייה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וימונה‬ ‫יבחר‬ ‫הפרויקטור‬)‫ובזה‬,‫השאר‬ ‫בין‬,‫מפורום‬ ‫פעילותו‬ ‫נבדלת‬ ‫ליישום‬ ‫התושבים‬(‫העיריי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ויתוקצב‬ ‫ימומן‬‫ושיתוף‬ ‫רצוף‬ ‫קשר‬ ‫עם‬ ‫השכונה‬ ‫ענייני‬ ‫בקידום‬ ‫ויחויב‬ ‫ה‬ ‫עימה‬ ‫פעולה‬.‫בסיוע‬ ‫גם‬ ‫להפעלתם‬ ‫ויידרש‬ ‫הפרויקטור‬ ‫ימונה‬ ‫עליהן‬ ‫מהפעולות‬ ‫חלק‬ ‫תאור‬ ‫להלן‬ ‫בשכונה‬ ‫עימו‬ ‫בשיתוף‬ ‫שיפעלו‬ ‫השונים‬ ‫הגורמים‬: 1.‫השונות‬ ‫הפיתוח‬ ‫ומטלות‬ ‫משימות‬ ‫קביעת‬,‫אחרים‬ ‫יישומיים‬ ‫ובתחומים‬ ‫התכנון‬ ‫בתחום‬. 2.‫התוש‬ ‫ליווי‬‫תכנון‬ ‫בתהליכי‬ ‫בים‬,‫האב‬ ‫בתכנית‬ ‫המוצעת‬ ‫הדיור‬ ‫תפישת‬ ‫ובמימוש‬ ‫בפועל‬ ‫בתכנון‬. 3.‫בשכונה‬ ‫הפועלים‬ ‫השונים‬ ‫והגופים‬ ‫הגורמים‬ ‫בין‬ ‫הפעילות‬ ‫איגום‬:‫פעילים‬,‫תושבים‬ ‫פורום‬, ‫ועוד‬ ‫העירייה‬ ‫מטעם‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬,‫במימוש‬ ‫והתקדמות‬ ‫התושבים‬ ‫צרכי‬ ‫לאור‬ ‫זאת‬ ‫וכל‬ ‫השונות‬ ‫התכניות‬. 4.‫קידום‬,"‫דחיפה‬",‫השכונה‬ ‫לקידום‬ ‫פוטנציאלים‬ ‫פרויקטים‬ ‫עבור‬ ‫מתמיד‬ ‫וחיפוש‬. 5.‫יזמות‬ ‫תוך‬ ‫הפרויקטים‬ ‫ביצוע‬ ‫של‬ ‫מתמיד‬ ‫ליווי‬,‫לאיגום‬ ‫נמרצת‬ ‫ופעולה‬ ‫גורמים‬ ‫בין‬ ‫תאום‬ ‫שונים‬ ‫התנדבותיים‬ ‫וארגוניים‬ ‫העסקים‬ ‫בעלי‬ ‫וקהילת‬ ‫ציבוריים‬ ‫גורמים‬ ‫בקרב‬ ‫המשאבים‬. 6.‫התפתחויות‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫חובת‬/‫התקדמויות‬/‫בביצו‬ ‫עיכובים‬‫השכונה‬ ‫ענייני‬ ‫וקידום‬ ‫פרויקטים‬ ‫ע‬. 7.‫תכלול‬ ‫הפרויקטור‬ ‫עבודת‬,‫השאר‬ ‫בין‬,‫שיפעל‬ ‫העירוני‬ ‫התאגיד‬ ‫בין‬ ‫עליו‬ ‫ושמירה‬ ‫הקשר‬ ‫בניית‬ ‫בשכונה‬ ‫התושבים‬ ‫לבין‬ ‫בשכונה‬ ‫המגורים‬ ‫משק‬ ‫לפיתוח‬.‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫מקשרת‬ ‫כחולייה‬ ‫ישמש‬ ‫התושבים‬ ‫לבין‬ ‫בשכונה‬ ‫פרויקטים‬ ‫להפעלת‬. ‫ע‬ ‫יתאפשר‬ ‫הפרויקט‬ ‫הפעלת‬ ‫קידום‬‫ל‬-‫פרויקטור‬ ‫של‬ ‫ומינוי‬ ‫בחירה‬ ‫ידי‬,‫הפעלה‬ ‫תכנית‬ ‫והגדרת‬ ‫הכנת‬ ‫ועבודה‬,‫שוטפת‬ ‫ופעילות‬ ‫אחזקה‬ ‫ומימון‬. ‫שלביות‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫וליישום‬ ‫להפעלה‬ ‫חיונית‬ ‫הינה‬ ‫הפרויקטור‬ ‫פעולת‬.