Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
?‫הגיוני‬ ‫תנועה‬ ‫פתרון‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ‫האם‬
,‫המפה‬ ‫על‬
‫את‬ ‫לחבר‬ ‫שהצלחתם‬ ‫נראה‬
‫כביש‬ ‫עם‬ ‫גבירול‬ ‫אבן‬20!
‫כאן‬ ‫...
‫ברשותכם‬
.‫נתמקד‬
‫ו‬‫פ‬‫י‬ ‫ך‬‫ר‬‫ד‬
‫ס‬‫נ‬‫י‬‫פ‬
‫ה‬‫ל‬‫י‬‫ס‬‫מ‬‫ה‬ ‫י‬‫א‬‫ו‬‫ו‬‫ת‬
‫ח‬‫ק‬‫ו‬‫ר‬
‫ש‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬
‫שלוש‬ ‫גשר‬
‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ב‬‫נ‬...
15‫עד‬ ‫מטר‬18!‫רוחב‬ ‫מטר‬
‫זה‬ ‫צר‬ ‫בשדה‬ ‫האם‬
??‫מטרופולינית‬ ‫עורקית‬ ‫דרך‬ ‫תעבירו‬
‫הגדר‬ ‫עד‬ ‫בחדריהם‬ ‫הגובלים‬...
‫בשנת‬ ‫נפטר‬ ‫רוקח‬ ‫שמעון‬1922‫ציבורי‬ ‫למוסד‬ ‫ביתו‬ ‫את‬ ‫תרמו‬ ‫בניו‬ ,
‫שבמרוצת‬ ‫אלא‬ . ‫אביהם‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫וינציח‬ ...
,‫רוקח‬ ‫בית‬ ‫שיקום‬ ‫מאז‬
‫לפני‬22‫שנים‬
‫פניה‬ ‫צדק‬ ‫נווה‬ ‫שינתה‬
.‫לאומית‬ ‫לפנינה‬ ‫והפכה‬
‫דלל‬ ‫סוזאן‬
‫עגנון‬ ‫ב...
.‫בתיק‬ ‫עיינו‬ ,‫אנא‬
‫שחילקנו‬ ‫בתיקים‬
‫רב‬ ‫חומר‬ ‫תמצאו‬
‫ההסטורי‬ ‫הרקע‬ ‫על‬
‫צדק‬ ‫נווה‬ ‫שכונת‬ ‫של‬
‫השכונה‬ ‫תושבי‬
‫שנים‬ ‫כשבע‬ ‫ניסו‬
‫השמועות‬ ‫את‬ ‫לבסס‬
‫העריה‬ ‫כוונות‬ ‫על‬
‫המסילה‬ ‫בציר‬ ‫כביש‬ ‫לתכנן‬
.‫לשווא‬ ...
1‫שגוי‬ ‫תנועתי‬ ‫פתרון‬ .
‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬
‫ברוחב‬ ‫תוואי‬15‫מטר‬
– ‫וראשונה‬ ‫בראש‬ ‫...
2‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫מפגעי‬ .
‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬
‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫מחקרים‬1100,‫בשנה‬ ‫דן‬ ‫בגו...
3‫נזקים‬ ‫ולמידת‬ ‫בדיקה‬ ‫ביצוע‬ ‫אי‬ .
‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬
!‫כלום‬
‫הפנים‬ ‫ומשרד‬ ‫הערי...
4‫הרכבת‬ ‫על‬ ‫להשען‬ ‫יכול‬ ‫המע"ר‬ ‫פיתוח‬ .
‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬
‫אישור‬ ‫הוא‬ ‫לכביש‬ ‫...
5‫ציר‬ ‫שבאותו‬ ‫הקלה‬ ‫הרכבת‬ ‫לפרויקט‬ ‫גבוה‬ ‫סיכון‬ .
‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬
‫של‬ ‫בתוואי...
6‫מיותרות‬ ‫עלויות‬ .
‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬
‫דולרים‬ ‫מיליוני‬ ‫עשרות‬ ‫כמה‬
‫פרויקט‬ ‫על‬ ‫...
7‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫ההיסטורי‬ ‫בלב‬ ‫פגיעה‬ .
‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬
‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ‫דרך‬ ‫...
8‫המתאוששת‬ ‫השכונה‬ ‫במרקם‬ ‫פגיעה‬ .
‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬
‫של‬ ‫ממצב‬ ‫צדק‬ ‫נווה‬ ‫התאוש...
