Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2013-06-06 1Pieniądz wirtualny i determinanty jegorozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawaOpole, 7 czerwca 2013 r.
2013-06-06 2Z e s p ó ł b a d a w c z y w s k ł a d z i eO p i e k u n n a u ko w y : prof. dr hab. Ewa Bogacka-KisielK o ...
2013-06-06 3M e t o d o l o g i a b a d a n i a• forma ankiety 2 części: użytkownicy gier, producenci i zarządcy gier• N=3...
2013-06-06 4C e l g ł ó w n y b a d a n i a• Określenie determinant rozwoju pieniądzawirtualnego w sferze ekonomii, finans...
2013-06-06 5C z y m j e s t i j a kp o w s t a j e p i e n i ą d z w i r t u a l n y ?• Czy pieniądz wirtualny jest nowym ...
2013-06-06 6W n i o s k i• Pieniądz wirtualny nie jest nowym zasobem, który w sposób powszechny byłbyzaakceptowany przez s...
2013-06-06 7P r a k t y c z n e a s p e k t y k o r z y s t a n i az p i e n i ą d z a w i r t u a l n e g o• Określenie ś...
2013-06-06 8W n i o s k i• Osoby korzystające z pieniądza wirtualnego dostrzegają ograniczonemożliwości posługiwania się n...
2013-06-06 9P r e f e r e n c j e i p o s t a w y d o t y c z ą c ek o r z y s t a n i a z p i e n i ą d z a w i r t u a l...
2013-06-06 10W n i o s k i• Analiza preferencji płatniczych użytkowników gier wykazała, żepieniądz wirtualny jest wykorzys...
2013-06-06 11W n i o s k i• Preferencje użytkowników gier wyrażają się także poprzezintensywnośd nabywania pieniędzy wirtu...
2013-06-06 12W n i o s k i• Waluta wirtualna postrzegana jest przez rynek jako dobro, które możnaspieniężyd w gospodarce r...
2013-06-06 13P r a w n o p o d a t k o w e a s p e k t yk o r z y s t a n i a z p i e n i ą d z a w i r t u a l n e g o• O...
2013-06-06 14W n i o s k i• Większośd badanych uważa, że aktywnośd ta nie powinna byd w ogóleopodatkowana ani objęta obowi...
2013-06-06 15T e c h n o l o g i c z n e u w a r u n k o w a n i ak o r z y s t a n i a z p i e n i ą d z a w i r t u a l ...
2013-06-06 16M a k r o e k o n o m i c z n e a s p e k t yf u n k c j o n o w a n i a p i e n i ą d z a w i r t u a l n e ...
2013-06-06 17W n i o s k i• Podstawowym obszarem, na którym stykają się oba typygospodarek jest rynek pieniądza oraz rynek...
2013-06-06 18W n i o s k i• Ponadto, świat wirtualny jest podtrzymywany przez aktywnośdgraczy ze świata rzeczywistego. W n...
2013-06-06 19A n a l i z a S W O T p i e n i ą d z a w i r t u a l n e g o• Sporządzenie analizy SWOT pieniądza wirtualneg...
2013-06-06 20WnioskiMocne strony• specjalne sklepy on line przyjmujące płatności pieniądzem wirtualnym• jest alternatywną ...
2013-06-06 21WnioskiSłabe strony• utożsamiane pojęcia pieniądza wirtualnego z pojęciem pieniądza elektronicznego• nowe i n...
2013-06-06 22WnioskiSzanse• przyśpieszenie procesu wymiany wirtualnych awatarów i artefaktów• impuls kodujące przepływy pi...
2013-06-06 23WnioskiZagrożenia• problemy w sferze ekonomii, finansów i prawa związane z użyciem pieniądza wirtualnego• tru...
2013-06-06 24P o d s u m o w a n i e• Pieniądzem wirtualnym są szczególne rodzaje dobra,funkcjonującego w świecie wirtualn...