‫והטמעת‬ ‫הפרויקטור‬ ‫מינוי‬ ‫מידיות‬ ‫המוניציפאלי‬ ‫המערכת‬ ‫ובתוך‬ ‫בשכונה‬ ‫פעילותו‬‫ת‬‫המקומית‬)‫העירייה‬ ‫עבודת‬(‫הי‬‫כבר‬ ‫ונחוצה‬ ‫חיונית‬ ‫נה‬ ‫היישום‬ ‫פעילות‬ ‫והתנעת‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫יישום‬ ‫של‬ ‫הראשונים‬ ‫בשלבים‬. ‫עלויות‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬ ‫שוטפת‬ ‫ופעילות‬ ‫אחזקה‬100,000‫שנתית‬ ‫עלות‬ ‫סה‬"‫כ‬100,000
 20. 20. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 211 3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 3.5‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫פעילות‬ ‫והרחבת‬ ‫העצמת‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫ח‬‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫של‬ ‫והפעילות‬ ‫התפקוד‬ ‫יזוק‬)‫המתנ‬ ‫להלן‬"‫השכונתי‬ ‫ס‬(‫בין‬ ‫מקשרת‬ ‫כחוליה‬ ‫והתרבות‬ ‫הפעילות‬ ‫סל‬ ‫והרחבת‬ ‫בשכונה‬ ‫השייכות‬ ‫תחושת‬ ‫המעודד‬ ‫וכגורם‬ ‫בשכונה‬ ‫השונות‬ ‫הקהילות‬ ‫שלה‬ ‫והחיצונית‬ ‫הפנימית‬ ‫התדמית‬ ‫ולהעלאת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫להעשרת‬ ‫הנחוצה‬.‫המתנ‬ ‫פעילות‬ ‫העצמת‬"‫ס‬ ‫יעודד‬ ‫השכונתי‬‫החשיפה‬ ‫לחיזוק‬ ‫יביא‬,‫בשכונה‬ ‫המתגוררות‬ ‫השונות‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫בין‬ ‫והקשר‬ ‫ההכרה‬ ‫כיום‬,‫בעתיד‬ ‫בה‬ ‫שיתגוררו‬ ‫ואלה‬.‫בשכונה‬ ‫המתגוררות‬ ‫השונות‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫לצרכי‬ ‫מגוון‬ ‫מענה‬ ‫יספק‬ )‫דתיים‬,‫חילוניים‬,‫צעירים‬,‫מבוגרים‬,‫ועוד‬ ‫קשישים‬.(‫המתנ‬"‫השונים‬ ‫נושאים‬ ‫ככתובת‬ ‫ישמש‬ ‫השכונתי‬ ‫ס‬ ‫הקשורים‬‫הגורמים‬ ‫את‬ ‫בו‬ ‫למקמם‬ ‫ומוצע‬ ‫בשכונה‬/‫השכונה‬ ‫ופיתוח‬ ‫לקידום‬ ‫שיפעלו‬ ‫הגופים‬)‫פורום‬ ‫בשכונה‬ ‫שיפעל‬ ‫ופרויקטור‬ ‫תושבים‬.( ‫מיקום‬ ‫המתנ‬ ‫של‬ ‫הנוכחי‬ ‫למיקומו‬ ‫מתייחס‬ ‫המיקום‬"‫כיום‬ ‫השכונתי‬ ‫ס‬.‫וגם‬ ‫הקיים‬ ‫ושיקום‬ ‫לשיפוץ‬ ‫בהתייחס‬ ‫גם‬ ‫המתנ‬ ‫של‬ ‫פיזית‬ ‫בהרחבה‬"‫ס‬. ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫הר‬‫חבת‬‫המבנה‬‫בשכונה‬ ‫המתחוללים‬ ‫לשינויים‬ ‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫של‬ ‫התכנים‬ ‫והתאמת‬.