9‫התושבים‬ ‫לרכוש‬ ‫עצום‬ ‫נזק‬ .
‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬
‫פיצויים‬
‫תביעות‬
‫זמן‬
‫כסף‬
‫אובד...
10‫מחטף‬ ‫שיטות‬ ‫ואימוץ‬ ‫התושבים‬ ‫שיתוף‬ ‫אי‬ .
‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬
‫והתושבים‬ ‫התושבים...
11‫התושבים‬ ‫של‬ ‫נרחבת‬ ‫התנגדות‬ .
‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬
‫במסילה‬ ‫לכביש‬ ‫ההתנגדות‬
‫צדק‬...
12‫והגיוניות‬ ‫קיימות‬ ‫חלופות‬ .
‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬
‫צפונה‬ ‫שלבים‬ ‫לחיבור‬ ‫חלופות‬ ‫י...
‫מספר‬ ‫להתנגדות‬ ‫בתגובה‬65.1‫לתמ"מ‬5
:‫המחוזית‬ ‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ‫מגיבה‬
‫מציעה‬ ‫אינה‬ ‫התוכנית‬ ‫המדובר‬ ‫באזור‬ – ‫ההת...
‫חדשות‬ ‫דרכים‬ ‫מציעה‬ ‫אינה‬ ‫התוכנית‬ ‫המדובר‬ ‫באזור‬
.‫הקיימת‬ ‫ברשת‬ ‫הדרכים‬ ‫סיווג‬ ‫את‬ ‫מגדירה‬ ‫אלא‬
???‫קיימת‬...
‫כי‬ ‫ששמענו‬ ‫לטענה‬ ‫בתגובה‬
‫את‬ ‫מחייב‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬
‫במקום‬ ‫ציר‬ ‫לתכנן‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עריית‬
:‫ירושלים‬ ‫בשדרות‬...
:‫במסילה‬ ‫לאחרונה‬ ‫שצולמו‬ ‫תמונות‬
‫מטבח‬
‫במסילה‬
‫בחלוני‬ ‫המסילה‬ ‫קולות‬
.‫זוז‬ – ‫גשר‬
.‫תפריע‬ ‫אל‬
?‫המפעיל‬ ‫יגור‬ ‫וכאן‬ ‫נפתח‬ ‫גשר‬ ‫כאן‬ ‫נעשה‬ ‫אולי‬
.‫ירד‬ ‫והגשר‬ ‫תעצור‬ ‫התנועה‬ ,‫פעמון‬ ‫על‬ ‫ילחץ‬ – ‫לעבור‬ ‫י...
.‫בונים‬ ‫שאתם‬ ‫חבל‬
‫מטרופוליני‬ ‫עורק‬ ‫על‬ ‫תגורו‬ ‫אתם‬
‫אוטוסטראדה‬ ‫על‬ ‫אולי‬ ‫או‬
.‫בקרוב‬
.‫השבחה‬ ‫מס‬ ‫יהיה‬ ‫...
‫לשווא‬ ‫שיפוץ‬
,‫הכביש‬ ‫פתיחת‬ ‫אחרי‬ ‫שנה‬
‫הזה‬ ‫המדהים‬ ‫המבנה‬
‫שחור‬ ‫יהיה‬
.‫ועזוב‬
.‫ומושקע‬ ‫כאן‬ ‫יפה‬ ‫בינתיים‬
,‫לכבודכם‬ ‫יאייר‬ ‫טרטקובר‬
‫ציור‬ ‫לכם‬ ‫יצייר‬ ‫ליפשיץ‬ ‫אורי‬
‫שיר‬ ‫לכם‬ ‫יכתוב‬ ‫חנוך‬ ‫ושלום‬
מצגת כביש המסילה
מצגת כביש המסילה
מצגת כביש המסילה
מצגת כביש המסילה
מצגת כביש המסילה
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מצגת כביש המסילה

236 views

Published on

מצגת כביש המסילה

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מצגת כביש המסילה

