Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
,‫ותשתיות‬ ‫בינוי‬ ‫תחבורה‬ ‫ועדת‬,‫ותשתיות‬ ‫בינוי‬ ‫תחבורה‬ ‫ו...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫אופניים‬ ‫לשבילי‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬
‫מטרות‬:
•‫הרשת‬ ‫פריסת‬ ‫והרחב...
2.5
5
10
15 ‫המטרופולין‬ ‫כל‬
!‫האופניים‬ ‫בטווח‬
7= ‫ק"מ‬25‫רכיבה‬ ‫דקות‬
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫ברא...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫אופניים‬ ‫שבילי‬ ‫לסלילת‬ ‫החומש‬ ‫תכנית‬
:‫קיים‬120,000'‫מ‬
•2...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
: ‫שותפים‬
•‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עירית‬
•‫איילון‬ ‫נתיבי‬ ‫חברת‬
•...
‫יפה‬ ‫עמי‬
‫בע"מ‬ ‫פרוייקטים‬ ‫ניהול‬
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
6
:‫מצטבר‬ ‫אורך‬6075
'‫מ...
‫יפה‬ ‫עמי‬
‫בע"מ‬ ‫פרוייקטים‬ ‫ניהול‬
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫מוסלמי‬ ‫קברות‬ ‫בית‬
‫ח...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫מטרופוליני‬ ‫אופניים‬ ‫פארק‬
‫מטרופוליני‬ ‫אופניים‬ ‫פארק‬
•‫באורך‬ ‫מסלול‬ – ‫קריטריום‬1,800'‫מ‬
•‫פארק‬BMX – 3,000‫מ"ר‬
•– ‫טרק‬ ‫פאמפ‬2,000‫מ"ר‬
9
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫האיילון‬ ‫מעל‬ ‫גישור‬ - ‫העיר‬ ‫ומערב‬ ‫מזרח‬ ‫חיבור‬
‫בצרון-י...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫צרפת‬ ,‫פריז‬
‫מזרין‬
‫שדרות‬
‫סנט‬
‫מישל‬
‫שדרות‬
‫ז'רמן‬ ‫סן‬...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 – ‫עירוני‬ ‫בין‬ ‫יוממות‬ ‫ציר‬ – ‫האב‬ ‫תכנית‬
‫הקריה‬ ‫שדרת‬ ‫...
‫הקריה‬ ‫בשדרת‬ ‫קיטועים‬
•‫בעיה‬‫פעמים‬ ‫נקטע‬ ‫המתוכנן‬ ‫האופניים‬ ‫שביל‬ ‫רצף‬ –
‫רבות‬
‫ה‬‫י‬‫י‬‫ר‬‫ק‬‫ה‬
‫ת‬‫ר‬‫ד‬‫ש‬...
1‫בצומת‬ ‫המדרכה‬ ‫על‬ ‫שבילים‬ ‫קיטוע‬ .
‫פתרון‬‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫הפרדת‬ –
‫החצייה‬ ‫במעבר‬ ‫האופניים‬ ‫מרוכבי‬
‫מחוץ‬ ‫המת...
2‫בצומת‬ ‫המיסעה‬ ‫על‬ ‫שבילים‬ ‫קיטוע‬ .
‫גבירול‬ ‫בלוך/אבן‬
‫בעיה‬‫נקטע‬ + ‫בצמתים‬ ‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫עם‬ ‫משותף‬ ‫האופניי...
1
2
3
4
4
5
(‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫)בשיתוף‬ ‫צמתים‬ ‫חציית‬
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫לפתרונו...
3‫צומת‬ ‫חציית‬ ‫פתרונות‬ ‫היעדר‬ .
‫בעיה‬‫משרד‬ ‫של‬ ‫ההנחיות‬ ‫בספר‬ ‫אין‬ –
‫צמתים‬ ‫לחציית‬ ‫פתרון‬ ‫התחבורה‬
.‫בצומת‬...
3‫צומת‬ ‫חציית‬ ‫פתרונות‬ ‫היעדר‬ .
(‫מדרכה‬ ‫על‬ ‫עליה‬ ‫)ללא‬ ‫ישירה‬ ‫חצייה‬ – ‫בצומת‬ ‫השבילים‬ ‫רצף‬ ‫קיטוע‬
‫ותשתיות...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
•-‫כ‬ ‫של‬ ‫במרחק‬ ‫עוצר‬ ‫המנועי‬ ‫הרכב‬3‫עד‬ '‫מ‬5.‫החצייה‬ ‫ל...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
•– ‫כ‬80%‫רחובות‬ ‫הם‬ ‫יפו‬ – ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫מהרחובות‬
.‫תנועה‬ ...
•180‫פעילות‬ ‫תחנות‬
•1,800‫אופניים‬ ‫זוגות‬
•‫מעל‬3,000,000‫השכרות‬
‫בשנה‬
•‫מעל‬9,000‫ליום‬ ‫רכיבות‬
•17,500‫שנתיים‬ ‫מנ...
•‫פעיל‬ – ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫מוקד‬24/7
•‫פעיל‬ – ‫ובקרה‬ ‫שליטה‬ ‫מרכז‬24/7
•‫המוקדן‬ ‫במסך‬ ‫המתקשר‬ ‫נתוני‬ ‫הצגת‬
•7‫ההש...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫אופניים‬ ‫שיתוף‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫אנליטיקה‬
•‫אסטרטגיים‬ •‫תפעולי...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫העתיד‬ - ‫לאופניים‬ ‫חניונים‬
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫טכנולוגית‬ ‫חדשנות‬
•‫התשתיות‬ ‫שיפור‬ ‫בתהליך‬ ‫הציבור‬ ‫לשיתו...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫חשמליים‬ ‫אופניים‬
:‫קיים‬ ‫מצב‬ – ‫ואכיפה‬ ‫תקנות‬
•‫הוסדר‬ ‫ה...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫רישוי‬ ‫הרוכב‬ ‫גיל‬ ‫מדרכה‬ ‫כביש‬
‫שביל‬
‫אופנים‬
‫מגבלה‬ ‫לל...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫חשמליים‬ ‫אופניים‬ ‫על‬ ‫ואכיפה‬ ‫פיקוח‬
‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫הצעת...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫אופניים‬ ‫תאונות‬
:"‫"איכילוב‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫נתונים‬
•‫ב...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫ההולנדי‬ ‫הדו"ח‬ ‫מסקנות‬
•‫לאופניים‬ ‫ידידותית‬ ‫עיר‬ ‫יפו‬ ‫ת...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫והסברה‬ ‫חינוך‬
:‫אתגרים‬
•.‫האופניים‬ ‫לנושא‬ ‫הדרך‬ ‫משתמשי‬ ...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫בטוחה‬ ‫לרכיבה‬ ‫תכנית‬
•‫הדרכה‬ + ‫עיונית‬ ‫הדרכ...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫אופניים‬ ‫רגל/רוכבי‬ ‫הולכי‬ ‫אמנת‬
•‫את‬ .‫אופניים‬ ‫רוכבי‬ ‫ו...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫אופניים‬ ‫רגל/רוכבי‬ ‫הולכי‬ ‫אמנת‬
:‫עקרונות‬ – ‫אופניים‬ ‫רוכ...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
:‫עקרונות‬ – ‫רגל‬ ‫הולכי‬
‫באופן‬ ‫הימנעו‬ – ‫המדרכות‬ ‫על‬ ‫ה...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
:‫הפצה‬ ‫דרכי‬
.‫מקומית‬ ‫עיתונות‬
.‫בנושא‬ ‫העוסקים‬ ‫וארגוני...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
:‫והסברה‬ ‫לחינוך‬ ‫נוספים‬ ‫אמצעים‬
‫אופניים‬ ‫למכונאות‬ ‫שנתי...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫לונדון‬ – ‫מהעולם‬ ‫דוגמאות‬
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫לעבודה‬ ‫רוכבים‬
•‫באופניים‬ ‫לעבודה‬ ‫להגעה‬ ‫עובדים‬ ‫עידוד‬ ...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫סובב‬
•.‫שנתי‬ ‫אופניים‬ ‫הפנינג‬
•.‫מקצוענים...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫קריטית‬ ‫מסה‬
•‫ביום‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫הנערך‬ ,‫חודשי‬ ‫אירוע‬
‫בע...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫הציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫אופנים‬ ‫שילוב‬
•‫מתקן‬ ‫על‬ -‫רכבות‬ / ‫ל...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
Eco counter
‫בזמן‬ ‫מסוים‬ ‫דרך‬ ‫בקטע‬ ‫אופניים‬ ‫רוכבי‬ ‫ספירת...
‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
‫רבה‬ ‫תודה‬‫רבה‬ ‫תודה‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות בראשות מיטל להבי 6.7.14

541 views

Published on

ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות בראשות מיטל להבי 6.7.14

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ועדת תחבורה, בינוי ותשתיות בראשות מיטל להבי 6.7.14

 1. 1. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ,‫ותשתיות‬ ‫בינוי‬ ‫תחבורה‬ ‫ועדת‬,‫ותשתיות‬ ‫בינוי‬ ‫תחבורה‬ ‫ועדת‬ ‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫מר‬ ‫העירייה‬ ‫ראש‬ ‫במעמד‬‫חולדאי‬ ‫רון‬ ‫מר‬ ‫העירייה‬ ‫ראש‬ ‫במעמד‬ ,‫רגולציה‬ ,‫תשתיות‬ – ‫אופניים‬ ‫של‬ ‫כללית‬ ‫וסקירה‬ ‫הסברה‬ ‫אתגרים‬ 6/7/2014
 2. 2. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫אופניים‬ ‫לשבילי‬ ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫מטרות‬: •‫הרשת‬ ‫פריסת‬ ‫והרחבת‬ ‫שיפור‬ •‫האופניים‬ ‫תנועת‬ ‫של‬ ‫הרציפות‬ ‫שיפור‬ •‫שבו‬ ‫הרחוב‬ ‫חתך‬ ‫של‬ ‫רה-ארגון‬ ‫זכויות‬ ‫שווה‬ ‫שותף‬ ‫הם‬ ‫האופניים‬ •‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫מערכות‬ ‫עם‬ ‫שילוב‬ •‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫אופניים‬ ‫בין‬ ‫יעילה‬ ‫הפרדה‬ ‫ממונעים‬ ‫רכב‬ ‫ולכלי‬
 3. 3. 2.5 5 10 15 ‫המטרופולין‬ ‫כל‬ !‫האופניים‬ ‫בטווח‬ 7= ‫ק"מ‬25‫רכיבה‬ ‫דקות‬ ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
 4. 4. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫אופניים‬ ‫שבילי‬ ‫לסלילת‬ ‫החומש‬ ‫תכנית‬ :‫קיים‬120,000'‫מ‬ •2013–7,875'‫מ‬ •2014–6,941'‫מ‬ •2015–6,415'‫מ‬ •2016–7,058'‫מ‬ •2017–7,821'‫מ‬ – "‫תוספת‬ ‫כ‬ ‫סה‬36,110'‫מ‬
 5. 5. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 : ‫שותפים‬ •‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫עירית‬ •‫איילון‬ ‫נתיבי‬ ‫חברת‬ •‫לדרכים‬ ‫הלאומית‬ ‫החברה‬ •‫התחבורה‬ ‫משרד‬ •‫המטרופולין‬ ‫רשויות‬ •‫הירוקה‬ ‫הטבעת‬ ‫עמותת‬ ‫ירוק‬ ‫ציר‬ – ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫של‬ ‫הבא‬ ‫היעד‬ ‫שרון‬ ‫אריאל‬ ‫פארק‬ ‫אל‬ ‫יפו‬ ‫לחיבור‬ ‫דרומי‬ ‫דן‬ ‫גוש‬ ‫במטרופולין‬ ‫הירוקה‬ ‫הטבעת‬ ‫הרצליה‬ ‫ים‬ ‫בת‬
 6. 6. ‫יפה‬ ‫עמי‬ ‫בע"מ‬ ‫פרוייקטים‬ ‫ניהול‬ ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 6 :‫מצטבר‬ ‫אורך‬6075 '‫מ‬ :‫התכנון‬ ‫עקרונות‬ a.‫לפארק‬ ‫הים‬ ‫בין‬ ‫מעבר‬ ‫רצף‬ ‫יצירת‬ -‫כ‬ ‫באורך‬ ‫אופניים‬ ‫שביל‬ ;‫שרון‬ ‫אריאל‬6 .‫ק"מ‬ b.‫ולא‬ ‫מוזנחים‬ ,‫שוליים‬ ‫אזורים‬ ‫הפיכת‬ .‫הציבור‬ ‫מרחב‬ ‫לטובת‬ ‫מנוצלים‬ c.‫ופנאי‬ ‫ספורט‬ ‫פעילויות‬ ‫הוספת‬ ‫הבעש"ט‬ ‫רחוב‬ ‫הדמיה‬ ‫הדרומי‬ ‫הירוק‬ ‫הציר‬
 7. 7. ‫יפה‬ ‫עמי‬ ‫בע"מ‬ ‫פרוייקטים‬ ‫ניהול‬ ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫מוסלמי‬ ‫קברות‬ ‫בית‬ ‫חשמל‬ .‫ח‬ ‫דוידוב‬ ‫הביל"ויים‬ ‫בית‬ ‫איילון‬ - ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫הדרומי‬ ‫הירוק‬ ‫הציר‬ ‫מטרופוליני‬ ‫אופניים‬ ‫פארק‬
 8. 8. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫מטרופוליני‬ ‫אופניים‬ ‫פארק‬
 9. 9. ‫מטרופוליני‬ ‫אופניים‬ ‫פארק‬ •‫באורך‬ ‫מסלול‬ – ‫קריטריום‬1,800'‫מ‬ •‫פארק‬BMX – 3,000‫מ"ר‬ •– ‫טרק‬ ‫פאמפ‬2,000‫מ"ר‬ 9
 10. 10. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫האיילון‬ ‫מעל‬ ‫גישור‬ - ‫העיר‬ ‫ומערב‬ ‫מזרח‬ ‫חיבור‬ ‫בצרון-יהודית‬ ‫גשר‬
