Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leonardo Da Vinci Programos 2008 m. Finansuotų Projektų Sąvadas

3,509 views

Published on

Leonardo Da Vinci Programos 2008 m. Finansuotų Projektų Sąvadas

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leonardo Da Vinci Programos 2008 m. Finansuotų Projektų Sąvadas

 1. 1. Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas LEONARDO DA VINCI 1 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas
 2. 2. Turinys Mokymosi visą gyvenimą programa 3 Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai 4 Pirminio profesinio lygmens moksleivių mobilumo projektai 8 Darbuotojų mobilumo projektai 40 Profesinio mokymo specialistų mobilumo projektai 47 Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projektai 85 Leonardo da Vinci programos partnerysčių projektai 94 Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą 2 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Kontaktai
 3. 3. Mokymosi visą gyvenimą programa 2007–2013 metams Europos Komisija patvirtino naują Mokymosi visą gyvenimą programą, kuri pakeitė iki 2006 m. pabaigos gyvavusias Socrates, Leonardo da Vinci ir e. mokymosi programas. Mokymosi visą gyvenimą programa apima keturias sektori­ nes, skersinę ir Jean Monnet programas:   Mokymosi visą gyvenimą programa Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Mokyklinis Aukštasis mokslas ir Pradinis ir tęstinis Suaugusiųjų švietimas tęstinis mokymas profesinis mokymas mokymas Skersinė programa 4 pagrindinės veiklos sritys: švietimo politika (Cedefop, Arion ir kt.), kalbų mokymas, IKT, informacijos sklaida Jean Monnet programa 3 pagrindinės veiklos sritys – Jean Monnet veikla, Europos institucijos, Europos asociacijos   Bendras Mokymosi visą gyvenimą programos biudžetas 2007–2013 metams – 6 970 milijardų eurų. Mokymosi visą gyvenimą programos pagrindinis tikslas – pasitelkiant mokymąsi visą gyvenimą, prisidėti prie Europos Bendrijos, kaip pažangios žinių visuomenės, pasižyminčios darniu ekonomikos augimu, kuriančios daugiau ir geresnių darbo vietų, stiprinančios socialinę sanglaudą, vystymosi, užtikrinant ateities kartoms gerą aplinkos apsaugą. Visų pirma programa siekiama puoselėti švietimo ir mokymo sistemų Euro­ pos Bendrijoje pasikeitimą patirtimi, bendradarbiavimą ir mobilumą, kad jos taptų pasauliniu kokybės standartu. Švietimo mainų paramos fondas administruoja Mokymosi visą gyvenimą pro­ gramą Lietuvoje. Švietimo mainų paramos fondo veiklos tikslas – padėti pasinaudoti tarptautinio bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis, administruoti programas ir skleisti jų veiklos rezultatus. Leonardo da Vinci programa skirta remti dalyvaujančiuosius profesiniame moky­ me ir tolesnėje profesinio mokymo veikloje, jiems įsisavinant žinias ir jas naudojant, įgy­ jant įgūdžių ir kvalifikaciją, taip pat skatinti asmens profesinį tobulėjimą, didinti užim­ tumo ir dalyvavimo Europos darbo rinkoje galimybes. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių institucijas, įskaitant visų lygių profesinio mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines orga­ nizacijas, kuriant ateities profesinio rengimo politiką. 3 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 4. 4. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai 4 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 5. 5. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektai Mobilumo projektai − tai galimybė išvykti į 31 Europos šalį kelti kvalifikaciją, to­ bulinti profesines žinias ir įgūdžius, atlikti praktiką įmonėse, susipažinti su profesinio rengimo naujovėmis ir naujomis technologijomis, užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius, keistis patirtimi su kolegomis. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektuose išskiriamos 3 tikslinės grupės: 1. IVT − pirminio profesinio lygmens moksleivių mobilumas (minimali vizito trukmė nuo 2 iki 39 savaičių); 2. PLM − darbuotojų mobilumas (minimali vizito trukmė nuo 2 iki 26 savaičių); 3. VETPRO − profesinio mokymo specialistų mobilumas (minimali vizito trukmė nuo 1 iki 6 savaičių). 2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konkurse nacionaliniai prioritetai buvo teikiami paraiškoms, skirtoms: • socialinės atskirties grupių integravimui į darbo rinką; • verslumo ugdymo tobulinimui; • informacinių technologijų taikymui profesiniame mokyme; • pasirengimui profesinio meistriškumo varžyboms (Euroskills); • paraiškas teikiančioms institucijoms, dar negavusioms programos dotacijos; • institucijoms iš Alytaus, Utenos, Telšių, Marijampolės, Tauragės apskričių. 2008 m. Švietimo mainų paramos fondui buvo pateikta 105 paraiškos Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konkursui. 99 iš jų atitiko tinkamumo reikalavimus. Švietimo mainų paramos fondas, vadovaudamasis Leonardo da Vinci programos atrankos komisijos siūlymu ir atsižvelgdamas į nepriklausomų ekspertų vertinimus, fi­ nansavimui atrinko 74 aukščiausiais balais įvertintus projektus. Pagal 2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konkursui teiktų ir gavusių finansavimą paraiškų santykį, bendras sėkmės procentas yra pakankamai aukštas − apie 70 procentų gautų paraiškų buvo finansuota. 2008 m. Leonardo da Vinci programos teiktų ir finansuotų mobilumo projektų paraiškų santykis 31 IVT 40 6 PLM 14 37 VETPRO 51 0 10 20 30 40 50 Paraiškų skaičius Finansuotų paraiškų skaičius 5 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 6. 6. Lietuvoje 2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektams fi­ nansuoti buvo numatyta skirti 1 510 000 eurų iš Europos Komisijos lėšų. Gautose mobilumo projektų paraiškose projektų rengėjai savo idėjų įgyvendinimui iš viso prašė 1 854 246  eurų dotacijos. Atsižvelgiant į pateiktų paraiškų kokybės vertinimo rezultatus finansavimui buvo skirta 1 315 547 eurai. 2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konkursuose prašytų ir skirtų dotacijų santykis 626.700 IVT 871.858 34.800 PLM 76.000 654.047 VETPRO 906.406 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Prašoma dotacija eurais Skirta dotacija eurais 2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konkurse dalyvavo 73 organizacijos iš visų Lietuvos apskričių. Daugiausia paraiškų gauta iš didžiųjų šalies apskričių – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. Dotacija skirta 52 organizacijų projektams iš 9 Lietuvos apskričių. 2008 m. teiktų paraiškų ir finansuotų mobilumo projektų pasiskirstymas pagal apskritis Vilnius 16 37 Kauno 22 26 Klaipėdos 13 13 Šiaulių 5 8 Alytaus 7 7 Panevėžio 5 5 Tauragės 2 3 Utenos 2 3 Marijampolės 2 2 Telšių 0 1 0 10 20 30 40 Teikta Finansuota Kaip ir ankstesniais metais, 2008 m. mobilumo projektų konkurse aktyviausiai dalyvavo profesinės mokyklos. 35 projektai, kuriuos pateikė profesinės mokyklos, buvo finansuoti. Svarbu, kad palyginti su ankstesniais metais, į mobilumo projektų konkursą labiau įsitraukia ne tik įmonės, bet ir profesinio orientavimo, konsultavimo centrai, įvairios asociacijos, valdžios institucijos. 6 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 7. 7. 2008 m. Leonardo da Vinci programos teiktų paraiškų ir finansuotų projektų pasiskirstymas pagal organizacijos tipą Profesinės 35 mokyklos 45 7 Įmonės 10 Asociacijos 4 4 5 Kitos 14 0 10 20 30 40 50 Teiktų paraiškų skaičius Finansuotų projektų skaičius Įgyti naujų įgūdžių kitoje kultūrinėje aplinkoje į Europos šalis vyksta vis daugiau Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų dalyvių. Svarbu pastebėti, kad šiais metais darbuotojų mobilumui skirtų paraiškų gauta žymiai daugiau negu praėjusiais. Tam įtakos turėjo aktyvesnis verslo įmonių dalyvavimas konkursuose. 