‫מקומו‬ ‫העצמת‬ ‫המתנ‬ ‫של‬"‫משיכה‬ ‫כמוקד‬ ‫ס‬‫ל‬‫תרבותי‬ ‫רב‬ ‫פעילות‬‫ת‬‫וקהילתי‬‫ת‬,‫השונות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫תכנים‬ ‫המספק‬‫תוך‬ ‫עם‬ ‫מלא‬ ‫שיתוף‬‫ה‬‫גורמים‬‫ה‬‫קהילתיים‬,‫ה‬‫בשכונה‬ ‫הפועלים‬ ‫תרבותיים‬.‫שלבים‬ ‫משני‬ ‫מורכב‬ ‫זה‬ ‫פרויקט‬ ‫עיקריי‬‫הפירוט‬ ‫ולהלן‬ ‫זה‬ ‫פרויקט‬ ‫יקודם‬ ‫בה‬ ‫הזמן‬ ‫מסגרת‬ ‫על‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫המשפיעים‬ ‫ם‬: ‫הראשון‬ ‫השלב‬,‫במתנ‬ ‫המסופקות‬ ‫והפעילויות‬ ‫התכנים‬ ‫הרחבת‬"‫ס‬‫ה‬‫להורים‬ ‫משותפת‬ ‫פעילות‬ ‫כולל‬ ‫וילדים‬,‫ילדיהם‬ ‫ולחינוך‬ ‫להתמודדות‬ ‫להורים‬ ‫סדנאות‬,‫בשכונה‬ ‫הספורט‬ ‫תחום‬ ‫קידום‬,‫וחיזוק‬ ‫גיבוי‬ ‫התרבותית‬ ‫הפעילות‬:‫הק‬‫סרטים‬ ‫רנת‬,‫ודומה‬ ‫קהילה‬ ‫ערבי‬.‫אוכלוסייה‬ ‫לקבוצת‬ ‫מותאם‬ ‫פסיכולוגי‬ ‫ייעוץ‬ ‫ועוד‬ ‫שונות‬)‫מידי‬ ‫עדיפות‬ ‫בסדר‬ ‫נמצאים‬ ‫והם‬ ‫התושבים‬ ‫מצד‬ ‫כצורך‬ ‫זוהו‬ ‫אלה‬ ‫פרויקטים‬.(‫ההיבט‬ ‫הפיזי‬‫קשור‬‫בשיפוצים‬‫ל‬‫הקיים‬ ‫למבנה‬ ‫הפעילות‬ ‫התאמת‬.‫השני‬ ‫השלב‬,‫וקשור‬ ‫הארוך‬ ‫לטווח‬ ‫המכוון‬ ‫והארגו‬ ‫המבנה‬ ‫בשינוי‬‫המתנ‬ ‫של‬ ‫המרחבי‬ ‫ן‬"‫המתנ‬ ‫במבנה‬ ‫הן‬ ‫ס‬"‫מצוי‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫במתחם‬ ‫והן‬ ‫עצמו‬ ‫ס‬, ‫הקרובה‬ ‫סביבתו‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬.‫המתנ‬ ‫במתחם‬"‫ו‬ ‫לפנותם‬ ‫שניתן‬ ‫ארעיים‬ ‫מבנים‬ ‫מצויים‬ ‫ס‬‫ל‬‫השטח‬ ‫את‬ ‫נצל‬ ‫המתנ‬ ‫מבנה‬ ‫להרחבת‬"‫במבנה‬ ‫המסופקים‬ ‫השירותים‬ ‫של‬ ‫יעילה‬ ‫ולפרישה‬ ‫ס‬.‫תכנון‬ ‫לקידום‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫לפרוגר‬ ‫בהתאם‬ ‫וסביבתו‬ ‫המתחם‬‫אמ‬‫ת‬‫המתנ‬ ‫של‬ ‫העתידיים‬ ‫הצרכים‬"‫והתוכני‬ ‫הפיזי‬ ‫בהיבט‬ ‫ס‬.‫מבנה‬ ‫למתנ‬ ‫רבה‬ ‫בקרבה‬ ‫המצוי‬ ‫נוסף‬ ‫ציבורי‬"‫לקשיש‬ ‫היום‬ ‫מרכז‬ ‫הוא‬ ‫ס‬)‫היימס‬ ‫בית‬(‫במנותק‬ ‫הפועל‬ ‫מהמתנ‬"‫בשכונה‬ ‫הקשישים‬ ‫לאוכלוסיית‬ ‫ומיועד‬ ‫ס‬.‫המתנ‬ ‫מבנה‬ ‫בין‬ ‫פיזי‬ ‫ניתוק‬ ‫ישנו‬ ‫כיום‬"‫היום‬ ‫למרכז‬ ‫ס‬ ‫לקשיש‬,‫המ‬ ‫בשירות‬ ‫פוגע‬ ‫זה‬ ‫ניתוק‬‫מצומצמת‬ ‫להיענות‬ ‫ומוביל‬ ‫הקשישים‬ ‫לאוכלוסיית‬ ‫סופק‬.