Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Struktura lirske pesme

11,264 views

Published on

Prezentacija Struktura lirske pesme može poslužiti kao uvod u proučavanje lirike, ali i za ponavljanje gradiva.

Published in: Education

Struktura lirske pesme

 1. 1. Снежана Клепић
 2. 2. • Један пд 3 коижевна рпда; • Име је дпбила пп инструменту лира; • Гпвпри је лирски субјект (песничкп ја); • Лирска песма је најчистији пблик лирике.
 3. 3. • Унутрашое: субјективнпст - утемељенпст на дпживљају и псећајима (израз неппсреднпг, тренутнпг, личнпг искуства лирскпг песника; пристраснпст) и неппсреднпст (директнпст, птвпренпст, јаснпст, пдсуствп ппсредника); • Јединствп звука и смисла; • Сппљашое: стих и прпза.
 4. 4. • Иакп је стара кпликп и чпвек, сматра се да је настала у Грчкпј у 7. веку п.н.е. • Грци су је певали уз лиру пп кпјпј је и дпбила име; • Испрва је била у синкретичкпм пблику (песма, музика и ппкрет, с тим да је нагласак бип на ритму).
 5. 5. Пп аутпру усмена писана Пп пблику у стиху у прпзи Пп теми Љубавна Рпдпљубива, Спцијална, Мисапна, Описна Пп традицији Елегија Ода Химна Дитирамб Гнпма Епиграм Епитаф
 6. 6. Лирскпм песмпм се изнпси неки дпживљај, казује лични став, изражава мисап.
 7. 7. тема мптиви кпмппзицијајезик ритам
 8. 8. • Представља ритмичку, звукпвну, зн ачеоску и синтаксичку целину. • Одређује се према брпју слпгпва. Нарпдна ппезија: 1. епски десетерац; 2. лирски десетерац; 3. дужи стих; Уметничка ппезија: 1. седмерац; 2. псмерац; 3. деветерац; 4. десетерац; 5. једанаестерац; 6. дванаестерац, 7. слпбпдни стих.
 9. 9. Два или више стихпва пбједиоених ритмичкпм прганизацијпм, кпји честп чине и мисапну целину, називају се стрпфпм. Према брпју стихпва ппстпје: Дистих Терцина Катрен Квинта Секстина Септима Октава Нпна Децима
 10. 10. Рима је гласпвнп ппдудараое речи на крају 2 стиха. Рима мпже бити: 1. правилна – ппдударају се сви гласпви; 2. чиста – ппдудара се и акценат; 3. бпгата – ппдудара се и пре наглашенпг впкала; 4. мушка – ппдудара се у једнпм слпгу; 5. женска – ппдудара се у два слпга; 6. дактилска – ппдудара се у три слпга, кап и: 7. лепнинска – у средини и на крају стиха; 8. парна – два узастппна стиха; 9. укрштена – 1. и 3, а 2. и 4; 10. пбгрљена – 1. и 4, а 2. и 3.
 11. 11. • Онп п чему се гпвпри; • Предмет уметничке пбраде; • Оснпвна мисап дела.
 12. 12. • Најмаое тематске јединице; • Ппвезују се аспцијативнп – пп сличнпсти или кпнтрасту.
 13. 13. Маое или више равнпмернп ппнављаое неких фенпмена у краћим интервалима. Језичкп-ритмички сигнали су: 1. Квантитет; 2. Слпгпви; 3. Акценти; 4. Цезура; 5. Границе речи; 6. Акценатске целине; 7. Паузе; 8. Еуфпнија; 9. Рима; 10. Опкпрачеое стиха.
 14. 14. кпмппзиција сппљоа стих прпза унутрашоа расппред мптива 1. Оснпвни мптив 2. Разрађујући мптив 3. Ппента
 15. 15. Нарпчита упптреба језика – језик је израз уметникпвпг личнпг дпживљаја и материјал пд кпга се гради уметничка слика живпта пуна дубпких, мнпгпсмислених значеоа; Сликпвитпст – најзначајније стилскп средствп кпје истиче афективну снагу речи и гпвпра; Емпципналнпст – извире из мисапнп- емпципналнпг става писца и пдступаоа пд пбичнпг начина изражаваоа; Одступаое пд пбичнпг начина изражаваоа; Хармпничнпст – између уметникпве емпције и језичкпг израза пстварује се сагласнпст, хармпнија; Ритмичнпст – стих и прпза.
 16. 16. • Првпбитнп песма испевана у елегијским дистисима; • Осећајна, меланхпличнп-медитативна лирска песма; • У нпвије време изражава ппмешана псећаоа (тугу и срећу, радпст и жалпст). (Римски песник Овидије најппзнатији је писац елегија.)
 17. 17. • Свечана, дпстпјанствена, ппхвална песма; • ппсвећена некпј пспби или нечему штп се ппштује; • писана виспким стилпм. (Стари Грци писали су пде у част бпгпвима и државницима.)
 18. 18. • Свечана песма у славу некпг бпжанства или херпја; • Ппсвећена некпме или нечему вреднпм највећег ппштпваоа; • Писана виспким стилпм.
 19. 19. • Врста хпрске лирике кпд старих Грка, најпре певана у славу бпга Дипниса, бпга вина и плпднпсти; • Лирска песма у кпјпј се славе прирпда, земаљска срећа уживаоа; • Ведра песма, живпг, брзпг ритма.
 20. 20. • Зпвемп је јпш и сентенција; • Кратка, сажета изрека кпја садржи неку ппшту мисап или мпралну истину примеоиву на различите ситуације у живпту; • Једнпставна фпрма – мпже да стпји у саставу веће целине или сампсталнп.
 21. 21. •Најпре натпис на некпм предмету, грпбнпм камену или заветнпм ппклпну; •Касније кратка, духпвита, најчешће сатирична песма на неку актуелну тему; •Ирпничнпг тпна, непчекиванпг завршетка.
 22. 22. • Првпбитнп натпис на грпбу, у стиху или прпзи; • Касније рефлексивне песме п живпту и смрти, ппштим људским прпблемима.

×