Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asli şengül halkla ilişkiler kampanyası

21,206 views

Published on

 • Be the first to comment

Asli şengül halkla ilişkiler kampanyası

 1. 1. Hedef kitleleri ikna etmeyi temel alan iletişimin oluşturulması ve geliştirilmesi esasına dayanan halkla ilişkilerin etkinliği, stratejisinin sağlam temeller üzerine dayandırılmasına bağlıdır. Bir halkla ilişkiler kampanyası, araştırma, planlama, aksiyon ve iletişim ile sonuçların değerlendirilmesinden oluşan süreci mutlaka yaşamalı, bu süreç içinde amaçlar belirlenerek strateji ve taktikler geliştirilmelidir. Bu süreci işletmenin dışında gerçekleşen olaylar da etkilemekte ve çevre, işletmenin amaçlarını, işletmenin amaçları ise halkla ilişkiler programını belirlemektedir. Halkla ilişkiler görevlileri, işletmenin hedefleri. Planları, zayıflıkları, yararlanılabilirliği gibi konularda bilgi sahibi olmalı ve stratejisini bu bilgiler ışığında oluşturmalıdır. Halkla ilişkiler uygulamalarında görünen aşamanın sadece uygulama olması, araştırma, planlama ve sonuçların değerlendirilmesi gibi masa başı çalışmaların göz ardı edilmesine neden olmaktadır. İşletmelerde halkla ilişkiler faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi çalışmaların bir program dâhilinde gerçekleştirilmesine bağlıdır. Çünkü ne zaman neyin yapılacağının bilinmesi, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımı için gereklidir. İşletmenin kısa bir süre içinde toplumda iyi bir üne sahip olması zordur, bunun için belirli bir süreye gereksinim vardır. İşletmenin toplumda belli bir saygınlık kazanması için uzun dönemli ve süreklilik arz eden bir programın yürütülmesi gerekir. 1- Çevre 2- İşletmenin Amaçları 3- Halkla ilişkiler amaç ve stratejisi 4- Halkla ilişkiler programları Biçiminde açıklanabilir.
 2. 2. 1- Araştırma Aşaması Sürecin belki de en önemli kısmıdır. Bu aşamada atılacak ilk adım bilgi toplamadır. Kurumun amaçları iyi araştırılmalı ve hedef kitle hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Bu noktalar açıklığa kavuşmadan PR faaliyeti yürütmek kolay değildir.Hedef kitlenin özelikleri, eğilimleri, görüş ve düşünceleri bilinmeden planlamaya geçilemez. Bunun yanında kurumun rakipleri de göz önüne alınmalıdır. Araştırma sürecinin bilimsel yürümesi için anket, focus group ve birebir mülakat gibi araçlar kullanılabilir.Halkla ilişkiler uzmanının önyargılardan uzaklaşması araştırma sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için oldukça önemlidir. sizin birey olarak konuya dair sahip olduğunuz bakış açısı genelin bakış açısını yansıtmayabilir. bir uzman olarak kişisel görüşlerinizi işinize karıştırmamalı, yıkıcı yaklaşımlardan kaçınmalısınız.