 1. 1. ?‫הגיוני‬ ‫תנועה‬ ‫פתרון‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ,‫המפה‬ ‫על‬ ‫את‬ ‫לחבר‬ ‫שהצלחתם‬ ‫נראה‬ ‫כביש‬ ‫עם‬ ‫גבירול‬ ‫אבן‬20! ‫כאן‬ ‫מצאתם‬ ‫האם‬ ‫של‬ ‫התנועה‬ ‫בעיות‬ ‫פתרון‬ ‫את‬ ???‫אביב‬ ‫תל‬ ‫העיר‬ ?‫החיבור‬ ‫יתכן‬ ‫אכן‬ ‫האם‬ ?‫ולמה‬ ‫אותו‬ ‫ביקש‬ ‫מי‬ ?‫התוצאות‬ ‫מה‬ ?‫הנפגעים‬ ‫מי‬ ?‫הזוכים‬ ‫מי‬
 2. 2. ‫ברשותכם‬ .‫נתמקד‬
 3. 3. ‫ו‬‫פ‬‫י‬ ‫ך‬‫ר‬‫ד‬ ‫ס‬‫נ‬‫י‬‫פ‬ ‫ה‬‫ל‬‫י‬‫ס‬‫מ‬‫ה‬ ‫י‬‫א‬‫ו‬‫ו‬‫ת‬ ‫ח‬‫ק‬‫ו‬‫ר‬ ‫ש‬‫ו‬‫ל‬‫ש‬ ‫שלוש‬ ‫גשר‬ ‫ם‬‫ו‬‫ל‬‫ב‬‫נ‬‫ל‬‫י‬‫ל‬ ‫י‬‫ו‬‫ל‬‫ה‬ ‫ה‬‫ד‬‫ו‬‫ה‬‫י‬ ‫ל‬‫צ‬‫ר‬‫ה‬ ‫ג‬‫ל‬‫ז‬‫מ‬‫א‬
 4. 4. 15‫עד‬ ‫מטר‬18!‫רוחב‬ ‫מטר‬ ‫זה‬ ‫צר‬ ‫בשדה‬ ‫האם‬ ??‫מטרופולינית‬ ‫עורקית‬ ‫דרך‬ ‫תעבירו‬ ‫הגדר‬ ‫עד‬ ‫בחדריהם‬ ‫הגובלים‬ ‫תושבים‬ ‫של‬ ‫לאפם‬ ‫מתחת‬ ?‫התוואי‬ ‫צידי‬ ‫משני‬ ?‫הקלה‬ ‫הרכבת‬ ‫עם‬ ‫ומה‬ ?‫הרכבת‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫פעם‬ ‫יצטרכו‬ ‫ואולי‬ .‫כאן‬ ‫פרקטי‬ ‫איננו‬ ‫הכביש‬ !!‫לרכבת‬ ‫רק‬ ‫לשמרו‬ ‫יש‬ – ‫מקום‬ ‫עודף‬ ‫מעט‬ ‫נשאר‬ ‫אם‬
 5. 5. ‫בשנת‬ ‫נפטר‬ ‫רוקח‬ ‫שמעון‬1922‫ציבורי‬ ‫למוסד‬ ‫ביתו‬ ‫את‬ ‫תרמו‬ ‫בניו‬ , ‫שבמרוצת‬ ‫אלא‬ . ‫אביהם‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫וינציח‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫שישמש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫מג'רו-מינץ‬ ‫לאה‬ ‫האמנית‬ .‫לקרוס‬ ‫ועמד‬ ,‫וננטש‬ ‫הבית‬ ‫נזנח‬ ‫השנים‬ ‫שיקום‬ . ‫הבית‬ ‫את‬ ‫לשקם‬ ‫עצמה‬ ‫על‬ ‫קיבלה‬ ,‫רוקח‬ ‫שמעון‬ ‫של‬ ‫נכדתו‬ ‫לו‬ ‫דומה‬ ‫נמצא‬ ‫שלא‬ ‫מעשה‬ - ‫ציבורית‬ ‫תמיכה‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫בוצע‬ ‫רוקח‬ ‫בית‬ . ‫בארץ‬ ‫אתרים‬ ‫בשיקום‬ ‫בתחרות‬ ‫פורד‬ ‫קרן‬ ‫מטעם‬ ‫הראשון‬ ‫בפרס‬ ‫לאה‬ ‫זכתה‬ ‫רוקח‬ ‫בית‬ ‫שיקום‬ ‫על‬ ‫לאה‬ . ‫בישראל‬ ‫אתרים‬ ‫לשימור‬ ‫המועצה‬ ‫בפרס‬ ‫זכתה‬ ‫וכן‬ ,‫בישראל‬ ‫ארצית‬ ‫בין‬ ‫שיח‬ ‫דו‬ ‫וליצור‬ ,‫המקוריים‬ ‫ומראהו‬ ‫אופיו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מאמץ‬ ‫עשתה‬ ‫אמנות‬ ‫מעשה‬ ‫לבין‬ - ‫אליו‬ ‫הצמוד‬ ‫והגן‬ ‫המבנה‬ ‫של‬ ‫היפהפיים‬ ‫החללים‬ ‫מופלאה‬ ‫הרמוניה‬ ‫ויצרים‬ ‫בבית‬ ‫המתארחים‬ ‫ותרבות‬ ?