‫קיימת‬ ‫לקשישים‬ ‫צעירים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫בין‬ ‫המגע‬ ‫להגברת‬ ‫המבנים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫פיזי‬ ‫קשר‬ ‫ביצירת‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬, ‫ועוד‬ ‫וקשישים‬ ‫מבוגרים‬,‫והקהילתית‬ ‫התרבותית‬ ‫הפעילות‬ ‫מכלל‬ ‫הקשישים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫בידוד‬ ‫ומניעת‬ ‫בשכונה‬ ‫המתקיימת‬.‫להפנות‬ ‫יש‬‫תקציב‬‫תלוי‬ ‫ואינו‬ ‫מגוון‬ ‫הוא‬ ‫להם‬ ‫שהמקור‬ ‫נרחבים‬ ‫בהיקפים‬ ‫פיתוח‬ ‫בלבד‬ ‫עירוני‬ ‫במימון‬.‫לפע‬ ‫מקום‬ ‫יש‬‫ו‬‫שיבחרו‬ ‫שונים‬ ‫מגורמים‬ ‫תקציבים‬ ‫לאיתור‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫ל‬ ‫זה‬ ‫בפרויקט‬ ‫להשקיע‬)‫לקהילה‬ ‫עסקים‬,‫תורמות‬ ‫קהילות‬,‫ועוד‬ ‫עסקית‬ ‫יזמות‬(. ‫שלביות‬ ‫בטווח‬‫במתנ‬ ‫התוכן‬ ‫פעילות‬ ‫הרחבת‬ ‫המידי‬"‫והתאמ‬ ‫ס‬‫בשכונה‬ ‫המתגוררת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫למגוון‬ ‫תה‬. ‫המתנ‬ ‫של‬ ‫פיזית‬ ‫הרחבה‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬"‫וארגוני‬ ‫מבני‬ ‫שינוי‬ ‫ויצירת‬ ‫השכונתי‬ ‫ס‬,‫לפעילות‬ ‫התאמתו‬ ‫תוך‬ ‫בשכונה‬ ‫הקיימות‬ ‫הצורכות‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫ולמגוון‬ ‫הנדרשת‬.
 21. 21. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 212 3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ ‫עלויות‬ ‫הפרויקט‬ ‫מרכיבי‬/‫ההוצאה‬ ‫סעיף‬‫בש‬ ‫עלות‬"‫ח‬‫העלות‬ ‫סוג‬‫מימון‬ ‫מקור‬ ‫הרחב‬‫התוכן‬ ‫פעילות‬ ‫ת‬300,000‫שנתית‬‫עירוני‬ ‫השירות‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫להגדלת‬ ‫פעולות‬100,000‫פעמית‬ ‫חד‬‫וחיצוני‬ ‫עירוני‬ ‫לציבור‬ ‫השירותים‬ ‫מערך‬ ‫שיפור‬200,000‫שנתית‬‫עירוני‬ ‫סה‬"‫כ‬‫א‬ ‫שלב‬'600,000 ‫המתנ‬ ‫להרחבת‬ ‫תכנית‬ ‫הכנת‬"‫ס‬500,000‫פעמית‬ ‫חד‬‫וחיצוני‬ ‫עירוני‬ ‫ביצוע‬‫ההרחבה‬4,000,000‫פעמית‬ ‫חד‬‫וחיצוני‬ ‫עירוני‬ ‫סה‬"‫כ‬‫ב‬ ‫שלב‬'4,500,000 ‫הפרויקט‬ ‫כל‬ ‫סך‬5,100,000
