Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

הקליקו לצפייה במצגת

1,103 views

Published on

הקליקו לצפייה במצגת. יש להמתין כדקה לפתיחת המצגת.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

הקליקו לצפייה במצגת

 1. 1. ‫יפו‬ ‫מבואות‬ ‫אסטרטגית‬ ‫תכנית‬ ‫המקומית‬ ‫הועדה‬ ‫בפני‬ ‫הצגה‬ ‫פברואר‬2005
 2. 2. ‫מבואות‬ ‫יפו‬ ‫פלורנטין‬ ‫התחנות‬ ‫מתחם‬ ‫יפו‬ ‫שפירא‬ ‫ה‬‫מ‬‫ל‬‫ש‬ -‫י‬‫ב‬‫צ‬ ‫ן‬‫ב‬ ‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ו‬‫ל‬‫ג‬ ‫ץ‬‫ו‬‫ב‬‫י‬‫ק‬ ‫ם‬‫י‬‫ב‬‫ל‬‫ש‬‫ך‬‫ר‬‫ד‬ ‫ת‬‫ל‬‫י‬‫א‬ ‫ם‬‫י‬‫ל‬‫ש‬‫ו‬‫ר‬‫י‬‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ד‬‫ש‬ ‫ן‬‫ו‬‫י‬‫צ‬‫ר‬‫ה‬ ‫ל‬‫צ‬‫ר‬‫ה‬ ‫ה‬‫י‬‫ל‬‫ע‬‫ה‬ ‫ן‬‫ק‬‫ו‬‫ש‬ ‫ך‬‫ר‬‫כ‬‫ב‬‫מ‬‫י‬‫ב‬‫ר‬‫ה‬ ‫ל‬‫נ‬‫ב‬‫ר‬‫ב‬‫א‬
 3. 3. ‫העבודה‬ ‫ועדת‬ •,‫ליפו‬ ‫המישלמה‬ ‫מנהל‬ ‫אמיר‬ ‫דרור‬ •,‫אסטרטגי‬ ‫לתכנון‬ ‫המחלקה‬ ‫יוסף‬ ‫בר‬ ‫צילי‬ •,‫יפו‬ ‫צוות‬ ‫ברמן‬ ‫נחמה‬ •,‫ליפו‬ ‫המישלמה‬ ‫שפלר‬ ‫יאיר‬ •” ,‫ת‬ ‫חפ‬ ‫קושניר‬ ‫חיים‬ ‫הפרוייקט‬ ‫צוות‬ •-‫כלכלי‬ ‫וייעוץ‬ ‫הצוות‬ ‫ראש‬ ‫צבן‬ ‫דרור‬ •- , ,‫עירוני‬ ‫תכנון‬ ‫אלכופר‬ ‫אמיר‬ ‫מליס‬ ‫נעמה‬ ‫אסיף‬ ‫שמאי‬ •-‫וחברתי‬ ‫דמוגרפי‬ ‫יעוץ‬ ‫שפירא‬ ‫חנה‬ •-‫בעלויות‬ ‫וסקר‬ ‫קרקעי‬ ‫יעוץ‬ ‫יושע‬ ‫צבי‬ •-‫מקרקעין‬ ‫שמאות‬ ‫כהן‬ ‫יוסף‬ •-‫סביבה‬ ‫איכות‬ ‫מרינוב‬ ‫אורי‬ :‫ייזום‬” ” ”‫ת‬ ‫חפ‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ס‬ ‫התמ‬ ‫משרד‬ :‫ניהול‬” - ”‫ההנדס‬ ‫ומנהל‬ ‫ליפו‬ ‫המישלמה‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫יפו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫עיריית‬ :‫היגוי‬’ -‫קייזר‬ ‫דני‬ ‫אדר‬ ‫העיר‬ ‫מהנדס‬ ‫בראשות‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬, ‫יפו‬ ‫מבואות‬ ‫אסטרטגית‬ ‫תכנית‬
 4. 4. ‫תהליך‬ ‫פירוט‬ ‫העבודה‬ ‫שיתוף‬‫של‬‫מודרג‬‫תהליך‬ ‫ציבור‬ ‫וניתוחם‬ ‫ממצאים‬ ‫משלימה‬ ‫הערכה‬ ‫ראשית‬ ‫פריסה‬ ‫גיבוש‬ ‫הבסיס‬ ‫המשותף‬ ‫קריטריוני‬ ‫ם‬ ‫השימושים‬ ‫פריסת‬ ‫הראשית‬ ‫א‬' ‫מיקוד‬ ‫גיבוש‬ ‫תחמים‬‫מ‬ ‫זיהוי‬ ‫צירים‬ ‫זיהוי‬ ‫מוקדים‬ ‫מרחבים‬‫זיהוי‬ ‫מקדימה‬ ‫הערכה‬ ‫סינון‬ ‫ב‬' ‫ג‬' ,‫מתחמים‬ ‫איפיון‬ ‫וכו‬ ‫צירים‬’ ‫הבטוחים‬ ‫איפיון‬ ‫משקלות‬‫גיבוש‬ ‫החלופ‬ ‫ות‬ ‫ף‬‫ו‬‫ת‬‫י‬‫ש‬‫ל‬‫ש‬ ‫ר‬‫ו‬‫ב‬‫י‬‫צ‬ ‫ובקרה‬ ‫יישום‬ ‫כלי‬ ‫ד‬’
 5. 5. ‫מעודכנת‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫מהאזורים‬ ‫המוזנחים‬ – ‫בעיר‬ ‫והירודים‬ ." "‫אחורית‬ ‫חצר‬ ‫שימושים‬ ‫באינטנסיביות‬ ‫וזיהום‬ ‫נמוכה‬ , :‫מלאכות‬ ‫גבוה‬ ,‫שוליות‬ ‫תעשיות‬ .‫מוסכים‬ "‫עינו‬ ‫מ‬ ‫רחוק‬ ‫של‬ ‫הפקוחה‬ ."‫החוק‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫ילך‬ ‫רק‬ ‫המתחם‬ ,‫ויתדרדר‬ ‫באופן‬ ‫וישפיע‬ ‫על‬ ‫שלילי‬ .‫סביבתו‬
