Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
หน้า ที่ข องหัว ใจ บีบ ตัว ดัน เลือ ดไปที่ cell &ปอด    คลายตัว ให้บ างส่ว นขอเลือ ดไหลกลับ ทำา งานอัต โนมัต ิ ไม่พ ัก ...
ปริม าณเลือ ด ความผิด ปกติค ือเปลีย นแปลงได้ ความสามารถจัด   ่ตามสภาวะของ ส่ง เลือ ดลดลงร่า งกาย     - tissue เสื่อ...
ห้อ งหัว ใจ (cardiac   chambers)มนุษ ย์ : 4 ห้อ ง - 2 ห้อ งบน(auricles or atrium)          - 2 ห้อ งล่า ง(ventr...
ห้อ งหัว ใจ (cardiac  : ผนัง chambers)      atrium บางกว่า ventricle   - มีก ล้า มเนื้อ 2 ชั้น วางตั้ง ฉากซึ่งกั...
เยื่อ หุ้ม หัว ใจ(pericardium) เป็น ถุง บางๆ  ประกอบด้ว ย fibrous tissue ในถุง มีข องเหลวบรรจุ  - หล่อ ลื่น  - ป้อ ง...
ลิ้น หัว ใจ (cardiacvalves)   ควบคุม ทิศ ทางการไหลของเลือ ดให้ ไปทางเดีย ว    เช่นvena cava --> arteryลิ้น หัว ใจ แบ...
A – V valves  กั้น atrium และ ventricles  ได้แ ก่ - tricuspid valve(ขวา)     - mitral (bicuspid)valve (ซ้า ย)ควบคุ...
Semilunar valves ได้แ ก่ - aortic valve : aorta(ซ้า ย)    - pulmonary valve :pulmonary    artery (ขวา)  ลิ้น : ไม...
การปิด เปิด ของลิ้น แบบPASSIVEหมายถึง อาศัยความแตกต่า งของความดันระหว่า ง 2 ด้า นที่ล ิ้น นั้น กั้น อยู่เป็น ตัว บัง คับ
เลือ ดที่ม าเลี้ย งหัว ใจcoronary arteies แยกจากโคนของ aorta นำา เลือ ดเข้าเลี้ย งหัว ใจcoronary vein นำา เลือ ดที่ม ี O2ต...
Metabolism ของ    หัว ใจรับ พลัง งานจาก   oxidativemetabolism   fatty acid   Lactic acid   กลูโ คสการขนส่ง อาหา...
เส้น เลือ ด : 2 ระบบเส้น เลือ ด : 2 ระบบ arterial system : ออกจาก หัว ใจ สิ้น สุด ที่เ ส้น เลือ ดฝอย venous system : จากเ...
การควบคุม การ1  ทำา งานของหัว ใจ  Extrinsic 2 Intrinsic control   :  control ปัจ จัย     (autoregulation) ภายนอก...
การควบคุม โดยระบบ ประสาท (Neural  Control)  sympathetic  parasympathet  ic
sympatheticpreganglionic ระดับ T1 – T5หรือ T6postganglionic ไปยัง  SA node & AV node และ อื่น ๆ  กล้า มเนื้อ ทั้ง atriu...
parasympathetic  (vagi nerve)preganglionic (vagi nuclei) ในก้า นสมอง (brain strem) postganglionic ไปหัว ใจ(atrium มากกว่...
: มนุษ ย์ข ณะพัก HR ~ 70 ครั้ง /นาที: เมื่อ ยับ ยั้ง parasym & symพบว่า HR ~ 100 ครั้ง /นาที: จะเห็น ว่า หัว ใจขณะพัก จะอย...
การควบคุม โดย    ฮอร์โ มนHumoral control) เพิ่ม การทำา งานของหัว ใจ   epinephrine    &   -   norepinephrin...
ผลของไอออนต่า งๆทีส ำา คัญ ได้แ ก่ K+ และ Ca2+ ่Hyperkalemia คือ ภาวะที่ [K+]ในเลือ ดสูง กว่า ปกติ [K+] นอกเซลล์ส ูง ขึ้น...
ผลของไอออนต่า งๆ  K+เพิม สูง มาก ๆ หัว ใจหยุด     ่  เต้น อยู่ใ นระยะ  diastole  (คลาย) เพราะไม่เ กิด action  po...
ผลของไอออนต่า งๆHypercalcemia หมายถึงภาวะที่ [Ca2+] ในเลือ ดสูง กว่าปกติ เข้า เซลล์เ พิ่ม   เพิ่ม contractility   เพิม...
ผลของไอออนต่า งๆHypocalcemia  ลด contractility  action potential duration จะนานมาก เพราะ repolarization ใช้เ วลานาน (...
Heterometric autoregulation ปริม าตรเลือ ดใน ventricleก่อ นบีบ ตัว (end diastolicvolume) ถ้า มาก - หัว ใจบีบ ตัว แรงขึ้น ...
Heterometric autoregulationหากกล้า มเนื้อ หัว ใจถูก ยืด มากเกิน ไป แรงบีบ ตัว จะลดลงเห็น ชัด เจนในกรณีห ัว ใจล้มเหลว (hea...
Homeometric  autoregulationขึ้น กับ ความดัน เลือ ดใน aorta  ที่ต ้า นการไหลของเลือ ดออกจากหัว ใจปกติถ ้า BP ใน aorta เพ...
Powp08
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Powp08

