Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

פורום מטרופולין בתנועה 4

552 views

Published on

פורום מטרופולין בתנועה 4

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

פורום מטרופולין בתנועה 4

 1. 1. ‫דן‬ ‫במטרופולין‬ ‫תחבורה‬ ‫פתרונות‬ ‫לקידום‬ ‫הפורום‬ ‫במעמד‬: ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫תחבורה‬ ‫תיקי‬ ‫ומחזיקי‬ ‫דצמבר‬2015
 2. 2. ‫היום‬ ‫תוכנית‬ ‫תוכן‬ ‫זמנים‬ ‫וכיבוד‬ ‫התכנסות‬ 10:00 ‫חולדאי‬ ‫רון‬ 10:30 ‫להבי‬ ‫מיטל‬ 10:40 ‫ערים‬ ‫ראשי‬ ‫שיח‬,‫מקצוע‬ ‫ואנשי‬ ‫סגנים‬ 11:00 ‫ועוגה‬ ‫קפה‬ ‫על‬ ‫מסקנות‬ 12:30 ‫עיתונאית‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬(‫בלבד‬ ‫למעוניינים‬) 13:00
 3. 3. ‫באדיבות‬"‫המערכת‬"‫חיימוביץ‬ ‫מיקי‬ ‫עם‬'
 4. 4. ‫רשויות‬‫מטרופוליניות‬‫בעולם‬
 5. 5. ‫ובארץ‬?!?
 6. 6. ‫גדול‬ ‫הכי‬( ...‫ובאנשים‬ ‫בשטח‬) ‫בתחבורה‬‫מזהם‬‫הכי‬... ‫מורכב‬‫הכי‬... ‫רב‬‫עיריות‬‫מספר‬ ‫שלנו‬ ‫והמטרופולין‬
 7. 7. 7,100,00‫יום‬ ‫מידי‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫שעות‬ 15‫מיליארד‬₪‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫תנועה‬ ‫מפקקי‬ ‫כלכלי‬ ‫נזק‬ 7.5‫מיליארד‬$‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫למשק‬ ‫אוויר‬ ‫מזיהום‬ ‫נזק‬ 2,500‫בשנת‬ ‫אוויר‬ ‫מזיהום‬ ‫הרוגים‬2010((oecd ‫של‬ ‫ירידה‬ ‫נמדדת‬ ‫כיפור‬ ‫ביום‬99%‫אוויר‬ ‫בזיהום‬ ‫של‬ ‫מעבר‬1%‫לציבורי‬ ‫פרטי‬ ‫מרכב‬=400‫מליון‬₪ ‫מספרים‬ ‫קצת‬...
 8. 8. ‫מגיעים‬ ‫מאיפה‬‫מגיעים‬ ‫כמה‬‫מגיעים‬ ‫לאן‬ 71%‫במכונית‬ 16%‫אוטובוס‬ 12%‫רכבת‬ ‫במטרופולין‬ ‫התעסוקה‬ ‫תנועת‬
 9. 9. ‫המועסקים‬ ‫מגיעים‬ ‫מאיפה‬
 10. 10. ‫במטרופולין‬ ‫הנסיעות‬ ‫התפלגות‬