‫הסטורית‬ ‫לפנינה‬ ‫העזובה‬ ‫הפכה‬ ‫ואיך‬ ‫צדק‬ ‫נווה‬ ‫שיקום‬ ‫התחיל‬ ‫איך‬ :‫צדק‬ ‫בנווה‬ ‫הראשון‬ ‫השיקום‬ ‫על‬ ‫פורד‬ ‫קרן‬ ‫ופרס‬ ‫לאומית‬ ‫בין‬ ‫הכרה‬ ???‫החורבן‬ ‫שישיב‬ ‫בתכנון‬ ,‫המועצה‬ ‫הולכת‬ ‫פרס‬ ‫איזה‬ ‫על‬
 6. 6. ,‫רוקח‬ ‫בית‬ ‫שיקום‬ ‫מאז‬ ‫לפני‬22‫שנים‬ ‫פניה‬ ‫צדק‬ ‫נווה‬ ‫שינתה‬ .‫לאומית‬ ‫לפנינה‬ ‫והפכה‬ ‫דלל‬ ‫סוזאן‬ ‫עגנון‬ ‫בית‬ ‫גוטמן‬ ‫בית‬ ‫שלוש‬ ‫בית‬ ‫טיילים‬ ‫קבוצות‬ ‫מבקרים‬ ‫תיירים‬ ‫חתונה‬ ‫צילומי‬ ‫צילום‬ ‫תלמידי‬ ‫אתרים‬ ‫שימור‬ ‫חיים‬ ‫ואנשים‬
 7. 7. .‫בתיק‬ ‫עיינו‬ ,‫אנא‬ ‫שחילקנו‬ ‫בתיקים‬ ‫רב‬ ‫חומר‬ ‫תמצאו‬ ‫ההסטורי‬ ‫הרקע‬ ‫על‬ ‫צדק‬ ‫נווה‬ ‫שכונת‬ ‫של‬
 8. 8. ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫שנים‬ ‫כשבע‬ ‫ניסו‬ ‫השמועות‬ ‫את‬ ‫לבסס‬ ‫העריה‬ ‫כוונות‬ ‫על‬ ‫המסילה‬ ‫בציר‬ ‫כביש‬ ‫לתכנן‬ .‫לשווא‬ ‫אך‬ ‫פעם‬ ‫מידי‬ ‫פרצו‬ ‫מידע‬ ‫רסיסי‬ .‫העירוני‬ ‫העשן‬ ‫למסך‬ ‫מבעד‬ ‫הכול‬ ‫יעשו‬ ‫צדק‬ ‫נווה‬ ‫תושבי‬ ‫למנוע‬ ‫בכדי‬ ‫אוטוסטראדה‬ ‫העברת‬ ‫ומזיקה‬ ‫מיותרת‬ .‫השכונה‬ ‫על‬ ‫מצוקת‬ ‫את‬ ‫מבינה‬ ‫התקשורת‬ ‫התושבים‬ .‫הממסדי‬ ‫והעוול‬ ‫הקיבעון‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ,‫שקיבלתם‬ ‫המסילה‬ ‫בתיק‬ ,‫תקשורת‬ ‫תיק‬ – ‫נספח‬ .‫לעיונכם‬
 9. 9. 1‫שגוי‬ ‫תנועתי‬ ‫פתרון‬ . ‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬ ‫ברוחב‬ ‫תוואי‬15‫מטר‬ – ‫וראשונה‬ ‫בראש‬ ‫המתוכנן‬ ,‫הקלה‬ ‫לרכבת‬ ‫פתרון‬ ‫לתת‬ ‫יוכל‬ ‫לא‬ ‫אמיתי‬ ‫לחיבור‬ .‫בעיר‬ ‫תנועה‬ ‫עורקי‬ ‫של‬ ‫כביש‬ ‫את‬ ‫לחבר‬ ‫צריך‬ ‫אם‬20 ,‫העיר‬ ‫למרכז‬ !‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫לעבור‬ ‫צריך‬ ‫זה‬
 10. 10. 2‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫מפגעי‬ . ‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫מחקרים‬1100,‫בשנה‬ ‫דן‬ ‫בגוש‬ ‫מתים‬ .‫ברכבים‬ ‫שמקורו‬ ‫האוויר‬ ‫מזיהום‬ ‫לצמצם‬ ‫שיש‬ ‫הבינה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עריית‬ ‫גם‬ ‫יעילה‬ ‫המונים‬ ‫בהסעת‬ ‫שימוש‬ ‫ולעודד‬ .‫מזהמות‬ ‫לא‬ ‫ובאלטרנטיבות‬ .‫זו‬ ‫מגמה‬ ‫על‬ ‫העריה‬ ‫הצהירה‬ ‫העיר‬ ‫בחזון‬ ‫שכונות‬ ‫בתוך‬ ‫חדשים‬ ‫כבישים‬ ‫אבל‬ .‫במסילה‬ ‫כביש‬ – ‫בתכנון‬ ‫עדיין‬ ‫הפקק‬ ‫מעשן‬ ‫תיחנק‬ ‫צדק‬ ‫נווה‬ .‫הצרה‬ ‫במסילה‬ ‫הצפוי‬
