Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫קיימות‬ ‫שכונות‬ ‫יירוק‬
‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬
‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ - ‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫קיימות‬
‫חזון‬
‫ומחזירים‬ ‫ירוקה‬ ‫סביבה‬ ‫מקדמים‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬
.‫לעיר‬ ‫הטבע‬ ‫את‬
‫מטרה‬
‫סביבתית‬ ‫זיקה‬ ‫בעלי‬ ‫יהיו‬ ‫הילדי...
‫צפון‬ ‫ברוך‬ ‫תל‬ ,‫שקדיה‬ ‫גן‬‫צפון‬ ‫ברוך‬ ‫תל‬ ,‫שקדיה‬ ‫גן‬
‫יפו‬ ,‫שחף‬ ‫מרכז‬‫יפו‬ ,‫שחף‬ ‫מרכז‬
‫לב‬ ‫אשכול‬‫לב‬ ‫...
‫ליום‬ ‫נכון‬25.10.11
‫עירוני‬ ‫תלמידים‬ ‫קובץ‬ ‫מתוך‬ ‫הנתונים‬
20062012
‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ - ‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫קיימות‬
‫בעי...
‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ - ‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫קיימות‬
‫דרך‬ ‫אבני‬ – ‫תשע"ב‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬
1.120‫והמלצת‬ ‫גננות‬ ‫בקשת‬ ‫ע"פ‬ ‫לת...
‫פרי‬ ‫עצי‬ ‫קומפוסטר‬
‫גינת‬‫ירק‬
‫גבעת‬
‫בר‬ ‫פרחי‬
‫בריכה‬
‫אקולוגית‬
‫האכלת‬
‫ציפורים‬
‫גינות‬
‫פרפרים‬
‫חלקת‬
‫חיטה‬
...
‫לעשייה‬ ‫שותפים‬
1‫ילדים‬ ‫לגני‬ ‫המחלקה‬ .
2‫שפ"ע‬ ‫אגף‬ .
3‫חינוך‬ ‫למשאבי‬ ‫האגף‬ .
4‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬ .
5‫התב...
‫התכנית‬ ‫מינוף‬‫עירונית‬ ‫קיימות‬ ‫של‬ ‫שפה‬ ‫יוצרים‬ |
‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬
‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫חצרות‬ ‫של‬ ‫פיזי‬ ‫מינוף‬|
‫עתידיים‬ ‫ובתכנון‬ ‫קיימים...
10– ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬
•10.‫כבסיס‬ "‫אחד‬ ‫"עולם‬ ‫וחזון‬ ‫מקיימת‬ ‫לעיר‬ ‫העקרונות‬
•:‫מקומ...
10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬
9.‫כלכלה‬
‫מקומית‬
10.‫בריאות‬
‫ומזון‬
3.‫תחבורה‬
‫מקיימת‬
4.‫ירוקה‬...
10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬
9.‫כלכלה‬
‫מקומית‬
10.‫בריאות‬
‫ומזון‬
3.‫תחבורה‬
‫מקיימת‬
4.‫ירוקה‬...
2.‫פסולת‬ ‫אפס‬
10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬
9.‫כלכלה‬
‫מקומית‬
10.‫בריאות‬
‫ומזון‬
3.‫תחבורה‬
‫מ...
2.‫פסולת‬ ‫אפס‬
10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬
9.‫כלכלה‬
‫מקומית‬
10.‫בריאות‬
‫ומזון‬
3.‫תחבורה‬
‫מ...
3.‫תחבורה‬
‫מקיימת‬
2.‫פסולת‬ ‫אפס‬
10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬
9.‫כלכלה‬
‫מקומית‬
10.‫בריאות‬
‫...
4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬
3.‫תחבורה‬
‫מקיימת‬
2.‫פסולת‬ ‫אפס‬
10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬
9.‫כלכלה‬
‫מקו...
5.‫חינוך‬
‫לקיימות‬
4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬
3.‫תחבורה‬
‫מקיימת‬
2.‫פסולת‬ ‫אפס‬
10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקר...
6.‫במים‬ ‫חסכון‬
5.‫חינוך‬
‫לקיימות‬
4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬
3.‫תחבורה‬
‫מקיימת‬
2.‫פסולת‬ ‫אפס‬
10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום...