 11. 11. •‫צפוי‬ ‫המועסקים‬ ‫מספר‬‫לגדול‬ ‫מ‬-397,000 ‫ל‬-486,000 •‫ל‬ ‫ואף‬-625,000(‫של‬ ‫בהנחה‬ 68%‫מימוש‬ ‫שיעור‬) •‫בהתאם‬‫הנסיעות‬ ‫מספר‬ ‫לכך‬ ‫למטרופולין‬‫יוכפל‬!!!... (‫מתכנית‬ ‫נלקחו‬ ‫נתונים‬X‫משרד‬ ‫של‬Y) ‫ב‬ ‫במטרופולין‬ ‫לתעסוקה‬ ‫צפי‬-2030
 12. 12. ‫ת‬ ‫מקומית‬ ‫דוגמא‬ ‫נסיעות‬ ‫התפלגות‬"‫א‬–‫יפו‬ (‫מייצג‬ ‫מדגם‬) ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫של‬ ‫בפרדוקס‬ ‫כלואים‬ ‫שלנו‬ ‫התושבים‬ ‫ב‬-7‫השנים‬ ‫האחרונות‬: ‫השימוש‬ ‫שיעור‬ ‫מ‬ ‫עלה‬ ‫באופניים‬-8% ‫ל‬-20% ‫שיעור‬‫בתח‬ ‫השימוש‬"‫צ‬ ‫מ‬ ‫עלה‬-23%‫ל‬-30% ‫שיעור‬‫ברכב‬ ‫השימוש‬ ‫מ‬ ‫ירד‬ ‫פרטי‬-47%‫ל‬- 42%
 13. 13. ‫משרד‬ ‫התחבורה‬ ‫רשויות‬ ‫עירוניות‬ ‫ארגונים‬ ‫ועמותות‬ ‫איגוד‬ ‫המוניות‬ ‫קוווי‬ ‫שירות‬ ‫רכבת‬ ‫ישראל‬ ‫מפעילי‬ ‫התח‬"‫צ‬ ‫משטרת‬ ‫ישראל‬ ‫נת‬"‫ע‬ ‫נת‬"‫א‬ ‫משרד‬ ‫הפנים‬ ‫המשרד‬ ‫לאיכות‬ ‫הסביבה‬ ‫פורום‬ ‫דן‬ ‫מטרופולין‬ ‫אופניים‬ Car Sharing ‫תחבורת‬ ‫המונים‬ ‫נת‬"‫צים‬ ‫קווים‬ ‫מהירים‬ ‫מוניות‬ ‫שירות‬ ‫מסופים‬ ‫מרכז‬ ‫בקרה‬
 14. 14. •7‫ק‬"‫מ‬=25‫רגילות‬ ‫באופניים‬ ‫רכיבה‬ ‫דקות‬ •‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מאפשרים‬ ‫חשמליים‬ ‫אופניים‬ ‫ל‬ ‫הטווח‬-20‫ואף‬40‫ק‬"‫מ‬! •‫באופניים‬ ‫השימוש‬ ‫היקף‬‫ממימוש‬ ‫עדיין‬ ‫רחוק‬ ‫הפוטנציאל‬,‫בקרב‬ ‫במיוחד‬‫יוממים‬(‫שגרים‬ ‫במטרופולין‬ ‫ועובדים‬) ‫המשותף‬ ‫במרחב‬ ‫אופניים‬ ‫שבילי‬
 15. 15. "‫משרד‬‫חלון‬ ‫קיים‬ ‫כי‬ ‫סבור‬ ‫התחבורה‬ ‫לחולל‬ ‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫הזדמנויות‬‫מהפך‬ ‫ולהקצות‬‫להקמת‬ ‫משמעותיים‬ ‫משאבים‬ ‫קיבולת‬ ‫ורבת‬ ‫איכותית‬ ‫תשתית‬‫לכלי‬-‫רכב‬ ‫דו‬-‫גלגליים‬‫בגוש‬ ‫הנגישות‬ ‫את‬ ‫שתרחיב‬-‫דן‬ ‫תוך‬‫יישום‬‫בת‬ ‫תחבורה‬ ‫של‬ ‫עקרונות‬- ‫קיימא‬"(‫מתוך‬‫ועדת‬‫משרד‬ ‫של‬ ‫ההיגוי‬ ‫התחבורה‬) ‫התל‬ ‫שירות‬-‫אביב‬ ‫מתל‬ ‫מתרחב‬ ‫אופן‬-‫יפו‬ ‫לבת‬ ‫גם‬ ‫ובקרוב‬ ‫גן‬ ‫ורמת‬ ‫לגבעתיים‬-‫ים‬ ‫לכך‬ ‫ומעבר‬ ‫אוטוסטרדן‬–‫אופניים‬ ‫אוטוסטרדת‬