2013-06-06 25P o d s u m o w a n i e• Zakres uznawalności pieniądza wirtualnego należy zawęzid dozbiorowości ludzi (najczę...
2013-06-06 26P o d s u m o w a n i e• Środki uzyskane ze sprzedaży wirtualnych pieniędzy stanowiąźródło dochodów, które mo...
2013-06-06 27• Sama waluta wirtualna wykorzystywana może byd w dwojaki sposób, przede wszystkimjako substytut doświadczeni...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7 czerwca 2013r. Rynki wirtualne, konferencja w Opolu, raport z badania waluty wirtualnej

1,122 views

Published on

7 czerwca 2013r. Rynki wirtualne, konferencja w Opolu, pieniądz wirtualny, raport z badania, virtual currency, wirtualna waluta, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7 czerwca 2013r. Rynki wirtualne, konferencja w Opolu, raport z badania waluty wirtualnej

 1. 1. 2013-06-06 1Pieniądz wirtualny i determinanty jegorozwoju w sferze ekonomii, finansów i prawaOpole, 7 czerwca 2013 r.
 2. 2. 2013-06-06 2Z e s p ó ł b a d a w c z y w s k ł a d z i eO p i e k u n n a u ko w y : prof. dr hab. Ewa Bogacka-KisielK o o r d y n a t o r p r o j e k t u : dr Tomasz R. SmusO r ga n i z a t o r ko n fe r e n c j i : dr Robert Poskart, mgr Krzysztof ĆwielągP r ze p r o w a d ze n i e b a d a o i o p ra c o w a n i e w y n i kó w : dr Marta Maciejasz-Świątkiewicz, dr inż. Mariola WillmannWs p ó ł p ra c a z w y d a w n i c t w e m : dr Jacek PieczonkaO p ra c o w a n i e p u b l i k a c j i : dr Maja KrasuckaO p ra c o w a n i e a n a l i t y c z n e w y n i kó w b a d a o : mgr Mateusz Musiał
 3. 3. 2013-06-06 3M e t o d o l o g i a b a d a n i a• forma ankiety 2 części: użytkownicy gier, producenci i zarządcy gier• N=305 użytkowników, N=7 podmiotów (twórców gier)• użytkownicy gier – próba celowa – założenie –doświadczenie w graniu• brak charakteru regionalnego, młodzież gimnazjalna i licealna,• droga internetowa: www.virtualworlds.uni.opole.pl. www.virtualcurrency.pl• wysłanie ankiety do kilkudziesięciu podmiotów krajowych i zagranicznych• metryczka, 29 pytao zamkniętych dla użytkowników• metryczka, 35 pytao otwartych i zamkniętych oraz tabela, w której należałoprzedstawid dane ilościowe dotyczące pieniądza wirtualnego.
 4. 4. 2013-06-06 4C e l g ł ó w n y b a d a n i a• Określenie determinant rozwoju pieniądzawirtualnego w sferze ekonomii, finansów i prawa orazjego wpływ na sferę realną gospodarki,• Uzyskanie wyników do opracowao badawczych wzakresie pieniądza wirtualnego.
 5. 5. 2013-06-06 5C z y m j e s t i j a kp o w s t a j e p i e n i ą d z w i r t u a l n y ?• Czy pieniądz wirtualny jest nowym zasobem pieniądza,czy może tylko jego nową formą?• Czy pieniądz wirtualny tworzy dodatkowy pieniądz wgospodarce realnej, a może istnieje tylko w gospodarcewirtualnej?• Określenia źródeł powstawania pieniądza wirtualnego,stopnia i zakresu korzystania z pieniądza wirtualnego.