570 views

Published on

fhr

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Powp08

 1. 1. หน้า ที่ข องหัว ใจ บีบ ตัว ดัน เลือ ดไปที่ cell &ปอด คลายตัว ให้บ างส่ว นขอเลือ ดไหลกลับ ทำา งานอัต โนมัต ิ ไม่พ ัก ไปตลอดชีว ิต
 2. 2. ปริม าณเลือ ด ความผิด ปกติค ือเปลีย นแปลงได้ ความสามารถจัด ่ตามสภาวะของ ส่ง เลือ ดลดลงร่า งกาย - tissue เสื่อ ม- แรงและเร็ว และตายไปในขึ้น ที่ส ุด- ค่อ ย หรือ ช้า การมีช ีว ิต อยู่ข ึ้นลง อยู่ก ับ การ
 3. 3. ห้อ งหัว ใจ (cardiac chambers)มนุษ ย์ : 4 ห้อ ง - 2 ห้อ งบน(auricles or atrium) - 2 ห้อ งล่า ง(ventricle)มี septum กั้น ชื่อ - musculartissue (ซ้า ย-ขวา) - fibrous tissue
 4. 4. ห้อ งหัว ใจ (cardiac : ผนัง chambers) atrium บางกว่า ventricle - มีก ล้า มเนื้อ 2 ชั้น วางตั้ง ฉากซึ่งกัน และกัน ทำา ให้ย ืด ขยายได้ง ่า ย : ventricle หนากว่า atriumเพราะต้อ งบีบ ตัว แรงเพือ เอาชนะ ่ความดัน ในหลอดเลือ ด - ข้า งซ้า ยหนากว่า ข้า งขวา กล้า มเนื้อ จัด ตัว คนละทิศ ทาง ชั้น ในสุดและนอกสุด เรีย งตัว เป็น เกลีย วตั้ง ฉากกัน : เมื่อ หดตัว --> เกิด แรงต้า นกัน --
 5. 5. เยื่อ หุ้ม หัว ใจ(pericardium) เป็น ถุง บางๆ ประกอบด้ว ย fibrous tissue ในถุง มีข องเหลวบรรจุ - หล่อ ลื่น - ป้อ งกัน การเสีย ดสี ยืด ขยายได้เ ล็ก น้อ ย
 6. 6. ลิ้น หัว ใจ (cardiacvalves) ควบคุม ทิศ ทางการไหลของเลือ ดให้ ไปทางเดีย ว เช่นvena cava --> arteryลิ้น หัว ใจ แบ่ง เป็น 2 พวก 1. Aurico (หรือ atrio) -ventricular valves ย่อ เป็น A– V valves
 7. 7. A – V valves กั้น atrium และ ventricles ได้แ ก่ - tricuspid valve(ขวา) - mitral (bicuspid)valve (ซ้า ย)ควบคุม การไหลจาก atriumValves ventricles
 8. 8. Semilunar valves ได้แ ก่ - aortic valve : aorta(ซ้า ย) - pulmonary valve :pulmonary artery (ขวา) ลิ้น : ไม่ม ีก ล้า มเนื้อ : ไม่ม ีเ ส้น ประสาท
 9. 9. การปิด เปิด ของลิ้น แบบPASSIVEหมายถึง อาศัยความแตกต่า งของความดันระหว่า ง 2 ด้า นที่ล ิ้น นั้น กั้น อยู่เป็น ตัว บัง คับ
 10. 10. เลือ ดที่ม าเลี้ย งหัว ใจcoronary arteies แยกจากโคนของ aorta นำา เลือ ดเข้าเลี้ย งหัว ใจcoronary vein นำา เลือ ดที่ม ี O2ตำ่า ออกจากหัว ใจ
 11. 11. Metabolism ของ หัว ใจรับ พลัง งานจาก oxidativemetabolism fatty acid Lactic acid กลูโ คสการขนส่ง อาหารและออกซิเ จนต้อ งอาศัย เลือ ด
 12. 12. เส้น เลือ ด : 2 ระบบเส้น เลือ ด : 2 ระบบ arterial system : ออกจาก หัว ใจ สิ้น สุด ที่เ ส้น เลือ ดฝอย venous system : จากเส้น เลือ ด ฝอย สิ้น สุด ที่ห ัว ใจ