7.‫עירוני‬ ‫טבע‬
6.‫במים‬ ‫חסכון‬
5.‫חינוך‬
‫לקיימות‬
4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬
3.‫תחבורה‬
‫מקיימת‬
2.‫פסולת‬ ‫אפס‬
10‫ילדים‬ ‫גני...
9.‫כלכלה‬
‫מקומית‬
8.‫מורשת‬
‫ותרבות‬
7.‫עירוני‬ ‫טבע‬
6.‫במים‬ ‫חסכון‬
5.‫חינוך‬
‫לקיימות‬
4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬
3.‫תחבורה‬
‫...
‫משותפת‬ ‫שפה‬ ‫יצירת‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬
•‫לקצה‬ ‫מקצה‬ ‫אימפקט‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬
‫צורך‬ ‫אין‬ – ‫ההשקעה‬ ‫את‬ ‫ולהחזיר‬
‫בל...
‫חומרים‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬
‫הנחיות‬ ,‫תפיסה‬ ‫הכוללת‬ ‫הדרכה‬ ‫ערכות‬
:‫התוכנית‬ ‫תכני‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ – ‫וחמרים‬
•‫הוראה‬...
‫הכשרות‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬
:‫ומובילים‬ ‫לתומכים‬ ‫לתוכניות‬ ‫הכשרות‬
•‫וסייעות‬ ‫גננות‬ ‫צוותי‬
•‫גן‬ ‫סב‬
•‫מתנדבים‬ ‫הו...
‫משלים‬ ‫מימון‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬
•‫גיוס‬
•‫היהודית‬ ‫הסוכנות‬ – ‫קרנות‬
•‫קוראים‬ ‫קולות‬
•‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫באישור‬ ‫עסק...
(‫)דוגמא‬ ‫עירוניים‬ ‫יעדים‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬
•‫מיחזור‬ ‫ביעדי‬ ‫עמידה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬
•'‫וכו‬ ‫במקור‬ ‫פסולת‬ ‫הפרדת‬
-‫כ...
‫אירועים‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬
– ‫מכוננים‬ ‫עירונים‬ ‫אירועים‬ ‫לתוך‬ ‫פעילות‬ ‫איגום‬
•‫בשבט‬ ‫טו‬
•‫וכ'ו‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫י...
‫לקצה‬ ‫מקצה‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬
?‫נמנף‬ ‫איך‬
•‫התוכנית‬ ‫שכפול‬
•‫ברורים‬ ‫עירוניים‬ ‫מאפיינים‬ ‫יצירת‬
•‫עירוניים‬ ‫כלל...
‫הלינארי‬ ‫למתווה‬ ‫מעבר‬ ‫הפרוייקט‬ ‫התפתחות‬
‫תקציב‬2.5– "‫של‬ ‫להסמכה‬ ‫ח‬ ‫מלש‬
80‫וחצרות‬ ‫גנים‬
50‫ירוק‬ ‫לתו‬ ‫הוסמ...
‫שפה‬ ‫וגיבוש‬ ‫פיזי‬ ‫תכנון‬ – ‫נדרש‬ ‫משלים‬ ‫מימון‬
1-‫כ‬ ‫של‬ ‫תכנון‬ ‫ליווי‬ .60‫קיימות‬ ‫לנושאי‬ ‫מומחה‬ ‫נוף‬ ‫אדרי...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

יירוק גני הילדים בתל אביב יפו

437 views

Published on

יירוק גני הילדים בתל אביב יפו

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

יירוק גני הילדים בתל אביב יפו

 1. 1. ‫קיימות‬ ‫שכונות‬ ‫יירוק‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ - ‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫קיימות‬
 2. 2. ‫חזון‬ ‫ומחזירים‬ ‫ירוקה‬ ‫סביבה‬ ‫מקדמים‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ .‫לעיר‬ ‫הטבע‬ ‫את‬ ‫מטרה‬ ‫סביבתית‬ ‫זיקה‬ ‫בעלי‬ ‫יהיו‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫כל‬ .‫הקהילה‬ ‫על‬ ‫המשפיעה‬ ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ - ‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫קיימות‬
 3. 3. ‫צפון‬ ‫ברוך‬ ‫תל‬ ,‫שקדיה‬ ‫גן‬‫צפון‬ ‫ברוך‬ ‫תל‬ ,‫שקדיה‬ ‫גן‬ ‫יפו‬ ,‫שחף‬ ‫מרכז‬‫יפו‬ ,‫שחף‬ ‫מרכז‬ ‫לב‬ ‫אשכול‬‫לב‬ ‫אשכול‬ ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ - ‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫קיימות‬ : ‫יעדים‬ 1‫ירוק‬ ‫לגן‬ ‫הסמכה‬ ‫יעברו‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫כל‬ . 2‫אקולוגיות‬ ‫גינות‬ ‫יוקמו‬ ‫הגנים‬ ‫חצרות‬ ‫בכל‬ . 3‫גניים‬ ‫תוך‬ ‫מחזור‬ ‫מרכזי‬ ‫הקמת‬ . 4‫סביבתית‬ ‫אומנות‬ ‫טיפוח‬ . 5‫קהילתיים‬ ‫אירועים‬ ‫ייזמו‬ ‫הגנים‬ . 6.‫לגן‬ ‫הקרובה‬ ‫בסביבה‬ ‫גנית‬ ‫חוץ‬ ‫פעילות‬ ‫עידוד‬ .