 11. 11. 3‫נזקים‬ ‫ולמידת‬ ‫בדיקה‬ ‫ביצוע‬ ‫אי‬ . ‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬ !‫כלום‬ ‫הפנים‬ ‫ומשרד‬ ‫העריה‬ ‫הראש‬ ‫על‬ ‫אקולוגי‬ ‫אסון‬ ‫לנו‬ ‫זורקים‬ .‫מומחים‬ ‫עם‬ ‫לבדוק‬ ‫בלי‬ ‫שחקים‬ ‫וגורדי‬ ‫תחבורתי‬ ‫פיתוח‬ ‫שבעקבות‬ ‫הידעתם‬ ‫ביום‬ ‫משרדים‬ ‫ונותרים‬ ‫לפריפריה‬ ‫בורחת‬ ‫האוכלוסיה‬ ?‫בלילה‬ ‫ופשע‬ .‫ועוד‬ ‫יוהנסבורג‬ ,‫אנג'לס‬ ‫לוס‬ ,‫אטלנטה‬ ‫ערך‬ ‫ראו‬
 12. 12. 4‫הרכבת‬ ‫על‬ ‫להשען‬ ‫יכול‬ ‫המע"ר‬ ‫פיתוח‬ . ‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬ ‫אישור‬ ‫הוא‬ ‫לכביש‬ ‫הרציונל‬ ‫אם‬ ,‫שחקים‬ ‫גורדי‬ ‫של‬ ‫חדשה‬ ‫סידרה‬ ‫להישען‬ ‫וצריכים‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫הקלה‬ ‫הרכבת‬ ‫על‬ .‫המסילה‬ ‫בתוואי‬ ‫שתעבור‬
 13. 13. 5‫ציר‬ ‫שבאותו‬ ‫הקלה‬ ‫הרכבת‬ ‫לפרויקט‬ ‫גבוה‬ ‫סיכון‬ . ‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬ ‫של‬ ‫בתוואי‬15,‫מגורים‬ ‫לבתי‬ ‫צמוד‬ ,‫רוחב‬ ‫מטר‬ :‫כביש‬ ‫וגם‬ ‫רכבת‬ ‫גם‬ – ‫קודם‬ ‫יופעל‬ ‫הכביש‬ ‫ואם‬ ?‫לרכבת‬ ‫נוספים‬ ‫רבים‬ ‫פרטים‬ ‫יהיה‬ ‫וצריך‬ ?‫לו‬ ‫ממתינים‬ ,‫היומנים‬ ‫וכל‬ ‫העיר‬ ‫תושבי‬ ‫שכל‬ ‫לפרויקט‬ ‫רב‬ ‫סיכון‬ ‫אין‬ ‫האם‬ ?‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫כמעט‬ ‫בפרויקט‬ ‫נת"ע‬ ‫את‬ ‫כאן‬ ‫מסבכים‬ ‫לא‬ ‫האם‬ ,‫מסילות‬ ‫לעוד‬ ‫בהרחבתה‬ ‫צורך‬ ‫ויהיה‬ ‫הקלה‬ ‫הרכבת‬ ‫וכשתצליח‬ ?‫לכך‬ ‫פנוי‬ ‫יהיה‬ ‫שהמקום‬ ‫כדאי‬ ‫לא‬
 14. 14. 6‫מיותרות‬ ‫עלויות‬ . ‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬ ‫דולרים‬ ‫מיליוני‬ ‫עשרות‬ ‫כמה‬ ‫פרויקט‬ ‫על‬ ‫לשפוך‬ ‫צריך‬ ???‫ומיותר‬ ‫מסובך‬ ,‫מורכב‬