 6. 6. ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬ ‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬ ”‫ס‬ ‫התמ‬ ‫משרד‬ ‫ליפו‬ ‫המישלמה‬ ”‫ת‬ ‫חפ‬ ‫מבואות‬ ‫יפו‬ ‫עד‬ ‫ניב‬ ‫מליס‬ ‫נעמה‬ ‫שפירא‬ ‫חנה‬ ‫יושע‬ ‫צבי‬ 1878:‫ליפו‬ ‫מובילות‬ ‫הדרכים‬ ‫כל‬ ‫ת‬‫ל‬‫י‬‫א‬ ‫ך‬‫ר‬‫ד‬ ‫שלמה‬ ‫דרך‬ ‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ו‬‫ל‬‫ג‬ ‫ץ‬‫ו‬‫ב‬‫י‬‫ק‬ ‫י‬‫ב‬‫צ‬ ‫ן‬‫ב‬ ‫ך‬‫ר‬‫ד‬
 7. 7. ‫והיררכיה‬ ‫תנועה‬ ‫צירי‬ ‫ניתוח‬ ‫ת‬‫ל‬‫י‬‫א‬ ‫ה‬‫מ‬‫ל‬‫ש‬ ‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ו‬‫ל‬‫ג‬ ‫ץ‬‫ו‬‫ב‬‫י‬‫ק‬ ‫י‬‫ב‬‫צ‬ ‫ן‬‫ב‬ ‫ך‬‫ר‬‫ד‬ ‫ן‬‫ו‬‫י‬‫צ‬‫ר‬‫ה‬ ‫ל‬‫צ‬‫ר‬‫ה‬ ‫ה‬‫י‬‫ל‬‫ע‬ ‫ם‬‫בי‬‫ל‬‫ש‬ ‫ן‬‫ו‬‫ל‬‫י‬‫י‬‫א‬ ' ‫ם‬‫י‬‫ל‬‫ש‬‫ו‬‫ר‬‫י‬‫ד‬‫ש‬ ‫ן‬‫מ‬‫פ‬‫י‬‫ו‬‫ק‬ •‫ארציים‬ ‫תנועה‬ ‫צירי‬ .‫ומטרופוליניים‬ •‫רדיאלית‬ ‫מערכת‬ , , :‫שלמה‬ ‫אילת‬ ‫ראשית‬ ‫בן‬ ‫ודרך‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ .‫צבי‬ •)‫פחות‬ ‫אורכית‬ ‫מערכת‬ ' :(‫שד‬ ‫משמעותית‬ , ,‫שלבים‬ ‫ירושלים‬ ' , ,‫הר‬ ‫שד‬ ‫עליה‬ ‫הרצל‬ .‫ציון‬:‫מרכזיות‬ ‫בעיות‬ -‫צירים‬ ‫המשכיות‬ ‫אי‬ .‫צפונה‬ ‫בהירות‬ ‫חוסר‬ , )‫סטריות‬ ‫חד‬ ‫היררכיה‬ ,‫ריבוי‬ ‫עקבית‬ ‫לא‬ (‫מוצא‬ ‫ללא‬ ‫רחובות‬ ‫נגישות‬ ‫ובעיית‬ ‫גודש‬ .‫ותדמית‬ ‫לא‬ ‫וטעינה‬ ‫פריקה‬ .‫מסודרים‬
 8. 8. ‫מאושרים‬ ‫קרקע‬ ‫ייעודי‬
 9. 9. •‫תעשייה‬ ‫ריבוי‬ .‫ומלאכה‬ •:‫מגורים‬ ‫מיעוט‬ •36,000”‫בנוי‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫בשולי‬ ‫למגורים‬ .‫המתחם‬ •-‫כ‬4%‫השטח‬ ‫מכלל‬ ‫הבנוי‬‫במתחם‬ )870,000. ” (‫ר‬ ‫מ‬ ‫פריסת‬ ‫שימושים‬
 10. 10. ‫שטח‬ ‫אחוז‬ ‫מגורים‬ ‫מכלל‬ ‫השטח‬ ‫הבנוי‬ )‫השנתון‬ ‫מתוך‬ ‫הסטטיסטי‬ 1999-‫המרכז‬ ‫כלכלי‬ ‫למחקר‬ ” ,‫א‬ ‫עת‬ ‫וחברתי‬) ‫כיום‬ ‫המצב‬: -‫כ‬1,350‫במתחם‬ ‫נפש‬ " "‫שחור‬ ‫חור‬
 11. 11. ‫מצב‬ ‫תרשים‬ ‫מבנה‬
 12. 12. ‫ים‬‫ת‬‫והשירו‬ ‫ה‬ ‫י‬‫עש‬‫ת‬‫ה‬ ‫י‬‫פ‬‫נ‬‫ע‬‫ב‬‫ב‬ ‫בי‬‫א‬ ‫תל‬ ‫ז‬ ‫ו‬‫ח‬‫במ‬ ‫ם‬ ‫י‬‫ק‬‫מועס‬‫ה‬ ‫שיעור‬ 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 200219961994 ‫קים‬‫מועס‬‫ה‬ ‫מכלל‬ ‫ב‬ ‫בי‬‫א‬ ‫ל‬‫ת‬‫ב‬ ‫ם‬‫י‬‫ק‬‫עס‬ ‫מו‬ ‫ר‬ ‫שיעו‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫קי‬‫עס‬‫ירותים‬‫ש‬ ‫ו‬‫נסים‬ ‫פינ‬ ‫ר‬‫ח‬‫מס‬ ‫ה‬ ‫תעשי‬‫תעשיה‬‫עסקיים‬ ‫שירותים‬ ,‫פיננסים‬ ,‫מסחר‬‫המועסקים‬ ‫מכלל‬ ‫בת"א‬ ‫המועסקים‬ ‫שיעור‬ ‫והשירותים‬ ‫התעשייה‬ ‫בענפי‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫במחוז‬ ‫המועסקים‬ ‫שיעור‬