 22. 22. ‫לפיתוח‬ ‫פרויקטים‬ 213 3.‫חינוך‬,‫וקהילה‬ ‫חברה‬ ‫שפירא‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬‫בע‬ ‫סביבותכנון‬"‫מ‬ 3.6‫שפירא‬ ‫גמלאי‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ ‫בשכונה‬ ‫הקשישים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫עבור‬ ‫הפעילות‬ ‫והרחבת‬ ‫דגש‬ ‫מתן‬.‫בנעש‬ ‫הקשישים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫שילוב‬‫ה‬ ‫השכונה‬ ‫למען‬ ‫לפעולה‬ ‫המוטיבציה‬ ‫והגברת‬ ‫בשכונה‬.‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫החברתיים‬ ‫הצרכים‬ ‫זיהוי‬ ‫הקהילתי‬ ‫ואופייה‬ ‫גווניה‬ ‫על‬ ‫בשכונה‬ ‫המתגוררת‬ ‫הקשישה‬.‫מרכז‬ ‫היום‬ ‫מרכז‬ ‫פעילות‬ ‫והעצמת‬ ‫הרחבת‬ ‫היימס‬)‫לקשיש‬ ‫היום‬ ‫מרכז‬ ‫להלן‬(‫למקום‬ ‫שירות‬ ‫מקבלת‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫ומשיכת‬ ‫בשכונה‬ ‫הפועל‬.‫חיזוק‬ ‫והטמ‬‫ומשפחותיהם‬ ‫הקשישים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫בקרב‬ ‫לקשיש‬ ‫היום‬ ‫מרכז‬ ‫עת‬,‫קהילתי‬ ‫כמרכז‬ ‫שישמש‬ ‫כך‬ ‫הקשישים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫עבור‬ ‫אטרקטיבי‬. ‫מ‬‫יקום‬ ‫הפועל‬ ‫לקשיש‬ ‫היום‬ ‫מרכז‬ ‫הינו‬ ‫הקשישים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫עבור‬ ‫הפעילות‬ ‫מרבית‬ ‫לאספקת‬ ‫הקבע‬ ‫מבנה‬ ‫בשכונה‬.‫במתנ‬ ‫שיתקיימו‬ ‫אפשר‬ ‫שונות‬ ‫פעילויות‬"‫השכונתי‬ ‫ס‬.‫כיום‬‫המבנה‬ ‫בין‬ ‫מוחלט‬ ‫ניתוק‬ ‫קיים‬ ‫המתנ‬ ‫לבין‬ ‫לקשיש‬ ‫היום‬ ‫מרכז‬"‫ומגוון‬ ‫השונות‬ ‫הקהילות‬ ‫בין‬ ‫בקשר‬ ‫הפוגעת‬ ‫עובדה‬ ‫השכונתי‬ ‫ס‬ ‫לקשיש‬ ‫היום‬ ‫מרכז‬ ‫פעילות‬ ‫ומצמצמת‬ ‫בשכונה‬ ‫האוכלוסייה‬) .‫המרכז‬ ‫בפרויקט‬ ‫התייחסות‬ ‫ראה‬ ‫הקהילתי‬,‫המתנ‬"‫השכונתי‬ ‫ס‬.( ‫הפרויקט‬ ‫תאור‬‫ומרכיביו‬ ‫מאופיינת‬ ‫שפירא‬ ‫שכונת‬‫העדתי‬ ‫הקהילתי‬ ‫ובאופייה‬ ‫בגיל‬ ‫מאוד‬ ‫מגוונת‬ ‫קשישים‬ ‫באוכלוסייה‬,‫ובהתאם‬ ‫המתנ‬ ‫פעילות‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫צורך‬ ‫קיים‬ ‫לזאת‬"‫המאפיינת‬ ‫הקהילתית‬ ‫להטרוגניות‬ ‫מענה‬ ‫שיספק‬ ‫כך‬ ‫ס‬ ‫בשכונה‬ ‫הקשישים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫את‬.‫הקשישים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫עבור‬ ‫היום‬ ‫במרכז‬ ‫פעילות‬ ‫מתקיימת‬ ‫כיום‬,‫אך‬ ‫למגוו‬ ‫להגיע‬ ‫קושי‬ ‫קיים‬‫בשכונה‬ ‫הקשישים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫ן‬,‫צרכיה‬ ‫על‬ ‫בעונה‬ ‫פעולה‬ ‫תוכנית‬ ‫להתאים‬ ‫יש‬ ‫בשכונה‬ ‫הקשישים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫של‬ ‫המיוחדים‬.