Profesinio konsultavimo metodikos ir technikos

11,773 views

Published on

Published in: Career, Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
159
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Profesinio konsultavimo metodikos ir technikos

 1. 1. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I
 2. 2. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I Parengė: švietimo mainų paramos fondas Konsultavo: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba Leidinys angl. kalba „Career Counselling. Compendium of methods and techniques“ (Autorių kolektyvas: Mihai Jigau, Ph.D; Luminita Tasica, Ph.D; Angela Musca, Ph.D; Mihaela Chiru; Petre Botnariuc; Irina Cozma; Speranta Tibu) Iš anglų kalbos vertė: Zinaida Mažeikaitė Redagavo: UAB „Polifax dizainas“ šis leidinys yra finansuojamas remiant Europos Komisijai šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. © švietimo mainų paramos fondas (Euroguidance projektas)
 3. 3. Turinys ĮVADAS .................................................................................................................... 5 METODOLOGIJOS ASPEKTAI (KRYPTYS) ...................................................... 6 Mihai JIGAU, Pedagogikos mokslų institutas, Bukareštas HOLLAND TESTAVIMO PRIEMONĖS ........................................................... 23 Mihai JIGAU, Pedagogikos mokslų institutas, Bukareštas KUDER PROFESINIų INTERESų ĮVERTINIMO TYRIMAS ......................... 38 Mihai JIGAU, Pedagogikos mokslų institutas, Bukareštas 1 priedas PROFESINIų INTERESų TYRIMO PRIEMONĖ – KUDER * C FORMA ............................................................................................................................ 47 2 priedas PROFESIJų PROFILIAI ..................................................................................... 49 3 priedas TRUMPAS PROFILIų PAAIšKINIMAS ............................................................ 50 KOGNITYVINIS INFORMACIJOS APDOROJIMAS .................................... 52 Mihai JIGAU, Pedagogikos mokslų institutas, Bukareštas šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 4. 4. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I KORTELIų RŪšIAVIMAS ................................................................................... 67 Gabriela LEMENI, Mihaela PORUMB, Psichologijos ir pedagogikos mokslų fakultetas, Babes-Bolyai universitetas, Cluj Napoca VERTYBIų IšAIšKINIMAS ................................................................................ 82 Angela MUSCA, Pedagogikos mokslų institutas, Bukareštas KOMPETENCIJų ĮVERTINIMAS ...................................................................... 94 Angela MUSCA, Pedagogikos mokslų institutas, Bukareštas KARJEROS PLANAVIMAS IR VYSTYMAS ...................................................105 Irina COZMA, Pedagogikos mokslų institutas, Bukareštas PROFESIJOS PROFILIS ...................................................................................116 Luminita TASICA, Pedagogikos mokslų institutas, Bukareštas
 5. 5. ĮVADAs Vis daugiau jaunų ir vyresnio amžiaus žmonių kreipiasi į profesi- jos konsultantus, tikėdamiesi patarimų ir pagalbos vystant asme- ninę profesinę karjerą. Profesijos konsultantai savo ruožtu stengia- si suteikti kuo kokybiškesnes profesinio konsultavimo paslaugas: naudoja ne tik gerai žinomus ir išbandytus profesinio konsultavimo metodus, bet ir domisi naujomis, kitų šalių praktika patikrintomis profesinio konsultavimo priemonėmis. Europoje yra sukurta nema- žai profesinio konsultavimo metodų ir technikų, tačiau kiekvienas konsultantas, įvertinęs kliento poreikius ir konsultacijos tikslus, pri- valo sugebėti pasirinkti tinkamiausią individualios konsultacijos ar konsultacijos grupėje metodą. „Euroguidance“ projektas Rumunijoje, kartu su ekspertų grupe, parengė populiariausių Rumunijoje profesinio konsultavimo meto- dų ir technikų rinkinį, kurio pagrindinis tikslas – pristatyti pagrindines profesinio konsultavimo priemones bei gerąją Rumunijos profesinio konsultavimo patirtį. šiame rinkinyje galima rasti net 44 metodų ir technikų aprašymus, kuriuose nurodomos metodo ištakos, pavyz- džiai, taikymo galimybės įvairioms tikslinėms grupėms, metodo pri- valumai ir trūkumai. švietimo mainų paramos fondas, bendradarbiaudamas su Lietu- vos darbo rinkos mokymo tarnyba, atrinko ir išvertė dalį šiame lei- dinyje aprašytų metodų, kurie gali būti naudingi Lietuvos profesijų konsultantams. Tikimasi, kad šis leidinys padės susipažinti su naujais, dar nežinomais profesinio konsultavimo metodais, pagilins konsul- tantų žinias, paskatins plačiau domėtis šių metodų pritaikymo gali- mybėmis. šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 6. 6. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I METODOLOGiJOs AsPEKTAi (KryPTys) Mihai JIGAU, Pedagogikos mokslų institutas, Bukareštas Profesinis konsultavimas – tai plataus anketų. šie metodai padeda surinkti infor- masto požiūris į visus žmogaus asmeninio, maciją apie: profesinio ir socialinio gyvenimo aspektus. Jis taikomas bet kurio amžiaus ir įvairiau- • gabumus (intelektualinius, verbali- sios socialinės padėties asmenims, siekiant nius, skaičiavimo, samprotavimo, reakci- padėti kiekvienam iš jų vystyti asmeninę jos greičio, ypatingus talentus ir kt.); karjerą, rasti teisingus sprendimus mokslo, • asmenybę; darbo ir visuomeninio gyvenimo srityse. • interesus ir specialius poreikius; • vertybes ir požiūrius; Nagrinėjant profesinio konsultavimo • akademinių žinių įvertinimą (moky- raidą, galima teigti, kad dalis profesiniame mosi įgūdžius ir metodus); konsultavime taikomų vertinimo metodų • tarpasmeninius ryšius; ir technikų pasiteisino, kitus galima apibū- • asmeninį įvaizdį (autokoncepciją); dinti kaip netinkamus. Pavyzdžiui, anksčiau • sprendimų priėmimą; paprastai buvo naudojami psichologiniai • karjeros vystymą (mokymas priimti testai, dabar – dažniau testai ir interesų, pri- sprendimus); oritetų, polinkių, požiūrių ir vertybių klausi- • specialių kategorijų žmones. mynai. Testai – tai objektyvios ir sistemingos Ankstyvąją Rumunijos profesinio kon- individų atitinkamo elgesio elementų sultavimo stadiją būtų galima identifikuo- įvertinimo priemonės (įvairių sričių: gabu- ti kaip profesinio orientavimo plėtros psi- mų, asmenybės, požiūrių, žinių). Remiantis chometrinę fazę, po kurios sekė mokymo testų atsakymais individui galima priskirti fazė. Ji tebesitęsia iki šiol. šiuo laikotarpiu tinkamiausias darbines sritis. šių, nesikei- išskirtinę svarbą įgyja kognityvinės (pa- čiančių asmeninių charakteristikų analizė žintinės) informacijos interpretavimas ir apibrėžia ir identifikuoja atitinkamas žmo- apdorojimas bei vyrauja holistinis požiūris gaus charakteristikas. į profesinę etiką ir darbo kokybę. Standartiniai klausimynai taip pat yra Konsultuojant profesijos pasirinkimo atskirų elgsenos segmentų (tarpsnių) klausimais naudojami patikimiausi meto- įvertinimo priemonės, kuriomis asmenų dai, pasirinkti iš įvairių testų, klausimynų ir atsakymai nėra vertinami tik kaip teisingi
 7. 7. ar neteisingi, bet lyginami su kitų žmonių • konsultavime nebūtinai turi būti tai- pateiktais atsakymais, tai yra su grupės komas tik testavimo metodas; norma (Brown ir Brooks, 1991). • testų rezultatai sutrikdo konsultanto ir kliento santykius; Kaip rodo praktika, konsultantai daž- • testai nėra patikimi ir dažnai tampa niau naudoja interesų ir įgūdžių priemo- kultūrinių bei lytinių, etikečių klijavimo nes nei psichologinius ir asmenybės tes- priežastimi; tus. Iš tikrųjų, kurios įvertinimo priemonės • kai kurie psichologinių testų ir prie- bus tinkamiausios, priklauso nuo konsul- monių rezultatai turi neigiamos įtakos tanto pasirinktų tikslų: ar jis siekia padėti tam tikrai klientų kategorijai, nes gali nu- klientams vystyti karjerą ir priimti spren- vilti, sumenkinti jų asmeninį įvaizdį, o ne dimus, ar tik interpretuoja informaciją, pagerinti ir t.t. tenkindamas klientų interesus. Pastebėta, kad ne retai konsultavimo rezultatas gali Tikslinių grupių stebėjimo metu paaiš- būti toks pat, bet kiekvienos aprašytos si- kėjo, kad dažnai testai ir priemonės yra tuacijos priemonės – skirtingos. naudojami netinkamai, todėl tais atvejais jie negali būti priskiriami konsultavimo Profesinio konsultavimo psichologinės priemonių grupei. Todėl konsultantas priemonės ir testai gali identifikuoti : privalo pasirinkti tinkamus testus ir prie- mones kiekvienam klientui asmeniškai: • profesinių interesų sritis (priorite- atsižvelgiama į iškilusią problemą, į prie- tus); monių naudojimo kelius ir ypač į rezultatų • įgūdžius, gebėjimus, gabumus bei interpretavimo būdus bei etikos ir profesi- charakteristikas, reikalingas tam tikrai nių standartų taikymą. užimtumo (profesijų) sferai; • asmenybės savybių atitikimą kon- Be to, konsultantas naudoja tam tikrus krečiai užimtumo (profesijai) sferai; testus ir priemones, siekdamas klientams • galimas nepasitenkinimo ar pažan- padėti pažinti patiems save, patiems įsi- gos stokos priežastis darbe; vertinti asmenines galimybes, paskatinti • asmeninį atsiribojimą ir stereotipus, priimti sprendimus ir planuoti savo karje- priimant sprendimus klientų užimtumo rą. Kitaip sakant, įvertinimo instrumentai (dėl profesijos) sferoje. (priemonės) gali padėti klientams: Kai konsultantai su klientais aptaria tes- • pažinti savo asmeninius gebėjimus, to bei klausimyno rezultatus, dažnai iškyla gabumus, įgūdžius arba žinias; nesutarimų. Rimčiausi nesutarimai susiję • pasirinkti mokymosi būdus, kurie su tuo, kad: derinasi su tam tikrame gyvenimo etape šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 8. 8. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I rengiamais asmeniniais karjeros planavi- galba, yra yra ne itin efektyvus laiko, ati- mo projektais ir rezultatais; tinkamos informacijos ir išlaidų požiūriu. • nustatyti profesijų alternatyvas pa- gal savo interesų struktūrą, gabumus ir Atskirais atvejais, konsultantai testus ar vyraujančius asmenybės bruožus; priemones naudoja, siekdami „pralaužti • susidaryti pozityvų, realistinį asme- ledą“ bendraujant su atitinkamais klientais ninį įvaizdį; arba naudoja juos kaip papildomus argu- • nustatyti profesinės srities barjerų mentus, siekdami įtraukti klientus į susiti- priežastis, kilmę bei amplitudę; kimus ir padėti apsispręsti dėl profesinio • pasiruošti sprendimų priėmimui ir kelio, t.y. tinkamiausio mokymosi ar darbo. nepriklausomam karjeros vystymo plana- vimui; Ar taikyti tam tikrus testus ir (arba) prie- • užpildyti informacijos trūkumą ar iš- mones leidžiama pasirinkti pačiam klien- taisyti jos netikslumus bei atsikratyti ste- tui. reotipų darbo pasaulio atžvilgiu; Daug svarbesnis yra ne pats testavimas, • nustatyti profesinio nepasitenkini- o rezultatų interpretavimas. mo, socialinės integracijos ar kitų sunku- mų, kuriant santykius ir atliekant įvairius Žemiau pateikiamos procedūros, kurias vaidmenis, galimas priežastis. konsultantas privalo atlikti: Konsultantai psichologinius testus ir • pasirinkti tinkamiausią priemonę, ku- priemones dažniausiai naudoja dviem ris suteiktų maksimalią galimybę spręsti atvejais: kliento problemas; • įsitikinti, ar klientai supranta taikomų • norėdami sutaupyti laiko, kai yra testų ir (ar) priemonių tikslus, ar pasiruošę smarkiai užsiėmę kitais klientais; vykdyti užduotis, atsakyti į klausimus, ar • stengdamiesi kompensuoti infor- suvokia, ko jie tikisi iš testavimo; macijos trūkumą, esant naujiems klien- • patikrinti, ar asmenys pateikia visus tams. reikiamus duomenis; • fiksuoti klientų elgesį testavimo Konsultantas gali gauti pakankamai metu; informacijos apie klientus pirmo interviu • įdėmiai patikrinti atsakymus, suti- metu. Interviu paprastai taikomas tada, krinti su atsakymų puslapiu, šifruoti, siek- kai žmogus yra jau anksčiau bendravęs ti išgauti informacijos papildomiems tes- su profesinio konsultavimo specialistu. tams; Tokiu atveju įvertinimas, atliekamas vien • kruopščiai sulyginti testo rezultatus tik psichologinių testų ir priemonių pa- su standartais;
 9. 9. • apibendrinti gautus duomenis ir pa- („Sunkumai ir nepatogumai, susiję su blo- ruošti klientą rezultatų interpretavimui (to gu testo atlikimu ar negatyviais rezultatais paties susitikimo metu, bet geriau kitoje – tai konsultanto, o ne kliento problema“ ) sesijoje). Toliau pateikiame keleta klausi- (Tinsley ir Bradley, 1986); mų klientui, kuriuos gali užduoti konsul- - žinoti kliento požiūrį į psicholo- tantas prieš rezultatų interpretavimą: Ką ginių testų „sugebėjimą“ spręsti asmeni- jūs manote apie testą? Ką jūs manote apie nius klausimus, padėti klientams suprasti, testo atlikimą? Kokia jūsų nuomonė apie kad jų viltys yra realios (pvz., klientas gali testavimo sąlygas? Kurie klausimai pasirodė perdėtai pasitikėti testo stebuklingais re- neįprasti? Ar reikia jums ką nors paaiškinti?; zultatais ar sprendimais; konsultantas gali • gauti reikiamos informacijos, sie- susidurti su skepticizmu ir negatyvizmu kiant suprasti testo atlikimą, susiejant jį dėl savistabos sunkumų ar dėl gynybinio su realiu kliento gyvenimu (išsilavinimu, mechanizmo ir kt.). socialinėmis ir kultūrinėmis sąlygomis, socialine padėtimi, asmens bruožais ir Praktika rodo, kad profesinis klientų kt.), nes vienodi balai nevienodai charak- orientavimas reikalauja visapusio požiū- terizuoja klientą; rio į jų problemas, t.y. neturi būti susitel- • visą apie klientą surinktą informaciją kiama vien tik ties profesijos pasirinkimu. (mokslas, šeima, asmeninė patirtis ir kt.) Konsultantams svarbu pripažinti faktą, dinamiškai, realiai interpretuoti atsižvel- kad žmonės vienu metu ir (arba) alterna- giant į kliento gyvenimą; tyviai atlieka įvairius vaidmenis gyvenime • interpretavimo metu konsultantas ir su tuo susitaiko. Jie yra visiškai įsitraukę privalo: į šiuos vaidmenis su visomis savo asme- - įtraukti klientą į aktyvų rezultatų ninėmis charakteristikomis. Todėl, kon- aptarimą (pvz., „Matematiškai jūsų balai sultantai privalo suprasti, kad individai aukšti, bet šios srities požiūriu – žemiau vi- tarpasmeninius kontaktus užmezga per dutinių. Kodėl, jūsų manymu, taip nutiko?“); įvairius vaidmenis, kuriuos atlieka konkre- - aiškinant vengti specifinių žodžių, čiose gyvenimo situacijose. terminų, kurių klientas nežino, sunkiai su- vokia ar gali netiksliai suprasti; Informacija, gauta iš kokybiškai pareng- - išlaikyti geranorišką neutralu- to testo pasižymi: mą ir „nepagražinti“ atitinkamų papil- domų testų rezultatų: kai kurie asmenys • patikimumu: kai psichologiniame gali būti sukrėsti testų rezultatų bei pa- įvertinime nėra vertinimo klaidų, nustaty- čių konsultantų galimybėmis – atskleisti tų pagal vidinį testo logiškumą ir reikšmių asmeninius klientų gyvenimo dalykus, (rezultatų) stabilumą, kai testas taikomas taip pat įsižeisti dėl kokių nors negatyvų pakartotinai; patikimumo koeficientas šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 10. 10. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I (kuris kokybiškiausiuose testuose svy- - turinio pagrįstumas: reiškia testo ruoja tarp 0,80-0,90) nustatomas: reikšmingų klausimų, galinčių objekty- - priemonės vidiniu nuoseklumu viai paaiškinti psichologinį įvertinimą (logiškumu), kuris paskaičiuojamas sta- (dažniausiai pasitaiko mokykliniuose tes- tistiškai, o vertinimas „aukštas“ rašomas tuose), proporciją; tada, kai visos testo užduotys arba klausi- - kriterijaus pagrįstumas: reiškia įro- mai patvirtina tą pačią vertinimo psicho- dymą, kad yra ryšys tarp testo rezultatų loginę įvairovę; patikrinimą galima atlikti ir tam tikro elgesio tipo, kuris priimamas taikant pusinį testavimą ir taikant dviejų kaip kriterijus (pvz., jeigu jūs įvertinate testo pusių reikšmių koeficientų skaičia- darbo atlikimą, tai į atitinkamą testą tu- vimą; rėtumėte įtraukti tuos klausimus, kurie - testo atlikimo laiko stabilumu, garantuotų tikslų jūsų įvertinimą tų as- kuris reiškia testavimą-pertestavimą po pektų, kurie apibrėžia konkretų kriterijų); tam tikro intervalo (abi testo pusės pri- šiuo atveju identifikuojami du kriterijaus valo turėti panašaus sunkumo vienodą pagrįstumo tipai: prognostinis ir bendras, klausimų kiekį, o atranką galima atlikti kuris priklauso nuo laikino, testo rezulta- atrenkant klausimus pažymėtus nelygi- tų ir atlikto įvertinimo realaus patvirtini- niais skaičiais); reikšmių (rezultatų) stabi- mo ryšio; lumo koeficientas yra tuo geresnis, kuo - konstrukcijos pagrįstumas: reiškia jis yra arčiau 1; testo klausimų pagalba įvertintų psicho- • pagrįstumu: tai svarbiausia testo loginių bruožų, kuriuos mes siekiame savybė ir reiškia, kad testo turinys yra įvertinti, laipsnį (konstrukcija arba idėja orientuotas į tyrimo problemą (tai yra šiuo atveju išryškina teorinės psichologi- teigiamas atsakymas į klausimą: ar iš ti- nės struktūros, kuria remiasi testo sukūri- krųjų jis vertina tą, kam yra skirtas?); ši mas, veiksmingumą). testo savybė yra privaloma, nes be jos daugeliu atvejų tiesioginis psichologinių Žemiau pateikiama pagrįstumo tipų, charakteristikų įvertinimas būtų neįma- jų tikslų ir atitinkamų koeficientų nusta- nomas (pvz., interesų, požiūrių, asmeni- tymo procedūrų apibendrinta lentelė nių bruožų ir kt.). (Bezanson, Monsebraaten and Pigion, Yra trys pagrindinės testų pagrįstumo 1990): kategorijos:
 11. 11. 11 Pagrįstumo tipas Tikslas Procedūra nustatyti ar reikšmės (balai) loginis ruošiamų vertinti Turinys pateikia teisingą užduočių klausimų palyginimas paketo atlikimo įvertinimą nustatyti ar reikšmės suteikia taikyti priemonę, kurios galimybę numatyti būsimą rezultatus siekiama naudoti prognostinis atlikimą būsimam atlikimui, pertes- tuojant ir lyginant numatytus Kriterijus rezultatus su naujais nustatyti ar reikšmės suteikia taikyti priemonę ir gauti tie- bendras galimybę įvertinti esamą sioginio atlikimo įvertinimą, atlikimą daryti palyginimą patikrinti, ar testų bei vertinti skalių koreliacijos priemonių skalės yra sietinos su panašiomis laipsnį, suvestinė su kitomis panašiomis, atsižvelgiant į teorinį turinčiomis tokį patį teorinį pagrindą Konstrukcija pagrindą patikrinti, ar testų bei vertinti skalių koreliacijos priemonių skalės skiriasi laipsnį su kitomis, diferencijuota nuo panašių, turinčių kitokį panašiomis, turinčiomis teorinį pagrindą kitokį teorinį pagrindą • objektyvumu: reiškia, kad testų sutrumpinta naudojimo trukmė, lengvai savybės suteikia galimybę skirtingiems suprantamos užpildymo instrukcijos, grei- naudotojams gauti vienodus rezultatus tas balų skaičiavimas ir paprasti interpreta- (testai santykinai yra „atsparūs“ reikšmių vimo būdai. (balų) skaičiavimo subjektyvumui, nes yra didelis klausimų pasirinkimas, pvz., ar at- Profesinio psichologinio įvertinimo ins- sakymai teisingi, ar neteisingi, ar iš anksto trumentų autoriai kartu su testu siūlo su- suformuluoti); rinkti visus duomenis, susijusius su gyven- • praktine verte: testo praktinė vertė tojų charakteristikomis, kuriomis remiantis – tai jo tinkamumas kasdieniam psicho- buvo parengti detalūs balų skaičiavimo loginiam įvertinimui: ekonominiu požiū- standartai (lytis, amžius, išsilavinimas ir kt. riu (daugkartinio naudojimo medžiaga: statistiniai duomenys); komentarus, kurie atitinkamas formatas, pats testas, ins- atitinka pagrindines testų savybes (patiki- trumentas, vadovėliai, atsakymų lapai), mumą, pagrįstumą ir kt.). šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 12. 12. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I Konsultantas, konsultuodamas klien- holistinį, tęstinį, lankstų požiūrį į individus tus ir naudodamas psichologinius testus, visose jų gyvenimo stadijose (oficialus mo- klausimynus ir kitas priemones, bei atlik- kymasis, darbas, socialinė integracija, ben- damas įvertinimą, turi siekti išsiaiškinti, ką druomeninis gyvenimas, nepertraukiamas klientai gali daryti (dėl jų asmeninių įgim- profesinis tobulėjimas, darbų keitimas, šei- tų savybių ar ankstesnio mokymosi) ir ką minė padėtis, persikvalifikavimas, pensija ir jie norėtų daryti (t.y. išsiaiškinti interesus, kt.) ir į visus reikšmingus gyvenimo aspektus motyvaciją, požiūrius). Ryšio tarp šių indi- bei atliekamas pareigas mokykloje, darbe, vido asmenybės sąvokų negalima nusta- socialiniame ir bendruomeniniame gyve- tyti: abu komponentai kartu yra reikalingi, nime, šeimoje, laisvalaikio praleidime ir kt., bet sėkmingai darbo vietai garantuoti šios kur kompetentingi konsultantai atlieka pro- sąlygos nepakankamos. Turėtume primin- fesinį orientavimą.“ (Jigau. 2003). ti, kad, kai mes kalbame apie darbą plačią- ja prasme, mes galvojame apie veiklą, kuri šiame plačiame profesinio konsulta- gali būti fizinė (rankų darbas) arba intelek- vimo apibrėžime besąlygiškai randama tualinė, atliekama siekiant gauti pajamų individualių charakteristikų ir darbo są- arba kitų rūšių materialinę, moralinę ar lygų idėja, profesinio orientavimo visą finansinę kompensaciją už pastangas ar gyvenimą priežastys bei procesai, susiję sugaištą laiką. Tarp planinės veiklos ka- su sprendimų priėmimu ir karjeros vysty- tegorijų, kurios kvalifikuojamos kaip dar- mo planavimu, kiti elementai. Profesinis bas, yra: valstybinės ar privačios įstaigos konsultavimas yra profesinio orientavimo ir įmonės, darbas namuose, savanoriška paslaugų pagrindinis elementas, kurio (labdaringa), mokymo veikla ir kt. pagalba yra suteikiama galimybė visų am- Be abejonės, klientų įvertinimas turi žiaus grupių žmonėms integruotis į socia- papildomą svarbą, jeigu jis yra profesinio linį ir profesinį gyvenimą, visą gyvenimą konsultavimo dalimi ar to reikalauja dau- mokantis ir gaunant konsultacijas. gumos šios srities praktikų ir teoretikų priimtas profesinio konsultavimo apibrė- Profesinis konsultavimas apima psicho- žimas. loginį įvertinimą ir egzaminavimą, kuriuo- se gabumų ir asmenybės bruožų įvertini- „Profesinis konsultavimas – tai proce- mai yra laikomi lemiamais. sas, kuriuo siekiama maksimalaus individo galimybių, poreikių, troškimų ir interesų Paskutiniais moksliniais duomenimis, atitikimo realiai pasiūlai mokytis, socialiai žmonės nėra nepriklausomų charakteris- ir profesiškai integruotis. Profesinis konsul- tikų „dėlionė“, bet turi unikalią gyvenimo tavimas – tai socialinės paslaugos, turinčios patirtį, paveldimą kilmę, vertybių rinkinį,
 13. 13. 1 troškimus ir požiūrius į įvairias gyvenimo Visi šie įvertinimai yra svarbūs ir nau- situacijas. Savo socialiniame ir profesinia- dingi – įvairiose situacijose, – siekiant pa- me gyvenime jie vienu metu atlieka įvai- remti individą savęs pažinimo ir profesinio rias pareigas, kurios nėra griežtai susietos orientavimo procesuose: su jų profesija ir kt. Taigi, psichologinis įvertinimas ir egzaminavimas turi būti su- • prognostinis įvertinimas numato kli- sietas su kitų aspektų įtaka, pvz., šeimos, entų galimybes mokytis ir dirbti, profesinį mokymosi, visuomeninio gyvenimo, pra- mobilumą, remiantis socialine padėtimi mogų, pomėgių, savanoriškos visuome- arba sugebėjimais, kurių galėtų pasiekti. ninės veiklos ar kitomis, gyvenimo eigoje Reikia atsakyti į šiuos klausimus: Ką galiu atliekamomis pareigomis. pasiekti ateityje? Ar verta į tai investuoti? Kokia veikla bus sėkminga? Profesinio konsultavimo įvertinimas • diferencijuotas įvertinimas siekia yra specifikuojamas pagal klientus, kurie nustatyti konkrečių interesų, vertybių ir gali būti: prioritetų savybes bei atlikimo galimybes, susijusias su konkrečiomis profesijomis, ir • vaikai, studentai (valstybinių, priva- suderinamumą su konkrečiomis darbo są- čių, bendrų ir specialių mokyklų); lygomis. Reikia atsakyti į šiuos klausimus: • suaugusieji: Ar aš tinku šiai profesijai? Ar man tinka šio - dirbantieji valstybinėse ar privačio- darbo sąlygos? Ar galiu prisitaikyti ir ar bū- se bendrovėse arba savarankiškai, siu naudingas tame darbe? - norintieji keisti darbą, - norintieji keisti profesiją, Abu aukščiau pateikti įvertinimo būdai - studijuojantieji pagal įvairias moky- siūlo klientams atsakymus apie „pasirinki- mo programas; mo turinį“ („profesijos pasirinkimas reiškia - bedarbiai; pasirinkimą, kaip suformuoti asmeninį - imigrantai, repatriantai ir kt. įvaizdį“, – Super, 1997). Herr ir Cramer (1996) atliktus įvertini- • įvertinimas atliktas monitoringui mus klasifikuoja pagal profesinio konsul- pateikia informaciją apie mokymo gali- tavimo tikslus: mybes, siekiant pasirinkti profesiją; apie karjeros vystymo projekto pradžiai reika- • prognostinis; lingą asmeninės brandos lygmenį; apie sprendimo savitumą ir nuomones apie • diferencijuotas; darbą; čia mes kalbame apie esamas ir • monitoringo; stabilizuojamas kognityvinių (pažintinių) • vertinamasis. ir moralinių požiūrių įvairoves. šie įverti- šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 14. 14. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I nimai klientui siūlo modelius – jie gali ap- dėmesį į taikomą metodologiją arba vers- sispręsti dėl profesijos, - „moko“ juos būti tų skeptiškai pažiūrėti į šį instrumentą, jo nepriklausomais ir rinktis iš lygių alterna- taikymą ar interpretavimą. tyvų, kitaip tariant, tai yra klausimas kaip „profesinį pasirinkimą paversti procesu“; Moksliniai, individams svarbių ir su dar- • įvertinimas dėl vertinimo intervenci- bo procesu susijusių vertybių, profesinio jų reiškia pasiekto lygmens įvertinimą, re- konsultavimo tyrimai (Katz, 1993) parodė, alizuojant profesinio konsultavimo tikslus. kad yra dešimt pagrindinių moralinių ver- Atsižvelgiama į įvairių programų rezulta- tybių, kurios gali būti kertinėmis spren- tus bei profesinio orientavimo strategijų dimų priėmimo procese ir paaiškinti as- ir projektų efektus individų, institucijų ir mens pasirinkimą konkrečiose situacijose. visuomenės lygmenyse. Autorius sudarė priemonę “ Interaktyvaus konsultavimo sistema“ (angl. „System for Atlikti kokybės vertinimo rezultatai Interactive Guidance Information“) - elek- turėtų patvirtinti (plačiąja prasme) „nuo- troninę versiją, žinomą kaip SIGI PLUS jautas“ arba nuomones dėl klientų asme- - siekdamas atskleisti klientų asmenines ninio įvaizdžio, interesų ir gabumų arba vertybes, susijusias su darbo pasauliu. kitų, testų ir klausimynų pagalba nustaty- tų, aspektų; bet koks matomas konfliktas Žemiau pateikiama 10 pagrindinių mo- šiuo atžvilgiu turėtų atkreipti konsultantų ralinių vertybių pagal SIGI PLUS: siGi PLus Paaiškinimai vertybės Konkretus atlyginimas – darbo rezultatas – reikalingas kiekvie- 1. Didelės pajamos nam individui. Geras atlyginimas gali būti nevienodas, priklauso- mai nuo individo interesų. Konkreti individų profesija (pareigos) suteikia jiems tam tikrą 2. Prestižas įvaizdį. šis reiškinys priklauso nuo ekonominio ir kultūrinio kon- teksto arba profesijos socialinio pripažinimo ir kt. Nepriklausomybės laipsnis priklauso nuo darbo pobūdžio 3. Nepriklausomybė (užduočių, sprendimų ir kt.). Kai kas savo darbą nukreipia į pagalbą kitiems (sveikatos 4. Pagalba kitiems priežiūra, švietimas, socialinis darbas ir kt.). Darbo vietos saugumas (stabilumas) ir atlyginimo pastovumas 5. Saugumas (Rumunijoje yra žemesnis nei kitose šalyse).
 15. 15. 1 Darbo užduočių įvairovė priklauso nuo profesijos pobūdžio. Kai 6. Įvairovė kurie žmonės nemėgsta rutinos darbe, t.y. tų pačių užduočių ar tokio darbo, kuris nereikalauja mąstymo ir planavimo. Kai kuriems žmonėms svarbu turėti galimybę vadovauti, priimti 7. Vadovavimas sprendimus ir prisiimti atsakomybę. Kai kuriems žmonėms svarbu, kad darbas atitiktų jo interesus 8. Atlikti mėgstamą (technologija, menas ir kt.) bei kitas aukščiau paminėtas, antrines darbą vertybes. Kai kuriems žmonėms svarbu turėti pakankamai laisvo laiko, dėl to jie gali užsiimti nemėgstamu darbu, dirbti ne visu etatu, turėti ilgas ir dažnas atostogas, lankstų darbo grafiką ir kt. (Laisvalaikio 9. Laisvalaikis veikla: žaidimai, sportas, užsiėmimai lauke, kolekcionavimas, statyba, menas ir muzika, mokymasis, kultūra, savanoriška veikla organizacijose ir kt.). Kai kuriems žmonėms svarbiau pasirinkti tokią profesiją, kuri 10. Greitas suteiktų galimybę greitai įsidarbinti, o dar kiti siekia mokslo, t.y. įsidarbinimas studijuoja, siekiant padidinti savo galimybes įsidarbinti geresnia- me darbe. Tiems žmonėms, kurie turi aiškius atsa- tikslas nėra vien tik tinkamiausios klientui kymus į aukščiau išvardintas problemas, profesijos paieška, bet ir pagalbos teiki- yra lengviau apsispręsti dėl savo karjeros. mas didesnėms profesinėms grupėms, Svarbu, kad asmuo laisvai pasirinktų as- kad šios prisitaikytų prie naujų darbo menines vertybes, o ne būtų įtakojamas sąlygų ir įsitrauktų į savo kompetencijų išorinio spaudimo. Asmuo turi suvokti pa- tobulinimą. Į šį kontekstą reikėtų įtraukti sirinkimo reikšmingumą, kad jis galėtų tai, naują konsultavimo stadiją: „karjeros vys- kas pasirinkta, įdiegti praktikoje. tymo planavimą ir jos keitimo galimybes“ (NAEP, 1971). šiuo metu dauguma kon- Kapes, Mastie ir Whitfield (1994) nusta- sultantų nepritaria idėjai, kad konkrečiam tė, kad profesinio konsultavimo įvertini- klientui „yra tinkama tik viena profesija“ mo rezultatai gali būti naudojami profe- ir stengiasi savo klientus konsultuoti pri- siniam orientavimui, siekiant atskleisti ir imti „platesnius sprendimus“, atverti kele- patvirtinti kompetencijas, padėti priimti to profesijų pasirinkimo galimybes arba sprendimus ir pagelbėti karjeros vystymo „karjeros alternatyvas“, skatinant juos sa- procese. Be to, profesinio konsultavimo varankiškai mokytis ir individualiai ieškoti šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 16. 16. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I informacijos, o po to orientuoti juos daryti kitų svarbių asmenų. Visuomenės lūkesčiai „lanksčius sprendimus“. ir požiūris į profesiją taip pat gali ženkliai įtakoti individą, priimantį sprendimą dėl Racionaliausias konsultanto profesinis karjeros; poelgis – suteikti galimybę klientui pačiam • mitas apie tai, kad yra „tik viena tin- priimti sprendimą dėl savo karjeros. kama profesija“ yra pavojingas ir netikslus: kiekvienas asmuo gali sėkmingai dirbti ir Kapes, Mastie ir Whitfield (1994) nustatė būti patenkintas ne vienoje srityje, turė- keletą „karjeros vystymo principų“: damas daugiau nei vieną profesiją; • pozityvus ir realistinis asmeninis įvaiz- • karjeros vystymas yra visą gyvenimą dis, pasitikėjimas savimi yra svarbiausi da- trunkantis procesas, apimantis eilę pasirinki- lykai formuluojant pasirinkimą ir siekiant mų; šie pasirinkimų pasikeitimai ir susikon- tolesnio karjeros vystymo; centravimas ties profesiniu interesu yra įta- • šansas būti „pasiruošusiam“ nėra ne- kojami pokyčių, vykstančių asmeniniame pageidaujamas; pasitikėjimas savimi didi- lygmenyje (susiję su išsilavinimu, mokymu- na sėkmingos karjeros galimybes. si, patirtimi) bei darbo aplinkoje (ekonomi- nėje, socialinėje, technologinio progreso); Dauguma konsultantų šiais principais • sprendimų priėmimas ir karjeros vysty- vadovaujasi ir laiko juos kertiniais profesi- mo planavimas yra procesas, kuris turi vykti niame konsultavime. šiuos principus ir visą visą gyvenimą. Tam reikia pereiti šiuos eta- gyvenimą trunkantį profesinį konsultavi- pus: problemos identifikavimas, informa- mą jie vertina kaip visumą: konsultavimo cijos rinkimas, alternatyvų formulavimas, paslaugos privalo būti atviros naujos pa- pasirinkimų įvertinimas ir veiksmo planų tirties siekimui, turi būti profesiškai lanks- kūrimas; čios, ir apžvelgiančios naujas profesines • karjeros pasirinkimą įtakoja daug įvairių perspektyvas. Iš kitos pusės, konsultantai veiksnių: interesai, gebėjimai, įgytos žinios turi skatinti klientus prisiimti atsakomybę, mokykloje ir kitur, įgūdžiai, poreikiai, ver- įsisavinti iš praktikos naujai įgytas žinias, tybės, asmeninis įvaizdis, kiti subjektyvūs visuomet būti nepriklausomais ir mokytis. veiksniai; • ankstesnė patirtis įtakoja susiformavu- Vadovaujantis nauju požiūriu į darbo sius poreikius ir interesus: karjeros vystymo rinką (Peterson, Sampson, Reardon, 1991), procese svarbu naudoti praeityje įgytas konsultantai privalo atkreipti dėmesį į tai, vertingas žinias apie save; kad šiuolaikiniai darbo rinkai yra būdin- • socialinis kontekstas įtakoja individų ga: didesnis vyresnio amžiaus žmonių ir požiūrius: kolegų, mokytojų, tėvų, giminių, imigrantų skaičius, didesnis įvairių etninių
 17. 17. 1 ir rasinių grupių skaičius, didesnis negalią • laikinas sezoninis darbas; turinčių žmonių skaičius, didesnis dirban- • sezoninis darbas; čių moterų skaičius ir kt. Kita vertus, šiuo- • eiti dvejas pareigas vienoje įstaigo- laikiniame kontekste darbo organizavimo je, ir kt. kultūrą galima būtų charakterizuoti: san- tykiniu atstumo tarp tų, kurie vadovauja Sprendimo priėmimo procesas labai ir tų, kurie vykdo nurodymus, mažėjimu; priklauso nuo informacijos tiekimo, jos mažesniu neapibrėžtumu atlikto darbo adekvataus perdavimo ir interpretavimo, užbaigimo atžvilgiu; individualaus darbo jos tikslumo, kokybės, apdorojimo būdo ir svarbumo augimu lyginant su darbu gru- kt. Visam procesui, kuris nėra visiškai raci- pėse, kuris ne visada pasiteisina. Visa tai onalus ir svetimas intuicijos bei nuojautos sąlygoja spartūs globalizacijos procesai, atžvilgiu, reikalingas teisingas informaci- naujų technologijų invazija į kiekvieną jos supratimas (įsisavinimas) ir jos apdo- darbo aspektą, padidėjusi komunikacijų rojimas, tam tikros sprendimo priėmimo svarba, visą gyvenimą trunkančio moky- sekos nustatymas ar abejonių dėl sprendi- mosi idėja, racionalus energijos vartoji- mo priėmimo įvertinimas, nepriklausomų mas, turimų išteklių stoka ir kt. ir priklausomų nuo situacijos pasekmių numatymas. Visa tai, kas ankščiau pami- Atsižvelgiant į šias aplinkybes, klien- nėta, veda prie asmeninio įvaizdžio kū- tams gali būti siūlomas toks darbo pobū- rimo (teigiamo ir realaus), o taip pat prie džio pasirinkimas: savarankiškų, nepriklausomų, užtikrintų ir pagrįstų sprendimų priėmimo. • kūrybinis asmeninis darbas; • darbas visą arba ne visą darbo dieną; Kai kuriuos žmonių sprendimus lemia • pamaininis darbas; svarbūs jų gyvenimo įvykiai. O tam tikro- • lankstus darbo grafikas; se situacijose sprendimai dėl karjeros vys- • viršvalandinis darbas; tymo priimami priklausomai nuo iš įvairių • eiti keletą pareigų; šaltinių gautos informacijos supratimo ir • dirbti įvairiose bendrovėse (iš kurių interpretavimo. Taigi sprendimų priėmi- vienas darbas naktinis); mas dažnai priklauso nuo to, ką žmonės • pareigos padalintos lygiai dviem dar- mato realiame gyvenime. Kitaip tariant, buotojams; žmonės dažnai „kuria“ savo ateitį pagal tai, • darbas tik keletą dienų per savai- kuo tiki ir ką daro. tę (pensininkams ir virš 50 metų bedar- biams); Problemų sprendimo būdai gali būti: • darbas namuose; spontaniškas – sisteminis (pagal reakci- šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 18. 18. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I ją į informaciją dėl problemos) ir vidinis Priimant impulsyvų sprendimą pir- – išorinis (pagal sprendimo priėmimui minę psichologinę įtampą – vidinę ar (ir) naudingos informacijos analizę) spren- išorinę – sumažina pasiteisinimo atvejai: dimo priėmimas. Galimos įvairios situa- cijos, kai į sprendimo priėmimo procesą • „Jeigu nekenčiu šios mokymo įstai- yra įtraukiamas tik vienas asmuo ir (arba) gos, tai negaliu joje likti, todėl išeisiu iš jos. draugai, šeimos nariai, ar net visuomenė. Tačiau kitų mokslo metų pradžioje įstosiu O visa tai yra užtikrinama per įvairias išo- į kitą mokymo įstaigą.“ rinio „spaudimo“ priemones, siekiant da- • „Jeigu tikrai negaliu atlikti paskirtų ryti socialinę ir profesinę įtaką sprendimą užduočių tai, kad nenukentėtų mano at- priimančiam asmeniui. lyginimas ir nerizikuočiau savo padėtimi, Paskutiniais moksliniais duomenimis, eisiu tobulinti savo kompetencijas arba virš 50 procentų žmonių įsidarbinimo ga- ieškosiu kito darbo (jeigu jau turite darbą, limybių įvertinimą padėjo atlikti draugai, tai lengviau surasti kitą) “. pažįstami ir kt. , o trečdaliui žmonių (ypač jaunimui) susirasti darbą padėjo specia- Aukščiau pateiktais atvejais sprendi- lizuotos kompiuterinės duomenų bazės. mo priėmimo modeliai siūlo arba priimtų Be to, per pastaruosius metus ženkliai sprendimų paaiškinimą post-factum būdu, padidėjo darbo paieškos internete gali- arba siūlo tobulinti turimas kompetenci- mybės. jas (t.y. mokytis). Dažnai pasikartojančios situacijos Nuoseklesnių „impulsyvių sprendi- rodo, kad nepaisant sprendimo priėmi- mų“ galima rasti kognityvinių (pažintinių) mo dėl mokymosi ir profesijos pasirinki- modelių aprašymuose, kur pateikiamas mo modelių gausos, individai sprendi- tikroviškesnis ir konkretesnis sprendimo mus priima vadovaujantis skubotumu, priėmimo procesas. individualiai nustatytais prioritetais, bei asmeniškai (be jokios pagalbos) ieškant Vientisos profesinio konsultavimo sis- tam tikros asmeninės situacijos sprendi- temos pagrindiniai elementai yra: gerai mo: apmokytas personalas; gerai suformuotas profesinio orientavimo tinklas; profesinio • „šiandien, rytoj arba vieną iš arti- konsultanto etikos kodeksas bei profe- miausių dienų aš būtinai privalau pradėti sinio konsultavimo kokybės standartai; mokytis“; tikslinėms grupėms tinkančių metodų • „aš per daug ilgai ieškojau darbo, ir technikų paketai. Siekiant suformuoti kad sustočiau ir pradėčiau galvoti, ar šis tokią sistemą reikia persvarstyti esamas darbas man tinka, ar ne“. koncepcijas, patobulinti turimą profesi-