 3. 3. 2-Planlama Aşaması Önem sırasında ikincidir. Araştırmanın bulguları dahilindekamoanyayı planlarken çok farklı noktaları gözönüne almak zorundayız.Planlamada en önemli rol bütçenindir. Hem ajansın içinde kampanyayı yönetecek personel hem de ajans dışından sürece destek olacak personelin seçimi de dikkat gerektirmektedir. Tüm ekip tasarlanan kampanyanın özeliklerine uygun niteliklere sahip olmak zorundadır.Kampanyanın süresi bir başka öneli noktadır. Süre doğal olarak ayrılan bütçeyle yakından ilişkilidir. Belli durumlarda kısa süreli kampanyalar gerçekleştirilebilir.Medya planlaması en basit haliyle kampanya dahilinde yer almayı istediğimiz, müşterimiz ve kampanya için uygun kitle iletişim araçlarını bir zaman çizelgesi çerçevesinde şekillendirmek olarak tanımlanabilir. Çalışmanın akışını büyük ölçüde medya planlaması ile şekillenir. Medya planlamasında hedef kitle önemli rol oynar. Kampanyanın paylaşımı için geniş kitlelere seslenen araçlar seçilebileceği gibi daha küçük bir kitleye seslenen fakat kampanya için çok uygun kitle iletişim araçları da planlamamızda yer bulabilir. Derste örnek olarak verdiğimiz havayolu ve otobüs şirketlerinin yolcuları için hazırladığı dergiler küçük kitlelere ulaşmaktadır fakat kampanya için uygun mecralardan biri olabilir. Tek bir kampanyanın içinde çeşitli konular olabilir. Konuların hangi sıra ile tanıtılacağına planlama aşamasında karar verilmelidir. Kampanyanın odaklandığı konunun birden mi yoksa adım adım mı sunulacağına kara verilmelidir. toplum için yeni yada kabullenmesi kolay olmayan bir konu ise hedef kitleyle paylaşımı alışılageldik bir konudan farklı olacaktır. Eğer kampanya yeni bir konuyu hedef kitle ile paylaşıyorsa medya mensuplarından gelecek sorulara hazır olunmalı ve mümkünse uzmanlardan (doktorlar, akademisyenler vb…) destek alınmalıdır.Mesajların hazırlanması konusunda hedef kitlenin kim olduğu önemlidir. Hedef kitlenin eğitim durumu, algılama yeteneği, dünya görüşü, coğrafi farklılıklar, kültür farklılıkları mesajın şeklinin değişmesine yol açar. En zor mesajlar büyük ve geniş kitlelere ulaşması gereken mesajlardır. NOT : En iyi mesaj, en fazla kişi tarafından aynı biçimde algılanan mesajdır! Mesajları kullanmadan önce küçük gruplar üzerinde test etmek ileride çıkacak sorunların önceden belirlenmesinde faydalı olacaktır.
 4. 4. 3- Uygulama Aşaması Bu süreçte hazırlanan planlar program dahilinde gerçekleştirilir. bu aşamada en önemli nokta uygulamada plan dışına çıkılmaması, işin baştan savma yürütülmemesidir. Planlama aşamasında ortaya çıkmayan ayrıntılar uygulamanın önüne bir engel olarak çıkabilir. Özellikle medya mensuplarının istek ve beklenti ve sıkıntıları ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda çözüm odaklı olmak gerekiyor. Değerlendirme aşamasında kampanya sonunda genel bir değerlendirme yapılır. bu değerlendirmede kampanya sayesinde medyadaki yansımalar raporlanır. Raporlar sayesinde kampanya sürecinde kurumun medyada nasıl yer aldığı, hangi mesajların dikkat çektiği ve kampanyanın konusuna medyanın yaklaşımı görülebilir.Hedef kitleye yönelik değerlendirmelerde bu süreçte gerçekleştirilir. Feedback çeşitli yollarla (anket, focus group, yüzyüze görüşme…) alınır. Hedef kitlenin hangi kesiminde mesajlarımızın anlaşılmamış olduğu, nedenleri ve nasıl düzeltilebileceği değerlendirme sayesinde cevaplanabilecek sorulardır. NOT : İdeal bir halkla ilişkiler süreci bu kampanyanın dört aşamasının sürekli olarak yinelenmesinden geçer.