 11. 11. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫צרפת‬ ,‫פריז‬ ‫מזרין‬ ‫שדרות‬ ‫סנט‬ ‫מישל‬ ‫שדרות‬ ‫ז'רמן‬ ‫סן‬ ‫ן‬‫ו‬‫ל‬‫י‬‫י‬‫א‬ ‫י‬‫ב‬‫י‬‫ת‬‫נ‬ ‫ן‬‫י‬‫ג‬‫ב‬ ‫ך‬‫ר‬‫ד‬ ‫השלום‬ ‫יצחק‬ ‫שדה‬ -‫גארדיה‬ ‫לה‬ ‫ההגנה‬ 470M 415 M 305M 480 M 260M 255M 330 M 335 M 370 M 14 0 16 5 355 M 435 M 350 M 242 M‫ן‬‫י‬‫י‬‫ס‬‫ה‬ ‫ת‬‫פ‬‫ר‬‫צ‬‫ל‬‫ו‬‫ט‬‫נ‬‫א‬‫ף‬‫י‬‫צ‬‫ר‬ ‫ן‬‫מ‬‫ר‬'‫ז‬‫ן‬‫ס‬ ‫ת‬‫ו‬‫ר‬‫ד‬‫ש‬ 245 M ‫אביב‬ ‫תל‬‫פריז‬ ‫מצב‬ ‫מוצע‬ ‫הרכבת‬ ‫חשמונאים‬ "‫ל‬ ‫ריב‬ "‫ל‬ ‫החי‬ ‫המלך‬ ‫דוד‬ 185 M ‫האיילון‬ ‫מעל‬ ‫גישור‬ - ‫העיר‬ ‫ומערב‬ ‫מזרח‬ ‫חיבור‬
 12. 12. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 – ‫עירוני‬ ‫בין‬ ‫יוממות‬ ‫ציר‬ – ‫האב‬ ‫תכנית‬ ‫הקריה‬ ‫שדרת‬ ‫לאורך‬ ‫לאופניים‬ ‫אוטוסטרדה‬ ‫לונדון‬
 13. 13. ‫הקריה‬ ‫בשדרת‬ ‫קיטועים‬ •‫בעיה‬‫פעמים‬ ‫נקטע‬ ‫המתוכנן‬ ‫האופניים‬ ‫שביל‬ ‫רצף‬ – ‫רבות‬ ‫ה‬‫י‬‫י‬‫ר‬‫ק‬‫ה‬ ‫ת‬‫ר‬‫ד‬‫ש‬‫ב‬ ‫ם‬‫י‬‫י‬‫נ‬‫פ‬‫ו‬‫א‬ ‫ל‬‫י‬‫ב‬‫ש‬ ‫ך‬‫ר‬‫ו‬‫א‬‫ל‬ ‫ם‬‫י‬‫ע‬‫ו‬‫ט‬‫י‬‫ק‬ ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 •‫הרכבת‬ ‫לתחנות‬ ‫הכניסה‬ ‫רחבות‬‫הרכבת‬ ‫לתחנות‬ ‫הכניסה‬ ‫רחבות‬ •‫אוטובוס‬ ‫תחנות‬ ‫עקב‬ ‫חסרים‬ ‫שביל‬ ‫קטעי‬‫אוטובוס‬ ‫תחנות‬ ‫עקב‬ ‫חסרים‬ ‫שביל‬ ‫קטעי‬ •‫פנייה‬ ‫נתיב‬ ‫או‬ ‫חנייה‬ ‫מפרץ‬ ‫בשל‬ ‫נקטע‬ ‫רצף‬‫פנייה‬ ‫נתיב‬ ‫או‬ ‫חנייה‬ ‫מפרץ‬ ‫בשל‬ ‫נקטע‬ ‫רצף‬ •‫צמחיה‬ ‫בשל‬ ‫נקטע‬ ‫רצף‬‫צמחיה‬ ‫בשל‬ ‫נקטע‬ ‫רצף‬
 14. 14. 1‫בצומת‬ ‫המדרכה‬ ‫על‬ ‫שבילים‬ ‫קיטוע‬ . ‫פתרון‬‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫הפרדת‬ – ‫החצייה‬ ‫במעבר‬ ‫האופניים‬ ‫מרוכבי‬ ‫מחוץ‬ ‫המתנה‬ ‫אזור‬ ‫סימון‬ ‫באמצעות‬ .‫רמזור‬ + ‫לשביל‬ ‫בעיה‬;‫נקטע‬ ‫האופניים‬ ‫שביל‬ – ‫אופניים‬ ‫לרוכבי‬ ‫משותף‬ ‫מרחב‬ = ‫צרה‬ ‫במדרכה‬ ‫רגל‬ ‫והולכי‬ ‫קונפליקט‬ ‫צמתים‬ ‫חציית‬ ‫גבירול/בלוך‬ ‫אבן‬ ‫צומת‬‫סמואל‬ ‫הרברט‬ ‫טיילת‬ ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
 15. 15. 2‫בצומת‬ ‫המיסעה‬ ‫על‬ ‫שבילים‬ ‫קיטוע‬ . ‫גבירול‬ ‫בלוך/אבן‬ ‫בעיה‬‫נקטע‬ + ‫בצמתים‬ ‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫עם‬ ‫משותף‬ ‫האופניים‬ ‫שביל‬ – ‫קונפליקט‬ = ‫ימינה‬ ‫פניה‬ ‫לפני‬ ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫צמתים‬ ‫חציית‬
 16. 16. 1 2 3 4 4 5 (‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫)בשיתוף‬ ‫צמתים‬ ‫חציית‬ ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫לפתרונות‬ ‫הצעות‬: 1‫חשבונו‬ ‫על‬ ‫אופניים‬ ‫שביל‬ ‫וסימון‬ ‫מזרחה‬ ‫תנועה‬ ‫נתיב‬ ‫ביטול‬ . 2‫דרומה‬ ‫התנועה‬ ‫נתיבי‬ ‫והסטת‬ ‫אופניים‬ ‫שביל‬ ‫הוספת‬ . 3‫בתחנה‬ ‫מפרץ‬ ‫ואנטי‬ ‫בצומת‬ ‫אופניים‬ ‫שביל‬ ‫המשך‬ . 4‫את‬ ‫חוצה‬ ‫החציה‬ ‫מעבר‬ – ‫מהאופניים‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫הפרדת‬ . ‫השביל‬ 5– ‫החצייה‬ ‫מעברי‬ ‫בין‬ ‫האופניים‬ ‫שביל‬ ‫של‬ ‫רציף‬ ‫המשך‬ .‫הצומת‬ ‫רגל‬ ‫והולכי‬ ‫לאופניים‬ ‫תנועה‬ ‫כמעגל‬ ‫כולו‬
 17. 17. 3‫צומת‬ ‫חציית‬ ‫פתרונות‬ ‫היעדר‬ . ‫בעיה‬‫משרד‬ ‫של‬ ‫ההנחיות‬ ‫בספר‬ ‫אין‬ – ‫צמתים‬ ‫לחציית‬ ‫פתרון‬ ‫התחבורה‬ .‫בצומת‬ ‫השביל‬ ‫קיטוע‬ – ‫התוצאה‬ ‫את‬ ‫דורש‬ ‫בתנועה‬ ‫שינוי‬ ‫הגורר‬ ‫חדש‬ ‫פתרון‬ ‫)כל‬ (‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫אישור‬ ,‫ותשתיות‬‫בינוי‬‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬ 6.7.14 ‫צמתים‬ ‫חציית‬ ‫לונדון‬ - (‫המדרכה‬ ‫על‬ ‫לא‬ ,‫)ישירה‬ ‫צמתים‬ ‫חציית‬