2008 m. Leonardo da Vinci programos mobilumo projektų konkurse finansuotų projektų metu į užsienį kelti savo kvalifikacijos ketinama išsiųsti 1067 dalyvius. Kartu su jais vyks 70 lydinčių asmenų. 7 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 8. 8. Pirminio profesinio lygmens moksleivių mobilumo projektai 8 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 9. 9. Pirminio profesinio lygmens moksleivių mobilumo projektai Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0094 Profesinių įgūdžių tobulinimas – Projekto pavadinimas sėkmingos karjeros pradžia Dotacijos gavėjas Alytaus profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Jolanta Žvaliauskaitė adresas Putinų g. 40, Alytus telefonas (8 315) 77 979 faksas (8 315) 77 979 el. paštas projektai@micro.lt Dalyvių skaičius 16 Vizito trukmė, 3 savaitėmis Skirta Leonardo da Vinci 17 100 dotacija, eurais Socialinio slaugytojo, viešbučių ir turizmo paslaugų Tikslinės grupės teikėjo, padavėjo, barmeno, virėjo ir konditerio aprašymas specialybių mokiniai Užsienio partnerių šalys Prancūzija, Lenkija Projekto partneriai Kauno statybininkų mokykla, Kauno prekybos ir Lietuvoje verslo mokykla Projekto tikslai: ugdyti mokinių savarankiškumą, verslumą kolektyviniame darbe ir individualioje veikloje; tobulinti mokinių darbinius įgūdžius ir profesinius gebėjimus, profesinės užsienio kalbos Projekto aprašymas žinias, siekiant įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią ES technologijų lygį; modernizuoti mokymosi aplinką, derinant ją prie kintančių rinkos poreikių; skatinti mokinius siekti naujų kompetencijų ir kvalifikacijų, reikalingų jų profesinei karjerai ir sėkmingam mobilumui Europos darbo rinkoje. 9 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 10. 10. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0095 Kirpėjų profesinių kompetencijų ir asmeninių Projekto pavadinimas gebėjimų tobulinimas Dotacijos gavėjas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Rolandas Karnackas adresas J. Janonio g. 13, Klaipėda telefonas (8 46) 412 403 faksas (8 46) 412 406 el. paštas rolandas.k@mail.lt Dalyvių skaičius 8 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 8 650 dotacija, eurais Tikslinės grupės Kirpėjo specialybės mokiniai aprašymas Užsienio partnerių šalys Čekija Projekto partneriai Šilutės žemės ūkio mokykla Lietuvoje Projekto metu grupė kirpėjo specialybės moksleivių vyks į trijų savaičių stažuotę Čekijos Olomouco paslaugų ir verslo mokykloje. Stažuotės metu mokiniai dirbs mokyklos praktinio mokymo bazėje, Projekto aprašymas atliks konkrečias užduotis, lankysis įvairiose šio regiono kirpyklose, grožio salonuose. Stažuotė suteiks mokiniams naujų profesinių įgūdžių, sustiprins asmeninius gebėjimus, bus įgyta tarptautinio darbo patirties. 10 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 11. 11. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0096 Kirpėjo specialybės mokinių konkurencingumo Projekto pavadinimas didinimas ugdant IKT įgūdžius Dotacijos gavėjas Šiaulių profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Aistė Petkuvienė adresas Gardino g. 4, Šiauliai telefonas (8 41) 390 182 faksas (8 41) 390 172 el. paštas aiste.b@sprc.lt Dalyvių skaičius 24 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 27 300 dotacija, eurais Tikslinės grupės Kirpėjo specialybės mokiniai aprašymas Užsienio partnerių šalys Suomija, Vokietija, Danija Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio Projekto partneriai rengimo centras, VšĮ Kauno paslaugų verslo Lietuvoje darbuotojų profesinio rengimo centras Pagrindinis projekto tikslas – didinti kirpėjo specialybės mokinių konkurencingumą darbo rinkoje, panaudojant informacines technologijas. Projekto įgyvendinimo metu planuojami vizitai į Suomijos, Vokietijos ir Danijos profesines mokyklas, kurios turi didelę patirtį rengiant kirpėjus ir plačiai naudoja Projekto aprašymas kompiuterines technologijas. Stažuočių metu mokiniai patobulins profesinius įgūdžius ir gebėjimus (ypač IKT naudojimo srityje), specialybės ir bendrąją užsienio kalbą, socialinius įgūdžius. Po stažuočių padidės mokinių verslumas ir konkurencingumas darbo rinkoje. 11 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 12. 12. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0100 Projekto pavadinimas IT taikymas automobilių diagnostikoje ir remonte Dotacijos gavėjas Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla Kontaktinis asmuo Rūta Krivienė adresas Geležinio Vilko g. 16, Vilnius telefonas (8 5) 261 8524 faksas (8 5) 261 8524 el. paštas rkriviene@yahoo.com Dalyvių skaičius 18 Vizito trukmė, savaitėmis 2, 3 Skirta Leonardo da Vinci 13 550 dotacija, eurais Tikslinės grupės Automechaniko specialybės besimokantys mokiniai aprašymas Užsienio partnerių šalys Čekija, Lenkija, Latvija Projekto partneriai Panevėžio profesinio rengimo centras, Lietuvoje UAB AD Baltic Projekto vykdymo metu siekiama sudaryti sąlygas mokiniams tobulinti teorines žinias bei praktinius įgūdžius, perimti pažangią užsienio šalių mokymo centrų patirtį taikant naujausias IT diagnozuojant ir remontuojant automobilius, plėtoti tarptautinį Projekto aprašymas profesinio mokymo institucijų bendradarbiavimą. Įgytos žinios ir praktinė patirtis padės mokiniams geriau prisitaikyti prie šiuolaikinės darbo rinkos poreikių, pagerins automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kokybę, praplės automechanikų įsidarbinimo galimybes. 12 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 13. 13. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0102 Asmeninės karjeros projektavimas ir vystymas − Projekto pavadinimas galimybė sėkmingai įsitvirtinti versle Dotacijos gavėjas VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Aldona Vinčienė adresas Janonio g. 11, Kelmė telefonas (8 699) 35 834 faksas (8 427) 31 394 el. paštas aldona.v@takas.lt Dalyvių skaičius 22 Vizito trukmė, savaitėmis 12 Skirta Leonardo da Vinci 54 040 dotacija, eurais Statybos, medienos ir baldų pramonės, paslaugų Tikslinės grupės ir turizmo sektorių specialybių profesinio rengimo aprašymas mokiniai Užsienio partnerių šalys Austrija, Vokietija, Latvija, Estija, Bulgarija Projekto partneriai VšĮ Kelmės PRC, Tauragės PRC, Ukmergės VTM, Lietuvoje Kuršėnų TM Pagrindinis šio projekto tikslas – sudaryti mokiniams galimybę plačiau susipažinti su ES šalių verslo plėtros strategija ir galimybėmis kiekvienam asmeniui motyvuotai dalyvauti versle. Taip pat projektu siekiama ugdyti asmeninius gebėjimus ir profesines kompetencijas, siekiant užsibrėžtų tikslų karjeros Projekto aprašymas srityje, atliekant praktiką užsienio įmonėse bei profesinėse mokyklose, ugdyti jaunimo poreikį formuojantis asmeninės karjeros valdymo gebėjimui, susipažinti su Lietuvos ir ES šalių − Austrijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Bulgarijos − verslo įmonių darbo organizavimu, planavimu, naujų technologijų taikymu versle. 13 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 14. 14. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0127 Projekto pavadinimas Europa be sienų Dotacijos gavėjas Kauno maisto pramonės mokykla Kontaktinis asmuo Roma Šimukauskienė adresas Taikos pr. 133, Kaunas telefonas (8 37) 454 313 faksas (8 37) 454 313 el. paštas anglu_k@kmpm.lm.lt Dalyvių skaičius 22 Vizito trukmė, savaitėmis 4 Skirta Leonardo da Vinci 29 950 dotacija, eurais Tikslinės grupės Maisto ruošimo ir lankytojų aptarnavimo specialybių aprašymas moksleiviai Užsienio partnerių šalys Latvija, Čekija, Vokietija, Austrija Projekto partneriai Utenos regioninis profesinio mokymo centras Lietuvoje Projekto tikslai − patobulinti praktinius maisto ruošimo ir lankytojų aptarnavimo įgūdžius, įvertinti savo gebėjimus dirbant Europos maisto ruošimo ir lankytojų aptarnavimo bei mėsos perdirbimo Projekto aprašymas įmonėse, įtvirtinti darbo organizavimo, užsienio kalbos ir bendravimo įgūdžius. Planuojami projekto rezultatai – įgytos žinios perteiktos ir naudojamos praktinio mokymosi metu ir įsidarbinus. 14 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 15. 15. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0128 Projekto pavadinimas Profesinis lankstumas darbo rinkoje Dotacijos gavėjas Alytaus profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Jolanta Žvaliauskaitė adresas Putinų g. 40, Alytus telefonas (8 315) 77 979 faksas (8 315) 77 979 el. paštas projektai@micro.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 14 700 dotacija, eurais Pirminio profesinio lygmens mokiniai: apdailininkai, Tikslinės grupės pastatų inžinerinės įrangos montuotojai, statybos aprašymas verslo paslaugų teikėjai Užsienio partnerių šalys Švedija, Lenkija Projekto partneriai Nėra Lietuvoje Šiuo projektu siekiama pagerinti profesinio rengimo kokybę ir patrauklumą, plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant, kad profesinis rengimas atitiktų kintančios Europos darbo rinkos ir individo poreikius. Projekto tikslai: tobulinti Projekto aprašymas mokinių profesinius gebėjimus taikant IKT, specialybės užsienio kalbą, siekiant įgyti profesines kompetencijas atitinkančias inovatyvių europinių technologijų lygį; skatinti mokinius siekti naujų kompetencijų, reikalingų jų profesinei karjerai ir didinančių jų mobilumą Europos darbo rinkoje. 15 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 16. 16. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0129 Mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas Projekto pavadinimas Lenkijoje ir Suomijoje Dotacijos gavėjas VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Leonora Baltrėnienė adresas Staniūnų g. 68, Panevėžys telefonas (8 45) 587 138; mob. (8 615) 37 031 faksas (8 45) 587 138 el. paštas norabalt@yahoo.com; sadula@pprc.panevezys.lm.lt Dalyvių skaičius 8 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 7 400 dotacija, eurais Tikslinės grupės Aplinkotvarkos, želdinių tvarkymo darbuotojo aprašymas specialybių mokiniai. Užsienio partnerių šalys Lenkija, Suomija Projekto partneriai Joniškio žemės ūkio mokykla Lietuvoje Projekto tikslas – tobulinti aplinkotvarkos darbuotojo, želdinių tvarkytojo specialybės mokinių turimus profesinius įgūdžius, siekiant sėkmingos integracijos darbo rinkoje ir kartu gerinti profesinio rengimo kokybę šioje srityje. Stažuotės dalyviai susipažins su profesinio rengimo / technologinių institucijų darbu, jų privalumais, šalies profesinio rengimo sistema, Projekto aprašymas mokymosi bei darbo aplinka, patobulins profesinius įgūdžius auginant ir prižiūrint dekoratyvinius augalus, planuojant ir rengiant mažosios architektūros elementus, parenkant ekologiškas apsaugos priemones nuo ligų ir kenkėjų. Be to, mokiniai susipažins su moderniai įrengtais šiltnamiais bei šiuolaikiška mažąja žemės ūkio technika, pagilins užsienio kalbos žinias. 16 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 17. 17. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0130 Mėsininko specialybės mokinių praktinių įgūdžių Projekto pavadinimas tobulinimas taikant ES šalių technologijas ir patirtį Dotacijos gavėjas Utenos regioninis profesinio mokymo centras Kontaktinis asmuo Nijolė Gailešienė adresas Aukštaičių g. 5, Utena telefonas (8 389) 69 151 faksas (8 389) 69 151 el. paštas lzump.mla@post.omnitel.net Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 3, 3 Skirta Leonardo da Vinci 20 700 dotacija, eurais Mėsininko, mėsos perdirbėjo, maisto pramonės Tikslinės grupės darbuotojo bei maisto produktų gamybos aprašymas organizatoriaus specialybių mokiniai Užsienio partnerių šalys Suomija, Latvija Projekto partneriai Kauno maisto pramonės mokykla Lietuvoje Pagrindinis projekto tikslas − mėsininko specialybės mokinių praktinių įgūdžių tobulinimas, taikant ES šalių technologijas ir patirtį. Šiuo metu šių mokymo institucijų uždavinys – integruotis į europinę profesinio mokymo sistemą, parengti mėsos perdirbėjus, turinčius ES ir Lietuvos reikalavimus Projekto aprašymas atitinkančią kvalifikaciją, gebančius dirbti bet kurioje mėsos perdirbimo įmonėje ir gaminti produkciją, atitinkančią ES ir Lietuvos produkto standartą. Besimokantieji mėsininko, mėsos perdirbėjo ir maisto pramonės darbuotojo specialybės ir neturintieji darbinės patirties, įgis ir tobulins darbo įgūdžius, susipažins su užsienio šalių kultūra. 17 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 18. 18. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0131 Floristų specialybės mokinių kompetencijų plėtra per Projekto pavadinimas tarptautinę praktiką Dotacijos gavėjas Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Dainė Rinkevičiūtė adresas Krėvės pr. 84, Kaunas telefonas (8 37) 310 519 faksas (8 37) 310 519 el. paštas kbpvm@takas.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 8 600 dotacija, eurais Tikslinės grupės Projekto dalyviai – tai pirminio profesinio lygmens aprašymas profesinių mokyklų floristo specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Latvija Projekto partneriai Marijampolės profesinio rengimo centras, Vilniaus Lietuvoje paslaugų verslo darbuotojų rengimo centras Projekto tikslas − dalyvius supažindinti su Europos darbo rinkos poreikiais ir jų tenkinimo galimybėmis. Ypač tikimasi gauti didelės naudos iš praktikos Latvijos mokykloje, kurioje yra nuosavas gėlių ir Projekto aprašymas dekoratyvinių augalų auginimo ūkis. Čia mokiniai galės praktiškai susipažinti su gyvų gėlių auginimu ir priežiūra. Atlikdami praktiką užsienio mokyklose ir įmonėse, moksleiviai turės galimybę susipažinti su tų šalių kultūra, mokymo sistema bei mokyklomis. 18 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 19. 19. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0133 Virėjo­padavėjo profesijos moksleivių įgūdžių Projekto pavadinimas tobulinimas Dotacijos gavėjas Vabalninko žemės ūkio mokykla Kontaktinis asmuo Indrė Vilkelytė adresas S. Neries g. 8, Vabalninkas telefonas (8 450) 54 332 faksas (8 450) 54 671 el. paštas indre.vilkelyte@gmail.com Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 4, 4 Skirta Leonardo da Vinci 18 880 dotacija, eurais Tikslinės grupės III pakopos 2−3 kursų virėjo­padavėjo profesijos aprašymas moksleiviai. Užsienio partnerių šalys Italija, Graikija Projekto partneriai Žeimelio žemės ūkio mokykla, Vabalninko seniūnija, Lietuvoje Biržų darbo birža Pagrindinis projekto tikslas − sudaryti palankias sąlygas moksleiviams atlikti praktiką moderniose maitinimo ir aptarnavimo įstaigose užsienyje, siekiant suteikti naujų kvalifikacinių įgūdžių, didinti jaunų specialistų konkurencingumą ir verslumą nuolat kintančioje darbo rinkoje. Vizitų metu moksleiviai Projekto aprašymas atliks gamybinę praktiką Italijos ir Graikijos profesinio mokymo įstaigose bei įmonėse, turinčiose praktinės virėjo­padavėjo profesijos moksleivių profesinių įgūdžių vystymo patirties. Moksleiviams bus suteiktos žinios apie restoranų specialistų darbą, maitinimo organizavimą, bendravimą su klientais ir kt. 19 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 20. 20. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0134 Socialinių partnerių ir profesinio mokymo institucijų Projekto pavadinimas sąveika, diegiant naujas suvirinimo technologijas Dotacijos gavėjas Kauno statybininkų rengimo centras Kontaktinis asmuo Aida Ilona Gružinskienė adresas V. Krėvės pr. 114, Kaunas telefonas (8 37) 313 045 faksas (8 37) 313 184 el. paštas aida.g@takas.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 3, 3, 3 Skirta Leonardo da Vinci 26 700 dotacija, eurais Tikslinės grupės Suvirintojų, automobilių remontininkų, technikos aprašymas šaltkalvių­remontininkų specialybių mokiniai Užsienio partnerių šalys Norvegija, Suomija, Vokietija Projekto partneriai Vilkijos žemės ūkio mokykla, Marijampolės profesinio Lietuvoje rengimo centras, AB METACO Projekto tikslas – patenkinti kvalifikuotų specialistų: suvirintojų, automobilių remontininkų, technikos šaltkalvių­remontininkų, poreikį Kauno Projekto aprašymas ir Marijampolės regiono įmonėse ir gerinti šių specialistų parengimą suvirinimo technologijų srityje, tobulinant projekto dalyvių profesinius įgūdžius. 20 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 21. 21. Projekto Nr. LLP­LdV­ IVT­2008­LT­0135 Mokytis vieniems iš kitų − profesinės sėkmės Projekto pavadinimas pagrindas Dotacijos gavėjas VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Irena Petrauskienė adresas Muziejaus g. 8, Raseiniai telefonas (8 428) 70 315 faksas (8 428) 70 314 el. paštas pvad@rtvm.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 4 Skirta Leonardo da Vinci 16 200 dotacija, eurais Tikslinės grupės Projekte dalyvauja pirminio profesinio rengimo aprašymas lygmens virėjų­barmenų specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Varėnos technologijos ir verslo mokykla, Smalininkų Lietuvoje technologijos ir verslo mokykla Pagrindiniai projekto tikslai: praplėsti profesinį akiratį; susipažinti su automobilių remontininkų specialybei taikomais europiniais standartais; įtakoti Projekto aprašymas specialybės mokymo ir praktikos turinio atnaujinimą savo mokykloje; išmokti dirbti naudojant pažangias technologijas, kurios padėtų sėkmingiau įsidarbinti ar įsteigti nedideles privačias dirbtuves. 21 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 22. 22. Projekto Nr. LLP­LdV­ IVT­2008­LT­0137 Mobilumas − kaip kelias ir tikslas skatinant įsigyti Projekto pavadinimas naujas darbines kvalifikacijas Europos erdvėje Dotacijos gavėjas VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Irena Petrauskienė adresas Muziejaus g. 8, Raseiniai telefonas (8 428) 70 315 faksas (8 428) 70 314 el. paštas pvad@rtvm.lt Dalyvių skaičius 16 Vizito trukmė, savaitėmis 4,3 Skirta Leonardo da Vinci 24 300 dotacija, eurais Tikslinės grupės Projekte dalyvauja pirminio profesinio rengimo aprašymas lygmens virėjų­barmenų specialybės moksleiviai Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Varėnos technologijos ir verslo mokykla, Smalininkų Lietuvoje technologijos ir verslo mokykla Projekto tikslai: padėti moksleiviui pajusti profesinio mokymosi „be sienų“ privalumus ir naudą jo asmeninei profesinei karjerai; suteikti virėjų­barmenų specialybės moksleiviams galimybę per mobilumą įgyti naują ir visapusiškesnę darbinę kvalifikaciją bei Projekto aprašymas kompetenciją Europos erdvėje; vystyti kūrybiškumą ir asmenines galimybes; suteikti galimybę kūrybiškai realizuoti turimus ir vizito metu gautus profesinius įgūdžius naujoje aplinkoje; ugdyti bendravimo kompetenciją darbinėje situacijoje. 