 5. 5. 4-Sonuçların Değerlendirilmesi Kampanya için hazırlanan planın uygulama süresi tamamlanınca sıra sonuçların değerlendirilmesine gelir.Bu değerlendirmenin ortaya çıkaracağı bilgiler bundan sonraki çalışmalar için dosyalanacak ve her istenişte el altında bulunacaktır. Sonuçların değerlendirilmesi esas olarak yaptığımız çalışmada halka ulaştırdığımız mesajlara gösterilen besleyici tepkinin(feed-back) ölçülmesiyle sağlanır.Makinelerin kullanılmasına başlanmasından beri büyük ölçüde kolaylaşan değerlendirme işlemi sonuçları yorumlamak için uzmanların titizlikle çalışmasını gerektirir. Bu yorumlama kampanyanın başarı derecesini ortaya koyar.Kampanyada çıkan aksaklıklar haberleşme kanallarında ve mesajların kapsamlarında görülen bozukluklar inceden inceye anlamlandırılarak bundan sonraki çalışmalara ışık tutacak veriler elde edilir. Bu son adımdan, bir sonraki oluşumun birinci adımına atlanacaktır.Bu bölümün başında anlattığımız bu birinci adım bilindiği gibi ‘bilgi toplama’dır.Böylece halkla ilişkiler çalışması sürekli bir oluşum olarak yürümektedir.Konunun tanımlanması sırasında halkla ilişkilerin sürekli bir çalışma olduğundan söz edilirken belirtilmek istenen işte bu özelliktir. Bölümü bitirmeden önce halkla ilişkiler oluşumunda girişilecek işleri şu sırayla özetlemek yararlı olabilir; Kampanyaya girişirken yapılacak ilk iş gereken bilgilerin toplanmasıdır.Çeşitli yollarla toplanan bilgilerin incelenmesi bize hedef kitlenin özelliklerini öğrenme sonucu verir.Bundan sonra eldeki bilgilere göre planlama yapılarak hangi kitlelere hangi haberleşme araçları ile hangi mesajların ne kadar süre ile ulaştırılacağı kararlaştırılır.Bu arada hazırlanan mesajlar çeşitli deneylerden geçirilerek sonuçlara göre gerekirse birkaç kez düzeltilir.Gerekli ön çalışmalardan sonra planın uygulamasına geçilir, kampanya süresi sona erince de uygulama sonuçları elden geçirilerek değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları bundan sonraki çalışmalar için gerekli veriler demektir.Bu veriler arşivlenerek yeniden girişeceğimiz bir çalışmanın ilk adımı olan ‘bilgi toplama’ sırasında kullanılmak üzere hazır tutulur.Bilgi toplama çalışması, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci adımlarca izlenecek, böylece halkla ilişkiler sürekli bir oluşum olarak uzayıp gidecektir.
 6. 6. Lastiğin İcadı ve Günümüze Kadar Gelişi Günümüzde kullanılan üstün özelliklere ve güvenliğe sahip lastiklerin ilk adımı, J.BDunlop'un oğlunun üç tekerlekli bisikleti için yaptığı basit lastik modeli ile başlamıştır. J.B Dunlop tahta tekerlek üzerine üzeri lastik sülüsyonu ile kaplanmış çadır bezini hava ile doldurması ile başlamıştır. Şu anda kullandığımız özelliklerde lastikler 1900 yıllarının başında hayata girmiştir. Lastiğin ana ham maddesi olan kauçuk önceleri sadece Güney Amerika'da üretilirken, daha sonra bir çok ülkede kauçuk ağaçlarından üretimine başlanmıştır. Kauçuk, önceden değişik amaçlarla kullanılmıştır. Lastik sektöründe kullanımıGoodyear'ın kauçuğu kükürt ile pişirip şekillendirmesi ile başlamıştır. Daha sonra Dunlop lastiğin topuklarına (jant ile temas eden kısım) çelik teller koyması ve iç lastiği geliştirmesi ile bir gelişim süreci başlamıştır. Lastiklerin sınıflandırılması, 1940 yıllarında lastik kesit genişliği ve jant ölçüsünden oluşan rakam ve harfler ile gösterilen lastik ebatlarının geliştirilmesi ile başlamıştır. Günümüzde de birçok oto lastik markası kendini bir çok özellik sınıfında geliştirmeye devam ediyor. Son derece büyük sermaye, teknoloji yatırımları gerektiren ve geçmişi 1894’lere dayanan dünyalastik sektörü 3 firmanın hâkimiyeti altındadır. Japon Bridgestone, Fransız Michelin ve Amerikan Goodyear’in yer aldığı 3 büyüklerin dünya üretimindeki payı %45’ler seviyesindedir (On yıl evvel bu 3’lünün payı %55 idi). Bu üç firmayı sırasıyla takip eden Alman Continental, İtalyan Pirelli, Japon Sumitomo ve Yokohama’nın toplam pazar payı %16’lar seviyesindedir. Son yıllarda yükselişte olan Çinli firmaların pazar payı %10’ların üzerindedir. Türkiye’de 2012 yılında yaklaşık 20 milyon lastik üretilmiş, 5 milyon da ithal edilmiştir. 25 milyon lastiğin 7 milyonu ihraç edilirken, 6 milyonu araç üreticilerine satılmış, 12 milyonu da yenileme pazarına verilmiştir.Türkiye’de motorlu taşıt sayısı batı ülkelerine göre daha fazla arttığı için her yıl büyüyen bir lastik pazarı söz konusudur.