 4. 4. ‫ליום‬ ‫נכון‬25.10.11 ‫עירוני‬ ‫תלמידים‬ ‫קובץ‬ ‫מתוך‬ ‫הנתונים‬ 20062012 ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ - ‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫קיימות‬ ‫בעיר‬ ‫הגנים‬ ‫מספר‬ 2006-2012
 5. 5. ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ - ‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫קיימות‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ – ‫תשע"ב‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬ 1.120‫והמלצת‬ ‫גננות‬ ‫בקשת‬ ‫ע"פ‬ ‫לתכנית‬ ‫הצטרפו‬ ‫גנים‬ .‫מפקחת‬ 2.‫לתכנית‬ ‫רכזת‬ ‫מונתה‬ . 3‫של‬ ‫צוות‬ ‫גובש‬ – ‫ההדרכה‬ ‫מערך‬ .8.‫מדריכות‬ 4.50,‫הגן‬ ‫בחצר‬ ‫התכנית‬ ‫לשילוב‬ ‫פרטני‬ ‫תכנון‬ ‫עברו‬ ‫גנים‬ , ‫התכנית‬ ‫רכזת‬ ‫עם‬ ‫בתאום‬ .‫ביצוע‬ ‫בשלב‬ ‫כיום‬ ‫נמצאים‬ .‫ואגרונומית‬ ‫משפ"ע‬ ‫רפרנט‬ 5:‫סביבתי‬ ‫חינוך‬ ‫בנושא‬ ‫השתלמויות‬ .40,‫גננות‬30‫סייעות‬ 6, ‫משקפות‬ ,‫מחזור‬ ‫פחי‬ :‫לגנים‬ ‫מדע‬ ‫וערכות‬ ‫ציוד‬ ‫רכישת‬ . .‫מתאימה‬ ‫וספרות‬ ‫מגדירים‬ ,‫מיקרוסקופים‬ 7‫לשדרוג‬ ‫העירונית‬ ‫לתכנית‬ ‫בתיאום‬ ‫אקולוגיות‬ ‫חצרות‬ ‫תכנון‬ . .(‫חצר‬ ‫מתקני‬ ‫החלפת‬ ,‫גומי‬ ‫)משטחי‬ ‫הגנים‬ ‫חצרות‬
 6. 6. ‫פרי‬ ‫עצי‬ ‫קומפוסטר‬ ‫גינת‬‫ירק‬ ‫גבעת‬ ‫בר‬ ‫פרחי‬ ‫בריכה‬ ‫אקולוגית‬ ‫האכלת‬ ‫ציפורים‬ ‫גינות‬ ‫פרפרים‬ ‫חלקת‬ ‫חיטה‬ ‫גינת‬ ‫תבלינים‬ ‫שבעת‬ ‫המינים‬ ‫בגנים‬ ‫התכנית‬ ‫הטמעת‬ 1‫ואמצעים‬ ‫לימודיים‬ ‫תכנים‬ ‫והעמקת‬ ‫הדרכה‬ . .‫הגן‬ ‫בחצר‬ ‫אקולוגיים‬ ‫סביבתיים‬ ‫הבטים‬ ‫לביסוס‬ 2:‫ל‬ ‫בהתאם‬ ‫גן‬ ‫לכל‬ ‫פרטני‬ ‫תכנון‬ . ‫הגן‬ ‫צרכי‬ - ‫בתחום‬ ‫הגננת‬ ‫של‬ ‫התפתחותה‬ ‫שלב‬ - ‫הגן‬ ‫חצר‬ ‫של‬ ‫פיציים‬ ‫הבטים‬ - 3‫המשמשות‬ ‫כמדריכות‬ "‫"ירוקות‬ ‫גננות‬ ‫העצמת‬ . .‫מדגימים‬ ‫וכגנים‬ ‫כמודל‬ 4‫גנית‬ ‫תוך‬ ‫והדרכה‬ ‫השתלמויות‬ . ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ - ‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫קיימות‬
 7. 7. ‫לעשייה‬ ‫שותפים‬ 1‫ילדים‬ ‫לגני‬ ‫המחלקה‬ . 2‫שפ"ע‬ ‫אגף‬ . 3‫חינוך‬ ‫למשאבי‬ ‫האגף‬ . 4‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬ . 5‫התברואה‬ ‫אגף‬ . 7‫החינוך‬ ‫משרד‬ . ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ - ‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫קיימות‬
 8. 8. ‫התכנית‬ ‫מינוף‬‫עירונית‬ ‫קיימות‬ ‫של‬ ‫שפה‬ ‫יוצרים‬ |