 13. 13. ‫הכלכלי‬ ‫הניתוח‬ ‫מסקנות‬ •.‫השימושים‬ ‫בתמהיל‬ ‫שינוי‬ ‫מחייבת‬ ‫המתחם‬ ‫התחדשות‬ •,‫כולו‬ ‫במרחב‬ ‫לתעסוקה‬ ‫בקרקע‬ ‫משמעותיים‬ ‫היצע‬ ‫עודפי‬ ,‫בתמהיל‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫מדגישים‬ ‫בפרט‬ ‫העיר‬ ‫ובדרום‬ .‫למגורים‬ ‫דגש‬ ‫שייתן‬ ‫שימושים‬ •‫מרכיבי‬ ‫בכל‬ ‫זמנית‬ ‫בו‬ ‫פעולה‬ ‫מחייבת‬ ‫המתחם‬ ‫התחדשות‬ .‫השימושים‬ •‫או‬ ‫שכנות‬ ‫לערים‬ ‫יוסטו‬ ‫במתחם‬ ‫כיום‬ ‫הניתנים‬ ‫שירותים‬ .‫המתחם‬ ‫של‬ ‫המחודש‬ ‫לאופיו‬ ‫עצמם‬ ‫יתאימו‬ •– ‫הפרוגרמה‬ ‫של‬ ‫המימוש‬ ‫טווח‬15-20.‫שנה‬ •‫במגוון‬ ‫כלים‬ ‫של‬ ‫שילובם‬ ‫מחייב‬ ‫התוכנית‬ ‫יעדי‬ ‫מימוש‬ .‫הפרטי‬ ‫והסקטור‬ ‫הציבורי‬ ‫הסקטור‬ ‫שיתוף‬ ‫ובפרט‬ ‫תחומים‬ ‫עיקריים‬ ‫כלכליים‬ ‫ממצאים‬ •.‫אביב‬ ‫תל‬ ‫במחוז‬ ‫התעסוקה‬ ‫מבנה‬ ‫שינוי‬ •‫המלאכה‬ ‫ודחיקת‬ ‫השירותים‬ ‫ענפי‬ ‫של‬ ‫משקלם‬ ‫חיזוק‬ ‫והתעסוקה‬ •‫של‬ ‫ירידה‬21%-‫מ‬1994-‫ל‬2001‫תל‬ ‫בעיר‬ ‫בתעשייה‬ ‫בתעסוקה‬ )‫רק‬ ‫עצמה‬ ‫אביב‬6%(‫כולה‬ ‫בישראל‬ •‫השירותים‬ ‫המלאכה‬ ‫של‬ ‫משקלם‬ ‫ירידת‬ ‫יפו‬ ‫מבואות‬ ‫במתחם‬ .‫והתעסוקה‬ •.‫ארוכים‬ ‫מימוש‬ ‫טווחי‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫במתחם‬ ‫והשינוי‬ ‫הפיתוח‬ ‫קצב‬
 14. 14. ‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫הליך‬ -‫ודיירים‬ ‫עסקים‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫מפגישות‬ ‫עיקריות‬ ‫נקודות‬ ‫ולא‬ ‫תעשיה‬ ‫אזור‬ ‫כאל‬ ‫היא‬ ‫לאזור‬ ‫הרשויות‬ ‫של‬ ‫ההתייחסות‬ .‫מגורים‬ ‫אזור‬ ‫כאל‬ .‫יש‬ ‫שינוי‬ ‫לחולל‬ ‫כדי‬ ‫נמוך‬ ‫מביקוש‬ ‫וסובל‬ ‫בדעיכה‬ ‫האזור‬ .‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫בנייה‬ ‫אחוזי‬ ‫להעלות‬ ‫הקיים‬ ‫במצב‬ ‫אך‬ ‫צעירים‬ ‫ימשוך‬ ‫המקום‬ ‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫הדיירים‬ ‫מצוקה‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫רק‬ ‫מקום‬ ‫יהיה‬. . " "‫הכבישים‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ ‫ובעיות‬ ‫הארנונה‬ ‫גובה‬ ‫בעיות‬ ‫אזורים‬ ‫לתתי‬ ‫להתייחס‬ ‫ויש‬ ‫שונים‬ ‫מאזורים‬ ‫מורכב‬ ‫המתחם‬ ‫בתכנון‬. ‫במקום‬ ‫מעורבים‬ ‫בשימושים‬ ‫תומכים‬ ‫הדיירים‬. ‫יחסית‬ ‫קטנות‬ ‫דירות‬ ‫של‬ ‫מגורים‬ ‫אזור‬ ‫על‬ ‫המליץ‬ ‫חלקם‬. ,‫בשלושה‬ ‫באזור‬ ‫הנכסים‬ ‫ובעלי‬ ‫העסקים‬ ‫בעלי‬ ‫הדיירים‬ ‫שיתוף‬ :‫שלבים‬ a. "‫בעיות‬ ‫והעלאת‬ ‫הצוות‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ראיונות‬ b,‫ועדת‬ ‫והמשלמה‬ ‫העירייה‬ ‫נציגי‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫במשלמה‬ ‫מפגשים‬ .‫העבודה‬ c‫החלופות‬ ‫הצגת‬