‫את‬ ‫כוללת‬ ‫זה‬ ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫הנדרשת‬ ‫הפעילות‬ ‫הבאים‬ ‫המרכיבים‬: 1.‫הקשישים‬ ‫לטובת‬ ‫בקהילה‬ ‫תורמים‬ ‫כוחות‬ ‫וגיוס‬ ‫איתור‬)‫עמותת‬,‫נוער‬,‫תושבים‬ ‫קבוצות‬ ‫ופעילים‬,‫ועוד‬ ‫מתנדבים‬(. 2.‫צוות‬ ‫ובתאום‬ ‫התורמים‬ ‫הכוחות‬ ‫בסיוע‬ ‫לבית‬ ‫מבית‬ ‫סקר‬ ‫עריכת‬"‫היימס‬ ‫מרכז‬",‫צרכיה‬ ‫לאיתור‬ ‫בשכונה‬ ‫הקשישים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫בתחומים‬ ‫המשתנים‬)‫בגיל‬ ‫מגוונת‬ ‫אוכלוסייה‬, ‫עדתי‬ ‫מוצא‬,‫ועוד‬ ‫אישיים‬ ‫עניין‬ ‫תחומי‬ ‫הדתיות‬ ‫מידת‬.( 3.‫לתהלי‬ ‫ורתימתו‬ ‫במרכז‬ ‫לפעולה‬ ‫מקצועי‬ ‫צוות‬ ‫איתור‬‫במרכז‬ ‫הדרושים‬ ‫השינוי‬ ‫כי‬. 4.‫למרכז‬ ‫ידידים‬ ‫קבוצת‬ ‫הקמת‬)‫מתנדבים‬,‫תורמים‬,‫קשישים‬(‫המרכז‬ ‫פעילות‬ ‫לליווי‬ ‫ורתימתם‬ ‫שתקבע‬ ‫המדיניות‬ ‫וליישום‬. ‫שלביות‬ ‫ודל‬ ‫הולך‬ ‫בפועל‬ ‫המסופק‬ ‫לבין‬ ‫בשכונה‬ ‫הקשישים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫צרכי‬ ‫בין‬ ‫הפער‬,‫היום‬ ‫בתפקודו‬ ‫המרכז‬ ‫כך‬ ‫ובשל‬ ‫מתאמים‬ ‫שירותים‬ ‫מספק‬ ‫אינו‬‫בשכונה‬ ‫זו‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫וישירה‬ ‫מידית‬ ‫פגיעה‬ ‫קיימת‬.‫מספר‬ ‫מסגירת‬ ‫חשש‬ ‫עולה‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫ומצטמצם‬ ‫הולך‬ ‫המרכז‬ ‫במסגרת‬ ‫שירות‬ ‫המקבלים‬ ‫הקשישים‬ ‫בשכונה‬ ‫ופועלו‬ ‫המרכז‬.‫יצירת‬ ‫למען‬ ‫שהיא‬ ‫כל‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫בהתחלה‬ ‫צורך‬ ‫קיים‬ ‫לזאת‬ ‫בהתאם‬ ‫אוכלו‬ ‫צורכי‬ ‫ולזיהוי‬ ‫בשכונה‬ ‫המרכז‬ ‫לפעילות‬ ‫המשכיות‬‫גווניה‬ ‫על‬ ‫הקשישים‬ ‫סיית‬.‫קידום‬ ‫במסגרת‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫את‬ ‫המאתר‬ ‫מקיף‬ ‫שכונתי‬ ‫כלל‬ ‫סקר‬ ‫לעריכת‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫לפעול‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫פרויקט‬ ‫בשכונה‬ ‫הקשישים‬,‫הפיזית‬ ‫פרישתם‬,‫וצרכיהם‬.‫תאור‬ ‫במסגרת‬ ‫ובהמשך‬ ‫למרכז‬ ‫מקצועי‬ ‫מנהל‬ ‫למנות‬ ‫המותאמ‬ ‫שוטפת‬ ‫קהילתית‬ ‫פעילות‬ ‫ולקדם‬ ‫להמשיך‬ ‫ומרכיביו‬ ‫הפרויקט‬‫במקום‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫לצרכי‬ ‫ת‬.

×