 9. 9. ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫חצרות‬ ‫של‬ ‫פיזי‬ ‫מינוף‬| ‫עתידיים‬ ‫ובתכנון‬ ‫קיימים‬ ‫בגנים‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫חצרות‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫התכנון‬ ‫מינוף‬
 10. 10. 10– ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ •10.‫כבסיס‬ "‫אחד‬ ‫"עולם‬ ‫וחזון‬ ‫מקיימת‬ ‫לעיר‬ ‫העקרונות‬ •:‫מקומיות‬ ‫ברשויות‬ ‫הסביבתיות‬ ‫הפעולה‬ ‫למסגרות‬ ‫מתחברים‬ -‫ה‬ ‫פורום‬ ‫אמנת‬15‫הסביבה‬ ‫ותג‬ •:‫המסורתיים‬ ‫הסביבתיים‬ ‫להיבטים‬ ‫התייחסות‬ ‫כוללים‬ ,‫חממה‬ ‫גזי‬ ‫ופלטות‬ ‫אנרגיה‬ ‫צמצום‬ ‫פסולת‬ ‫צמצום‬ ‫מים‬ ‫ניהול‬ •:‫מרחביים‬ ‫להיבטים‬ ‫התייחסות‬ ‫מוסיפים‬ ‫מקיימת‬ ‫תחבורה‬ ‫ובניה‬ ‫עירוני‬ ‫תכנון‬ •‫וקה‬ ‫חברתיים‬ ‫והיבטים‬:‫ילתיים‬ ‫חינוך‬ ‫ותרבות‬ ‫מורשת‬ ‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫ואושר‬ ‫בריאות‬ 9.‫כלכלה‬ ‫מקומית‬ 10.‫בריאות‬ ‫ומזון‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬ 8.‫מורשת‬ ‫ותרבות‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 1.‫חסכון‬ ‫באנרגיה‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬
 11. 11. 10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ 9.‫כלכלה‬ ‫מקומית‬ 10.‫בריאות‬ ‫ומזון‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬ 8.‫מורשת‬ ‫ותרבות‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 1.‫חסכון‬ ‫באנרגיה‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ ‫מזגנים‬ ‫מי‬ ‫הפניית‬ ‫להשקיה‬ ‫במים‬ ‫חסכון‬ ‫שילוט‬ ‫פרפרים‬ ‫גינת‬ ‫ציפורים‬ ‫האכלת‬ " "‫בר‬ ‫פרחי‬ ‫גבעת‬ ‫ביולוגית‬ ‫הדברה‬ ‫ירק‬ ‫גינת‬ ‫תבלינים‬ ‫גינת‬ ‫חיטה‬ ‫חלקת‬ ‫פרי‬ ‫עצי‬ ‫קומפוסטר‬ ‫עצי‬ ‫שמות‬ ‫עם‬ ‫שילוט‬ ‫הגן‬ – ‫חוץ‬ ‫כיתות‬ ‫בגן‬ ‫התערות‬
 12. 12. 10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ 9.‫כלכלה‬ ‫מקומית‬ 10.‫בריאות‬ ‫ומזון‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬ 8.‫מורשת‬ ‫ותרבות‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 1.‫חסכון‬ ‫באנרגיה‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ •‫הגן‬ ‫בחצר‬ ‫או‬ ‫בבניין‬ ‫מתחדשים‬ ‫ממקורות‬ ‫אנרגיה‬ ‫שילוב‬‫)תא‬ .(‫בלבד‬ ‫להדגמה‬ ‫אלא‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫לא‬ .‫רוח‬ ‫שבשבת‬ ‫או‬ ‫פוטוולטאי‬ •‫פסיבי‬ ‫קירור‬ ‫להדגים‬ ‫ומטפסים‬ ‫נשירים‬ ‫עצים‬ ‫נטיעת‬‫הצללה‬ ‫)באמצעות‬ (‫המבנה‬ ‫חזית‬ ‫על‬ ‫העץ‬ ‫של‬ •:‫באמצעות‬ ‫בחצר‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫הפחתת‬ •‫כהה‬ ‫אספלט/ריצוף‬ ‫משטחי‬ ‫של‬ ‫הוצאה‬ / ‫פירוק‬ •‫טמפרטורה‬ ‫להפחתת‬ ‫בהיר‬ ‫בגוון‬ ‫גגות‬ ‫צביעת‬.
 13. 13. 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ 9.‫כלכלה‬ ‫מקומית‬ 10.‫בריאות‬ ‫ומזון‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬ 8.‫מורשת‬ ‫ותרבות‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 1.‫חסכון‬ ‫באנרגיה‬ •‫בחצר‬ ‫בקומפוסטר‬ ‫התקנת‬ •‫מחזור‬ ‫מרכז‬ •.‫למחזר‬ ‫שקל‬ ‫בחומרים‬ ‫בחירה‬ •.‫החצר‬ ‫שטח‬ ‫בפיתוח‬ ‫וריצוף‬ ‫בניה‬ ‫וחמרי‬ ‫בחומרים‬ ‫חוזר‬ ‫מחזור‬ •‫בחומרים‬ ‫חוזר‬ ‫שימוש‬
 14. 14. 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ 9.‫כלכלה‬ ‫מקומית‬ 10.‫בריאות‬ ‫ומזון‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬ 8.‫מורשת‬ ‫ותרבות‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 1.‫חסכון‬ ‫באנרגיה‬ •‫ברגל‬ ‫לגן‬ ‫להגיע‬ ‫וילדם‬ ‫הורים‬ ‫עידוד‬ •‫הגן‬ ‫בשטח‬ ‫וילדים‬ ‫להורים‬ ‫אופניים‬ ‫חניות‬ •‫וילדים‬ ‫הורים‬ ‫בטוחה‬ ‫לרכיבה‬ ‫חינוך‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬
 15. 15. 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ 9.‫כלכלה‬ ‫מקומית‬ 10.‫בריאות‬ ‫ומזון‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬ 8.‫מורשת‬ ‫ותרבות‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 1.‫חסכון‬ ‫באנרגיה‬ •‫ירוק‬ ‫תקן‬ ‫תו‬ ‫בעלי‬ ‫בחומרים‬ ‫שימוש‬ •(‫ושיפוץ‬ ‫)בניה‬ ‫ירוקה‬ ‫לבניה‬ ‫תכנון‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫תכנון‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬
 16. 16. 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ 9.‫כלכלה‬ ‫מקומית‬ 10.‫בריאות‬ ‫ומזון‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬ 8.‫מורשת‬ ‫ותרבות‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 1.‫חסכון‬ ‫באנרגיה‬ •‫סביבתם‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להבין‬ ‫לילדים‬ ‫לסייע‬ - ‫פדגוגי‬ ‫שילוט‬ •.‫החינוך‬ ‫בתוכנית‬ ‫בחצר‬ ‫אלמנטים‬ ‫שילוב‬ •.‫הגן‬ ‫בחצר‬ ‫ואתגרים‬ ‫הרפתקאה‬ ,‫חקירה‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬
 17. 17. 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ 9.‫כלכלה‬ ‫מקומית‬ 10.‫בריאות‬ ‫ומזון‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬ 8.‫מורשת‬ ‫ותרבות‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 1.‫חסכון‬ ‫באנרגיה‬ •.‫וחסכון‬ ‫מים‬ ‫לצריכת‬ ‫ולהתייחס‬ ‫להבין‬ ‫ילדים‬ ‫ללמד‬ •.‫מים‬ ‫חלחול‬ ‫המשלבים‬ ‫משחק‬ ‫לאזורי‬ ‫החצר‬ ‫תכנון‬ •(‫מים‬ ‫אלמנט‬ ‫)בשילוב‬ ‫בגן‬ ‫מזגנים‬ ‫מי‬ ‫מחזור‬ •‫חסכונית‬ ‫בצמחיה‬ ‫שימוש‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬
 18. 18. 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ 9.‫כלכלה‬ ‫מקומית‬ 10.‫בריאות‬ ‫ומזון‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬ 8.‫מורשת‬ ‫ותרבות‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 1.‫חסכון‬ ‫באנרגיה‬ •‫ציפורים‬ ‫המעודד‬ ‫תכנון‬ ,‫מחסה‬ ,‫מים‬ ,‫)אוכל‬ (‫כינון‬ ‫אתרי‬ •‫צמחיה‬ ‫בחירת‬ ‫פרפרים‬ ‫המעודדת‬ •‫מקומית‬ ‫צמחיה‬ ‫מינים‬ ‫מגוון‬ ‫המעודדת‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬
 19. 19. 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ 9.‫כלכלה‬ ‫מקומית‬ 10.‫בריאות‬ ‫ומזון‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬ 8.‫מורשת‬ ‫ותרבות‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 1.‫חסכון‬ ‫באנרגיה‬ •,‫שערים‬ ,‫)גדרות‬ ‫הקרובה‬ ‫בסביבה‬ ‫המשתלב‬ ‫תכנון‬ ("‫וכו‬ ‫צמחיה‬ •"‫וכו‬ ‫ציורים‬ ,‫)אריחים‬ ‫התלמידים‬ ‫ביצירות‬ ‫שימוש‬ ‫הגן‬ ‫זהות‬ ‫בבניית‬ ‫חשובים‬ ‫כאלמנטים‬ •‫או‬ ‫קיימים‬ ‫סמוכים‬ ‫טבע‬ ‫למשאבי‬ ‫בהתייחסות‬ ‫הגן‬ ‫עיצוב‬ .(‫עצים‬ ‫גזעי‬ ‫)למשל‬ ‫הסטוריים‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 8.‫מורשת‬ ‫ותרבות‬
 20. 20. 9.‫כלכלה‬ ‫מקומית‬ 8.‫מורשת‬ ‫ותרבות‬ 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 10‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בחצרות‬ ‫יישום‬ – ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ 9.‫כלכלה‬ ‫מקומית‬ 10.‫בריאות‬ ‫ומזון‬ 3.‫תחבורה‬ ‫מקיימת‬ 4.‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ 5.‫חינוך‬ ‫לקיימות‬ 7.‫עירוני‬ ‫טבע‬ 8.‫מורשת‬ ‫ותרבות‬ 6.‫במים‬ ‫חסכון‬ 1.‫חסכון‬ ‫באנרגיה‬ •‫פרי‬ ‫עצי‬ ‫נטיעת‬ •‫ירק‬ ‫גינת‬ ‫שתילת‬ •("‫וכו‬ ‫גזר‬ ,‫)סלטים‬ ‫הגן‬ ‫בארוחות‬ ‫בגן‬ ‫הגדלים‬ ‫ירקות‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ 2.‫פסולת‬ ‫אפס‬ 10.‫בריאות‬ ‫ומזון‬
