Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lingua e docencia universitaria

983 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lingua e docencia universitaria

 1. 1. “ LINGUA E DOCENCIA UNIVERSITARIA” V Xornadas sobre Lingua e Usos PARANINFO DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA 12-14 de novembro 2008
 2. 2. “ AS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS DAS UNIVERSIDADES GALEGAS NA DOCENCIA” María Dolores Domínguez Santos Vicerreitora de Profesorado e Organización Académica. Universidade de Santiago de Compostela
 3. 3. Plan Estratéxico 2000-2010 <ul><li>Obxectivos Estratéxicos en docencia </li></ul><ul><li>10.“Normalizar e promover o uso da lingua galega na función docente” . </li></ul>
 4. 4. Plan de Normalización Linguística <ul><li>Aprobado polo Claustro Universitario o 16 de Outubro de 2002 </li></ul><ul><li>“ O proceso de normalización da Universidade de Santiago de Compostela debe contar como peza chave cun incremento significativo e progresivo no uso do galego nas tarefas propias do PDI”. </li></ul>
 5. 5. Obxectivos Principais <ul><li>Promover a adquisición de coñecementos de lingua galega e a mellora da calidade lingüística do PDI </li></ul><ul><li>Consolidar a lingua galega como un dos idiomas instrumentais da docencia. </li></ul><ul><li>Incrementar o emprego da lingua galega nas tarefas de investigación e divulgación dos coñecementos científicos. </li></ul>
 6. 6. Medidas <ul><li>Mellorar a competencia lingüística do PDI </li></ul><ul><li>En galego </li></ul><ul><li>Fomentar a súa formación </li></ul><ul><li>Deseñar programas de formación lingüística </li></ul><ul><li>Utilización de novas tecnoloxías </li></ul><ul><li>Desenvolver a formación pedagóxica do PDI </li></ul><ul><li>Normativa de selección do PDI: valoración do coñecemento da lingua galega </li></ul>
 7. 7. Medidas <ul><li>Consolidar a lingua galega como un dos idiomas instrumentais da docencia. </li></ul><ul><li>En galego </li></ul><ul><li>Elaborar materiais de apoio </li></ul><ul><li>Priorizar a elaboración de textos propios e a traducción de textos doutras linguas </li></ul><ul><li>Asesoramento na elaboración de materiais de apoio </li></ul><ul><li>Garantir a publicación dos programas das materias </li></ul><ul><li>Promover a elaboración de obras terminolóxicas </li></ul><ul><li>Intercambio con outras Universidades de materiais propios de docencia </li></ul>
 8. 8. Medidas <ul><li>Consolidar a lingua galega como un dos idiomas instrumentais da docencia. </li></ul><ul><li>En galego </li></ul><ul><li>Garantir exames </li></ul><ul><li>Fomentar a realización de traballos, titorías e outras actividades docentes </li></ul><ul><li>Propiciar a regularización da oferta, con ocasión da creación de novas prazas motivadas por necesidades docentes </li></ul><ul><li>Recoñecer o esforzo do profesorado mediante a redución de créditos docentes </li></ul><ul><li>Establecer contratos-programa con centros e departamentos </li></ul>
 9. 9. Medidas <ul><li>Incrementar o emprego da lingua galega nas tarefas de investigación e divulgación dos coñecementos científicos. </li></ul><ul><li>En galego </li></ul><ul><li>Convocar axudas para elaborar publicacións (divulgación) </li></ul><ul><li>Reclamar a valoración da calidade da producción científica na actividade investigadora </li></ul><ul><li>Promover o uso do galego en xornadas científicas </li></ul><ul><li>Dotar premio anual ó mellor traballo científico en lingua galega </li></ul>
 10. 10. Expresións <ul><li>Sen prexuízo de.... </li></ul><ul><li>Sempre que a capacidade o permita </li></ul><ul><li>Incentivos si, incremento do cadro de persoal non </li></ul><ul><li>Sen perfil lingüístico </li></ul><ul><li>Agás na docencia doutras linguas </li></ul><ul><li>Respetando naturalmente a especificidade da docencia doutras linguas </li></ul><ul><li>Con carácter voluntario </li></ul>
 11. 11. Programación Pluriaual 2007-10 <ul><li>Reducir a distancia entre a Universidade e o resto do Sistema Educativo Galego no que se refire ó uso do idioma propio como mecanismo vehicular de educación. </li></ul><ul><li>Aproximar o uso do galego nas aulas da USC ás ratios do bacharelato (50%). </li></ul>
 12. 12. Programación Plurianual 2007-10 <ul><li>Estimular a docencia en galego, novos grupos. </li></ul><ul><li>Recoñecemento para os Departamentos máis dinámicos no que atinxe ó uso do galego na docencia. </li></ul><ul><li>Accións de extensión de uso da lingua na docencia promovendo accións en centros específicos en forma de programas piloto </li></ul>
 13. 13. INCENTIVOS <ul><li>Elaboración da RPT.... </li></ul><ul><li>“ a progresiva normalización e o respecto ós dereitos lingüísticos para o que se poderá, establecer perfís lingüísticos ?? para algúns postos de traballo”. </li></ul><ul><li>Normativas de selección do PDI: coñecemento do galego está considerado como mérito. </li></ul>
 14. 14. INCENTIVOS <ul><li>O Manual para a avaliación da calidade docente considera como mérito en tres das cinco dimensións avaliadas: </li></ul><ul><ul><li>O uso do galego no programa das materias </li></ul></ul><ul><ul><li>O uso do galego na impartición da docencia </li></ul></ul><ul><ul><li>A acreditación de competencias na comunicación oral ou escrita do galego na docencia </li></ul></ul>
 15. 15. INCENTIVOS <ul><li>A adopción de obxectivos de utilización da lingua galega na docencia polos Departamentos, dentro dos seus plans estratéxicos, terase en conta para asinar acordos USC-Departamentos. </li></ul>
 16. 16. CONCLUSIÓNS <ul><li>As conclusións que podemos extraer reflíctense nos gráficos e no cadro que presento a continuación. </li></ul>
 17. 17. Debate: mérito - requisito <ul><li>¿Permite a lexislación actual considerar o galego como un requisito para o acceso ós corpos e categorías de profesorado universitario? </li></ul>
 18. 18. Evolución da porcentaxe de créditos impartidos en galego / castelán.
 19. 19. Evolución da porcentaxe de créditos impartidos en galego / castelán. 75 20 06 - 07 74,87 77,5 79,78 82,4 Castelán 20,16 20 17,21 17,6 Galego 07 - 08 05 - 06 04 - 05 03 - 04 Curso
 20. 20. Evolución das axudas para o uso do galego nos traballos de investigación básica
 21. 21. CONCLUSIÓNS <ul><li>O uso da lingua galega na USC non supera o 20% o que non é un dato alentador </li></ul><ul><li>Certamente hai ó longo dos últimos cursos académicos un lixeiro incremento progresivo pero... ¿significativo? </li></ul>
 22. 22. CONCLUSIÓNS <ul><li>As numerosas medidas que promoven o uso do galego na docencia ou non son suficientes ou non son eficaces ou ambas as dúas interpretacións. </li></ul><ul><li>¿É posible fomentar o uso do galego na docencia universitaria coas medidas que adoptan as Universidades, en concreto a USC, ou habería que promover outras intervencións desde outras administracións? </li></ul>

×