 16. 16. ‫א‬ ‫שלב‬':‫תחילת‬ ‫מפורט‬ ‫תכנון‬ ‫ברבעון‬1-2016, ‫יציאה‬ ‫צפי‬ ‫רבעון‬ ‫לביצוע‬1– 2017‫באופן‬ ‫מדורג‬ ‫ב‬ ‫שלב‬'-‫תחילת‬ ‫תכנון‬-2017 ‫אוטוסטרדן‬–‫אופניים‬ ‫אוטוסטרדת‬
 17. 17. CARSHARING ‫לאוכלוסיות‬ ‫שירות‬: -‫אקדמאים‬ ‫מרביתם‬ -‫משקי‬‫צעירים‬ ‫בית‬,‫בגילאי‬ ‫מרבית‬25-45 -‫מעמד‬‫אקונומי‬ ‫סוציו‬‫בינוני‬-‫גבוה‬ -‫משקי‬‫רכב‬ ‫ללא‬ ‫או‬ ‫שני‬ ‫רכב‬ ‫במקום‬ ‫בית‬. -‫צעירים‬‫סוף‬ ‫לשימושי‬‫שבוע‬
 18. 18. •‫ההזדמנות‬-‫ב‬ ‫רפורמה‬-2016 •‫הסעה‬ ‫שרותי‬24/7‫לאזרח‬! •‫התדירות‬ ‫והגדלת‬ ‫קווים‬ ‫תוספת‬ •‫השירות‬ ‫רמת‬ ‫העלאת‬ •‫ערים‬ ‫חוצי‬ ‫קווים‬ •‫לשילוביות‬ ‫דרישות‬ ‫תדירות‬ ‫בקרה‬ ‫רב‬-‫קו‬ ‫ע‬ ‫ניתור‬"‫אפליקציה‬ ‫י‬ ‫שירות‬ ‫מוניות‬24/7
 19. 19. •‫האדום‬ ‫הקו‬ ‫בביצוע‬ ‫כיום‬ •‫לביצוע‬ ‫ואישור‬ ‫בתכנון‬ ‫במקביל‬ ‫הירוק‬ ‫הקו‬ ‫הסגול‬ ‫הקו‬ ‫הצהוב‬ ‫הקו‬ •‫קריטי‬ ‫מקדים‬ ‫עילי‬ ‫קו‬(‫קו‬ ‫דוגמת‬1) ‫המונים‬ ‫תחבורת‬
 20. 20. ‫באורך‬29‫ק‬"‫מ‬-‫יפעל‬ ‫סבידור‬ ‫הרכבת‬ ‫מתחנת‬ (‫ארלוזורוב‬),‫מדרך‬ ‫וינוע‬ ‫ארלוזורוב‬‫לבן‬-‫עד‬ ‫יהודה‬ ‫מחלף‬‫ועד‬ ‫שדה‬ ‫אלוף‬ ‫לדרך‬‫שיבא‬. ‫כאן‬‫לשניים‬ ‫מתפצל‬ ‫הקו‬: 1.‫לרחוב‬ ‫צפונה‬‫ויגיע‬‫עד‬ ‫לצפון‬-‫אוניברסיטת‬ ‫מזרח‬ ‫בר‬-‫אילן‬. 2.‫דרומה‬:‫מביה‬"‫שיבא‬ ‫ח‬ ‫תל‬ ‫בסיס‬ ‫לאזור‬-‫השומר‬ ‫ויהוד‬-‫מונוסון‬. ‫הסגול‬ ‫הקו‬
 21. 21. ‫הירוק‬ ‫הקו‬ ‫באורך‬17‫ק‬"‫מ‬-‫מתחיל‬ ‫בהרצליה‬‫וינוע‬ ‫בצפון‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫דרך‬-‫על‬ ‫יפו‬ ‫לוינסקי‬ ‫תחנת‬,‫משם‬ ‫דרומה‬ ‫ימשיך‬‫עד‬ ‫בחולון‬ ‫סוקולוב‬ ‫לרחוב‬. ‫הקו‬ ‫כאן‬‫יתפצל‬‫לשנים‬: 1.‫מערבה‬‫לתוך‬‫חולון‬. 2.‫דרומה‬‫חולון‬ ‫דרך‬ ‫דיין‬ ‫משה‬ ‫לשדרות‬ ‫ועד‬ ‫בראשון‬-‫לציון‬-‫שם‬ ‫האדום‬ ‫הקו‬ ‫עם‬ ‫יתחבר‬ ‫והקו‬‫העתידי‬ ‫החום‬.