 21. 21. ‫משותפת‬ ‫שפה‬ ‫יצירת‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬ •‫לקצה‬ ‫מקצה‬ ‫אימפקט‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ – ‫ההשקעה‬ ‫את‬ ‫ולהחזיר‬ ‫בלבד‬ ‫הפיסי‬ ‫למהלך‬ ‫להמתין‬ •‫פעילות‬ ‫קיט‬ ‫ניצור‬ ‫מתודות‬ ‫שיכלול‬ ‫המדברים‬ ‫ותכנים‬ – ‫אחת‬ ‫בשפה‬‫שפת‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫הקיימות‬ ‫יפו‬
 22. 22. ‫חומרים‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬ ‫הנחיות‬ ,‫תפיסה‬ ‫הכוללת‬ ‫הדרכה‬ ‫ערכות‬ :‫התוכנית‬ ‫תכני‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ – ‫וחמרים‬ •‫הוראה‬ ‫עזרי‬ •‫הפעלה‬ ‫כרטיסיות‬ •‫משחקים‬ •‫נושאית‬ ‫לפעילות‬ ‫קיטים‬ •‫הגן‬ ‫בחצר‬ ‫לשימוש‬ ‫ערכות‬ ‫ועוד‬
 23. 23. ‫הכשרות‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬ :‫ומובילים‬ ‫לתומכים‬ ‫לתוכניות‬ ‫הכשרות‬ •‫וסייעות‬ ‫גננות‬ ‫צוותי‬ •‫גן‬ ‫סב‬ •‫מתנדבים‬ ‫הורים‬ •‫הדרכה‬ ‫סרטוני‬ ‫עם‬ ‫מתוקשב‬ ‫קורס‬ •‫ארגוני‬ ‫עם‬ ‫ידע‬ ‫להפצת‬ ‫שיתוף‬ ‫תהליכי‬ .‫סביבתי‬ ‫בחינוך‬ ‫סביבההעוסקים‬
 24. 24. ‫משלים‬ ‫מימון‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬ •‫גיוס‬ •‫היהודית‬ ‫הסוכנות‬ – ‫קרנות‬ •‫קוראים‬ ‫קולות‬ •‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫באישור‬ ‫עסקיים‬ ‫ספונסרים‬ •EU •‫בהשקעה‬ ‫ולהשתמש‬ ‫חיקוי‬ ‫מודל‬ ‫להוות‬ ‫המטרה‬ ‫חיצוני‬ ‫כלכלי‬ ‫למינוף‬ ‫כבסיס‬
 25. 25. (‫)דוגמא‬ ‫עירוניים‬ ‫יעדים‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬ •‫מיחזור‬ ‫ביעדי‬ ‫עמידה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ •'‫וכו‬ ‫במקור‬ ‫פסולת‬ ‫הפרדת‬ -‫כ‬20,000‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫חדשים‬ ‫שגרירים‬
 26. 26. ‫אירועים‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬ – ‫מכוננים‬ ‫עירונים‬ ‫אירועים‬ ‫לתוך‬ ‫פעילות‬ ‫איגום‬ •‫בשבט‬ ‫טו‬ •‫וכ'ו‬ ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫יום‬ •‫מלידה‬ ‫ירוק‬ ‫של‬ ‫כעיר‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫בולטות‬
 27. 27. ‫לקצה‬ ‫מקצה‬ | ‫התכנית‬ ‫מינוף‬ ?‫נמנף‬ ‫איך‬ •‫התוכנית‬ ‫שכפול‬ •‫ברורים‬ ‫עירוניים‬ ‫מאפיינים‬ ‫יצירת‬ •‫עירוניים‬ ‫כלל‬ "‫"טקסים‬ ‫יצירת‬ •‫הגן‬ ‫ממעגלי‬ ‫והמסרים‬ ‫השפה‬ ‫הרחבת‬ ‫לקהילה‬ •‫מזוהה‬ ‫שפה‬ ‫יצירת‬ •‫של‬ ‫עירונית‬ ‫שפה‬ ‫יצירת‬ ‫מלידה‬ ‫קיימות‬ ‫עיר‬