 6. 6. 2013-06-06 6W n i o s k i• Pieniądz wirtualny nie jest nowym zasobem, który w sposób powszechny byłbyzaakceptowany przez społeczeostwo i który w prosty sposób mógłby zostadprzekształcony w pieniądz rzeczywisty.• Nie można również stwierdzid, że pieniądz wirtualny jest nową formą pieniądza(obok pieniądza gotówkowego i bezgotówkowego, elektronicznego), ponieważ nieposiada większości cech „prawdziwego” pieniądza.• Używanie sformułowania „pieniądz” w odniesieniu do niego nie wydaje sięzasadne. Stanowi on raczej szczególny rodzaj dobra, które funkcjonuje w świeciewirtualnym i które jest nabywane za pieniądze „prawdziwe”.• pieniądz wirtualny nie powstaje samoistnie i niezależnie od innych walut (nie jestemitowany), lecz jest efektem transformacji pieniądza realnego, bądź efektemwłasnej pracy (aktywności) w świecie wirtualnym przy jednoczesnymzaangażowaniu czasu rzeczywistego
 7. 7. 2013-06-06 7P r a k t y c z n e a s p e k t y k o r z y s t a n i az p i e n i ą d z a w i r t u a l n e g o• Określenie ścieżek konwersji pieniądza wirtualnego (naco wymieniany jest pieniądz wirtualny, czy występujekonwersja na gotówkę i w jakim stopniu).• Określenia możliwości zastosowania pieniądzawirtualnego.• Określenie obszarów zysków i strat związanych zużywaniem pieniądza wirtualnego.• Określenia wymagao i ograniczeo w używaniu pieniądzawirtualnego.
 8. 8. 2013-06-06 8W n i o s k i• Osoby korzystające z pieniądza wirtualnego dostrzegają ograniczonemożliwości posługiwania się nim.• W dominującej części osoby badane raczej traktują swój udział w grach ipozyskiwanie pieniądza wirtualnego czysto hobbystycznie.• W kontekście zysków i strat towarzyszących korzystaniu z pieniądzawirtualnego widoczne jest to, że raczej jest on źródłem wydatków(nakłady ponoszone na udział w grach) niż przychodów.• Równocześnie, wśród podmiotów tworzących gry, udział pieniądzawirtualnego w ich przychodach jest ograniczony. Tworzą je przedewszystkim dobra wirtualne.
 9. 9. 2013-06-06 9P r e f e r e n c j e i p o s t a w y d o t y c z ą c ek o r z y s t a n i a z p i e n i ą d z a w i r t u a l n e g o• Poznanie preferencji płatniczych z wykorzystaniem pieniądzawirtualnego.• Dokonanie wyceny wartości pieniądza wirtualnego pozostającegow użyciu przez jednostki fizyczne oraz podmioty prawne, woparciu o dane uzyskane bezpośrednio od uczestników tego rynku(oferujących i korzystających z usług związanych z wykorzystaniempieniądza wirtualnego),• Diagnoza gotowości klientów i handlowców do akceptowaniainnowacji w zakresie obrotu pieniądzem wirtualnym w wymianietowarów i usług w Internecie.• Podniesienie, poszerzenie i pogłębienia wiedzy na temat obrotupieniądzem wirtualnym.
 10. 10. 2013-06-06 10W n i o s k i• Analiza preferencji płatniczych użytkowników gier wykazała, żepieniądz wirtualny jest wykorzystywany głównie w świeciewirtualnym.• Próby jego przeniesienia do świata rzeczywistego spotykają się zesceptycyzmem. Pomimo tego, że niewiele osób zgodziłoby sięprzyjąd wynagrodzenie w tej formie, to jednak jest grupa osóbdeklarująca gotowośd na taką innowację.• Relacja wartości waluty wirtualnej względem prawdziwej jestokreślana na jej niekorzyśd.