 19. 19. 1 nio konsultavimo sistemą bei peržiūrėti mo nuotoliniu būdu galimybėmis. Taigi klasikinėse ir moderniose metodologijose šiais laikais svarbu būti susipažinusiam (metodų, priemonių, technikų ir instru- su nuotoliniu konsultavimu, kuris yra už- mentų) nustatytų kriterijų ir sričių suderi- tikrinamas naudojantis kompiuterinėmis namumą. šalies socialinės ir ekonominės priemonėmis, kurios yra labai svarbios raidos dinamikai užtikrinti reikia profesio- konsultuojant nuotoliniu būdu, taip, kaip nalių profesinio konsultavimo paslaugų, ir asmeninė konsultanto įtaka bei kiti so- kurias dažniausiai teikia tam tikroje šalyje cialiniai veiksniai, kurie atsiranda atliekant susiformavęs institucinis tinklas. Profesi- vertinimą internetu. nio konsultavimo metu dažnai yra spren- džiami mokymo ir įdarbinimo klausimai. Konsultantai turi priimti atsakomybę ir Fundamentali konsultanto kompetencija tinkamai patarti savo klientams mokymo- yra – sugebėjimas vertinti, o pagrindinės si galimybių ir įsidarbinimo klausimais. funkcijos: konsultuoti atskirus individus ir (arba) grupes, įgyvendinant karjeros vys- Iš tikrųjų, ką geras specialistas turėtų tymo programas; interpretuoti informaci- žinoti? ją; konsultuoti specialių poreikių grupes. Be to, konsultantas turi išmanyti profe- Konsultantai turėtų gerai žinoti (Herr; sinio konsultavimo teorijas, mokėti nau- Cramer, 1996): dotis kompiuterinėmis technologijomis ir kitomis komunikacijos priemonėmis. • konkrečių klientų charakteristikų ir individualių savybių (tokių kaip gabu- Atliekant psichologinį vertinimą kon- mai, asmenybė, interesai ir profesinės sultanto vaidmuo yra labai svarbus: jam vertybės, įgytos žinios mokykloje ir dar- tenka spręsti, kaip vertinti klientą, kaip pa- be) įvertinimo metodus, technikas ir ins- sirinkti tinkamus metodus ir priemones, trumentus; kaip valdyti vertinimo procesą, skaičiuoti • individualaus mokymosi ir sprendimo ir interpretuoti gautus rezultatus bei ben- priėmimo stilius, kliento pomėgius, pasi- drauti su kiekvienu klientu. rengimą karjeros pasirinkimui, darbo sąly- gas, socialinius vaidmenis ir kt.; Kadangi vertinimo instrumentai (inte- • įvairaus darbo specialias aplinkos resų, gabumų, sprendimų priėmimo ir kt.) sąlygas: užduotis, normas, darbo grafi- daugelio atveju yra elektroninio formato kus, kokybės reikalavimus, ar darbas yra (taip pat internete), konsultantai turi būti fizinis, ar protinis; susipažinę su naujomis informacinėmis • klientų potencialias charakteristikas: technologijomis, informacijos naudojimo socialinį ir kultūrinį pagrindą, gyvenimo etikos normomis, profesinio orientavi- sąlygas, lytinį statusą, stereotipus darbo šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 20. 20. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I ir socialinės padėties atžvilgiu, neįgalu- • specifikuoti tiriamo psichologinio mo kategorijas ir prieinamas mokymosi proceso svarbą, aiškinant naudojamas galimybes; sąvokas: interesai, gabumai, vertybės ir • naudotis informacinėmis ir komuni- t.t.; kacinėmis technologijomis (IT) konsulta- • prašyti klientų pateikti savo nuomo- ciniame darbe; nę apie vertinimo užduotis, vertinimo • taikyti autorių sudarytus įvertinimo metu patirtas emocijas ir lūkesčius; instrumentus, atliekant vertinimo proce- • aiškinti pačių klientų dalyvavimo dūras; vertinime svarbą; • skaičiuoti ir interpretuoti vertinimo • drauge su klientu sudaryti karjeros rezultatus bei formuluoti klientams su- vystymo planą. prantamas išvadas; • pasirinkti atitinkamas priemones ir Klasifikuojant profesinio konsultavi- technikas, kurios padėtų spręsti klientų mo metodus, reikėtų turėti omeny šiuos problemas ir specialias situacijas, siekiant kriterijus: klientų poreikius, atliekamos atlikti realų vertinimą ir gauti efektyvų re- konsultavimo veiklos tikslus ir priemo- zultatą. nes, konsultavimo proceso etapus, kon- sultavimo užsiėmimų fazes, konsultavi- Testų, klausimynų, pažinimo metodų ir mo būdų tipus, instrumentų (priemonių) kitų priemonių rezultatų pateikimo pro- standartizavimo laipsnį. cesas klientui turi vykti šiais etapais: Remiantis konsultavimo veiklos tiks- lais, metodai yra bendrai klasifikuojami • konsultanto-kliento santykių kū- taip: rimas, kurie yra pagrįsti pasitikėjimu, bendradarbiavimu, domėjimusi ankstes- • Informacijos apie klientą rinkimo me- nėmis problemomis ir bendro problemų todai: psichologiniai testai, klausimynai, sprendimo suradimu; stebėjimas, interviu, anamnezė, auto- • prisiminti kontekstą, kuriame verti- biografija, asmeninis savęs charakteri- nimo priemonė buvo taikyta anksčiau, ir zavimas, mokymo įstaigos atsiliepimai, kliento asmeninę būklę vertinimo metu tikslinių grupių metodas, nuomonės ap- (emocinę, fizinę ir kt.); klausa, žinių vertinimo testas, biografinių • nustatyti galimus vertinimo trukdy- duomenų analizė, veiklos rezultatų anali- mo veiksnius ir sunkumus (kalba, užduo- zė, SWOT analizė, kompetencijų portfelio čių tipai, taisymai ir kt.); analizė ir t.t. • neužmiršti vertinimo tikslo ir klausimų • Bendravimo metodai: pokalbiai, pa- tipų , į kuriuos reikia atsakyti; siskirstymo vaidmenimis metodas, imi-
 21. 21. 21 tavimo metodas, pasakojimo pratimas, • Metodo įvertinimas pedagoginiai žaidimai, „Philips 6/6“. • Literatūros sąrašas • Kliento informavimo metodai: nau- dojama medžiaga informacijai skleisti ši unikali struktūra suteikia galimybę (lankstinukai, vadovėliai, kita žiniasklaidos profesijos konsultantams palyginti įvairius produkcija), profesinės konferencijos, in- metodus ir technikas bei nuspręsti, kurias dividualus skaitymas, pristatymo filmai, priemones reikia pritaikyti (adaptuoti, to- radijo ir televizijos laidų komentavimas. bulinti) individualiai, o kurias konsultaci- • Darbo rinkos tyrimo metodai: dar- jai grupėse, o taip pat, kurie metodai yra bo paieškos įgūdžių vystymo pratimai, tinkami sudėti į asmeninį metodų ir tech- darbo situacijų imitavimas, orientacinės nikų portfelį, siekiant, kad šie būtų visada kelionės, simuliacinis darbas, informaci- po ranka ir padėtų geriau aptarnaujanti nių ir komunikacinių technologijų darbe klientus. panaudojimas, studijų parodos, karjeros mugės, įmonių veikimo sritys, poreikių Literatūros sąrašas nustatymas, socialiniai tyrimai. • Asmeninės rinkotyros ir informacijos Anastasi, A. (1988). Psychological Testing. interpretavimo metodai: gyvenimo aprašy- (6th ed.). New York, Macmillan. mas ir motyvacinis laiškas, darbo interviu imitavimas, skelbimų spaudoje analizė; Bezanson, Lynne; Monsebraaten, Arthur; mokymosi galimybių paieškos, profesijų Pigeon Richard (1990). Using Tests in Employ- aprašų ir įsidarbinimo galimybių duome- ment Counselling. Canada, Employment and nų bazės (portalai). Immigration. • Karjeros planavimo ir vystymo metodai: veikimo planas, asmeninis projektas, įverti- Brown, Duane; Brooks, Linda (1991). Ca- nantis galimas alternatyvas, vertybių nusta- reer Counseling Techniques. Boston, Allyn tymas, turimų kompetencijų nustatymas. Bacon. Kiekvienas šiame leidinyje pateiktas Educational Testing Service (ETS), (1998). profesinio konsultavimo metodas ar tech- SIGI Plus® [computer software], Princeton, nika turi bendrą struktūrą: NJ: Author. • Istorija • Teorinės ištakos Herr, E. L.; Cramer, S.H. (1996). Career gui- • Metodo pristatymas dance and counseling through the lifespan: • Tikslinės grupės Systematic approaches. (5th ed.). New York: • Pavyzdžiai, atvejų analizė, pratimai Harper Collins. šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 22. 22. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I Kapes, J.T.; Mastie, M.M.; Whitfield, E.A. Super, D.E. (1983). Career Development (1994). A Counselor’s Guide to Career Asses- Inventory. Palo Alto, CA, Consulting Psycho- sment Instruments. Alexandria, VA: Natio- logists Press. nal Career Development Association. Super, D.E. (1990). A life-span, life-spa- Katz, M. (1993). Computer-assisted de- ce approach to career development. In: D. cision making. The guide in the machine, Brown; L. Brooks (eds). Career choice and Hillsdale, New York: Lawrence Erlbaum. development. (2nd ed.). San Francisco, Jossey- Bass. Peterson, G.; Sampson, J.; Reardon, R. (1991). Career development and services. A Tinsley, H.E.A.; Bradley, R.W. (1986). Test cognitive approach. Pacific Grove, CA: Bro- interpretation. In: Journal of Counseling oks/Cole. and Development, 64 p. Reardon, R.; Lentz, J.; Sampson, J.; Pe- Walsh, W.B.; Betz, N.E. (1985). Tests ans terson, G. (2000). Career development and Assessment. Englewood Cliffs, New York: planning. A comprehensive approach. Prentice Hall. Wadsworth, Brooks/Cole. Zunker, V. (1998).Career counseling. (5th Super, D.E.(1970). Work Values Inventory. ed.). Pacific Grove , CA: Brooks/Cole. Boston, Houghton Mifflin.
 23. 23. 2 HOLLAnD TEsTAViMO PriEMOnĖs savarankiška paieška (sDs) Mihai JIGAU, Pedagogikos mokslų institutas, Bukareštas istorija atitinkamai pakreipia profesinio orientavi- mo kryptį. Interesų ir konkrečios karjeros J. Holland teorija buvo sukurta 1966 m. pasirinkimo sutapimo laipsnis apdovanoja ir toliau tobulinta 1973, 1985 ir 1992 m. jį asmeniniu pasitenkinimu savo profesija“. „Profesijos pasirinkimo“ teorija iš karto buvo (Jigau, 2001). Holland teigia, kad mes kal- pripažinta, nes ji pateikė profesijos konsul- bame apie pasitenkinimą ar nepasitenkini- tantams išsamią, lengvai taikoma schemą, mą darbu priklausomai nuo asmeninių sa- kurios dėka socialinį ir profesinį gyvenimą vybių, kurios atitinka keletą to paties darbo pradedantys klientai galėjo suprasti, kaip aplinkos aspektų. Kitaip tariant, jeigu pvz., asmeniniai ir aplinkos faktoriai tarpusavyje realistinės asmenybės tipas atitinka keletą yra susiję, ir pagaliau, kaip šis procesas pa- realistinės profesijos srities faktorių, mano- deda priimti sprendimus. ma, kad šiam tipui priklausantys individai jaus profesinį pasitenkinimą. Dvi Holland teorijos taikymo priemo- nės: „Profesinių prioritetų aprašas“ (angl. Vo- Holland padarė tokias išvadas: cational Preference Inventory) : VPI, 1985) ir „Savarankiška paieška“ (angl. Self-Directed • individai turi skirtingus specifinių indi- Search) : SDS, 1994). vidualių savybių derinius; • tam tikri bruožai išlieka santykinai pa- Teorinės ištakos stovūs po paauglystės (paskutiniai moksli- niai duomenys patvirtino faktą, kad intere- Holland ir jo bendražygių teorijos vys- sų formavimosi procesas stabilizuojasi iki tymo esmė yra ta, kad kiekvieno individo 25 metų); profesijos pasirinkimas yra „asmenybės at- • profesijos pasirinkimas – tai saviraiš- siskleidimas“, t.y. individas, dalyvaudamas kos būdas; karjeros vystymo procese, suvokęs savo • tos pačios veikimo srities nariai turi interesus ir vertybes, susiformuoja tvirtą panašias asmenybės savybes ir istorijas; nuomonę ir pasitikėjimą savimi. Taigi, „kiek- • tam tikros srities specialistai, turintys vieno individo asmenybės, interesų siste- panašias asmenines savybes, vienodai rea- mos ir požiūrių formavimo skirtingas kelias guoja į panašias darbe kylančias situacijas; šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 24. 24. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I • pasitenkinimas, pastovumas ir profe- tobulėjimą, saviraišką bei suteiks gali- sionalumas priklauso nuo individo ir dar- mybę įgyvendinti savo siekius. „Savybių bo sąlygų suderinamumo; ir veiksnių“ teorija grindžiama prielaida, • daugumą individų galima suskirstyti į kad yra tvirtas ryšys tarp žmonių interesų šešis asmenybės ir darbo tipus: realistinis, ir jų tinkamumo darbui. Profesijos (dar- tiriamasis, meniškas, socialinis, iniciatyvu- bo) pasirinkimas yra ypatingas procesas, sis ir tradicinis; nušviečiantis kiekvieno individo savybes, • individai trokšta tokios darbo aplin- parodantis asmenybės brandą. Holland, kos ir veiklos, kuri suteiktų galimybę savo be to, teigia, kad asmenybės tipas ati- savybes ir asmenines vertybes paversti tinka ir darbo ar gyvenimo būdo tipus. kapitalu; Taigi, kiekvienas asmuo pasirinks tokias • sėkmė darbe (profesijoje) reikalau- pareigas ar gyvenimo būdą, kurį pasi- ja tam tikrų asmeninių savybių derinio; rinkus bus galima naudoti bei praktiškai tos pačios profesijos žmonės, turėdami įgyvendinti savo gabumus, sugebėjimus panašius gabumus, interesus, tempera- ir įgūdžius, kuriant savo, kaip asmens, mentus, požiūrius, vertybes, iš dalies yra vertybes.“ (Jigau, 2001). panašūs; • psichologinių testų pagalba įvertin- Metodo pristatymas tos asmeninės savybės ir veiksniai, įtako- jantys sėkmę darbe, gali padėti nustatyti „Savarankiška paieška“ (SDS) yra troš- individui tinkamą profesiją arba parinkti kimų, interesų, veiklos ir kompetencijų tinkamą asmenį konkrečiam darbui ir vi- tyrimo priemonė, suteikianti klientams siškai užtikrinti darbo sėkmę bei asmeninį galimybę (patiems atliekant testus ir skai- pasitenkinimą. čiavimus) suprasti, kaip šie veiksniai gali būti susieti su atitinkama profesija (arba Holland „Profesijos pasirinkimo“ teo- keletu tinkamų kiekvienam asmeniui pro- rija pateikia SDS priemonės schematišką fesijų, kurios atitinka jų asmenybės struktū- (idėjinį) pagrindą. Privilegijuotas santy- rą). SDS - „įvertinimo priemonė“, padedanti kių kategorijas („savybių veiksnys“ arba identifikuoti profesiją pagal asmeninį kodą, „asmens suderinamumas su aplinkos gautą taikant interesų testą. sąlygomis“) pagrindžia dalis hipotezių, tvirtinančių skirtingų asmenybės kate- Holland nustatė šešis asmenybės tipus, gorijų egzistavimą, taip pat ir specifinių charakterizuojamus pagal labiausiai pa- darbo sąlygų egzistavimą. Yra nusta- tinkančias profesijas. Jis teigia, kad darbo tyta, kad žmonės siekia tokių pareigų, aplinkas taip pat galima klasifikuoti pagal tą kurios jų nuomone, sustiprins asmeni- patį kriterijų. Profesijos pasirinkimus galima nę ir profesinę sėkmę, pasitenkinimą ir nustatyti pagal tai, kaip ilgai tęsiasi labiau-
 25. 25. 2 siai patinkančios profesijos siekimas šešių Yra šešios asmenybės kategorijos su- sričių žmogaus veikloje. jungtos su darbo sąlygomis: realistinė (R), tiriamoji (I), meninė (A), socialinė (S), inici- Be to, Holland tvirtina, kad kiekvieną in- atyvioji (E) ir tradicinė (C). dividų kategoriją dar charakterizuoja ir žmo- nių atsisakymas atlikti tam tikrus darbus. Asmenybės tipas netinkama veikla Realistinis socialinė ir mokymo Tiriamasis skatinamoji, socialinė ir pasikartojanti Meninis sisteminė, pareigybinė, verslo Socialinis rankų darbo, techninė, darbo su medžiagomis ir mašinomis Iniciatyvusis mokslinė, analitinė, sisteminė Tradicinis be struktūros, be sistemos, meninė Žemiau asmenybės tipai pateikiami grafiškai heksagono pavidalu. šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 26. 26. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I Konsistencijos laipsnis Asmenybių pavyzdžiai Aukštas RC, RI, IR, IA, AI, AS, SA, SE, ES, EC, CE, CR Vidutinis RE, RA, IC, IS, AR, AE, SI, SC, EA, ER, CS, CI Žemas RS, IE, AC, SR, EI, CA Papildomų darbo sąlygų ir asmeny- bės tipų klasifikaciją galima pateikti kitu būdu: rEALisTinis (r) Žemiau pateikiamas Holland asmeny- bės tipų taikymo darbo aplinkai (sąlygoms) realistinio tipo aplinka: reikalauja fi- ir tipiniam klientų elgesiui aprašymas. zinės veiklos, įrankių, mašinų, mašinų val-
 27. 27. 2 dymo ir atitinkamai techniškai apmokytų Tiriamojo tipo klientų elgesys: jie asmenų, suteikiančių galimybę daugiau patiria stresą dėl neišspręstų problemų ir dirbti su objektais nei su žmonėmis. neatsakytų klausimų; jiems tai yra iššūkiai, kuriuos turi nuolat kontroliuoti; konsul- realistinio tipo asmenybė: individams tantas jiems yra diskusijų partneris vy- realistams patinka dirbti su instrumentais, raujančiame racionaliame ir daug mažiau prižiūrėti augalus ir gyvūnus, dirbti lauke. emociniame karjeros vystymo procese. Jie yra praktiškoje veikloje išvystę fizinius ir rankų darbo įgūdžius bei turi aukštą mo- MEninis (A) tyvaciją daiktams, pinigams, padėčiai, bet mažesnę – santykiams su žmonėmis. Meninio tipo aplinka: atvira, laisva, nenustatytos darbo valandos, reikalauja realistinio tipo klientų elgesys: jie iš iniciatyvos bei asmeninės meninės ir emo- konsultantų tikisi konkrečių, tiesioginių cinės raiškos maksimalaus įvertinimo. atsakymų, kuriuos galėtų iš karto taikyti savo svarbiausių problemų sprendimui; Meninio tipo asmenybė: tai individai kartais jie susiduria su sunkumais, norėda- atvirai ir emocingai žiūrintys į pasaulį; jie mi tiksliai išreikšti konsultavimosi poreikį, turi meninių gabumų ir išvystytą intuiciją; jausmus, motyvus ir interesus; jiems pa- jiems patinka atiduoti savo sugebėjimus tinka kalbėti, tačiau tik apie savo praktinę kūrybai ir išreikšti save originaliai, be jo- veiklą ir pomėgius. kios sistemos. TiriAMAsis (i) Meninio tipo klientų elgesys: jie pa- geidauja netradicinio konsultavimo būdo, Tiriamojo tipo aplinka: reikalauja naudoja pavyzdžius, rašytinę medžiagą, įvairių reiškinių priežasčių tyrimo ir siekia palyginimą, kritiką, sąmojį; jiems labiau spręsti problemas specifiniais metodais patinka individualus konsultavimas nei bei priemonėmis. grupinis ir jų sprendimai dažniausiai būna emocingi, mažiau racionalūs bei sistemingi. Tiriamojo tipo asmenybė: jie pasiren- ka sistemingą, nepriklausomą mokslinį sOCiALinis (s) darbą, siekdami išsiaiškinti priežastinius ryšius; stebi, mokosi, vertina, analizuoja ir socialinio tipo aplinka: siūlo galimy- randa problemų sprendimus; problemų bę diskutuoti, būti lanksčiam, klausytis nustatymui ir sprendimui jie naudoja savo kitų; bendravimo įgūdžiai, užjaučiantis protinius gebėjimus, abstraktų mąstymą, požiūris, kilnumas, draugiškumas, noras intuiciją, kūrybingumą, kitus sugebėjimus. padėti kitiems – tai labai vertingos savy- šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 28. 28. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I bės mokymo, socialinio darbo, sveikatos ir netiksliai vertina savo galimybes ir įgū- priežiūros ir kt. srityse. džius; jie vis dažniau konkuruoja ir konf- liktuoja su kolegomis, trokšta siekti vado- socialinio tipo asmenybė: patinka vaujančių postų organizacijose. dirbti su žmonėmis, t.y. informuoti, kon- sultuoti, padėti, nurodyti, mokyti, treni- TrADiCinis (C) ruoti, prižiūrėti; tam tikslui gali kūrybiškai naudoti kalbą. Tradicinio tipo aplinka: detalus orga- nizavimas ir planavimas, darbas dažniau- socialinio tipo klientų elgesys: linkę siai kabinetuose, susijęs su aiškiais nuro- socialiai bendrauti, aiškiai, altruistiškai dymais, statistika, pranešimų ruošimu; reiškia troškimus, mėgsta grupinę veiklą, metodiškas darbas su įvairiais dokumen- kooperaciją, neformalius užsiėmimus; siū- tais; visa veikla yra numatyta iš anksto, lo savo pagalbą konsultantams; kartais kasdienė; nurodymus duoda viršininkai ar per daug šnekūs. koordinatoriai. iniCiATyVusis (E) Tradicinio tipo asmenybė: patinka dirbti su skaičiais, duomenimis ir informa- iniciatyviojo tipo aplinka: veda ir įti- cija; smulkmeniški, tvarkingi, darbą atlieka kinėja žmones siekti organizacinių, finan- sistemingai ir detaliai; neprieštarauja kitų sinių ar ekonominių tikslų; tokios sąlygos nurodymams; mėgsta kontrolę, neimpro- suteikia galią, aukštą socialinę padėtį ir vizuoja ir nepriima neapgalvotų sprendi- gerovę. mų kritinėse situacijose. iniciatyviojo tipo asmenybė: savimi Tradicinio tipo klientų elgesys: elgia- pasitikintys, atkaklūs žmonės, kuriems pa- si tradiciškai, sistemingai, yra tvarkingi, tinka rizikuoti, įtikinti, vesti, vadovauti ir da- jaučia hierarchiją, ja pasitiki; mažiau linkę ryti įtaką kitiems; jie siekia tapti kolektyvo siekti karjeros alternatyvų ir prastesnių lyderiais, turėti savo verslą, pelnyti svarbias darbo sąlygų; jų poreikis tvarkai vertingas socialines pozicijas bei gerovę; jie labiau tokiose srityse kaip finansai, bankai, orga- linkę vadovauti, nei paklusti. nizacinė ir mokymo veikla, konferencijos, iniciatyviojo tipo klientų elgesys: buhalterija, duomenų apdorojimas. dažniausiai teigiamas, jie išreiškia savo jausmus ir ketinimus (kai pastarieji yra Siekiant sudaryti prie Holland apibrėž- socialiai priimtini); jie veikiau įtikina ap- tų asmenybės tipų pridėtų charakteristikų linkinius veikti pagal savo įsitikinimus, nei bendrą vaizdą, verta pasinaudoti žemiau padeda kitiems; kartais jie save pervertina pateiktu specialių (ypatingų) kategorijų