 15. 15. 7‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫ההיסטורי‬ ‫בלב‬ ‫פגיעה‬ . ‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬ ‫מגורים‬ ‫שכונות‬ ‫דרך‬ ‫לחבר‬ ‫הנסיון‬ ,‫הדרום‬ ‫עם‬ ‫הצפון‬ ‫את‬ ,‫שבדרך‬ ‫והאזורים‬ ‫השכונות‬ ‫לכל‬ ‫יזיק‬ ,‫האויר‬ ‫לזיהום‬ ‫תוספת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫הרכבים‬ ‫לגודש‬ .‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫למצוקת‬ !‫צדק‬ ‫נווה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫שינקין‬ ‫ועד‬ ‫מפלורנטין‬
 16. 16. 8‫המתאוששת‬ ‫השכונה‬ ‫במרקם‬ ‫פגיעה‬ . ‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬ ‫של‬ ‫ממצב‬ ‫צדק‬ ‫נווה‬ ‫התאוששה‬ ,‫סוף‬ ‫סוף‬ ‫והזנחה‬ ‫עזובה‬ ‫והומלסים‬ ‫נרקומנים‬ .‫וזונות‬ ‫סרסורים‬ ‫רחובות‬ ‫למספר‬ ‫בצמוד‬ ‫מטרופוליני‬ ‫עורק‬ ‫זרים‬ ‫פועלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ואיכלוסם‬ ‫מתושביהם‬ ‫לנטישתם‬ ‫יגרום‬ ....‫קלפים‬ ‫מגדל‬ ‫כמו‬ ‫וכך‬
 17. 17. 9‫התושבים‬ ‫לרכוש‬ ‫עצום‬ ‫נזק‬ . ‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬ ‫פיצויים‬ ‫תביעות‬ ‫זמן‬ ‫כסף‬ ‫אובדן‬ ‫הפסד‬ ‫נפילה‬ ‫ייאוש‬
 18. 18. 10‫מחטף‬ ‫שיטות‬ ‫ואימוץ‬ ‫התושבים‬ ‫שיתוף‬ ‫אי‬ . ‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬ ‫והתושבים‬ ‫התושבים‬ ‫ועד‬ .‫הערייה‬ ‫כוונות‬ ‫על‬ ‫פרטים‬ ‫לברר‬ ‫הצליחו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ?‫זה‬ ‫שיתוף‬ ‫לכפות‬ ‫צריך‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫אולי‬
 19. 19. 11‫התושבים‬ ‫של‬ ‫נרחבת‬ ‫התנגדות‬ . ‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬ ‫במסילה‬ ‫לכביש‬ ‫ההתנגדות‬ ‫צדק‬ ‫בנווה‬ .‫עצומה‬ ‫תהייה‬ ‫הכל‬ ‫נעשה‬ ‫אנו‬ ‫הכביש‬ ‫יקום‬ ‫שלא‬ ‫כדי‬ .‫האחרון‬ ‫הרגע‬ ‫ואחר‬ ‫עד‬
 20. 20. 12‫והגיוניות‬ ‫קיימות‬ ‫חלופות‬ . ‫במסילה‬ ‫כביש‬ ‫קיום‬ ‫כנגד‬ ‫העיקריים‬ ‫הטיעונים‬ ‫צפונה‬ ‫שלבים‬ ‫לחיבור‬ ‫חלופות‬ ‫יש‬ – ‫הקלה‬ ‫הרכבת‬ ‫בדרך‬ ‫המוזר‬ ‫השימוש‬ ‫ללא‬ :‫המסילה‬ ‫ציר‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עריית‬ ‫עבור‬ ‫דו"ח‬ ‫הפיקה‬ ‫אמאב‬ ‫חברת‬ ‫מתכנני‬ ‫את‬ ‫שכללה‬ ‫היגוי‬ ‫וועדת‬ ‫תחת‬ ‫תמ"מ‬ ‫מאחורי‬ ‫העומדים‬ ‫המרכז‬ ‫מחוז‬5. :‫המסקנה‬ .‫המסילה‬ ‫בציר‬ ‫בכביש‬ ‫בשימוש‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ !!‫עדיפות‬ ‫חלופות‬ ‫מציינים‬ ‫אמאב‬
