Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מצגת ערר קק"ל-בן יוסף 27.5.07

189 views

Published on

מצגת ערר קק"ל-בן יוסף 27.5.07

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

מצגת ערר קק"ל-בן יוסף 27.5.07

  1. 1. ‫רמא"ג‬ ‫צורי‬ ‫יוסף-קק"ל-בית‬ ‫בן‬ ‫מתחם‬ ‫ערר‬ ‫למליאת‬ ‫ערים‬ ‫בנין‬ 27.5.07 ‫להבי‬ ‫מיטל‬ ‫יחד‬ ‫מרץ‬ ‫סיעת‬ ‫העיר‬ ‫צפון‬ ‫ברובע‬ ‫פעילה‬ ‫לוי‬ ‫גלית‬ ‫בסיוע‬ ‫נערך‬
  2. 2. ‫רקע‬ ‫גוש‬6631‫חלקות‬219,197 ‫וגן‬ ‫זיכרון‬ ‫גינת‬ :‫שימוש‬ ‫צורי‬ ‫בית‬ ,‫קק"ל‬ ,‫יוסף‬ ‫בן‬ ‫הרחובות‬ ‫צומת‬ :‫מיקום‬ :‫שטח‬3.1‫של‬ ‫הפקעה‬ ‫כולל‬ '‫ד‬272‫מ"ר‬ ‫תא‬ :‫בתוקף‬ ‫תוכנית‬1722 :‫הקרקע‬ ‫ייעוד‬ ‫בניינים‬ ,‫תערוכות‬ ,‫ספר‬ ‫בתי‬ ,‫מועדונים‬ ,‫)מרפאות‬ ‫ציבור‬ ‫מבנה‬ :‫ל‬ (‫ועוד‬ ,‫כנסת‬ ‫בית‬ ,‫ספריות‬ ,‫השכלה‬ ‫למטרות‬ 1722‫המחוזית‬ ‫לועדה‬ ‫גמישות‬ ,‫משטרה‬ – ‫מומלץ‬ ‫ציבורי‬ ‫שימוש‬ : ‫ציבורי‬ ‫שימוש‬ ‫להחליף‬ ‫המוצעת‬ ‫התוכנית‬ ‫מגורים‬ ‫לשימוש‬ ‫לגובה‬ ‫בניה‬ 2‫בני‬ ‫בניינים‬10-12‫קומות‬‫או‬ ‫בן‬ ‫מגדל‬23‫קומות‬ ‫סה"כ‬80‫יח"ד‬
  3. 3. ‫תכנון‬ ?‫לאן‬ – ‫רמא"ג‬ '‫ל‬ ?‫טלאי‬ ‫על‬ ‫טלאי‬ ‫או‬ ‫תכנוני‬ ‫שינוי‬8151722 5‫תוכניות‬ ‫עוד‬ ‫לגבי‬ ‫והערכות‬ ‫חדשות‬ ‫נקודתיות‬ ‫תוכניות‬ 1,000‫נוספות‬ ‫יח"ד‬ ‫זמני‬ ‫גינון‬ ‫ביטול‬ ‫זמנית‬ ‫חניה‬ ‫ביטול‬ ‫חדשה‬ ‫תב"ע‬ ‫אין‬ ‫ציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫אין‬ ‫תב"ע‬2553‫כצמן‬ 147‫מאושרות‬ ‫יח"ד‬ ‫תב"ע‬2454‫ים‬ ‫נופי‬ '‫ב‬ -‫כ‬500‫מאושרות‬ ‫יח"ד‬ ‫סופרסל‬ -‫כ‬60‫יח"ד‬ ‫יוסף‬ ‫בן‬ - ‫קק"ל‬ -‫כ‬80‫יח"ד‬ ‫רקנאטי‬ ‫בינוי‬ ‫פינוי‬ -‫כ‬ ‫תוספת‬200‫יח"ד‬
  4. 4. ‫צעירים‬ ‫לזוגות‬ ‫שכונה‬ :‫במקור‬ (‫)המבוססת‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫של‬ ‫חיים‬ ‫למעגל‬ ‫מענה‬ :‫כיום‬ ?‫בלבד‬ ‫יוקרה‬ ‫שכונת‬ :‫העתיד‬ ‫וטוב‬ ‫נבון‬ ‫שכונה‬ ‫לתכנון‬ ‫סמל‬ – ‫ירוקה‬ ‫שכונה‬ ‫כיום‬ ‫בבניה‬ ‫זמניות‬ ‫גינות‬ ‫החלפת‬ :‫העתיד‬ ?‫חזון‬ ‫קיים‬ ‫האם‬ ?‫השכונה‬ ‫את‬ ‫מצופפים‬ ‫מדוע‬ ?‫הירוקים‬ ‫השטחים‬ ‫מופחתים‬ ‫מדוע‬ ?‫השכונה‬ ‫מיועדת‬ ‫למי‬ ?‫שירותים‬ ‫עוד‬ ‫יפותחו‬ ‫מתי‬ ?‫ריקים‬ ‫במגרשים‬ ‫הבניה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫סך‬ ‫מהו‬ ‫חזון‬ ‫מול‬ ‫מאפינים‬ ?‫לאן‬ – ‫רמא"ג‬