 18. 18. 3‫צומת‬ ‫חציית‬ ‫פתרונות‬ ‫היעדר‬ . (‫מדרכה‬ ‫על‬ ‫עליה‬ ‫)ללא‬ ‫ישירה‬ ‫חצייה‬ – ‫בצומת‬ ‫השבילים‬ ‫רצף‬ ‫קיטוע‬ ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫צמתים‬ ‫חציית‬ /‫יצחק‬ ‫דיין‬ ‫משה‬ ‫צומת‬ ‫מוצע‬ ‫מצב‬ ‫שדה‬ /‫יצחק‬ ‫דיין‬ ‫משה‬ ‫צומת‬ ‫קיים‬ ‫מצב‬ ‫שדה‬
 19. 19. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 •-‫כ‬ ‫של‬ ‫במרחק‬ ‫עוצר‬ ‫המנועי‬ ‫הרכב‬3‫עד‬ '‫מ‬5.‫החצייה‬ ‫למעבר‬ ‫הצמוד‬ ‫העצירה‬ ‫מקו‬ '‫מ‬ •‫בהידלק‬ ‫הכיוונים‬ ‫לכל‬ ‫לפנות‬ ‫ויוכלו‬ ,‫האופניים‬ ‫שביל‬ ‫דרך‬ "‫ל"תיבה‬ ‫יכנסו‬ ‫האופניים‬ .‫המנועי‬ ‫הרכב‬ ‫לפני‬ ,‫ברמזור‬ ‫הירוק‬ ‫האור‬ BIKE BOX
 20. 20. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 •– ‫כ‬80%‫רחובות‬ ‫הם‬ ‫יפו‬ – ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫מהרחובות‬ .‫תנועה‬ ‫למיתון‬ ‫המתאימים‬ ‫מקומיים‬ •‫נפרד‬ ‫אופניים‬ ‫בשביל‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ‫תנועה‬ ‫ממותני‬ ‫ברחובות‬ .‫המיסעה‬ ‫על‬ ‫לרכוב‬ ‫יכולים‬ ‫האופניים‬ – •‫כגון‬ ‫ובמבנים‬ ‫גיאומטריים‬ ‫בשינויים‬ ‫כרוך‬ ‫תנועה‬ ‫מיתון‬ ,‫האטה‬ ‫שולחנות‬ ,('‫)'שערים‬ ‫הכניסה‬ ‫בצמתי‬ '‫'אוזניים‬ .'‫וכד‬ ‫הרחוב‬ ‫לאורך‬ ‫מקומיות‬ ‫היצירויות‬ •‫ולא‬ ‫שלמים‬ ‫במתחמים‬ ‫לטפל‬ ‫יש‬ ‫תנועה‬ ‫במיתון‬ .‫בודדים‬ ‫ברחובות‬ •‫צדק‬ ‫בנווה‬ ‫תנועה‬ ‫מיתון‬ ‫תכניות‬ ‫היום‬ ‫מקדם‬ ‫תנועה‬ ‫אגף‬ – ‫גוריון‬ ‫בן‬ – ‫דיזנגוף‬ – ‫ארלוזורוב‬ ‫הרחובות‬ ‫ובמתחם‬ .‫גבירול‬ ‫אבן‬ •‫של‬ ‫נתונים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ביישום‬ ‫עדיפות‬ ‫סדר‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ .‫תאונות‬ ‫ריבוי‬ ‫ו/או‬ ‫חסרים‬ ‫שבילים‬ ‫תנועה‬ ‫מיתון‬ ‫האופניים‬ ‫שבילי‬ ‫רשת‬ ‫לשיפור‬ ‫חיוני‬ ‫פתרון‬
 21. 21. •180‫פעילות‬ ‫תחנות‬ •1,800‫אופניים‬ ‫זוגות‬ •‫מעל‬3,000,000‫השכרות‬ ‫בשנה‬ •‫מעל‬9,000‫ליום‬ ‫רכיבות‬ •17,500‫שנתיים‬ ‫מנויים‬ •700‫ביום‬ ‫מזדמנים‬ + •‫הרחבת‬ - ‫מטרופוליני‬ ‫חיבור‬ .‫נוספות‬ ‫לערים‬ ‫המיזם‬ ‫פעילות‬ ‫נתוני‬ – ‫אופן‬ ‫תל‬ ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
 22. 22. •‫פעיל‬ – ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫מוקד‬24/7 •‫פעיל‬ – ‫ובקרה‬ ‫שליטה‬ ‫מרכז‬24/7 •‫המוקדן‬ ‫במסך‬ ‫המתקשר‬ ‫נתוני‬ ‫הצגת‬ •7‫ההשכרה‬ ‫לעמדות‬ ‫אופניים‬ ‫לשינוע‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ •5‫עמדות‬ ‫תחזוקת‬ ‫אופנועי‬ •‫העגינה‬ ‫ועמודי‬ ‫ההשכרה‬ ‫תחנות‬ ‫בכל‬ ‫שוטפת‬ ‫תחזוקה‬ •‫אופניים‬ ‫תקלות‬ ‫ותיקון‬ ‫לטיפול‬ ‫סדנא‬ •‫חליפיים‬ ‫אופניים‬ ‫מחסן‬ •‫לטובת‬ ‫שפותחו‬ ‫ייחודיים‬ ‫עבודה‬ ‫בכלי‬ ‫שימוש‬ ‫הפרויקט‬ ‫ותמיכה‬ ‫תפעולי‬ ‫מערך‬ – ‫אופן‬ ‫תל‬ ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14
 23. 23. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫אופניים‬ ‫שיתוף‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫אנליטיקה‬ •‫אסטרטגיים‬ •‫תפעוליים‬ ‫ת‬‫ו‬‫נ‬‫ח‬‫ת‬ ‫ת‬‫ו‬‫פ‬‫י‬‫פ‬‫צ‬ / ‫ה‬‫ס‬‫י‬‫ר‬‫פ‬ ‫ת‬‫ו‬‫נ‬‫ח‬‫ת‬‫ה‬ ‫ם‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫מ‬ ‫ת‬‫ו‬‫נ‬‫ח‬‫ת‬‫ה‬ ‫ת‬‫ל‬‫ו‬‫ב‬‫י‬‫ק‬ ‫ת‬‫ו‬‫נ‬‫מ‬‫ז‬‫ה‬ / ‫ם‬‫י‬‫ר‬‫י‬‫ח‬‫מ‬ ‫ת‬‫ו‬‫י‬‫נ‬‫י‬‫ד‬‫מ‬ ‫ב‬‫כ‬‫ר‬ ‫י‬‫צ‬ ‫ל‬‫ד‬‫ו‬‫ג‬ ‫ה‬‫ק‬‫ו‬‫ז‬‫ח‬‫ת‬ ‫ע‬‫ו‬‫נ‬‫י‬‫ש‬ ‫ה‬‫י‬‫ג‬‫ו‬‫ל‬‫ו‬‫נ‬‫כ‬‫ט‬‫ו‬ ‫ת‬‫ו‬‫נ‬‫כ‬‫ת‬‫ה‬ ‫טקטיים‬ ‫אסטרטגיים‬ ‫תפעוליים‬ ‫ש‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬ ‫ת‬‫מ‬‫ו‬‫ק‬‫ע‬ ‫ן‬‫מ‬‫ז‬-‫ד‬‫ע‬‫י‬-‫א‬‫צ‬‫ו‬‫מ‬) ‫ש‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ב‬ ‫ת‬‫צ‬‫י‬‫ר‬‫ט‬‫מ‬) ‫ם‬‫י‬‫י‬‫ק‬ ‫י‬‫צ‬ ‫ל‬‫ד‬‫ו‬‫ג‬ ‫ו‬‫ע‬‫צ‬‫ו‬‫ב‬‫ש‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫ק‬‫י‬‫ת‬‫ו‬ ‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫ק‬‫ת‬ ‫ו‬‫ע‬‫צ‬‫ו‬‫ב‬‫ש‬ ‫ע‬‫ו‬‫נ‬‫י‬‫ש‬ ‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫ו‬‫ע‬‫פ‬ ‫ל‬‫ע‬‫ו‬‫פ‬‫ב‬ ‫ת‬‫ו‬‫ע‬‫י‬‫ס‬‫נ‬ ‫ת‬‫כ‬‫ר‬‫ע‬‫מ‬‫ה‬ ‫ב‬‫צ‬‫מ‬ ‫טקטיים‬ ‫ה‬‫י‬‫פ‬‫ר‬‫ג‬‫ו‬‫מ‬‫ד‬ ‫נתונים‬ ‫תוצרים‬
 24. 24. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫העתיד‬ - ‫לאופניים‬ ‫חניונים‬
 25. 25. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫טכנולוגית‬ ‫חדשנות‬ •‫התשתיות‬ ‫שיפור‬ ‫בתהליך‬ ‫הציבור‬ ‫לשיתוף‬ ‫ממשק‬ ‫יצירת‬ .‫הנייד‬ ‫הטלפון‬ ‫באמצעות‬ ‫הרכיבה‬ ‫מסלולי‬ ‫הקלטות‬ ‫באמצעות‬ •“Ride the city” - ‫ההמונים‬ ‫חכמת‬ ‫את‬ ‫שתשקלל‬ ‫אפליקציה‬ ‫המומלצות‬ ‫הדרכים‬ ‫על‬ ‫ותצביע‬ ‫הקיימת‬ ‫התשתית‬ ‫עם‬ ‫מנקודה‬ ‫לרכיבה‬A‫-ל‬B. "WAZE" ‫.לאופניים‬
 26. 26. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫חשמליים‬ ‫אופניים‬ :‫קיים‬ ‫מצב‬ – ‫ואכיפה‬ ‫תקנות‬ •‫הוסדר‬ ‫הנושא‬ .‫תקניים‬ ‫חשמליים‬ ‫אופניים‬ ‫לגבי‬ ‫אחידים‬ ‫כללים‬ ‫קיימים‬ ‫לא‬ ‫ב‬ ‫שהסתיימה‬ ‫שעה‬ ‫בהוראת‬ ‫בעבר‬2011‫הוראת‬ ‫לחידוש‬ ‫פועלים‬ ‫אלה‬ ‫בימים‬ . .‫תקנות‬ ‫באמצעות‬ ‫השעה‬ •‫האירופי‬ ‫בתקן‬ ‫לעמוד‬ ‫הדגמים‬ ‫על‬15194BSEN. •.‫לרוכב‬ ‫מינימלי‬ ‫גיל‬ ‫בתקנות‬ ‫קבוע‬ ‫לא‬ •.‫לבגירים‬ ‫קסדה‬ ‫חבישת‬ ‫חובת‬ ‫אין‬ •.‫רישוי‬ ‫או‬ ‫ביטוח‬ ‫חובת‬ ‫אין‬ •‫לרכב‬ ‫איסור‬ ‫חל‬ .‫עירוני/בינעירוני‬ ‫כביש‬ ‫או‬ ‫מוסדר‬ ‫שביל‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫מותרת‬ ‫רכיבה‬ .‫מהיר‬ ‫בכביש‬ ‫או‬ ‫במנהרה‬ ,‫המדרכה‬ ‫על‬ •.‫המשטרה‬ ‫בידי‬ ‫נמצאות‬ ‫המדרכה‬ ‫על‬ ‫לנסיעה‬ ‫אכיפה‬ ‫סמכויות‬ •.‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫בידי‬ ‫תקניים‬ ‫אופניים‬ ‫של‬ ‫מכירה‬ ‫ו/או‬ ‫לייבוא‬ ‫אכיפה‬ ‫סמכויות‬ •.‫בדרכים‬ ‫לבטיחות‬ ‫הלאומית‬ ‫הרשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בעיקר‬ ‫נעשה‬ ‫הסברה‬ ‫מערך‬ •.‫קורקינטים‬ ‫על‬ ‫חלים‬ ‫אינם‬ ‫התעבורה‬ ‫פקודות‬
 27. 27. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫רישוי‬ ‫הרוכב‬ ‫גיל‬ ‫מדרכה‬ ‫כביש‬ ‫שביל‬ ‫אופנים‬ ‫מגבלה‬ ‫ללא‬ ‫אופניים‬ ‫מגיל‬14 ‫אופניים‬ ‫חשמליים‬ ‫מגיל‬14 ‫חשמלי‬ ‫קורקינט‬ ‫נושאים‬: •(‫)פס‬ ‫אופניים/קורקינטים‬ ‫לנסיעת‬ ‫כבשים‬ ‫סימון‬ •‫עד‬ ‫אופניים‬ ‫מנוע‬ ‫הספק‬250) ‫וואט‬25(‫קמ"ש‬ •‫עד‬ ‫קורקינט‬ ‫מנוע‬ ‫הספק‬100) ‫וואט‬10(‫קמ"ש‬ •.‫הדרכה‬ ‫הסברה‬ ‫אכיפה‬ ‫אמצעי‬: •.‫להם‬ ‫שהוגדרו‬ ‫במקומות‬ ‫ירכבו‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫חשמלי‬ ‫קורקינט‬ ‫אופניים‬ ‫רוכבי‬ ‫כנגד‬ •.'‫וכו‬ ‫רכבים/קטנועים/אופניים‬ ‫חניית‬ ‫כנגד‬ ‫אופניים‬ ‫בשבילי‬ ‫אכיפה‬ •.‫אופניים‬ ‫בשבליי‬ ‫הולכים‬ ‫אשר‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫כנגד‬ ‫אכיפה‬ ‫המפכ"ל‬ ‫אצל‬ ‫אופניים‬ ‫שבילי‬ ‫בנושא‬ ‫דיון‬