 13. 13. การควบคุม การ1 ทำา งานของหัว ใจ Extrinsic 2 Intrinsic control : control ปัจ จัย (autoregulation) ภายนอก หมายถึง ปัจ จัย ที่ Neural ขึ้น กับ คุณ สมบัต ิControl ของกล้า มเนื้อ Humoral หัว ใจControl Heterometric
 14. 14. การควบคุม โดยระบบ ประสาท (Neural Control) sympathetic parasympathet ic
 15. 15. sympatheticpreganglionic ระดับ T1 – T5หรือ T6postganglionic ไปยัง SA node & AV node และ อื่น ๆ กล้า มเนื้อ ทั้ง atrium & ventricle
 16. 16. parasympathetic (vagi nerve)preganglionic (vagi nuclei) ในก้า นสมอง (brain strem) postganglionic ไปหัว ใจ(atrium มากกว่า ventricle) SA node AV node และอื่น ๆ กล้า มเนื้อ atrium & ventricle
 17. 17. : มนุษ ย์ข ณะพัก HR ~ 70 ครั้ง /นาที: เมื่อ ยับ ยั้ง parasym & symพบว่า HR ~ 100 ครั้ง /นาที: จะเห็น ว่า หัว ใจขณะพัก จะอยู่ภายใต้ก ารควบคุม ของเส้นประสาท vagus > sym.
 18. 18. การควบคุม โดย ฮอร์โ มนHumoral control) เพิ่ม การทำา งานของหัว ใจ epinephrine & - norepinephrine จาก adrenal medulla เพิ่ม HR., แรงบีบ ตัว thyroxin จากต่อ ม
 19. 19. ผลของไอออนต่า งๆทีส ำา คัญ ได้แ ก่ K+ และ Ca2+ ่Hyperkalemia คือ ภาวะที่ [K+]ในเลือ ดสูง กว่า ปกติ [K+] นอกเซลล์ส ูง ขึ้น ทำา ให้ [K+]เปลีย นแปลง ่ contractility conduction velocity
 20. 20. ผลของไอออนต่า งๆ K+เพิม สูง มาก ๆ หัว ใจหยุด ่ เต้น อยู่ใ นระยะ diastole (คลาย) เพราะไม่เ กิด action potential และไม่ม ี ca2+ เข้า เซลล์ Hypokalemia เกิดarrhythmia ไว้ห ลายชนิด
 21. 21. ผลของไอออนต่า งๆHypercalcemia หมายถึงภาวะที่ [Ca2+] ในเลือ ดสูง กว่าปกติ เข้า เซลล์เ พิ่ม เพิ่ม contractility เพิม threshold ของ actn ่ potentialเพิ่ม สูง มาก ๆ หัว ใจหยุด เต้น
 22. 22. ผลของไอออนต่า งๆHypocalcemia ลด contractility action potential duration จะนานมาก เพราะ repolarization ใช้เ วลานาน ( เพราะ Ca2+ – sensitive K+ channel ไม่เ ปิด )
 23. 23. Heterometric autoregulation ปริม าตรเลือ ดใน ventricleก่อ นบีบ ตัว (end diastolicvolume) ถ้า มาก - หัว ใจบีบ ตัว แรงขึ้น - stroke volumeมากขึ้น (S.V.)
 24. 24. Heterometric autoregulationหากกล้า มเนื้อ หัว ใจถูก ยืด มากเกิน ไป แรงบีบ ตัว จะลดลงเห็น ชัด เจนในกรณีห ัว ใจล้มเหลว (heart failure) เป็น กลไกช่ว ยรัก ษาสมดุล ย์ปริม าณเลือ ดที่อ อกจากventricle ขวาและซ้า ยให้เ ท่ากัน
 25. 25. Homeometric autoregulationขึ้น กับ ความดัน เลือ ดใน aorta ที่ต ้า นการไหลของเลือ ดออกจากหัว ใจปกติถ ้า BP ใน aorta เพิ่ม strokevolume ลดลงได้หัว ใจสามารถเร่ง เพิ่ม การบีบ ตัว เพือ ่ดัน เลือ ดออกในปริม าณเท่า เดิมไม่ข ึ้น กับ ความยาวของเซลล์ก ล้า มเนื้อ ,ระบบประสาท, ฮอร์โ มน

×