 11. 11. 2013-06-06 11W n i o s k i• Preferencje użytkowników gier wyrażają się także poprzezintensywnośd nabywania pieniędzy wirtualnych za rzeczywiste. Wtym przypadku większośd badanych deklaruje niskiezaangażowanie finansowe.• Przede wszystkim są to środki otrzymane od kogoś, a to oznacza,że dużo łatwiej przychodzi podejmowanie decyzji o ichprzeznaczeniu na rozrywkę czy bardziej ryzykowne działania.• Jednocześnie użytkownicy wskazują na koniecznośd kontrolipieniądza wirtualnego, w dużej mierze sugerując, że pieniądzwirtualny powinien byd wykorzystywany wyłącznie w świeciewirtualnym.
 12. 12. 2013-06-06 12W n i o s k i• Waluta wirtualna postrzegana jest przez rynek jako dobro, które możnaspieniężyd w gospodarce realnej, umorzyd wytworzoną wartośdwirtualną w wykreowanym systemie przez podmiot w świecierzeczywistym.• Tylko w jednym przypadku zaistniała możliwośd sprzedaży jej pozawytworzonym systemem, co wiązałoby się z niewielkim wpływemwirtualnych walut na system pieniężny realnej gospodarki.• Dlatego należy stwierdzid, że pieniądz wirtualny w ogólności nie tworzydodatkowego pieniądza w gospodarce realnej, istnieje w większościtylko w gospodarce wirtualnej jako środek płatniczy, który stanowinieistotne zagrożenie dla systemu pieniężnego realnej gospodarki.
 13. 13. 2013-06-06 13P r a w n o p o d a t k o w e a s p e k t yk o r z y s t a n i a z p i e n i ą d z a w i r t u a l n e g o• Określenie rozwiązao podatkowych dotyczącychtransakcji internetowych z udziałem wirtualnychprzedmiotów.
 14. 14. 2013-06-06 14W n i o s k i• Większośd badanych uważa, że aktywnośd ta nie powinna byd w ogóleopodatkowana ani objęta obowiązkiem rejestrowania.• Ewentualne wprowadzenie takich regulacji mogłoby zdaniem ankietowanychograniczyd aktywnośd w tym obszarze.• Jednocześnie w obecnym stanie, dominująca większośd badanych nie wykazujeswoich dochodów uzyskiwanych dzięki uczestnictwu w grach, pomimo istnieniatakiego obowiązku.• Tworzą oni tym samym element szarej strefy gospodarki realnej. Jest to jednakw dużej mierze spowodowane niskim poziomem świadomości podatkowej,która jest szczególnie widoczna wśród osób młodych.
 15. 15. 2013-06-06 15T e c h n o l o g i c z n e u w a r u n k o w a n i ak o r z y s t a n i a z p i e n i ą d z a w i r t u a l n e g o• Określenie kosztów utrzymania systemów obsługującychpieniądz wirtualny.• Poznanie wymagao systemów technologicznychobsługujących pieniądz wirtualny.
 16. 16. 2013-06-06 16M a k r o e k o n o m i c z n e a s p e k t yf u n k c j o n o w a n i a p i e n i ą d z a w i r t u a l n e g o• Określenie możliwości kontroli wartości pieniądzawirtualnego.• Określenia wpływu pieniądza wirtualnego na sferęrealną gospodarki.• Określenia kierunków rozwoju pieniądza wirtualnego.
 17. 17. 2013-06-06 17W n i o s k i• Podstawowym obszarem, na którym stykają się oba typygospodarek jest rynek pieniądza oraz rynek towarowy. Istniejącyw wirtualnym świecie pieniądz może byd zamieniany na pieniądzrzeczywisty i odwrotnie.• Również dobra wirtualne mogą byd przedmiotem transakcji wświecie rzeczywistym i tym samym stanowid elementrzeczywistego PKB.• Zgromadzony w ramach gier pieniądz stanowi pewien potencjał wzakresie kreacji pieniądza rzeczywistego, jednak skala tegozjawiska jest trudna do oszacowania ze względu na brak danychdotyczących tego, ile jednostek pieniężnych istnieje w grach.