 15. 15. ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫סיכום‬: . - " "‫בלבד‬ ‫בשוליים‬ ‫מגורים‬ ‫שחור‬ ‫חור‬ .‫ירוד‬ ‫וסביבתי‬ ‫פיסי‬ ‫מצב‬ -‫ועסקים‬ ‫פנויים‬ ‫נכסים‬ ‫בדעיכה‬ ‫מלאכה‬ ‫יוצאים‬ . - -‫וודאות‬ ‫אי‬ ‫תעסוקה‬ ‫של‬ ‫איטית‬ ‫כניסה‬ . " "‫צ‬ ‫ותח‬ ‫פרטי‬ ‫רכב‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫גבוהה‬ ‫נגישות‬ , , " , -‫לאיילון‬ ‫ר‬ ‫למע‬ ‫ליפו‬ ‫סמיכות‬ ‫מרכזיות‬ .‫לים‬ ‫כ‬-1,000. -‫ליפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫שבין‬ ‫בתפר‬ ‫דונם‬ .‫במתחם‬ ‫ראשיים‬ ‫תנועה‬ ‫עורקי‬ ‫של‬ ‫מעבר‬
 16. 16. •.‫ההידרדרות‬ ‫בלימת‬ •‫הפוטנציאל‬ ‫מיצוי‬, , )‫קירבה‬ ‫מעולה‬ ‫נגישות‬ ‫העיר‬ ‫מדרום‬ ‫חלק‬ .( , , , "‫הים‬ ‫יפו‬ ‫איילון‬ ‫ר‬ ‫המע‬ ‫כגון‬ ‫פעילות‬ ‫למוקדי‬ •.‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫חיובית‬ ‫הקרנה‬ •‫חיוביות‬ ‫אזוריות‬ ‫מגמות‬ ‫חיזוק‬" , )‫ס‬ ‫בי‬ ‫פלורנטין‬ ‫כגון‬ .( , ,‫יפו‬ ‫התפתחות‬ ‫נגה‬ ‫מתחם‬ ‫לטבע‬ •‫עירוני‬ ‫כלל‬ ‫איזון‬–‫במחוז‬ ‫כלליות‬ ‫במגמות‬ ‫השתלבות‬ ‫ובעיר‬,( , , )‫העיר‬ ‫דרום‬ ‫פיתוח‬ ‫תעסוקה‬ ‫התחזקות‬ ‫ומלאכה‬ ‫תעשייה‬ ‫היחלשות‬ ‫כגון‬ .‫קרקע‬ ‫בשימושי‬ ‫איזון‬ ‫ליצירת‬ •‫העירוני‬ ‫למשק‬ ‫תרומה‬-‫ומיצוי‬ ‫המתחם‬ ‫פיתוח‬ .‫העירוני‬ ‫למשק‬ ‫יותר‬ ‫משמעותית‬ ‫בתרומה‬ ‫יתבטאו‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫התכנית‬ ‫מטרות‬
 17. 17. ‫המוצעת‬ ‫האסטרטגיה‬: .1‫כעורקי‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫ודרך‬ ‫שלבים‬ ‫דרך‬ ‫פיתוח‬ ‫לאורכם‬ ‫המגרשים‬ ‫וייעוד‬ ‫ראשיים‬ ‫תנועה‬ ,‫רחוב‬ ‫ולחיי‬ ‫נקיה‬ ‫עירונית‬ ‫תעסוקה‬ ‫למגדלי‬ .‫ואטרקטיביים‬ ‫פעילים‬ .‫המלאכות‬ ‫עיקר‬ ‫לפינוי‬ ‫התעסוקה‬ ‫מנוף‬ ‫ניצול‬ .2 , ,‫לאזורי‬ ‫בהדרגה‬ ‫המתחם‬ ‫יתרת‬ ‫הפיכת‬ ‫המקום‬ ‫למאפייני‬ ‫המותאמים‬ ‫מגורים‬ .‫ולישימות‬ .3 .‫מתאים‬ ‫בתזמון‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫פיתוח‬ .4 ”‫בניית‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫והפיתוח‬ ‫התכנון‬ ‫בהליכי‬ ‫תמיכה‬ , , ,‫דיפרנציאלי‬ ‫מיסוי‬ ‫שירותים‬ ‫התאמת‬ ‫קהילה‬ ‫וציבורית‬ ‫פרטית‬ ‫יוזמות‬ ‫וגיוס‬ ‫אכיפה‬. .6 ”‫ל‬ ‫הנ‬ ‫המטרות‬ ‫השגת‬ ‫על‬ ‫ובקרה‬ ‫מעקב‬ ‫ביצוע‬. .7 )‫פעולה‬ ‫תכניות‬ ‫לשינוי‬ ‫עוגנים‬ ‫והגדרת‬ ‫איתור‬ .(‫נקודתיים‬ ‫פרוייקטים‬ ‫או‬ .5