 21. 21. ‫מספר‬ ‫להתנגדות‬ ‫בתגובה‬65.1‫לתמ"מ‬5 :‫המחוזית‬ ‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ‫מגיבה‬ ‫מציעה‬ ‫אינה‬ ‫התוכנית‬ ‫המדובר‬ ‫באזור‬ – ‫ההתנגדות‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫ברשת‬ ‫הדרכים‬ ‫סיווג‬ ‫את‬ ‫מגדירה‬ ‫אלא‬ ‫חדשות‬ ‫דרכים‬ ‫רק"ל‬ ‫קווי‬ ‫להתוות‬ ‫באפשרות‬ ‫פוגעת‬ ‫אינה‬ ‫התוכנית‬ .‫הקיימת‬ ‫האב‬ ‫תוכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫יבדקו‬ ‫ואלו‬ ,‫בעתיד‬ ‫חלופיים‬ ‫או‬ ‫נוספים‬ ‫לעניין‬ ‫הועדה‬ ‫תשובת‬ ‫ראה‬ ,‫בנוסף‬ .‫נוסעים‬ ‫עתירת‬ ‫למערכת‬ ‫בסעיף‬ ‫שלבים‬ '‫רח‬4.2.4.‫כלליים‬ ‫נושאים‬ – 4.2.4‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫שלבים‬ '‫רח‬ ‫המשך‬ ‫תוואי‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫לטענה‬ .‫המחוז‬ ‫במערב‬ ‫צפון/דרום‬ ‫מציר‬ ‫קטע‬ ‫מהווה‬ ‫שלבים‬ '‫רח‬ – ‫ההתנגדות‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ '‫מס‬ ‫לדרך‬ ‫בדרומו‬ ‫מתחבר‬ ‫הציר‬20.‫רוקח‬ ,‫לשד‬ ‫עד‬ ,‫הרוחב‬ ‫צירי‬ ‫לכל‬ ‫ומתחבר‬ , .‫מטרופוליני‬ ‫כעורק‬ ‫להגדרתו‬ ‫באשר‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫זו‬ ‫בראיה‬
 22. 22. ‫חדשות‬ ‫דרכים‬ ‫מציעה‬ ‫אינה‬ ‫התוכנית‬ ‫המדובר‬ ‫באזור‬ .‫הקיימת‬ ‫ברשת‬ ‫הדרכים‬ ‫סיווג‬ ‫את‬ ‫מגדירה‬ ‫אלא‬ ???‫קיימת‬ ‫דרך‬ ‫רואים‬ ‫אתם‬ ‫בתמונה‬ .‫מספר‬ ‫עם‬ ‫כציר‬ ‫סומן‬ ‫המקום‬ .‫תורקית‬ ‫מסילה‬ ‫כאן‬ ‫היתה‬ ‫המדינה‬ ‫קום‬ ‫לפני‬ ?‫שהוא‬ ‫כל‬ ‫כביש‬ ‫או‬ ‫מטרופוליני‬ ‫עורק‬ ‫כאן‬ ‫להעביר‬ ‫זכות‬ ‫לכם‬ ‫מקנה‬ ‫זה‬ ‫האם‬ .‫למסילה‬ ‫מתאים‬ ‫רוחבו‬ .‫בלבד‬ ‫מסילתי‬ ‫ושימושו‬ ‫ישראל‬ ‫רכבת‬ ‫בבעלות‬ ‫הציר‬ !‫החיים‬ ‫את‬ ‫לשכונה‬ ‫ולהרוס‬ ‫ס"מ‬ ‫של‬ ‫קו‬ ‫בטוש‬ ‫לסמן‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ ,‫בעתיד‬ ‫חלופיים‬ ‫או‬ ‫נוספים‬ ‫רק"ל‬ ‫קווי‬ ‫להתוות‬ ‫באפשרות‬ ‫פוגעת‬ ‫אינה‬ ‫התוכנית‬ ???‫נת"ע‬ ‫את‬ ‫שתשאלו‬ .‫בוודאות‬ ‫הרק"ל‬ ‫של‬ ‫באפשרויות‬ ‫פוגעת‬ ‫התוכנית‬ ?‫שמבינים‬ ‫מומחים‬ ‫אולי‬ ‫או‬ 4.2.4.