 7. 7. HEDEF KİLESİ VE BIRAKTIĞI ETKİ Ulaşılması zor olan 40 yaş altı, A ve B sosyo-ekonomik seviyede olan %50’si kadın, %50’si erkek olarak dağılmış kitleye ulaşmıştır. Hedef kitlenin keyifli olduğu alanlarda aktiviteler yaparak, satın alım zamanlarında markalarının iyi hatırlanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bunu eğlenceli mekanlara ve mecralara taşıyarak bu stratejiye devam edilmiştir.Proje ve hedef kitle belirlemeleri bu ana stratejiler üzerinden yapılmaktadır.
 8. 8. Lastik sektöründeki 30. yılını kutlayan, Türkiye'nin köklü ve lider lastik markası Lassa'nın temelleri 1974 yılında atıldı. Sabancı Holding ve ortakları tarafından kurulan Lassa, 1978 yılında üretime başladıktan tam on yıl sonra, Japon devi Bridgestone Corporation’la ortaklık kurarak Brisa adını aldı. Lassa lastikleri, bugün Türkiye’nin en büyük lastik üreticisi olan Brisa’nın araştırma geliştirme çalışmalarıyla ve kullanılan en son teknolojiyle üretiliyor. Lastik sektöründe her gün daha da büyüyen Lassa, Türkiye yollarındaki uzmanlığını ve deneyimini Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya satıyor, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. 350.000 m2 lik dünyanın en büyük lastik fabrikalarından olan Brisa’da üretilen Lassa, 50’den fazla ülkede, yüzlerce satış noktasında tüketicilerini Lassa lastiklerinin kalitesiyle buluşturuyor. Lassa, yerel ve uluslararası pazarların ihtiyaçları doğrultusunda, bağımsız test kuruluşları tarafından onaylanmış, başarısı aldığı pek çok ödülle tescilli ürünler sunuyor. Ulusal Kalite Ödülü (1993) ve Avrupa Kalite Büyük Ödülü (1996) sahibi Lassa’nın lastikleri Türkiye’nin yol şartlarına en uygun kalite ve dayanıklılık iddiasıyla üretiliyor, Alman tescil kurumu TÜV SÜD tarafından da onaylanıyor. Tüketicilerin güvenle kullanabileceği Lassa lastikleri detaylı güvenlik testlerinden geçtikten sonra satışa sunuluyor. Lassa'yı lider yapan özelliklerinin başında müşterilerine sunduğu kusursuz hizmet geliyor. En iyi ürünü, en iyi hizmetle birleştirmek Lassa’nın kurumsal felsefesinde birincil önceliği oluşturuyor. Lassa satış ve satış sonrasında yaygın servisleriyle, 7 gün 24 saat müşterilerinin yanında olan Lassa Yol Yardımı ile, bugün olduğu gibi her zaman en hızlı, en güvenilir marka olma iddiasını koruyor. Lassa üstün lastik teknolojisini sadece yollarda değil, yarış parkurlarında da sergiliyor. Lassa Yarış Lastikleri, Türk mühendislerinin çalışmaları sonucunda İzmit'te özel olarak üretiliyor, 2005'den beri Türkiye'nin tüm parkurlarındaki yarışlarda kullanılıyor. Türkiye'deki yarışlarda elde ettiği şampiyonluklarla başarıdan başarıya koşan Lassa Rally Team, 2009 yılından beri ülkemizi Avrupa parkurlarında da temsil ediyor. Lassa Yarış Lastikleri Geliştirme Projesi'nden elde edilen bilgi birikimi, binek lastiklerin geliştirilmesine de yardımcı oluyor. Zorlu yarış parkurlarında edinilen bilgiler, binek lastiklerin daha dayanıklı ve daha yüksek performanslı olarak geliştirilmesinde kullanılıyor.