 18. 18. 2013-06-06 18W n i o s k i• Ponadto, świat wirtualny jest podtrzymywany przez aktywnośdgraczy ze świata rzeczywistego. W niektórych krajach istniejąwyspecjalizowane firmy, które zajmują się graniem iwytwarzaniem wirtualnych dóbr, którymi następnie handlują wświecie rzeczywistym.• Wpływa to dodatkowo na sytuację na rynku pracy, ponieważdostarcza miejsc pracy. Pozytywnym skutkiem rozwojuwirtualnych światów jest również rozwój rynku usługtelekomunikacyjnych i ograniczenie zjawiska wykluczeniacyfrowego.
 19. 19. 2013-06-06 19A n a l i z a S W O T p i e n i ą d z a w i r t u a l n e g o• Sporządzenie analizy SWOT pieniądza wirtualnego wkontekście rozwoju gospodarki i systemu płatniczego.
 20. 20. 2013-06-06 20WnioskiMocne strony• specjalne sklepy on line przyjmujące płatności pieniądzem wirtualnym• jest alternatywną formą dokonywania płatności• pieniądz wirtualny nabywany za pieniądze „prawdziwe”• akceptacja pieniądza wirtualnego jako częśd wynagrodzenia za pracę• pieniądz wirtualny jako narzędzie gromadzenia wartości• traktowanie pieniądza wirtualnego jako środka tezauryzacji• wartości dóbr wirtualnych są przeliczane na wartości w pieniądzu rzeczywistym• zaangażowanie w gry staje się powoli już nie zajęciem hobbystycznym a zarobkowym• wzrostu wysokości kwot przeznaczanych na zakup pieniądza wirtualnego• pieniądze uzyskane ze sprzedaży wirtualnych pieniędzy stanowią źródło dochodów• pieniądz wirtualny jako status w danym świecie wirtualnym• w Internecie kwitnie handel wirtualnymi dobrami• główne źródło wiedzy: Internet, użytkownicy, znajomi• awersję do otrzymywania wynagrodzeo w formie pieniądza wirtualnego• większośd uważa pieniądz wirtualny za pieniądz „gorszy”• każda platforma wirtualna powinna mied własną walutę (ale wymienialną)• podatek od obrotu wirtualną gotówką (Korea Południowa)• generowanie pieniądza wirtualnego za pomocą zaimplementowanych w kodzie gry algorytmów• wirtualna waluta wykorzystana jako substytut doświadczenia• wykorzystanie wirtualnej waluty do nabycia dóbr rzadkich, luksusowych• rozwój rynku usług telekomunikacyjnych i ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego
 21. 21. 2013-06-06 21WnioskiSłabe strony• utożsamiane pojęcia pieniądza wirtualnego z pojęciem pieniądza elektronicznego• nowe i niejasno zdefiniowane pojecie pieniądza wirtualnego dla społeczeostwa• płatności w świecie rzeczywistym z pomocą pieniądza wirtualnego z gier niemożliwe• badani bez względu na miejsce zamieszkania nie wiedzą jaką walutą wirtualną się posługują• gracze „wyprowadzają” pieniądze wirtualne do prawdziwego świata• pieniądz wirtualny nie powstaje samoistnie i niezależnie od innych walut (nie jest emitowany)• wykorzystanie pieniądza wirtualnego do zakupu broni, narkotyków i innych środkówodurzających, kruszców, paliw itp.• przekonanie, że pieniądze wirtualne są mniej warte od tych ze świata rzeczywistego• trudności w prawidłowej kwalifikacji handlu dobrami wirtualnymi• nie łatwe określenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności• żadne wiarygodne opracowania dotyczące tego problemu wirtualnych walut, wirtualnych dóbr• ograniczenia statystyczne• nie wykazywanie swoich dochodów z handlu dobrami wirtualnymi, pieniądzem wirtualnym• ograniczenia popytowe