‫המחוז‬ ‫במערב‬ ‫צפון/דרום‬ ‫מציר‬ ‫קטע‬ ‫מהווה‬ ‫שלבים‬ '‫רח‬ .... '‫מס‬ ‫לדרך‬ ‫בדרומו‬ ‫מתחבר‬ ‫הציר‬20.‫רוקח‬ ,‫לשד‬ ‫עד‬ ,‫הרוחב‬ ‫צירי‬ ‫לכל‬ ‫ומתחבר‬ , .‫מטרופוליני‬ ‫כעורק‬ ‫להגדרתו‬ ‫באשר‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫זו‬ ‫בראיה‬ ‫את‬ ‫יחבר‬ ‫המסילה‬ .‫השגוייה‬ ‫התחבורתית‬ ‫התפיסה‬ ‫על‬ ‫טענתנו‬ ‫בדיוק‬ ‫זו‬ ‫כביש‬20,‫פתאום‬ ‫כך‬ ‫התאחדו‬ ‫והדרום‬ ‫הצפון‬ ,‫גבירול‬ ‫אבן‬ ‫דרך‬ ‫רוקח‬ ‫עם‬ ‫שרוחבו‬ ‫הרכבת‬ ‫עמק‬ ‫בזכות‬15.‫ולילה‬ ‫יום‬ ‫שם‬ ‫שיהיה‬ ‫העשן‬ ‫והפקק‬ ‫מטר‬ ‫ומשם‬ ‫למסילה‬ ‫מגבירול‬ "‫ב"ציר‬ ‫לאשדוד‬ ‫מחיפה‬ ‫להגיע‬ ‫אפשר‬ ‫פתאום‬ ‫לכביש‬20?‫עוברת‬ ‫תנועה‬ ‫אין‬ ‫שבו‬ ‫מטרופוליני‬ ‫עורק‬ ‫של‬ ‫עקרון‬ ‫נוגד‬ ‫זה‬ ‫האין‬ . !!!‫העיר‬ ‫בתוך‬ ‫לאוטוסטראדה‬ ‫תכנון‬ ‫זהו‬
 23. 23. ‫כי‬ ‫ששמענו‬ ‫לטענה‬ ‫בתגובה‬ ‫את‬ ‫מחייב‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫במקום‬ ‫ציר‬ ‫לתכנן‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עריית‬ :‫ירושלים‬ ‫בשדרות‬ ‫אבוד‬ ‫נתיב‬ ‫קובע‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫לכביש‬ ‫היוזמה‬ ‫כי‬ ,‫המסילה‬ ‫בציר‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בעריית‬ ‫מקורה‬ !‫בלבד‬
 24. 24. :‫במסילה‬ ‫לאחרונה‬ ‫שצולמו‬ ‫תמונות‬
 25. 25. ‫מטבח‬ ‫במסילה‬
 26. 26. ‫בחלוני‬ ‫המסילה‬ ‫קולות‬
 27. 27. .‫זוז‬ – ‫גשר‬ .‫תפריע‬ ‫אל‬
 28. 28. ?‫המפעיל‬ ‫יגור‬ ‫וכאן‬ ‫נפתח‬ ‫גשר‬ ‫כאן‬ ‫נעשה‬ ‫אולי‬ .‫ירד‬ ‫והגשר‬ ‫תעצור‬ ‫התנועה‬ ,‫פעמון‬ ‫על‬ ‫ילחץ‬ – ‫לעבור‬ ‫ירצה‬ ‫רגל‬ ‫כשהולך‬
 29. 29. .‫בונים‬ ‫שאתם‬ ‫חבל‬ ‫מטרופוליני‬ ‫עורק‬ ‫על‬ ‫תגורו‬ ‫אתם‬ ‫אוטוסטראדה‬ ‫על‬ ‫אולי‬ ‫או‬ .‫בקרוב‬ .‫השבחה‬ ‫מס‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫לפחות‬
 30. 30. ‫לשווא‬ ‫שיפוץ‬
 31. 31. ,‫הכביש‬ ‫פתיחת‬ ‫אחרי‬ ‫שנה‬ ‫הזה‬ ‫המדהים‬ ‫המבנה‬ ‫שחור‬ ‫יהיה‬ .‫ועזוב‬
 32. 32. .‫ומושקע‬ ‫כאן‬ ‫יפה‬ ‫בינתיים‬
 33. 33. ,‫לכבודכם‬ ‫יאייר‬ ‫טרטקובר‬ ‫ציור‬ ‫לכם‬ ‫יצייר‬ ‫ליפשיץ‬ ‫אורי‬ ‫שיר‬ ‫לכם‬ ‫יכתוב‬ ‫חנוך‬ ‫ושלום‬

×