 18. 18. ‫השימושים‬ ‫פריסת‬ ‫חלופת‬ ‫בחירת‬ ‫הליך‬ :‫העיקריים‬ ‫השימושים‬ ‫לפריסת‬ ‫חלופות‬ ‫ארבע‬ ‫גיבוש‬ - ’‫מגורים‬ ‫מוטת‬ ‫א‬ ‫חלופה‬ ‫עקרונות‬ •‫של‬ ‫מצומצמת‬ ‫ליבה‬ ‫תעסוקה‬ •‫מקסימלי‬ ‫מגורים‬ ‫עוגן‬ ‫בדרום‬ •- ‫נוסף‬ ‫מגורים‬ ‫עוגן‬ ‫בלומפילד‬ •‫של‬ ‫מקסימלית‬ ‫גלישה‬ ‫מגורים‬ ‫מערב‬ ‫מכוון‬ ‫מרקמיים‬ •‫של‬ ‫מקסימלית‬ ‫גלישה‬ ‫מכוון‬ ‫מעורבים‬ ‫מגורים‬ ‫צפון‬ ‫יתרונות‬: •–‫סוף‬ ‫רבה‬ ‫מגורים‬ ‫כמות‬ "‫השחור‬ ‫חור‬ ‫ל‬“ •‫שימושים‬ ‫עם‬ ‫מתחם‬ .‫שונים‬ - ’‫תעסוקה‬ ‫מוטת‬ ‫ב‬ ‫חלופה‬ ‫עקרונות‬ •‫רציף‬ ‫תעסוקה‬ ‫מתחם‬ .‫וגדול‬ •‫ליצירת‬ ‫ביניים‬ ‫רקמת‬ ‫הדרגתי‬ ‫רצף‬ •‫בדרום‬ ‫קטן‬ ‫מגורים‬ ‫עוגן‬ •‫מעורבים‬ ‫מגורים‬ ‫מעט‬ ‫י‬‫תרונות‬ •‫בנגישות‬ ‫תעסוקה‬ ‫אזור‬ ‫טובה‬ •‫קונפליקטים‬ ‫הפחתת‬- , ,‫אחד‬ ‫יעוד‬ ‫גדול‬ ‫שטח‬ ‫ביניים‬ ‫ורקמת‬ •‫בשירותי‬ ‫מצורך‬ ‫המנעות‬ ‫והפקעות‬ ‫רבים‬ ‫ציבור‬ •‫יחסית‬ ‫מהיר‬ ‫שדרוג‬ – ’‫תעסוקה‬ ‫משולבת‬ ‫ג‬ ‫חלופה‬ ‫ובידור‬ ‫בילוי‬ ‫מסחר‬ ‫עקרונות‬: •‫יחודי‬ ‫מטרופוליני‬ ‫עוגן‬ ‫בתעסוקה‬ ‫משולב‬ •‫של‬ ‫ביניים‬ ‫רקמת‬ ‫להפחתת‬ ‫תעסוקה‬ ‫קונפליקטים‬ •‫מעורבים‬ ‫מגורים‬ ‫מעט‬ •‫מינימלי‬ ‫מגורים‬ ‫עוגן‬‫יתרונות‬: •‫תדמיתי‬ ‫ושינוי‬ ‫חשיפה‬ •‫גדולים‬ ‫תעסוקה‬ ‫שטחי‬ •‫ציבור‬ ‫שטחי‬ ‫מינימום‬ ‫והפקעות‬ - ’‫משולבת‬ ‫ד‬ ‫חלופה‬‫ומגורים‬ ‫תעסוקה‬ ‫עקרונות‬: •)‫בדרום‬ ‫מגורים‬ ‫עוגני‬ + (‫גלישה‬ ‫ובבלומפילד‬ .‫וממערב‬ ‫מצפון‬ •‫של‬ ‫ביניים‬ ‫רקמת‬ ‫תעסוקה‬ •‫הליבה‬ ‫עיבוי‬ ‫התעסוקתית‬‫יתרונות‬: •‫מרקמי‬ ‫של‬ ‫ורציפות‬ ‫קשר‬ ‫המגורים‬ •‫משמעותית‬ ‫מגורים‬ ‫כמות‬ •”‫י‬ ‫ע‬ ‫קונפליקטים‬ ‫צמצום‬ ‫ביניים‬ ‫רקמת‬
 19. 19. ‫משולבת‬ ‫חלופה‬ ‫גיבוש‬‫הבאים‬ ‫העקרונות‬ ‫בין‬ ‫המאזנת‬: 1.( )‫הקצר‬ ‫בטווח‬ ‫רצוי‬ ‫תעסוקה‬ ‫של‬ ‫מספיקה‬ ‫קריטית‬ ‫מסה‬ 2‫מגורים‬ ‫של‬ ‫עירוני‬ ‫רצף‬.( " ")‫שחור‬ ‫חור‬ ‫ומניעת‬ ‫בחלונות‬ ‫אור‬ 3: / /‫בקומות‬ ‫מסחר‬ ‫מקום‬ ‫תחושת‬ ‫שימושים‬ ‫מגוון‬ ‫רחוב‬ ‫חיי‬ , - ,( ) ,‫לעיצוב‬ ‫לאמנות‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫בתנאים‬ ‫המלאכות‬ ‫מקצת‬ ‫קרקע‬ .‫אחרות‬ ‫ולהשתלמויות‬ 4.‫המתחם‬ ‫בלב‬ ‫השינוי‬ ‫ליצירת‬ ‫כמנוף‬ ‫התעסוקה‬ ‫ליבת‬ ‫גיבוש‬ 5.‫הביניים‬ ‫באזורי‬ ‫מעורבים‬ ‫מבניינים‬ ‫הימנעות‬ 6‫במגורים‬ ‫השימושים‬ ‫עירוב‬ ‫של‬ ‫והסדרה‬ ‫בקרה‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שימת‬ .‫המעורבים‬ ‫המשולבת‬ ‫החלופה‬ •‫התכנית‬ ‫ביעדי‬ ‫עמידה‬:‫המגורים‬ ‫חלופת‬‫להגשמת‬ ‫ביותר‬ ‫המתאימה‬ ‫נמצאה‬ . .‫זה‬ ‫בקריטריון‬ ‫שניה‬ ‫ותעסוקה‬ ‫מגורים‬ ‫משולבת‬ ‫החלופה‬ ‫התכנון‬ ‫מטרות‬ •‫ייתכנות‬:‫התעסוקה‬ ‫חלופת‬‫לייתכנות‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫הסיכוי‬ ‫כבעלת‬ ‫התבררה‬ .( )‫התכנון‬ ‫יעדי‬ ‫בהגשמת‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוך‬ ‫אך‬ ‫חלופות‬ ‫הערכת‬ ‫של‬ ‫מוסדר‬ ‫הליך‬ ‫בסיום‬‫תוצאות‬ ‫גובשו‬ :‫ההערכה‬ ‫ומסקנות‬
