Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pasidalyk savo pasiekimais Europoje

1,097 views

Published on

Pasidalyk savo pasiekimais Europoje - www.europeansharedtreasure.eu

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pasidalyk savo pasiekimais Europoje

  1. 1. www.europeansharedtreasure.eu Projektą „Pasidalyti Europos lobiai“ (angl. European Shared Treasure, EST) parengė už Socrates Mokymosi visą gyvenimą programą (angl. Lifelong Learning Programme, LLP) atsakingos nacionalinės agentūros ir patvirtino Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas (GD). Kiekviena šalis turi savo prieigą ir bendrą universalųjį adresą (URL): www.europeansharedtreasure.eu www.smpf.lt/est/ Pasidalyk savo pasiekimais Europoje Švietimo mainų ir paramos fondas Geležinio Vilko g.12, 01112 Vilnius Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364; 249 7134; 249 8189 Faksas: (8 5) 249 7137 El. paštas: info@smpf.lt www.smpf.lt Šis leidinys finansuojamas remiant Europos Komisijai Leidinys išreiškia tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. © Švietimo mainų paramos fondas, 2009 Visos teisės saugomos. Naudojant būtina nurodyti šaltinį. Rengė Švietimo mainų paramos fondas Maketavo ir spausdino UAB „Sapnų sala“ Tiražas 5000 egz. Comenius, Leonardo da Vinci ir Grundtvig partnerysčių projektai ir jų rezultatai
  2. 2. Jūsų partnerystė – neįkainojama patirtis Daugiakalbė ir daugiakultūrė aplinka Partnerysčių projektai – ypatinga Europos bendradarbiavimo forma: Dėl daugiakalbės vartotojo sąsajos informaciją apie visus partne- sutelkę dėmesį į bendrus interesus partneriai dirba išvien, kiekvienas rysčių projektus Europoje galima rasti naudojant bet kurią nacio- įnešdamas savo indėlį ir prisidėdamas kuriant kažką nauja ir savita, nalinę prieigą. kas turi tikrąją europinę pridėtinę vertę. Patirtis bus perteikta kiekvieno partnerio, išreikšta jų pačių žo- Siekiant atspindėti šią bendradarbiavimo formą, duomenų bazė „Pasi- džiais, jų nacionaline kalba – taip kuriama išties daugiakalbė dalyti Europos lobiai“ (angl. European Shared Treasure, EST (toliau EST)) aplinka. sumanyta taip, kad kiekvieno partnerio indėlis būtų tarsi mozaikos dale- lė ar projekto gėlės žiedlapis, tikintis ypač turtingos patirties sklaidos. Kodėl „Pasidalyti Europos lobiai“? Patirties perteikimas Jau daug metų mokyklos, suaugusiųjų švietimo įstaigos ir mokymo or- Nors informacija apie partnerysčių projektų tikslus pateikiama nau- ganizacijos bendradarbiauja Europos lygmeniu, bet, deja, jų veiklos re- dojant duomenis iš projektų paraiškų, ją galima praturtinti įvairia zultatai ir pajėgumai diegti naujoves buvo išsklaidyti, nepanaudojami. papildoma medžiaga ir duomenimis: nuotraukomis, tekstais, mu- Atėjo laikas įvertinti šiuos rezultatus ir pasidalyti jais su europiečiais: zika, vaizdo medžiaga ir pan. Priemonių įvairovė gali padėti geriau juk tai tikroji laisvo idėjų judėjimo dvasia! pajusti šio europinio bendradarbiavimo dvasią. EST – susitikimo vieta Lobis visiems Duomenų bazėje EST „susitinka“ nauji ir jau baigti projektai, juos Kruopščiai parinkite medžiagą – „brangakmenius“, kuriuos pa- skaitantiesiems kyla naujų sumanymų. Taip sudaroma puiki galimybė teiksite ar nurodysite EST, nes ją matys daugelis vartotojų: moky- apsvarstyti jau įvykdytus projektus ir pasisemti įkvėpimo naujiems. tojai, dėstytojai ir švietimo darbuotojai, politikai, sprendimus pri- Pagrindinis tikslas – perduoti geriausią patirtį ir vengti iš naujo išra- imantys asmenys, mokiniai, studentai ir stažuotojai bei daugelis dinėti dviratį. kitų, – kitaip tariant, visa Mokymosi visą gyvenimą bendruomenė! Taip pat ne mažiau svarbu, kad EST skatina suburti visus bendrų interesų turinčius dalyvius į bendrą tinklą. Kaip tapti EST dalyviu? Kokybiškiausiai įgyvendinti projektai! Visose Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančiose šalyse Novatoriškiausi, kūrybingiausi ir tvariausi partnerysčių projektai, EST pasirinkta kaip oficiali Comenius, Leonardo da Vinci ir Grundtvig kurie labiausiai įtrauks bei skatins dalyvius ir kuriuos įgyvendinant partnerysčių projektų dokumentavimo sistema. Nacionalinės agentū- bus pasiekta geriausių rezultatų, bus pažymėti žvaigžde – sėkmin- ros yra atsakingos už interneto svetaines, teikia prieigą prie duomenų. gos patirties simboliu. Šie kokybiškiausiai įgyvendinti projektai Koordinatoriai ir partneriai iš projekto paraiškų atrinktą informaciją bus išskirti iš kitų projektų EST ir pateikti elektroninėje Švietimo ir papildo duomenimis apie dvejų metų veiklos rezultatus. kultūros GD projektų duomenų bazėje EVE. Jie bus pristatomi va- lorizacijos renginiuose, leidiniuose, žiniasklaidai – taps svarbiau- siais veikėjais Europos scenoje!

×