 28. 28. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫חשמליים‬ ‫אופניים‬ ‫על‬ ‫ואכיפה‬ ‫פיקוח‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫הצעת‬30.6.14 •‫מופרדים‬ ‫אופניים‬ ‫שבילי‬ ‫יסללו‬ ‫חדשים‬ ‫בפרויקטים‬ •‫מגיל‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫הרכיבה‬14 •‫לגיל‬ ‫מתחת‬ ‫נסיעה‬ ‫הגבלת‬14 •‫מגן‬ ‫קסדת‬ ‫בחבישת‬ ‫חיוב‬ •‫והכלכלה‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫בסמכות‬ ‫אכיפה‬ – ‫ומכירה‬ ‫ייצור‬ ,‫ייבוא‬ •‫באחריות‬ – ‫השימוש‬ ‫אכיפת‬‫בלעדית‬‫המשטרה‬ ‫של‬ •! (‫חקיקה‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫)בתנאי‬ ‫המקומיות‬ ‫ברשויות‬ ‫לפקחים‬ ‫האכיפה‬ ‫העברת‬ •? ‫לפטור‬ ‫המשרד‬ ‫המלצת‬ – ‫אופניים‬ ‫ורישום‬ ‫רישוי‬ •? ‫והתחבורה‬ ‫האוצר‬ ,‫המשפטים‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫בבחינה‬ ‫והנושא‬ ‫ביטוח‬ ‫חובת‬ ‫אין‬ •(‫בעבודה‬ ‫)נמצא‬ ‫תקן‬ ‫נדרש‬ ‫השימוש‬ ‫להסדרת‬ - ‫קורקינטים‬ •‫הלאומית‬ ‫הרשות‬ ‫בשיתוף‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫ע"י‬ ‫התקנות‬ ‫אישור‬ ‫עם‬ – ‫הסברה‬ ‫בדרכים‬ ‫לבטיחות‬
 29. 29. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫אופניים‬ ‫תאונות‬ :"‫"איכילוב‬ ‫החולים‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫נתונים‬ •‫בשנת‬2012:1,080‫בשנת‬ | ‫במיון‬ ‫ביקורים‬2013:1,612‫במיון‬ ‫ביקורים‬ :‫בריאות‬ ‫מדיניות‬ ‫לחקר‬ ‫גרטנר‬ ‫מכון‬ ‫של‬ ‫נתונים‬ •‫בשנת‬2013‫של‬ ‫עליה‬360%‫מתאונות‬ ‫הפצועים‬ ‫בכמות‬ ‫לעומת‬ ‫אופניים‬2012) .13%(‫קשה‬ ‫במצב‬ ‫מהפצועים‬ •-‫כ‬55%‫בגילאי‬ ‫מהנפגעים‬1-29-‫ו‬20%‫גיל‬ ‫מעל‬60
 30. 30. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫ההולנדי‬ ‫הדו"ח‬ ‫מסקנות‬ •‫לאופניים‬ ‫ידידותית‬ ‫עיר‬ ‫יפו‬ ‫ת"א‬ .‫אנשים‬ ‫של‬ ‫למגוון‬ ‫אטרקטיבית‬ ‫והרכיבה‬ •,‫משתנה‬ ‫באיכות‬ ‫הן‬ ‫הרכיבה‬ ‫תשתיות‬ .‫במרחב‬ ‫בהתמצאות‬ ‫בעיות‬ ‫ויש‬ ‫רציפים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫החיבורים‬ •‫צריך‬ ‫ממונעת‬ ‫ותנועה‬ ‫אופניים‬ ‫על‬ ‫רכיבה‬ ‫בין‬ ‫ואיזון‬ ‫שינוי‬ ,‫הצמתים‬ ‫עיצוב‬ ,‫תשתיות‬ ‫וביצוע‬ ‫בתכנון‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫לבוא‬ .'‫וכו‬ ‫רמזורים‬ ‫התאמת‬ •‫יש‬ ‫הקיים‬ ‫הפיזי‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫כדי‬ ‫ומאמץ‬ ‫זמן‬ ‫ייקח‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫חלוקת‬ ‫של‬ ‫למסר‬ ‫חינוכי‬ ‫מאמץ‬ ‫לכוון‬ .‫הדדי‬ ‫ביטחון‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ •‫לחינוך‬ ‫האופציות‬ ‫מיצוי‬ ‫לאחר‬ ‫האחרון‬ ‫הכלי‬ ‫היא‬ ‫אכיפה‬ .‫בדרך‬ ‫המשתמשים‬
 31. 31. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫והסברה‬ ‫חינוך‬ :‫אתגרים‬ •.‫האופניים‬ ‫לנושא‬ ‫הדרך‬ ‫משתמשי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מודעות‬ ‫פיתוח‬ •.‫צעיר‬ ‫מגיל‬ ‫נכונה‬ ‫לרכיבה‬ ‫חינוך‬ •– ‫בו‬ ‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫הדדי‬ ‫כיבוד‬ ‫תוך‬ ‫משותף‬ ‫מרחב‬ ‫יצירת‬ .‫רגל‬ ‫והולכי‬ ‫רוכבים‬ •.‫נוספים‬ ‫גורמים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬
 32. 32. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫בטוחה‬ ‫לרכיבה‬ ‫תכנית‬ •‫הדרכה‬ + ‫עיונית‬ ‫הדרכה‬ :‫ביניים‬ ‫חטיבות‬ ‫בארבע‬ ‫פיילוט‬ ‫התקיים‬ .‫מקצועי‬ ‫מדריך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בשטח‬ ‫מעשית‬ •.‫בעיר‬ ‫הביניים‬ ‫חטיבות‬ ‫לכל‬ ‫הבאה‬ ‫הלימודים‬ ‫בשנת‬ ‫יורחב‬ ‫הפיילוט‬ •‫מ/לבית‬ ‫מיטבי‬ ‫רכיבה‬ ‫ומסלול‬ ‫ביה"ס‬ ‫בסביבת‬ ‫רכיבה‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫יושם‬ •.‫היסודיים‬ ‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫בדרכים‬ ‫זהירות‬ ‫שיעורי‬ •.‫ועסקים‬ ‫עמותות‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬
 33. 33. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫אופניים‬ ‫רגל/רוכבי‬ ‫הולכי‬ ‫אמנת‬ •‫את‬ .‫אופניים‬ ‫רוכבי‬ ‫וכולנו‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫כולנו‬ – ‫התפיסה‬ .‫והידברות‬ ‫בשיתוף‬ ‫גם‬ ‫לפתור‬ ‫יש‬ ‫הבעיות‬ •‫אשר‬ ,‫חברתיים‬ ‫כללים‬ ‫מערכת‬ ‫יצירת‬ – ‫המטרה‬ ‫משתמשי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫התנועה‬ ‫חופש‬ ‫חשיבות‬ ‫את‬ ‫ידגישו‬ ‫תוך‬ ,‫האופניים‬ ‫ורוכבי‬ ‫הרגל‬ ‫הולכי‬ ‫בפרט‬ ,‫הדרך‬ .‫ובטיחותם‬ ‫כבודם‬ ‫על‬ ‫מרבית‬ ‫שמירה‬ •‫להתייחסות‬ ‫פתוח‬ ‫בפורמט‬ ‫תידון‬ ‫האמנה‬ – ‫פתוח‬ ‫דיון‬ .("‫"אנו‬ ‫)כמו‬ ‫הציבור‬ •‫באמצעי‬ ‫הציבור‬ ‫לידיעת‬ ‫תועבר‬ ‫האמנה‬ - ‫הפצה‬ ‫משתמשי‬ ‫למודעות‬ ‫להחדירה‬ ‫בכדי‬ ,‫שונים‬ ‫תקשורת‬ ..‫העיר‬ ‫תושבי‬ ‫של‬ ‫חיים‬ ‫כדרך‬ ‫ולבססה‬ ‫הדרך‬
 34. 34. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫אופניים‬ ‫רגל/רוכבי‬ ‫הולכי‬ ‫אמנת‬ :‫עקרונות‬ – ‫אופניים‬ ‫רוכבי‬ •:‫ייעודי‬ ‫שביל‬ ‫קיים‬ ‫כאשר‬ .‫המסומן‬ ‫לכיוון‬ ‫ובהתאם‬ ,‫הימני‬ ‫בצידו‬ ,‫השביל‬ ‫על‬ ‫רכיבה‬ .‫ייעודיים‬ ‫ורמזורים‬ ‫לתמרורים‬ ‫ציות‬ •:‫שביל‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ ‫כאשר‬ .‫הימני‬ ‫בצידו‬ ,‫הכביש‬ ‫על‬ ‫תתבצע‬ ‫הרכיבה‬ .‫הרגל‬ ‫להולכי‬ ‫עדיפות‬ ‫לתת‬ ,‫המדרכה‬ ‫על‬ ‫היא‬ ‫והרכיבה‬ ‫סואן‬ ‫הכביש‬ ‫כאשר‬ .‫קשישים‬ ‫או‬ ‫ילדים‬ ‫בקרבת‬ ,‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫באזור‬ ‫רוכבים‬ ‫כאשר‬ ‫מוגברת‬ ‫עירנות‬ .‫הרכיבה‬ ‫בעת‬ ‫סלולרי‬ ‫בטלפון‬ ‫לשוחח‬ ‫אין‬ .‫עזרה‬ ‫לו‬ ‫ולהושיט‬ ‫לעצור‬ ‫יש‬ – ‫רגל‬ ‫הולך‬ ‫נפגע‬ ‫אם‬ •‫חניה‬ .‫העיר‬ ‫ברחבי‬ ‫לכך‬ ‫המיועדים‬ ‫למתקנים‬ ‫האופניים‬ ‫את‬ ‫לקשור‬ ‫יש‬ ‫שיהוו‬ ‫מבלי‬ ,‫ולאורכו‬ ‫הרחוב‬ ‫בצידי‬ ‫האופניים‬ ‫לקשור‬ ‫יש‬ ,‫ייעודיים‬ ‫במתקנים‬ ‫מחסור‬ ‫בעת‬ .‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫מעבר‬ ‫החוסם‬ ‫מכשול‬ .‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫ולא‬ ‫מתגוררים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫הבניין‬ ‫שטח‬ ‫בתוך‬ ‫אופניהם‬ ‫יקשרו‬ ‫בניינים‬ ‫דיירי‬
 35. 35. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 :‫עקרונות‬ – ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫באופן‬ ‫הימנעו‬ – ‫המדרכות‬ ‫על‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫אופניים‬ ‫שבילי‬ ‫מסומנים‬ ‫בהם‬ ‫במקומות‬ .‫עליהם‬ ‫מלצעוד‬ ‫מוחלט‬ ‫לרוכבי‬ ‫קדימה‬ ‫זכות‬ ‫תנו‬ – ‫כלשהו‬ ‫מחסום‬ ‫עקב‬ ‫אופניים‬ ‫לשביל‬ ‫לסטות‬ ‫נאלצתם‬ .‫האופניים‬ ‫טרם‬ ‫ושמאלה‬ ‫ימינה‬ ‫והביטו‬ ‫זהירות‬ ‫משנה‬ ‫הקדישו‬ – ‫אופניים‬ ‫שביל‬ ‫חוצים‬ .‫החצייה‬ .‫עזרה‬ ‫לו‬ ‫והושיטו‬ ‫עצרו‬ – ‫אופניים‬ ‫רוכב‬ ‫התהפך‬ ‫בו‬ ‫לאירוע‬ ‫נקלעתם‬ .‫ימינה‬ ‫אחד‬ ‫צעד‬ ‫זזים‬ ,‫המדרכה‬ ‫על‬ ‫ממול‬ ‫מגיעים‬ ‫אופניים‬ ‫כאשר‬ – ‫ימינה‬ ‫אחד‬ ‫צעד‬ .‫לכולם‬ ‫בטוח‬ ‫מעבר‬ ‫יתאפשר‬ ‫כך‬ ‫אופניים‬ ‫רגל/רוכבי‬ ‫הולכי‬ ‫אמנת‬