 9. 9. Lassa olarak, ziyaretçilerimize ve takipçilerimize markamızla ve sektörümüzle ilgili yararlı bilgiler sunmak amacıyla sosyal medyada yer alıyoruz. Yasalara aykırı herhangi bir içeriğe ev sahipliği yapmamak, Başka bir kişinin veya kurumun özlük haklarına saldırıda bulunmamak, hiç kimseyi tehdit etmemek, Lassa Facebook sayfası ziyaretçilerinin, sayfamızda iyi vakit geçirmesini engelleyici “spam” içeriklere rastlamamasını sağlamak, Bir başka marka veya kurum adına reklam içeren herhangi bir içeriği sayfalarımızda barındırmamak,Gerek Lassa, gerekse rakip lastikler hakkında yanlış, zarar verici ve kasıtlı yorum ve iddialara yer vermemektir.
 10. 10. Kışa hazırlıksız yakalanmak istemeyenlere Lassa'dan sağlam fırsat. 15 Kasım'a kadar her 400 TL'lik binekya da hafif ticari kış lastiği alışverişine anında 40 TL indirim. Bu kampanya, 15 Ekim 15 Kasım 2014 tarihleri arasında, tüm Lassa markalı kış binek ve hafif ticari lastik perakende alımlarında geçerlidir. 400 TL’lik lastik alımına 40 TL indirim verilecektir. Söz konusu indirim 400 TL’nin katlarını da kapsar (örneğin, tutar 400 TL-799 TL arası ise 40 TL; 800 TL-, 1.199 TL arası ise 80 TL indirim yapılacaktır). Kampanya yetkili Brisa bayileri, Lastiğim noktaları, yetkili Brisa bayilerinin tali satış noktaları, Lastik VS’ler, Speedy’ler ve lastik.com.tr’den yapılan alımlarda geçerlidir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Bu kampanya başka kampanyalarla birleştirilemez. Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.’nin kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı sonlandırma hakları saklıdır.
 11. 11. Lastik.com.tr'den 4 adet lastik alan TEB online bankacılık müşterilerine özel, yüzde 50 mobil servis indirimi! Katılım Koşulları - Kampanya 24 Temmuz – 31 Ağustos tarihileri arasında geçerlidir. - www.lastik.com.tr web sitesinden en az 4 adet lastik satın alan TEB online bankacılık müşterileri %50 indirim ile www.lastik.com.tr mobil hizmetinden faydalanabilirler. - TEB online bankacılık kampanya bölümündeki lastik.com.tr sekmesinden alınan kampanya kodu ile lastik.com.tr mobil hizmetinde %50 indirim kazanılabilir. - Bu kod ile lastik.com.tr sitesine girildikten sonra siparişin ilerleyen safhalarında kampanya kodu alanına mutlaka kampanya kodunun girilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde %50 mobil hizmet indiriminden yararlanılamaz. - Lastik.com.tr Mobil hizmet adeti 1500 adet ile sınırlıdır.
 12. 12. ADI : ASLI SOYADI : ŞENGÜL 1. ÖĞRETİM NUMARASI : 1425.14034 DERS ADI : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM KONU ADI : HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYASI ÖĞRETMEN ADI : CENGİZ ERDAL

×