Southlaos 2day1night project1

291 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
291
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Southlaos 2day1night project1

  1. 1. โปรแกรมการเดินทาง เสนทาง ปากเซ-สาละวัน-น้ําตกคอนพะเพ็ง-น้ําตกตาดเยือน-น้ําตกตาดผาสวม-น้ําตกตาดฟาน 2 วัน 1 คืนวันแรก 07.30 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ จุดนัดพบ เจาหนาที่ AODCHAITOUR จะคอยตอนรับ พรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระแกทาน 08.00 น. ออกเดินทางไปยังดานชายแดน ชองเม็ก เจาหนาที่ AODCHAITOUR คอยอํานวยความ สะดวกในดานเอกสารแกทาน (ใชเวลาประมาณ 30 นาที)  จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูภาคใตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระยะทาง 40 กิโลเมตร ขามสะพานมิตรภาพลาว- ญี่ปุน สูเมืองทาอันสําคัญ เมืองปากเซ แขวงจําปาสัก แลวเดินทางตอเพื่อไปสัมผัสความยิ่งใหญของ “น้ําตกคอนพะเพ็ง” น้ําตกทีมีพลังรุนแรง จากการไหลของ ลําน้ําโขง ่ ผานแกงหินขนาดใหญ สรางความตื่นตาตืนใจใหกับผูมาเยือน ่ จนไดรับการกลาวขานวาเปน “ไนแองการาแหงเอเชีย” ชมตนไมศกดิสิทธิ์ของ ชาวลาว “ตนมณี-โคตร” ที่ตั้งอยูใจกลางน้ําตก ั ์ 12.00 น. ถึง “น้ําตกคอนพะเพ็ง” เที่ยวชมบรรยากาศความสวยงามยิ่งใหญของน้ําตก พรอมทั้งรับประทานอาหารกลางวัน ณ น้ําตกคอนพะเพ็ง 14.30 น. ออกเดินทางไปยัง น้ําตกตาดเยือง ชมความสวยงามของน้ําตก ซึ่งตกลงมาสูเบื้องลางดวย ความสูงประมาณ 100 เมตร ดื่มด่ําบรรยากาศธรรมชาติตามอัธยาศัย หลังจากเก็บภาพความประทับใจแลว นําทานเดินทางกลับสูเมืองปากเซ 19.00 น. ถึงที่พัก ณ โรงแรมจําปาสักแกรนด หรือโรงแรมเอราวัณหรือโรงแรมจําปาสักพาเลช
  2. 2. 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรมมีการแสดงพื้นเมืองและคราโอเกะ แยกยายพักผอนตามอัธยาศัย (หลัง 20.30 น. เฉพาะทานที่สนใจ นําทองราตรีชมการเตนรํา ตามแบบลาว ณ รานแกวทิพย หางจากที่พก 6 กม. จนถึงเวลา 22.30 น. กลับที่พก) ั ัวันที่ สอง 07.00 น. รับประทานอาหารเชา ที่โรงแรม 08.00 น. ชมตลาดเชาเมืองปากเซ ชอปปง สินคาพื้นเมือง ผาไหมลาว เครื่องเงินลาว และสินคากอปปจากจีน เชน กระเปา เครื่องใชไฟฟา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน พรอมชมทัศนียภาพของอุทยานธรรมชาติบาเจียง ซึ่งมี น้ําตกผา สวม (สวม หมายถึง หองหอบาวสาว) นับไดวาเปน น้ําตกที่ทัศนียภาพ สวยงามมาก ชม บานเรือนจําลองของชนเผาบอละเวน ที่ปลูกสรางเพื่อ การอนุรักษ 14.00 น. ชมความนาอัศจรรยของน้าตกตาดฟาน ชิมชา กาแฟ ของลาว ออกเดินทางกลับดานชองเม็ก ํ 16.00 น. เดินทางถึงดานชองเม็ก เจาหนาที่ดําเนินการดานเอกสาร ชมและเลือกซื้อ สินคาปลอดภาษี สินคาพื้นเมือง ที่ตลาดดาวเรืองตามอัธยาศัย ประมาณ 1 ชั่วโมง 17.00 น. ออกเดินจากดานชองเม็ก เจาหนาที่ AODCHAITOUR อํานวยความสะดวกดานสัมภาระแกทาน 18.30 น. เดินทางถึงตัวเมืองอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ**********************************สิ้นสุดโปรแกรมการเดินทาง*****************************
  3. 3. น้ําตกตาดเยือน น้ําตกคอนพะเพ็ง น้ําตกตาดฟาน
  4. 4. น้ําตกตาดผาสวม ตลาดดาวเรือง น้ําตกตาดฟาน
  5. 5. อัตราคาบริการราคาทานละ x,xxx.- บาท (40 ทานขึ้นไป พักหองละ 2 ทาน)พักเดียวจายเพิม ทานละ 1,000.- บาท ่ ่อัตราคาบริการรวมคาที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว หองละ 2 ทานคาอาหาร 4 มื้อ พรอมบริการน้ําดื่ม ของวาง และผาเย็นบนรถคานําเทียวตามรายการ ่คาเขาชมสถานที่ทองเทียวตามรายการ ่คามัคคุเทศกทองถิน ่คาภาษีทองเทียว คาธรรมเนียม ต.ม. ่คาประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม ทานละ 100,000 บาทเอกสารที่ตองใชประกอบการทําใบผานแดน 1. พาสปอรต ฯ2. หรือสําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ชุด (พรอมลายเซ็น)3. รูปถายจํานวน 2 ใบ ขนาด 1.5 นิ้ว สีหรือขาวดําก็ได4. กรณีทเปนเด็กใช สูตบัตร, สําเนาทะเบียนบาน บิดามารดา , รูปถาย อยางละ 2 ชุด ี่ ิหมายเหตุ :โปรแกรมอาจเปลียนแปลงไดตามสภาพของภูมิอากาศ โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปน ่สําคัญสิ่งทีควรนําติดตัวไปดวย : ่กลองถายรูป ของใชสวนตัว เสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว ถุงมือไฟฉาย ยาประจําตัว (ถามี)  ( โดยทีมงาน AODCHAITOUR ) โทร. 08-2748-8818 , 08-0167-1533

×