 22. 22. ‫קיימת‬ ‫העדפה‬ ‫עירונית‬ ‫מתוכננת‬ ‫העדפה‬ ‫מתוכננת‬ ‫העדפה‬‫בינעירונית‬ ‫על‬‫מנת‬‫לקיים‬‫תחבורה‬‫ציבורית‬ ‫יעילה‬‫במטרופולין‬‫עלינו‬‫קודם‬‫כל‬ ‫לדאוג‬‫לתכנון‬‫נכון‬‫של‬‫נתיבי‬ ‫התחבורה‬‫הציבורית‬,‫בדגש‬‫על‬ ‫קישוריות‬‫בין‬‫הערים‬‫השונות‬ ‫במטרופולין‬. ‫נת‬"‫צים‬
 23. 23. •‫הכנסת‬‫נסיעה‬ ‫על‬ ‫דוחות‬ ‫להנפיק‬ ‫עירוניים‬ ‫לפקחים‬ ‫המאפשרת‬ ‫חקיקה‬ ‫אישרה‬ ‫בנת‬"‫צ‬‫וידאו‬ ‫במצלמות‬ ‫שצולמו‬ •‫חדשות‬ ‫תקנות‬ ‫מכין‬ ‫המשפטים‬ ‫משרד‬ •‫הקנס‬‫נסיעה‬ ‫על‬‫בנת‬"‫צ‬‫מ‬ ‫יעלה‬-250₪‫ל‬-750₪ •‫אכיפה‬ ‫מצלמות‬ ‫להפעלת‬ ‫מתוכננים‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬‫בנת‬"‫צים‬‫בינעירוניים‬ ‫בצירים‬: –‫כביש‬20-‫רבעון‬‫ראשון‬2016 –‫כביש‬2-‫רבעון‬‫שני‬2016 ‫נת‬"‫צים‬–‫להצלחה‬ ‫הכרחי‬ ‫כתנאי‬ ‫אכיפה‬
 24. 24. ‫הנתיבים‬‫במטרופולין‬ ‫המהירים‬‫אביב‬ ‫תל‬ •‫כ‬-120‫ק‬"‫נתיבים‬ ‫מ‬‫מהירים‬ •‫כ‬-16,500‫חניה‬ ‫מקומות‬ •18‫קווי‬‫שאטל‬ ‫פולג‬ ‫מחלף‬ ‫אזור‬ ‫ראש‬ ‫מחלף‬ ‫העין‬ (‫מזרח‬) ‫איילו‬ ‫מבוא‬ ‫הוז‬ ‫דב‬ ‫חנה‬ ‫וסע‬ ‫שפיים‬ ‫חנה‬ ‫וסע‬ ‫מורשה‬ ‫חנה‬ ‫וסע‬ ‫ראשל‬" ‫צ‬ ‫חנה‬ ‫וסע‬ ‫קסם‬ ‫מחלף‬ ‫נתניה‬ ‫שלב‬‫שני‬- ‫עד‬ ‫העין‬ ‫ראש‬‫גלילות‬–‫צפוי‬ ‫פתיחה‬ ‫מועד‬-2022 ‫שלב‬‫ראשון‬- ‫נתניה‬ ‫עד‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬–‫צפוי‬ ‫פתיחה‬ ‫מועד‬-2020 ‫מהירים‬ ‫נתיבים‬