 29. 29. 2 bruožų sąrašu. šios priemonės naudoja- Trys papildomos sąvokos užbaigia „sa- mos kartu su RIASEC: vybių ir faktorių teorijos“ paaiškinimą; tai:, Faktiškai, „grynų“ asmenybės ir darbo suderinamumas (kongruencija, atitikimas), aplinkos tipų yra mažai; dažniausiai su- skirtingumas ir konsistencija. realistinis Tiriamasis Meninis socialinis iniciatyvusis Tradicinis konformistas analitiškas komplikuotas įtikinamas drąsus konformistas atviras atsargus netvarkingas kooperatyvus ambicingas stropus mandagus kritiškas emocionalus draugiškas susirūpinęs atsargus kuklus smalsus ekspresyvus kilnus dominuojantis konservatyvus materialistas nepriklausomas idealistas paslaugus energingas susilaikantis natūralus intelektualus lakios vaizduotės idealistas impulsyvus nuolankus atkaklus intravertas nepraktiškas nuovokus optimistiškas tvarkingas praktiškas metodiškas impulsyvus malonus malonus atkaklus santūrus santūrus nepriklausomas atsakingas populiarus praktiškas bailus tikslus intuityvus socialus pasitikintis savimi ramus pastovus racionalus ne konformistas taktiškas draugiškas be vaizduotės pasitikintis uždaras originalus suprantantis kilnus dalykiškas siduriame su mišriais tipais. Tampa aiš- suDErinAMuMAs ku, kodėl „Holland kodas“ naudoja tris raides asmenybės ir darbo aplinkos tipui Suderinamumas reiškia asmenybės ir apibrėžti (pvz., EIA, ISE, CAS); šios trys darbo aplinkos tipų ryšį; kuo artimesni raidės yra aukščiau aprašytų kategorijų jų kodai, tuo ryšys glaudesnis, suderina- pirmosios raidės (R, I, A, S, E, C). mesnis. Pavyzdžiui, jeigu realistinio tipo žmogus dirba realistinio tipo aplinkoje, Pavyzdžiui, bibliotekos darbuotojas reiškia asmenybės tipo ir darbo aplinkos (Sharf, 1997) negali priklausyti tik C (tra- tipo ryšys yra suderinamas; iš kitos pusės, dicinei) kategorijai; jis ar ji pirmiausia tu- jeigu socialinio tipo žmogus dirba meno rėtų priklausyti tradicinei (C) kategorijai, srityje, tuomet ryšys bus nesuderinamas bet antroje eilėje – tiriamajai (I), o trečioje ir tas asmuo bus santykinai nelaimingas ir eilėje – socialinei (S); bendroje sumoje tai nepatenkintas. būtų Cis. Tas asmuo, kuriam gali būti taikomas Konsultanto asmens kodas pagal Hol- RSI kodas, bus labai patenkintas darbu, land būtų sAE (S tipas – socialinis, domi- jeigu darbo aplinkos kodas irgi bus RSI (di- nuojantis, ir du papildomi tipai: A – meni- delio suderinamumo atvejis) ir mažiau pa- nis ir E – iniciatyvinis). sitenkinimo jis patirs, jeigu darbo aplinkos šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 30. 30. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I kodas bus RSA (mažesnis suderinamu- Taigi, žmonių tipai savo skirtingumu mas). RCA tipo aplinka mažiau suderina- nėra vienodi, kaip ir darbo sričių tipai. ma bus su RSI asmenybės tipu (paminėtu Todėl kai kurių tipų žmonės gali susirasti aukščiau) ir visiškai nesuderinama su AEC juos patenkinančią veiklą (suderinamą) tipu. Tokios konkrečios situacijos dažnai įvairioje darbo aplinkoje (nesuderinamo- pasitaiko konsultavimo praktikoje ir, jei- je), nes darbo sąlygos keičiasi, priklauso- gu atkreipsime dėmesį į suderinamumo mai nuo skirtingumo laipsnio. faktorių, mes pagerinsime konsultavimo kokybę, adekvačiai atsižvelgdami į klien- Tie žmonės, kurie nepriklauso skirtin- to interesų ir vertybių sistemą; tai kon- gų tipui, gali susidurti su sunkumais ap- sultanto užduotis vertinti ir padėti kli- sisprendžiant dėl karjeros pasirinkimo. entams surasti atitinkamą (suderinamą) Konsultanto vaidmuo šiose situacijose darbo aplinką, kuri būtų naudingiausia yra padėti klientams tiksliau identifikuoti konkrečiai asmenybės struktūrai. interesus ir nustatyti prioritetus, tai yra „diferencijuoti“ juos tarpusavyje ir tokiu sKirTinGuMAs būdu parinkti interesus ir gebėjimus ge- riausiai atitinkančią darbo aplinką. Skirtingumas reiškia tipų ir jų santykių ryšių svarbą. Žmonės ir darbo aplinka ski- KOnsisTEnCiJA riasi priklausomai nuo to, ar jie priklauso vienam, ar keliems tipams. Yra žmonių, Konsistencija reiškia lyginamų tipų pa- kurie visiškai atitinka kai kuriuos Holland našumo laipsnį. Nustatyta, kad kai kurie kodus, tačiau kitų charakteristikos skiriasi asmenybės tipai turi daugiau panašumų, nuo tų visų šešių tipų; taip pat gali būti ir nei kiti tipai. Pavyzdžiui, socialinis tipas su jų pasirinkta darbo aplinka. labiau panašus meniniam (jie yra arčiau vienas kito heksagramoje, taigi didesnė Žmonės, kuriems vieni dalykai patinka, konsistencija), nei realistiniam (jie yra o kiti nepatinka, gali lengvai skirtis pagal priešingose heksagramos pusėse, taigi interesus; taip pat yra žmonių, kurie gali konsistencija labai maža). puikiai atlikti bet kokį darbą, todėl pagal Holland kodus jie neišsiskirtų. Apie darbo aplinką taip pat galima spręsti pagal konsistenciją: realistinis ti- Didelės kokio nors tipo reikšmės (ba- pas ir socialinė aplinka yra ne konsisten- lai) rodo profilio skirtingumą, o profilio ciniai (RS), o socialinis tipas ir iniciatyvinė panašumą žymi žemos reikšmės. aplinka (SE) yra konsistenciniai.
 31. 31. 1 Žemos konsistencijos profesijų tipų skalės, Kaip sudaryti atsakymus, Ką reiškia yra mažai. Tačiau, galima rasti meninių jūsų kodas, Kiti žingsniai, Naudingos knygos. interesų derinį su skaičiavimo įgūdžiais (tradicinis tipas), iniciatyvinėje aplinkoje Profesijų paieška ir abėcėliniai pro- – ACE (pvz., pradėti asmeninį verslą, par- fesijų paieškos bukletai pateikia naujų duodant muzikos instrumentus: audio profesijų, atsiradusių ryšium su IT plėtra, įrašus, CD diskus, garso aparatūrą ir kt.). papildymą ir mokymuisi reikalingą infor- maciją. Papildomas šių trijų sąvokų (suderi- namumas, skirtingumas ir konsistencija) Karjeros bukletai, kuriuose būsi- aspektas yra tapatumas. Tai reiškia profe- miems SDS vartotojams paaiškinami šeši sinių interesų stabilumą ir individo karje- asmenybių tipai, o taip pat siūlomi paaiš- ros tikslo aiškumą. Tapatumas yra svar- kinimai, susiję su pačių klientų gautų re- bus konsultavimo tikslas, kuris apima zultatų interpretacija. individo tikslų išaiškinimą, sprendimo priėmimą ir karjeros plano sudarymą, in- Laisvalaikio veiklos paieškos bukle- dividų supažindinimą su jų pasirinkimo tai, kuriuose pateikiama 700 laisvalaikio privalumais ir trukdžiais. šie aspektai yra veiklos galimybių, visiems, kas planuoja ištirti „Mano profesinėje situacijoje“ (angl. laisvalaikį, ir prieš pensinio amžiaus žmo- „My Vocational Situation“ : MVS). nėms. Metodą „Profesinių prioritetų aprašas“ Mokymosi galimybių paieškos bu- (angl. Vocational Preference Inventory: kletai, kuriuose pateikiamas 750 aukštes- VPI) Holland naudojo dviem tikslais: iš- niojo mokslo sferų sąrašas pagal Holland vystyti asmenybės tipų ir darbo aplinkos kodus, siekiant padėti klientams pasirinkti ryšio teoriją ir kartu su metodu „Sava- mokymosi būdą. rankiška paieška“ (SDS) ją patvirtinti bei pagrįsti; abu instrumentai (priemonės) sDs techniniame vadove paaiškina- nuosekliai padeda individualaus konsul- mos instrumento tobulinimo stadijos, tavimo praktikoje. ketvirtojo leidimo naujovės, pateikiama studijų, mokslo ir technikos informacija Holland „savarankiška paieška“ – r kitose SDS formose (R, E, CP, karjeros ty- forma susideda iš šių komponentų: rėjas). r forma. Įvertinimo bukletai, suside- specialisto vadovas susideda iš visų dantys iš šių skyrių: Norima profesija, SDS tipų SDS formų praktinės informacijos, šių šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 32. 32. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I priemonių teorijos, testų atlikimo vadovų, ši priemonė labai populiari JAV, Kana- praktinių patarimų ir pagalbinės medžia- doje bei kitose tradicinio konsultavimo gos, reikalingos reikšmių skaičiavimui, in- metodus praktikuojančiose šalyse, ten terpretavimui, konsultantų mokymui. kur siekiama pragmatiškumo ir konsulta- vimo visapusiškumo. Bendrai, SDS sudaro Įvertinimo prie- monės ir Pagalbinis sąrašas (siekiant „Holland profesijos kodų žodyne“ (1989), padėti surasti labiausiai Holland kodą ati- pateikta 12 099 profesijų su Holland ko- tinkančią profesiją). dais. šiame žodyne naudojami duome- nys, susiję su darbais ir einančio pareigas Įvertinimo priemonės turi keturias asmens asmenybės aprašu. Nustatyta, skales: kad svarbūs aspektai yra: mokymosi po- reikis, gebėjimai, temperamento savybės, 1. Veikla (11 klausimų – kiekvienam iš interesai, fiziniai duomenys, ryšys su dar- šešių asmenybės tipų) – 66 vnt. bo aplinkos sąlygomis. šis žodynas yra 2. Kompetencijos (11 klausimų – kiek- „Profesijų pavadinimų žodyno“ (DOT) per- vienam iš šešių asmenybės tipų) – 66 vnt. kėlimas į Holland kodinę kalbą (RIASEC). 3. Profesijos (14 klausimų – kiekvie- nam iš šešių asmenybės tipų) – 84 vnt. Žodynas apima: Holland kodą, profe- 4. savęs vertinimas (2 klausimai – kiek- sijų pavadinimus, reikiamą išsilavinimo vienam iš šešių asmenybės tipų) – 12 vnt. lygmenį ir praktinę patirtį, DOT kodą (9 iliustracijos su profesinio profilio aprašy- Iš viso yra 228 klausimai, tačiau jie ne mu). vienodai pasiskirstę tarp keturių skalių ir skyriaus, vadinamo „Profesiniai troški- Naudojantis žodynu reikia atkreipti dė- mai“ (iki aštuonių profesijų). mesį į šiuos dalykus: 1, 2, 3 ir 4 skalės naudojamos nusta- • Klasifikacija griežtai nesiskiria: čia pa- tyti kiekvienam iš šešių asmenybės tipų. teiktos profesijos, kurios gali būti susiju- šešių asmenybės tipų reikšmių dažnumo sios su skirtingais Holland kodais (pvz., laipsnis išreiškiamas trimis raidėmis pa- tradicinių kategorijų CR profesijos pana- gal Holland kodą. Skyrius – Troškimai šios į realistinės kategorijos RC profesi- (profesijos srityje) – gali būti vertinamas jas); be to, tos profesijos, kurioms reikia gauta kodo reikšme. Po to, ji naudojama žemesnio išsilavinimo yra mažiau tarp darbo aplinkos ekvivalentui nustatyti savęs diferencijuotos, lyginant su tomis pagal Pagalbinį sąrašą ( profesija tuo profesijomis, kurioms reikia aukštesnio pačiu kodu). išsilavinimo.