  5. 5. ‫העליון‬ ‫לעשירון‬ ‫המיועדים‬ ‫יוקרה‬ ‫בנייני‬ ‫צעירים‬ ‫לזוגות‬ ‫המיועדות‬ ‫הקטנות‬ ‫הדירות‬ ‫הפחתת‬ ‫משפחה‬ ‫לגודל‬ ‫צפי‬ :‫צעירה‬ ‫שכונה‬ ‫לא‬ ‫כבר‬2.7'‫נ‬ ?‫זמניות‬ ‫בגינות‬ ‫הבניה‬ ‫מימוש‬ ‫לאחר‬ ‫שצ"פ‬ ‫די‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫הנקודתי‬ ‫התכנון‬ ‫משמעויות‬ ?‫לאן‬ – ‫רמא"ג‬
  6. 6. ‫יוסף‬ ‫בן‬ ‫קק"ל‬ – ‫הפרט‬ ‫אל‬ ‫מהכלל‬ ‫נקודתית‬ ‫תוכנית‬ ‫עוד‬ 300%‫בניה‬ ‫בשכונה‬ ‫תקדים‬ ‫חסר‬ ‫בגובה‬ ‫בניה‬23‫קומות‬ :‫עובדות‬ ‫מספר‬ ‫שוכחים‬ ‫ובדרך‬ ‫עירוניים‬ ‫לצרכים‬ ‫נחוץ‬ – ‫ציבור‬ ‫למבני‬ ‫מיועד‬ ‫השטח‬ ‫לבעליה‬ ‫הקרקע‬ ‫להחזיר‬ ‫יש‬ – ‫הפקעה‬ ‫קיימת‬ ‫השטח‬ ‫על‬ – ‫מ‬ ‫קטן‬ ‫הפקעה‬ ‫לאחר‬ ‫המגרש‬ ‫גודל‬3'‫ד‬ ?‫סואנת‬ ‫צומת‬ ‫על‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫לבנות‬ ‫מדוע‬
  7. 7. ?‫המוצעת‬ ‫בתוכנית‬ ‫יש‬ ‫חטאים‬ ‫כמה‬ ‫זיכרון‬ ‫לגן‬ ‫שלטונית‬ ‫הבטחה‬ ‫הפרת‬ ‫ציבורי‬ ‫לייעוד‬ ‫מיוחד‬ ‫למגרש‬ ‫סטטוטורית‬ ‫תוכנית‬ ‫מפירים‬ ‫ממנהל‬ ‫ציבור‬ ‫לצרכי‬ ‫מיוחד‬ ‫מגרש‬ ‫ביעוד‬ ‫קרקע‬ ‫רכישת‬ ‫של‬ ‫ספוקלציה‬ ‫סטטוטורית‬ ‫תוכנית‬ ‫משינוי‬ ‫להרויח‬ ‫ונסיון‬ ‫ישראל‬ ‫מקרקעי‬ :‫המוצעת‬ ‫התוכנית‬ ,‫רוויה‬ ‫לבניה‬ ‫הופך‬ ‫ציבורי‬ ,‫חריגה‬ ‫בצורה‬ ‫לגבוה‬ ‫הופך‬ ‫נמוך‬ ‫בינוי‬ ‫ל‬ ‫נוספים‬ ‫בניה‬ ‫אחוזי‬220% -‫ל‬ ‫עד‬ ‫שימור‬ ‫מבנייני‬ ‫זכויות‬ ‫ניוד‬ ‫מאפשרים‬300% !‫דיינו‬ ,‫די‬
  8. 8. ‫החלטה‬ ‫הצעת‬ 1.‫המוצעת‬ ‫התוכנית‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫מתבקשת‬ ‫המליאה‬:‫וכן‬ ‫לשכונה‬ ‫כולל‬ ‫תכנון‬ ‫ייערך‬ ‫פיזי‬ ‫ותכנון‬ ‫שירותים‬ ‫תכנון‬ ,‫חברתי‬ ‫תכנון‬ ‫יכלול‬ ‫התכנון‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫בשיתוף‬ ‫ייערך‬ ‫התכנון‬ ‫נקודתיות‬ ‫תוכניות‬ ‫הבאת‬ ‫תאושר‬ ‫לא‬ ‫הכוללת‬ ‫התוכנית‬ ‫לאישור‬ ‫עד‬ ‫המליאה‬ ‫באישור‬ ‫אלא‬ ‫עיר‬ ‫בניין‬ ‫לועדת‬ 2.‫הגינה‬ ‫ותישמר‬ ‫המגרש‬ ‫של‬ ‫המיוחד‬ ‫הייעוד‬ ‫יישמר‬‫להוצאת‬ ‫עד‬ ‫לגינת‬ ‫ראוי‬ ‫שטח‬ ‫הקצאת‬ ‫תוך‬ ‫המאושרת‬ ‫בתב"ע‬ ‫לייעוד‬ ‫היתר‬ (‫שלטונית‬ ‫הבטחה‬ ‫)קיום‬ ‫הזיכרון‬‫גינה‬ ‫למטרת‬ ‫השטח‬ ‫כל‬ ‫יופקע‬ ‫לחילופין‬ 3.‫המגרש‬ ‫ייעוד‬ ‫שינוי‬ ‫על‬ ‫המליאה‬ ‫תחליט‬ ‫אם‬:‫כי‬ ‫לדרוש‬ ‫יש‬ ) ‫בתוקף‬ ‫לתב"ע‬ ‫בהתאם‬ ‫רק‬ ‫זכויות‬ ‫ינתנו‬30%‫ב‬3(?‫קומות‬ ‫עד‬ ,‫מקסימלי‬ ‫בינוי‬ ‫גובה‬6‫צורי‬ ‫בבית‬ ‫הגובל‬ ‫המרקם‬ ‫עפ"י‬ ‫קומות‬ ‫האמורה‬ ‫לחלקה‬ ‫לשימור‬ ‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫לנייד‬ ‫יותר‬ ‫לא‬

×