 25. 25. ‫הזנק‬ ‫קווי‬–‫ונוחות‬ ‫במהירות‬ ‫לעבודה‬ ‫מהבית‬ •‫אשכול‬‫קווי‬500/600: –‫העיקריים‬ ‫בקווים‬ ‫שירות‬ ‫תגבור‬ –‫קווים‬‫חדשים‬‫לאיזורי‬‫מתאכלסות‬ ‫לשכונות‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫התעסוקה‬ –‫שירות‬ ‫וקווי‬ ‫חדשים‬ ‫מיניבוסים‬ ‫קווי‬ ‫כולל‬ ‫בקווים‬ ‫שיפורים‬ –‫תעסוקה‬ ‫למוקדי‬ ‫שיפורים‬–‫עתידים‬,‫אזה‬"‫ת‬‫חולון‬(‫ר‬'‫הזנק‬ ‫קווי‬) •‫הבינעירוני‬ ‫בשירות‬ ‫נוספים‬ ‫שיפורים‬/‫מטרופוליני‬‫צפויים‬‫מכרזים‬ ‫במסגרת‬: ‫הנגב‬ ‫צפון‬(2/16),‫ופ‬ ‫העין‬ ‫ראש‬ ‫אונו‬ ‫בקעת‬"‫ת‬(5-11/16)
 26. 26. ‫חינוך‬ ‫קרית‬ ‫חן‬ ‫אזורי‬ ‫רדינג‬ ‫אוניברסיטה‬ ‫קלצ‬'‫קין‬ ‫סבידור‬ ‫כרמלית‬ ‫עתידים‬ ‫וולפסון‬ ‫הטייסים‬ ‫מטרות‬ •‫הנוסעים‬ ‫בטיחות‬ ‫שיפור‬–‫הפרדת‬ ‫משטח‬ ‫התפעולי‬ ‫השטח‬‫הנוסעים‬ •‫ושיפור‬ ‫והורדה‬ ‫קליטה‬ ‫עמדות‬ ‫הסדרת‬ ‫הקישוריות‬ •‫רגל‬ ‫להולכי‬ ‫וחציה‬ ‫הליכה‬ ‫צירי‬ ‫הסדרת‬ •‫לנוסעים‬ ‫המידע‬ ‫ושיפור‬ ‫הנגשה‬ ‫מסופים‬
 27. 27. ‫לעבודה‬ ‫ירוקה‬ ‫הגעה‬–‫מישראבלוף‬‫לאקו‬-‫תלוש‬ "‫יש‬‫המרת‬ ‫לאפשר‬ ‫הרכב‬ ‫אחזקת‬ ‫סעיף‬ ‫המשכורת‬ ‫בתלוש‬ ‫הסכום‬ ‫באותו‬ ‫לתמריץ‬ ‫הסעיף‬ ‫תחת‬‫עידוד‬ ‫לעבודה‬ ‫ירוקה‬ ‫הגעה‬."
 28. 28. •‫של‬ ‫משולבת‬ ‫בקרה‬ ‫למען‬ ‫דן‬ ‫במטרופולין‬ ‫התנועה‬ •‫וניטור‬ ‫ניהול‬ ‫יכולות‬ ‫פיתוח‬‫תנועה‬ ‫במטרופולין‬ ‫בקרה‬ ‫מרכז‬
 29. 29. ‫לעתיד‬ ‫מבט‬ ‫עם‬–‫שאטל‬‫ימי‬
 30. 30. ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫נעשה‬ ‫ביחד‬ ‫רק‬! ‫לכולם‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬

×