 28. 28. ‫הלינארי‬ ‫למתווה‬ ‫מעבר‬ ‫הפרוייקט‬ ‫התפתחות‬ ‫תקציב‬2.5– "‫של‬ ‫להסמכה‬ ‫ח‬ ‫מלש‬ 80‫וחצרות‬ ‫גנים‬ 50‫ירוק‬ ‫לתו‬ ‫הוסמכו‬ ‫כבר‬ ‫גן‬ ‫כיתות‬ 411 ‫עיריה‬ – ‫כיתות‬ 80 ‫תקציב‬5‫לשדרוג‬ ‫בשנה‬ ‫מלש"ח‬35 (‫משחק‬ ‫מתקני‬ +‫)גומי‬ ‫חצרות‬-‫להכפיף‬ - ‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫קיימות‬ ‫לפרוייקט‬30 5-20 ‫בשנה‬ 200 ‫כיתות‬ ‫ויצ"ו-נעמ"ת-אמונה‬ ‫יזם‬ ‫מטלות‬ - ‫בשנה‬ ‫כיתות‬ ‫תוספת‬ ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ ‫ע"פ‬ ‫מראש‬ ‫הנחיה‬ + ‫קיים‬‫תכנון‬ 15-30 ‫בשנה‬ 200 ‫גן‬ ‫כיתות‬ ‫פרטיים‬ – ‫עירוני‬ ‫במימון‬ ‫חדשים‬ ‫גן‬ ‫כיתות‬ ‫תוספת‬ ‫קיימות‬ ‫עקרונות‬ ‫ע"פ‬ ‫מראש‬ ‫לתכנן‬ ‫מערך‬ ‫ליצירת‬ ‫אחידה‬ ‫ושפה‬ ‫תכנון‬ ‫הנחיות‬ – ‫הפרטיים‬ ‫בגנים‬ ‫והטמעה‬ ‫רתימה‬200 ‫מערך‬ ‫ליצירת‬ ‫אחידה‬ ‫ושפה‬ ‫תכנון‬ ‫הנחיות‬ – ‫הציבוריים‬ ‫בגנים‬ ‫והטמעה‬ ‫רתימה‬200 271‫יתרה‬ ‫לביצוע‬
 29. 29. ‫שפה‬ ‫וגיבוש‬ ‫פיזי‬ ‫תכנון‬ – ‫נדרש‬ ‫משלים‬ ‫מימון‬ 1-‫כ‬ ‫של‬ ‫תכנון‬ ‫ליווי‬ .60‫קיימות‬ ‫לנושאי‬ ‫מומחה‬ ‫נוף‬ ‫אדריכל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫חצרות‬ •‫ליווי‬25%‫)מתוך‬80= ‫אקולוגיות‬ ‫חצרות‬ ‫לביצוע‬ ‫מהתכניות‬ (40. ‫כיתות‬ •‫ליווי‬50%‫)מתוך‬30= ‫חצרות‬ ‫לשדרוג‬ ‫מהתכניות‬ (15.‫כיתות‬ •(‫המורים‬ ‫צוות‬ ‫עם‬ ‫)ופגישה‬ ‫הגן‬ ‫בשטח‬ ‫מקדים‬ ‫סיור‬ •‫וגן‬ ‫גן‬ ‫לכל‬ ‫ודגשים‬ ‫אלמנטים‬ ‫ובחירת‬ ‫התקציב‬ ‫השקעת‬ ‫אופן‬ ‫בחינת‬ •(‫בצמחיה‬ ‫לעיצוב‬ ‫חללי/פרוגרמטי/המלצות‬ ‫)תיחום‬ ‫הגן‬ ‫לחצר‬ ‫סקיצות‬ 2‫אחרים‬ ‫וגנים‬ ‫חדשים‬ ‫גנים‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫מערך‬ ‫לתוך‬ ‫הגנים‬ ‫של‬ ‫יירוק‬ . (‫)פרטיים+ציבוריים‬ •.‫עלות-תועלת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מרכיבים‬ ‫ליישום‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫קביעת‬ •‫פי‬ ‫)על‬ ‫ילדים‬ ‫לגן‬ ‫אקולוגית‬ ‫לחצר‬ ‫מנחים‬ ‫לעקרונות‬ ‫הנחיות‬ ‫חוברת‬ ‫ופרסום‬ ‫עריכה‬ .(‫כה‬ ‫עד‬ ‫פרוייקטים‬ ‫יושמו‬ ‫בהן‬ ‫חצרות‬ ‫בחינת‬ 3‫ומינוף‬ ‫ילדים‬ ‫לגני‬ ‫יעודית‬ – ‫מקיימת‬ ‫שפה‬ ‫יצירת‬ . -‫קונספט‬ ‫גיבוש‬ -‫מעטפת‬ ‫פיתוח‬ -‫קיטים‬ ‫פיתוח‬ -‫כנסים‬ , ‫הכשרות‬ , ‫שותפויות‬ ‫גיבוש‬

×