 33. 33. • Profesijų klasifikacijoje yra daug ste- Atlikimo trukmė: 35-45 minutės. reotipų, susijusių su apgaulingu darbo turiniu („realistinis tipas niekada nedirba SDS kompiuterinė versija (Forma R ir su popieriais“, „tradicinis tipas niekada Forma CP) yra tinkama Apple ir IBM kom- nenaudoja įrankių“, „tiriamajam tipui ne- piuterinėms sistemoms. Abi versijos patei- reikia meniško požiūrio“ ir t.t.), o tai ne kia priemonių (testų) atlikimo procedūrų visiškai teisinga. sąrašą. Kompiuteriu galima paskaičiuoti • Individo asmenybės struktūroje yra RIASEC reikšmes SDS naudojimo pabai- derinių – įvairių proporcijų – bruožų, goje ir sudaryti kliento Holland kodą. Dir- gebėjimų, interesų, požiūrių, ir t.t., taigi bant kompiuteriu galima naudotis išsamia nėra asmens, kuris priklausytų tik vienam duomenų baze ir ieškoti su kliento kodu asmenybės tipui ir niekas neturi tokių pa- sutampančios profesijos, be to, galima at- čių savybių. Todėl tos pačios kategorijos sispausdinti „asmeninę ataskaitą“. profesija gali tikti individams turintiems santykinai skirtingas asmenines savybes Kompiuterinė SDS versija suteikia gali- arba, kitaip tariant, vienam asmeniui ga- mybę greičiau atlikti testavimą pagal šią lima rekomenduoti daugiau nei vieną priemonę, gauti teisingas reikšmes, o tai profesiją. daugumai klientų suteikia malonumo, • Yra ir kitas būdas: konkrečia profesija siūlo teisingą profesijos pasirinkimo būdą pakankamai sėkmingai gali užsiimti indi- bei kliento kodo interpretavimą ir kt. vidai, turintys skirtingas asmenybės struk- tūras, bet tik atskiros kategorijos sugeba tai atlikti labai gerai. Holland priemonės parengtos šiais for- matais: popierinis, kompiuterinis (SDS: CV išleista 1985 m. – DOS – ir peržiūrėta 1996 m. – Windows) ir internetinė versija (nuo 1999 m., nemokamai, Forma R: www.self- directed-search.com). „savarankiška paieška – forma CP“ moksleiviams arba paaugliams „savarankiška paieška – forma r“ suaugusiems ir studentams „savarankiška paieška – forma E“ mažiau išsilavinusiems šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 34. 34. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I Tikslinės grupės mo ir savarankiško interpretavimo skales; kartais, priklausomai nuo situacijos ir kai „savarankiška paieška“ susideda iš kurių klientų kategorijos, gali būti reikalin- šių kategorijų priemonių: gas konsultanto dalyvavimas. savarankiška paieška – forma CP” moksleiviams arba paaugliams Pavyzdžiai, atvejų analizė, pratimai „savarankiška paieška – forma r” suaugusiems ir studentams Holland teorija ir įvertinimo metodas „savarankiška paieška – forma E” (1992), pateikia tik dalį profesinio pasirin- mažiau išsilavinusiems kimo galimybių. Kiti faktoriai, tokie kaip amžius, lytis, išsilavinimas, socialinė padė- šios priemonės taikymo tikslas – padė- tis, asmeninių gebėjimų sistema, įgūdžiai ti klientams nustatyti tinkamas profesijas ir kt., atsiranda procese. pagal savo interesus ir gebėjimus. Holland asmenybės tipų ryšys su tam tikromis profesijomis ar darbu pateikia- „Savarankiška paieška“ – Holland inte- mas lentelėje žemiau: resų priemonė – tai darbo instrumentas, Dauguma JAV universitetų savo moky- imituojantis profesinį konsultavimą, atlie- mo programas pateikia naudodami Hol- kamas savarankiškai (individų ar grupių), land terminus. turintis savarankiško reikšmių skaičiavi- realistinis Tiriamasis Meninis socialinis iniciatyvusis Tradicinis mechanikas statistas aktorius konsultantas automobilių buhalteris pardavėjas fermeris geologas choreografas mokytojas virėjas draudimo agentas elektrikas meteorologas kompozitorius istorikas seklys medicinos registratorius dantų kompiuterių madų dizaineris žmogaus išteklių paramedikas pašto darbuotojas technikas programuotojas tyrimo specialistas lakūnas gydytojas dailininkas socialinis viešbučių administratorius darbuotojas administratorius inžinierius psichologas muzikas žurnalistas teisėjas sekretorius
 35. 35. Metodo įvertinimas Holland teorija ir gretimos SDS priemo- nės nesiūlo paaiškinimo ir sudėtingo pro- Konsultantui iš anksto verta žinoti kli- ceso vaizdavimo, kaip vyksta profesijos ento asmenybės kodą arba nustatyti jį pa- pasirinkimas, tačiau klientai ir konsultan- gal Holland priemones. šis kodas suteikia tai teikia pirmenybę priemonei ir jos logi- svarbų raktą individo interesams suprasti kai. Neabejotina, kad Holland asmenybės bei padeda konsultantams susieti kliento tipų kritikai yra teisūs dėl jų paprastumo, asmenybės charakteristikas su informacija dėl statistinių kai kurių pagrindinių teo- apie profesijas ir darbus, pataria rekomen- rijos sąvokų (konsistencija, skirtingumas) duotiną darbo aplinką. Kodas svarbus ir pagrindimo, „ryšio“ tarp profesijų ir as- tuomet, kai konsultantas rekomenduoja menybės tipų patvirtinimo. Vis dar vyksta klientui, pageidaujančiam pakeisti darbo diskusija dėl duomenų, susijusių su „kodo“ vietą ar užsiimti kita veikla, jam tinkames- prognozuojamos vertės sugretinimu su nę darbo aplinką. visą gyvenimą trunkančia kliento profesi- ne veikla bei šios, atitinkamų žmonių ka- Paskutiniai moksliniai tyrimai rodo, kad tegorijos, tipologijos pagrįstumu. asmenybės tipų ir darbo aplinkos aukštas sutapimo rodiklis nėra susieti tiesiogine Buvo atlikti specialūs Holland tipų ryšio priklausomybe su profesiniu pasitenkini- tyrimai: mu ar streso nebuvimu. Be to, Holland as- menybės tipų nerandame kituose psicho- • profesiniai siekiai (dalinai atitinka loginių priemonių ištirtuose asmenybės Holland asmeninį kodą); tipuose. šis faktas jokiu būdu nesumenki- • lyčių charakteristikos (arba specialaus na praktinės „savybių ir faktorių“ reikšmės, lyčių vaidmens identifikavimas); nes, pasak Holland, metodika yra sukurta • akademiniai interesai; ne psichologiniam įvertinimui, bet karje- • klientų išsilavinimas; ros optimizavimui • kultūros įtaka (profesiniai stereotipai) profesijos pasirinkimui; Holland teorijos ir praktikos aspektai • savivaizdis arba savarankiškas asme- plačiai paplitę tarp konsultantų, nes tai ninių gebėjimų įvertinimas; lengvai naudojamas ir pritaikomas įran- • kitais būdais gautų rezultatų palygi- kis, lengvai klientų suprantamas interviu nimas („Myers-Briggs‘o tipo indikatorius“ metu, praktiškai susijęs su asmenybės tipų (angl. Myers-Briggs Type Indicator), „Pagrin- ir darbo aplinkos sisteminimu, nors tai dinių interesų klausimynas“ (angl. Strong taip skiriasi realiame gyvenime. Jų, trimis Interest Inventory), „Karjeros idėjų klausi- kodo raidėmis apibrėžiamas, hierarchinis mynas – Sampsonas“ (angl. Career Though- aprašymas yra kitas svarbus elementas. ts Inventory – Sampson)); šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS
 36. 36. PROFESINIO KONSULTAVIMO METODAI IR TECHNIKOS I • tėvų ir vaikų ryšys pagal Holland ko- Literatūros sąrašas dus (dažniausiai sutampa) ir kt. Gottfredson, G. D.; Holland, J. L. (1996). Lyginamieji klientų pasirinkimo SDS Dictionary of Holland Occupational Codes popierinės ar kompiuterinės/ interneti- (3rd Editon). Odessa, FL: Psychological As- nės versijų tyrimai parodė, kad klientai sessment Resources. prioritetą teikia kompiuterinei/ interne- tinei versijai; gautų rezultatų lygiavertiš- Gottfredson, G. D.; Holland, J. L.; Ogawa kumui pildant įvairias formas (rezultatai D. K. (1982). Dictionary of Holland Occu- yra santykinai vienodi); atlikimo laikui pational Codes. Palo Alto, CA: Consulting (greičiau atliekama pildant internetinę, Psychologist Press, Inc. o ne kompiuterinę ar popierinę versi- jas), „priklausomybės“ nuo konsultan- Holland, J. L. (1966). The psychology of to laipsniui (pildant elektroninę versiją vocational choice. Waltham, MA: Blaisdell. „priklausomybės“ laipsnis mažas arba lygus nuliui). Holland, J. L. (1973). Making vocational choices: A theory of careers. Englewood Anonimiškai pripažinti įvertinimo Cliffs, NJ Prentice Hall. priemonių privalumai yra šie: lengva atlikti, lengva skaičiuoti, lengva paskai- Holland, J. L. (1973). Self-Directed Se- čiuoti Holland asmenybės kodą ir greitai arch. Form E. Palo Alto, CA: Consulting Psy- identifikuojamos profesijos pagal kodo chologist Press, Inc. panašumą asmenybės kodui. Holland, J. L. (1978). Occupational Fin- Trūkumu laikoma tai, kad kai kuriems der. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist klientams reikia kelių testavimo sean- Press, Inc. sų, siekiant gauti logiškus atsakymus į klausimynų klausimus; reikia žymėtis, Holland, J. L. (1978). Vocational Prefe- naudotis atsakymų lentelėmis ir identi- rence Inventory. Manual. Palo Alto, CA: fikuoti profesijas pagal asmeninį kodą. Consulting Psychologist Press, Inc. Būtina paminėti ir tai, kad klausimyno prognozuojamos galios yra ribotos, nes Holland, J. L. (1979). Professional manu- tie klientai, kurie sutinka su aiškinimu ir al for the Self-Directed Search. Palo Alto, asmeninio kodo „pasiūlymais“ pasirink- CA: Consulting Psychologist Press, Inc. ti profesiją, nėra labiau patenkinti savo profesija nei žmonės, kurie nesutiko su Holland, J. L. (1985). The Self-Directed tokiomis išvadomis. Search professional manual – 1985 editi-
 37. 37. on. Odessa, FL: Psychological Assessment Sharf, Richard. (1997). Applying career de- Resources. velopment theory to counseling. Pacific Gro- ve, CA: Brooks / Cole Publishing Company. Holland, J. L. (1985a.) Making vocatio- nal choices. A theory of personalities and http://pclab.cccoe.k12.ca.us/jobsearch. work environments. (2nd ed.) Englewood raisec.doc Cliffs, NJ: Prentice Hall. www.careerkey.org/english/you Holland, J. L. (1987). Manual supple- ment for the Self-Directed Search. Odessa, www.cgibin.ncsu.edu/cep-bin/ckbin/ Fl: Psychological Assessment Resources. ck.pl?action=steps Holland, J. L. (1992). Making vocational www.gottfredson.com choices; A theory of personalities and work environments. Odessa, FL: Psychological www.learning4liferesources.com/career_ Assessment Resources. interests_invebtory.html (http://www.learning4liferesources.com/ Holland, J. L. (1997). Making vocational index.html) choices: A theory of vocational personali- ties and work environments. (3rd ed.) Odes- ww.lsc.vsc.edu/intranet/academics/care- sa, FL: Psychological Assessment Resour- ersrv/Codemap ces. www.self-directed-search.com Holland, J. L.; Fritzsche, B.; Powell, A. (1994). Self-Directed Search technical ma- http://www.soicc.state.nc.us/soicc/plan- nual. Odessa, FL: Psychological Assessment ning/c1a.htm Resources. www.state.sd.us/dol/sdooh/REASICinte- Holland, J. L.; Powell, A.; Fritzsche, B. restareas.html (1994). The Self-Directed Search professio- (http://www.state.sd.us/applications/ nal user’s guide. Odessa, FL: Psychological LD01DOL/frameset.asp?navid=filtertype=1) Assessment Resources. Reardon, R. C. (1994). Self-Directed Se- arch. Form R. [computer software]. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. šVIETIMO MAINų PARAMOS FONDAS

×