 20. 20. ‫שימושים‬ ‫פריסת‬)‫אלפי‬ ( ”‫ר‬ ‫מ‬ 115 170 200 "‫כ‬ ‫סה‬ 760 -0 140 ( )‫מגורים‬-170 0 ( )‫תעסוקה‬ *“‫תעסוקה‬ ‫או‬ ‫מגורים‬ ‫המסומנים‬ ‫למבננים‬ ‫שיקבע‬ ‫ביעוד‬ ‫מותנה‬” ‫וכולל‬-60 70”‫תעסוקה‬ ‫ובייעודי‬ ‫מסחרית‬ ‫בחזית‬ ‫מסחר‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫אלף‬ *, -1 445 ,1 485 ‫הנבחרת‬ ‫החלופה‬
 21. 21. ‫מגורים‬ ‫ניתוח‬ ‫ותעסוקה‬
 22. 22. :‫התעסוקה‬ ‫ליבת‬ ‫דימוי‬ •‫רקמה‬ ‫אינטנסיבית‬ ,‫תעסוקה‬ ‫של‬ ‫גם‬ ‫כוללת‬ ‫מסחר‬ ‫בקומות‬ .‫הקרקע‬
 23. 23. :‫עירוניים‬ ‫מגורים‬ ‫דימוי‬ •‫מוטת‬ ‫רקמה‬ ‫בהשפעת‬ ‫מגורים‬ , :‫חיה‬ ‫פלורנטין‬ . ,‫פעילה‬ ‫תוססת‬ •,‫רציף‬ ‫עירוני‬ ‫בלוק‬ 4-5'‫קומת‬ ‫מעל‬ ‫ק‬ ,‫בקו‬ ‫בניה‬ ‫קרקע‬ 0. •‫מבנים‬ ‫שיפוץ‬ ‫והקמת‬ ‫קיימים‬ .‫חדשים‬
 24. 24. ( ) :‫יפו‬ ‫דגם‬ ‫מרקמיים‬ ‫מגורים‬ ‫דימוי‬ •‫אופיינית‬ ‫רקמה‬ :‫יפו‬ ‫לצפון‬ ‫גדולים‬ ‫בלוקים‬ ‫חצרות‬ ‫עם‬ ,‫מגורים‬6-7 ,‫חומרים‬ ‫קומות‬ " "‫כגון‬ ‫יפואים‬ . ,‫צבעוני‬ ‫טיח‬ ‫אבן‬
 25. 25. :‫מגורים‬ ‫עוגן‬ ‫דימוי‬ •‫של‬ ‫גדול‬ ‫מתחם‬ ‫מגורים‬ ,‫איכותיים‬ ‫שירותים‬ ‫בשילוב‬ ‫קהילתיים‬ ‫ושטחים‬ ‫מקומיים‬ .‫פתוחים‬ •‫אך‬ ‫נפרדת‬ ‫שכונה‬ ‫מקושרת‬ .‫לסביבתה‬
 26. 26. ‫יעוד‬ ‫סוג‬ ‫תעסוקה‬ ”‫כ‬ ‫סה‬ ‫מגורים‬ ‫סה‬”‫כ‬ ‫מסחר‬ ”‫כ‬ ‫סה‬ -* ‫מ‬*‫עד‬ ,830 00 0 ,660 000 ,5 700,7 50 0 ,70 000,60 000 , ,1 485 000, ,1 445 000 ,485 000,625 00 0 ‫מלאכה‬,100 000,100 00 0 ‫יחידות‬ ”‫ר‬ ‫מ‬ ”‫ר‬ ‫מ‬ ”‫ד‬ ‫יח‬ ”‫ר‬ ‫מ‬ *“‫תעסוקה‬ ‫או‬ ‫מגורים‬ ‫המסומנים‬ ‫למבננים‬ ‫שיקבע‬ ‫ביעוד‬ ‫מותנה‬” ”‫ר‬ ‫מ‬ :‫מימוש‬ ‫**טווח‬15-20‫שנה‬
 27. 27. ‫היישום‬ 1.‫ארגון‬ 2.‫תכנון‬ 3.‫תשתית‬ ‫חברתית‬ ‫כלכלי‬ ‫תמרוץ‬ ‫שיווק‬ ‫אכיפה‬ 4: .‫משלימה‬ ‫פעילות‬ 5.‫ובקרה‬ ‫מעקב‬
 28. 28. 1.‫ארגון‬ ‫הקמת‬ ‫מבואות‬ ‫מנהלת‬‫יפו‬ .‫המישלמה‬ ‫במסגרת‬ ‫פיתוח‬ ‫קהילתית‬ ‫תשתית‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫השיתוף‬ ‫ומנגנוני‬ ‫ניהול‬ ‫ה‬‫המשלימה‬ ‫פעילות‬: , ,‫ושיווק‬ ‫אכיפה‬ ‫כלכלית‬ ‫חברתית‬ ‫ייזום‬ ‫תכנון‬ ‫הסביבתית‬ ‫התשתית‬ ‫ופיתוח‬
 29. 29. 1-” “ .‫רכות‬ ‫רמת‬ ‫מתחמים‬ ‫מכילים‬ ‫או‬ ,‫בבינוי‬ ‫דלילים‬ ‫ירוד‬ ‫במצב‬ ‫מבנים‬. 2.‫יוזמות‬ ‫של‬ ‫קיום‬ ‫תכנון‬. 3.‫על‬ ‫צפויה‬ ‫השפעה‬ ‫כלל‬ ‫יפו‬ ‫מבואות‬. ‫קריטריונים‬ 2.‫תכנון‬ ‫פעולות‬ ‫מיקוד‬ ‫מתחמי‬
 30. 30. ‫תכנון‬ ‫לייזום‬ ‫המלצה‬: ” .‫מורחב‬ ‫צ‬ ‫מע‬ ‫מתחם‬ ‫א‬ - .‫כרוניגן‬ ‫שלבים‬ ‫רצועת‬ ‫ב‬ .‫בלומפילד‬ ‫ג‬ - .‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫הרצל‬ ‫ד‬ ‫דרום‬ - .‫ציון‬ ‫הר‬ ‫שלמה‬ ‫ה‬ ‫מתחמים‬ ‫פירוט‬ 2.‫תכנון‬ ‫פעולות‬ ‫מיקוד‬ ‫מתחמי‬ ‫תכנון‬ ‫לעדכון‬ ‫המלצה‬ - .‫מאושר‬ ‫מעון‬ ‫מתחם‬ ‫ו‬ - .‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫שלמה‬ ‫מזלג‬ ‫ז‬ - .‫שלמה‬ ‫הרצל‬ ‫ח‬ - .‫אברבנל‬ ‫שלבים‬ ‫משולש‬ ‫ט‬ ‫מאושר‬ .‫מבכרך‬ ‫רבי‬ ‫שלבים‬ ‫משולש‬ ‫י‬