 36. 36. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 :‫הפצה‬ ‫דרכי‬ .‫מקומית‬ ‫עיתונות‬ .‫בנושא‬ ‫העוסקים‬ ‫וארגונים‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫העיריה, אתרים‬ ‫אינטרנט: אתר‬ ‫אתרי‬ ,‫מועצה‬ ‫חברי‬ ,‫בנושא‬ ‫העוסקים‬ ‫וארגונים‬ ‫עמותות‬ ,‫אביב-יפו‬ ‫תל‬ ‫פייסבוק: עיריית‬ ‫עמודי‬ .‫הורים‬ ‫קהילות‬ ,‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫קהילות‬ ,‫העיר‬ ‫ברחבי‬ ‫שכונות‬ / ‫תושבים‬ ‫קבוצות‬ .‫בעיר‬ ‫ומתנ"סים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ :‫החינוך‬ ‫משרד‬ .‫בדרכים‬ ‫לבטיחות‬ ‫הלאומית‬ ‫הרשות‬ ,‫ירוק‬ ‫אור‬ ‫עמותת‬ :‫התחבורה‬ ‫משרד‬ .‫חדשות‬ ,‫תחקירים‬ ‫תכניות‬ :‫טלוויזיה‬ .‫תל-אופן‬ ‫תחנות‬ .(‫מודעות‬ ‫לוחות‬ ,‫אוטובוס‬ ‫)תחנות‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ ‫שילוט‬ ‫לחלוקה‬ ‫עלונים‬ ‫הפקת‬ ‫אופניים‬ ‫רגל/רוכבי‬ ‫הולכי‬ ‫אמנת‬
 37. 37. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 :‫והסברה‬ ‫לחינוך‬ ‫נוספים‬ ‫אמצעים‬ ‫אופניים‬ ‫למכונאות‬ ‫שנתית‬ ‫סדנאות‬ ‫סדרת‬ ‫לבתי‬ :‫ובטוחה‬ ‫נכונה‬ ‫רכיבה‬ ‫מיומנות‬ ‫סדנאות‬ ‫סדרת‬ ‫ומבוגרים‬ ‫הספר‬ ‫בעיר‬ ‫הפועלות‬ ‫עסקיות‬ ‫לחברות‬ ‫רכיבה‬ ‫סדנאות‬ ,‫משאיות‬ ,‫)אוטובוסים‬ ‫מקצועיים‬ ‫לנהגים‬ ‫חובה‬ ‫סדנאות‬ (‫מוניות‬ "‫בדרכים‬ ‫"מדריכים‬ ‫תכנית‬ ‫באדיבות‬
 38. 38. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫לונדון‬ – ‫מהעולם‬ ‫דוגמאות‬
 39. 39. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫לעבודה‬ ‫רוכבים‬ •‫באופניים‬ ‫לעבודה‬ ‫להגעה‬ ‫עובדים‬ ‫עידוד‬ ‫שמטרתה‬ ‫תכנית‬ ."‫לאופניים‬ ‫ל"ידידותיים‬ ‫להפוך‬ ‫ארגונים‬ ‫ועידוד‬ •‫העובדים‬ ‫מגיעים‬ ‫בהם‬ ,‫עירוניים‬ "‫לעבודה‬ ‫"רוכבים‬ ‫ימי‬ .‫המעסיק‬ ‫בעידוד‬ ,‫אופניים‬ ‫על‬ ‫לעבודה‬ •.‫באזז‬ ‫לייצר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫המשתתפים‬ ‫בין‬ ‫והגרלה‬ ‫תחרות‬ •(‫שירות‬ ‫)כשטחי‬ ‫מקלחות‬ ‫התקנת‬ ‫תומכת‬ ‫תב"ע‬ ‫קידום‬ ‫תעסוקה‬ ‫מבני‬ ‫במסגרת‬ ‫אופנים‬ ‫לחניית‬ ‫ותקן‬
 40. 40. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫יפו‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫סובב‬ •.‫שנתי‬ ‫אופניים‬ ‫הפנינג‬ •.‫מקצוענים‬ ‫ועד‬ ‫ממתחילים‬ ‫רכיבה‬ ‫מסלולי‬ •.‫המשפחה‬ ‫לכל‬ ‫אופניים‬ ‫פסטיבל‬
 41. 41. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫קריטית‬ ‫מסה‬ •‫ביום‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫הנערך‬ ,‫חודשי‬ ‫אירוע‬ ‫בערים‬ ‫לועזי‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫האחרון‬ ‫שישי‬ ‫בעולם‬ •,‫רולרבליידס‬ ,‫רוכבי אופניים‬ ‫יחד‬ ‫רוכבים‬ ‫סקייטבורד‬ ,‫קורקינטים‬ ‫את‬ ‫להמחיש‬ ‫כדי‬ ‫במסה‬ ,‫ברחובות‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫זכותם‬ •‫אנחנו‬ ,‫לתנועה‬ ‫מפריעים‬ ‫לא‬ ‫"אנחנו‬ "‫התנועה‬
 42. 42. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫הציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫אופנים‬ ‫שילוב‬ •‫מתקן‬ ‫על‬ -‫רכבות‬ / ‫לאוטובוסים‬ ‫אופניים‬ ‫העלאת‬ .‫לאוטובוס‬ ‫מחוץ‬ ‫או‬ ‫בתוך‬ ,‫ייעודי‬ •‫)בתכנון‬ ‫הרכבת‬ ‫לתחנות‬ ‫בצמידות‬ ‫תל-אופן‬ ‫התקנת‬ (‫בני-ברק‬ ‫תחנת‬
 43. 43. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 Eco counter ‫בזמן‬ ‫מסוים‬ ‫דרך‬ ‫בקטע‬ ‫אופניים‬ ‫רוכבי‬ ‫ספירת‬ ‫נתון‬ •.‫טווח‬ ‫ארוכות‬ ‫מגמות‬ ‫והערכת‬ ‫פרוייקטים‬ ‫תכנון‬ •.‫הדרך‬ ‫משתמשי‬ ‫של‬ ‫הנסיעה‬ ‫הרגלי‬ ‫הבנת‬ •‫תכנון‬ ‫לצורך‬ ‫אופניים‬ ‫תנועת‬ ‫על‬ ‫סטטיסטיקות‬ ‫הפקת‬ ‫מיטבי‬ •.‫והציבור‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫לטובת‬ ‫נתונים‬ ‫שקיפות‬
 44. 44. ‫ותשתיות‬‫בינוי‬,‫תחבורה‬‫ועדת‬‫להבי‬‫מיטל‬‫בראשות‬6.7.14 ‫רבה‬ ‫תודה‬‫רבה‬ ‫תודה‬

×