 22. 22. 2013-06-06 22WnioskiSzanse• przyśpieszenie procesu wymiany wirtualnych awatarów i artefaktów• impuls kodujące przepływy pieniądza i kapitału• rozszerzenie zakresu wykorzystania waluty wirtualnej• stosowania prawa podatkowego do transakcji realizowanych wewnątrz wirtualnychświatów oraz na ich pograniczu ze światem rzeczywistym• egzekwowanie prawa w odniesieniu do internautów przeprowadzających transakcjedobrami wirtualny
 23. 23. 2013-06-06 23WnioskiZagrożenia• problemy w sferze ekonomii, finansów i prawa związane z użyciem pieniądza wirtualnego• trudności ze stosowaniem rozwiązao podatkowych• utrzymania władzy nad systemem monetarnym• udział pieniądza wirtualnego w procederze prania brudnych pieniędzy• ryzyko pojawienia się nowych chorób zawodowych czy uzależnieo• zamiana pieniądza wirtualnego łamiąca regulaminy światów wirtualnych• dążenie paostw do opodatkowania działalności• sprzeciw społeczności wobec wprowadzenia nowych obciążeo podatkowych• ograniczenia technologii, infrastruktury do płatności i kapitału ludzkiego• tworzenie prawa, którego stosowanie w praktyce napotyka na ogromne trudności• kosztowna działalnośd na wielką skalę dla aparatu skarbowego
 24. 24. 2013-06-06 24P o d s u m o w a n i e• Pieniądzem wirtualnym są szczególne rodzaje dobra,funkcjonującego w świecie wirtualnym i które to dobro będzienabywane za pieniądze „prawdziwe”.• Ponadto, pieniądzem wirtualnym należałoby określid efekttransformacji pieniądza realnego, bądź efekt własnej pracy lubaktywności w świecie wirtualnym przy jednoczesnymzaangażowaniu czasu rzeczywistego.
 25. 25. 2013-06-06 25P o d s u m o w a n i e• Zakres uznawalności pieniądza wirtualnego należy zawęzid dozbiorowości ludzi (najczęściej użytkowników gier), którzyakceptują jej reguły.• Na tej podstawie można uznad, że osoby te wyrażają jednocześnieswoją akceptację dla obowiązującej w tym świecie walutywirtualnej.
 26. 26. 2013-06-06 26P o d s u m o w a n i e• Środki uzyskane ze sprzedaży wirtualnych pieniędzy stanowiąźródło dochodów, które mogą zostad przeznaczone na zakup dóbrwytworzonych w świecie rzeczywistym i tym sposobem przyczynidsię do rozwoju „prawdziwej” gospodarki.• Dziś pieniądze wirtualne stanowią faktyczne determinanty statusuw danej rzeczywistości wirtualnej. W przeważającej liczbieprzypadków posiadanie pieniądza wirtualnego pozwala naosiągniecie określonego statusu w ramach gry już w momencieprzystąpienia.
 27. 27. 2013-06-06 27• Sama waluta wirtualna wykorzystywana może byd w dwojaki sposób, przede wszystkimjako substytut doświadczenia, tzn. może posłużyd do zakupu określonego dobradostępnego od określonego poziomu doświadczenia – dóbr podstawowych. Drugamożliwośd, to wykorzystanie waluty wirtualnej do nabycia przedmiotów, usług rzadkich,czy innych dóbr pełniących rolę dóbr luksusowych, które dostępne są jedynie dlaposiadaczy wirtualnej waluty, a które nie mogą zostad nabyte w ramach wymiany zazdobyte doświadczenie.• Ponadto, należy podkreślid, iż używanie w okresie „rodzenia się” walut wirtualnychsformułowania „pieniądz” w odniesieniu do nich wydaje się nieuzasadnione. W obecnejsytuacji rynkowej w rzeczywistości nie istnieje bowiem wirtualna waluta w życiucodziennym, która oficjalnie byłaby wymieniana na prawdziwe pieniądze. Jak pokazałobadanie, są to sporadyczne przypadki.P o d s u m o w a n i e

×