 31. 31. 3.‫מוקדים‬ /‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫שלמה‬ /‫שלבים‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ /‫שלבים‬ ‫שלמה‬ /‫הרצל‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ /‫העליה‬ ‫שלמה‬ /‫העליה‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ - /‫ציון‬ ‫הר‬ ‫שלמה‬ 3.‫תשתיות‬ ‫המרחב‬ ‫שיקום‬ ‫הציבורי‬ ‫ם‬‫י‬‫ב‬‫ל‬‫ש‬ - ‫ן‬‫ו‬‫י‬‫צ‬ ‫ר‬‫ה‬ ‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬ ‫ת‬‫י‬‫ר‬‫א‬‫ש‬ ‫ה‬‫י‬‫ח‬‫ת‬‫ה‬ ‫פי‬‫ע‬‫ל‬‫ו‬‫ב‬‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬‫מ‬‫ל‬‫ש‬ -‫ר‬‫ט‬‫ע‬‫בן‬ ‫י‬‫ב‬‫ר‬‫ה‬ ‫ך‬‫ר‬‫כ‬‫ב‬‫מ‬ ‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ו‬‫ל‬‫ג‬ ‫ץ‬‫ו‬‫ב‬‫י‬‫ק‬ ‫צל‬‫הר‬ ‫ה‬‫י‬‫ל‬‫ע‬‫ה‬ ‫ל‬‫נ‬‫ב‬‫ר‬‫ב‬‫א‬ ‫המחוג‬ ‫ה‬ -‫ר‬‫ב‬ ‫י‬‫א‬‫ח‬‫ו‬‫י‬ ”‫ך‬ ‫ש‬‫ה‬ ‫ל‬‫א‬‫נ‬‫נ‬‫ח‬ ‫ן‬‫ו‬‫י‬‫צ‬‫ע‬ ‫ר‬‫ב‬‫ג‬ ‫ך‬‫ר‬‫ד‬ ‫ו‬‫פ‬‫י‬ -‫י‬‫ב‬‫צ‬ ‫ן‬‫ב‬ ‫ך‬‫ר‬‫ד‬ ’‫ד‬‫ש‬ ‫ם‬‫י‬‫ל‬‫ש‬‫ו‬‫ר‬‫י‬ 1.‫צירים‬ ‫שלבים‬ ‫דרך‬ ’‫שלמה‬ ‫רח‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ - ’‫ציון‬ ‫הר‬ ‫שד‬ ‫אבועלפיה‬ -‫עטר‬ ‫בן‬ ‫יוחאי‬ ‫בר‬ /‫גבר‬ ‫עציון‬ ‫מבכרך‬ ‫הרבי‬ ‫התחיה‬ ‫ישראל‬ ‫שארית‬ 2.‫מרחבים‬ ‫כרונינגן‬ ‫גן‬ ‫האמנים‬ ‫סדנאות‬ ‫גן‬ ‫נבוט‬ ‫אבו‬ ‫סביל‬ ‫גן‬ ‫מנדל‬ ‫גן‬ ”‫לטבע‬ ‫ס‬ ‫וביה‬ ‫הבוטאני‬ ‫הגן‬ ‫ם‬‫י‬‫ב‬‫ל‬‫ש‬ - ‫ן‬‫ו‬‫י‬‫צ‬ ‫ר‬‫ה‬ ‫ל‬‫א‬‫ר‬‫ש‬‫י‬ ‫ת‬‫י‬‫ר‬‫א‬‫ש‬ ‫ה‬‫י‬‫ח‬‫ת‬‫ה‬ ‫פי‬‫ע‬‫ל‬‫בו‬‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬‫מ‬‫ל‬‫ש‬ -‫ר‬‫ט‬‫ע‬‫בן‬ ‫י‬‫ב‬‫ר‬‫ה‬ ‫ך‬‫ר‬‫כ‬‫ב‬‫מ‬ ‫ת‬‫ו‬‫י‬‫ו‬‫ל‬‫ג‬ ‫ץ‬‫ו‬‫ב‬‫י‬‫ק‬ ‫צל‬‫הר‬ ‫ה‬‫י‬‫ל‬‫ע‬‫ה‬ ‫ל‬‫נ‬‫ב‬‫ר‬‫ב‬‫א‬ ‫המחוג‬ ‫ה‬ -‫ר‬‫ב‬ ‫י‬‫א‬‫ח‬‫ו‬‫י‬ ”‫ך‬ ‫ש‬‫ה‬ ‫ל‬‫א‬‫נ‬‫נ‬‫ח‬ ‫ן‬‫ו‬‫י‬‫צ‬‫ע‬ ‫ר‬‫ב‬‫ג‬ ‫ך‬‫ר‬‫ד‬ ‫ו‬‫פ‬‫י‬ -‫י‬‫ב‬‫צ‬ ‫ן‬‫ב‬ ‫ך‬‫ר‬‫ד‬ ’‫ד‬‫ש‬ ‫ם‬‫י‬‫ל‬‫ש‬‫ו‬‫ר‬‫י‬
 32. 32. -‫פוטנציאל‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬
 33. 33. -‫פיתוח‬ ‫כיווני‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬
 34. 34. 4‫משלימה‬ ‫פעילות‬ . :‫חברתית‬ ”‫י‬ ‫ע‬ ‫עסקים‬ ‫ובעלי‬ ‫תושבים‬ ‫של‬ ‫עירונית‬ ‫השתלבות‬: 1. .‫וצרכים‬ ‫קבוצות‬ ‫זיהוי‬ 2. .‫מתחם‬ ‫או‬ ‫רחוב‬ ‫ועדי‬ ‫של‬ ‫הקמתם‬ ‫עידוד‬ 3, , .‫יפו‬ ‫צפון‬ ‫פלורנטין‬ ‫בפעילות‬ ‫שילוב‬ ‫בחינת‬ . /‫בהתאמה‬ ‫שלום‬ ‫קריית‬ ‫יפו‬ 4.‫מבואות‬ ‫לתושבי‬ ‫קהילתית‬ ‫פעילות‬ ‫פיתוח‬ :‫יפו‬ :‫לבחינה‬”‫לטבע‬ ‫ס‬ ‫בבי‬”‫רוגוזין‬ ‫ס‬ ‫בבי‬ ‫האומנים‬ ‫בסדנאות‬‫התזמורת‬ ‫בבית‬ ‫מנדל‬ ‫במרכז‬ 5.‫האוניברסיטאית‬ ‫למכללה‬ ‫עתידית‬ ‫חבירה‬ .‫אייזנברג‬ ‫במתחם‬ 6.‫המישלמה‬ ‫של‬ ‫והמנגנון‬ ‫המתקנים‬ ‫של‬ ‫ניצול‬
 35. 35. :‫כלכלי‬ ‫תמרוץ‬ 1” .‫רמת‬ ‫י‬ ‫עפ‬ ‫לעסקים‬ ‫דיפרנציאלית‬ ‫ארנונה‬ .‫המטרד‬ 2. .‫למגורים‬ ‫ארנונה‬ ‫הורדת‬ ‫אפשרות‬ ‫בחינת‬ 3. ” .‫ואחרים‬ ‫י‬ ‫ממ‬ ‫באמצעות‬ ‫פינויים‬ ‫קידום‬ 4, : .‫דואר‬ ‫עסקים‬ ‫לקליטת‬ ‫תשתית‬ ‫הקמת‬ ‫עידוד‬ .’‫וכו‬ ‫בנקים‬ 5‫ופרטי‬ ‫ציבורי‬ ‫סקטור‬ ‫פעולה‬ ‫ושיתופי‬ ‫פרוייקטים‬ ‫קידום‬ . 4‫המשך‬ - ‫משלימה‬ ‫פעילות‬ . ‫שיווק‬‫קמפיין‬:‫יפו‬ ‫מבואות‬ ‫של‬ 1. .‫ברורה‬ ‫תדמית‬ ‫בניית‬ 2. .‫היעד‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫המגורים‬ ‫שיווק‬ 3. .‫פוטנציאלים‬ ‫יזמים‬ ‫בפני‬ ‫התכנית‬ ‫הצגת‬ 4. .‫והכללית‬ ‫העסקית‬ ‫בעיתונות‬ ‫פרסום‬ :‫אכיפה‬ 1..‫עסקים‬ ‫סקר‬ ‫ביצוע‬ 2. .‫העסק‬ ‫לרשיונות‬ ‫תנאים‬ ‫הוספת‬ 3. ” .‫העירוני‬ ‫הפיקוח‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫אכיפתם‬
 36. 36. 5‫ובקרה‬ ‫מעקב‬ . ‫המתחם‬‫ש‬ ‫איתור‬ 1– .‫הפרוגרמה‬ ‫יעדי‬ ‫השגת‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫תנועת‬. 2– .‫ממלאכה‬ ‫מעבר‬ ‫העסקים‬ ‫במצב‬ ‫שינוי‬ ‫לתעסוקה‬ 3.‫ארנונה‬ ‫בגביית‬ ‫שינויים‬ 4.‫סקרים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫המתחם‬ ‫בדימוי‬ ‫שינויים‬ 5.‫פרוייקטים‬ ‫סטטוס‬ 6.‫הנכסים‬ ‫בערך‬ ‫שינויים‬. ‫היישום‬‫כלי‬ ‫הערכת‬. 1.‫קיימת‬ ‫הזדמנות‬ ‫ניצול‬ ‫או‬ ‫לחסם‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ 2.‫התכנית‬ ‫יעדי‬ ‫להשגת‬ ‫תרומה‬ 1.‫פעולה‬ ‫קידום‬ / ‫עצירה‬ 2.‫קצב‬ ‫שינוי‬ 3.‫היישום‬ ‫כלי‬ ‫שיפור‬ ‫מסקנות‬‫הסקת‬
 37. 37. ‫הפיתוח‬ ‫שלבי‬ ’‫א‬ ‫שלב‬ -‫מלאכה‬ ‫דוחקת‬ ‫תעסוקה‬ ’‫ג‬ ‫שלב‬ ’ -‫ו‬ ‫א‬ ‫של‬ ‫המגמות‬ ‫חיזוק‬ ’‫ב‬ ‫שלב‬ -‫המגורים‬ ‫פיתוח‬
 38. 38. ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ ‫הכנת‬‫מדיניות‬ ‫מסמך‬‫ל‬‫ועדה‬ ‫המקומית‬ ‫מהלכים‬ ‫הנחיית‬ ‫לצורך‬ ‫המדיניות‬ ‫סיכום‬ ‫סטאטוטורים‬, )‫זכויות‬ ‫היקפי‬ ‫השימושים‬ ‫פריסת‬ , , ,‫עקרונות‬ ‫עירוני‬ ‫עיצוב‬ ‫כללי‬ ‫ציבור‬ ‫שרותי‬ ‫אזור‬ ‫לפי‬ ,(‫הבינוי‬‫ופרוייקטים‬ ‫עוגנים‬ ‫ורשימת‬. ‫הקמת‬‫יפו‬ ‫מבואות‬ ‫מנהלת‬ .‫ליפו‬ ‫המישלמה‬ ‫במסגרת‬ ‫הפעולות‬ ‫הכנסת‬‫העבודה‬ ‫לתכניות‬ -‫עירוניות/ממשלתיות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ .( ” , )‫איילון‬ ‫נתיבי‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫שלבים‬ ‫דרך‬ ‫למשל‬ -‫עירייה‬ ‫גופי‬ ‫של‬ ” , )‫מנהל‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫המיקוד‬ ‫במתחמי‬ ‫תכנון‬ ‫ייזום‬ ‫למשל‬

×