22 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 23. 23. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0138 Inovacijų taikymas virėjo­konditerio profesijos Projekto pavadinimas mokyme Dotacijos gavėjas Jonavos politechnikos mokykla Kontaktinis asmuo Vytautas Žebrauskas adresas Kauno g. 75, Jonava telefonas (8 349) 52 144 faksas (8 349) 52 968 el. paštas jpm@jpm.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 4 Skirta Leonardo da Vinci 19 200 dotacija, eurais Tikslinės grupės Moksleiviai aprašymas Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Kėdainių profesinio rengimo centras Lietuvoje Projekto tikslai − suteikti moksleiviams naujos Projekto aprašymas profesinės patirties, skatinti jų profesinį mobilumą, ugdyti kalbinius sugebėjimus. 23 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 24. 24. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0139 Projekto pavadinimas Tarptautinė patirtis paslaugų teikėjams VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio Dotacijos gavėjas rengimo centras Kontaktinis asmuo Kęstutis Želnys adresas Karaliaus Mindaugo pr. 11, Kaunas telefonas (8 37) 207 185 faksas (8 37) 322 805 el. paštas projektai@ktpvm.lt Dalyvių skaičius 15 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 13350 dotacija, eurais Tikslinės grupės Paslaugų verslo specialybės mokiniai aprašymas Užsienio partnerių šalys Graikija, Italija, Čekija Projekto partneriai Nėra Lietuvoje Projekto tikslas – atlikti dviejų savaičių praktiką partnerių institucijose, kurios metu bus įgyti tarptautiniai ir tarpkultūriniai įgūdžiai, stiprinti Projekto aprašymas bendravimo įgūdžius, mokyti dinamiškumo ir sugebėjimo patiems prisiimti atsakomybę už savo mokymosi rezultatus bei pasiekimus profesinėje srityje. 24 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 25. 25. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0140 Daugiaaukščių namų renovacija, Projekto pavadinimas patirties perėmimas iš ES šalių Dotacijos gavėjas Kauno statybininkų mokykla Kontaktinis asmuo Tomas Vilčinskas adresas R. Kalantos g. 80, Kaunas telefonas (8 37) 451 434 faksas (8 37) 456 248 el. paštas ksm@takas.lt Dalyvių skaičius 24 Vizito trukmė, savaitėmis 4 Skirta Leonardo da Vinci 39 600 dotacija, eurais Tikslinės grupės Mokiniai: statybos verslo paslaugų teikėjai, pastatų aprašymas restauratoriai. Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Klaipėdos statybininkų mokykla, Marijampolės Lietuvoje profesinio rengimo centras Projekto tikslai: įvertinant daugiabučių namų renovavimo problemos aktualumą Lietuvoje, įtvirtinti naujas europines kompetencijas, naujus mokymosi įgūdžius statybos verslo paslaugų teikėjų, pastatų restauravimo (renovavimo) specialybės mokinių praktinėje veikloje, skatinti bei diegti inovacijas. Projekto aprašymas Tobulinti mokinių socialinius įgūdžius: tinkamą bendravimą, darbuotojo ir darbdavio tarpusavio ryšių suvokimą naujoje aplinkoje, komandinio darbo ypatumus, kas yra labai svarbu paslaugų teikėjui. Perimti Vokietijos patirtį statybos srityje ir skleisti ją Lietuvoje. 25 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 26. 26. Projekto Nr. LLP­LdV­ IVT­2008­LT­0142 Projekto pavadinimas Maisto pramonės darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas Dotacijos gavėjas Kėdainių profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Vilija Bakutytė adresas Šėtos g. 105, Kėdainiai telefonas (8 347) 33 157 faksas (8 347) 68 302 el. paštas vilij@takas.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 11 400 dotacija, eurais Tikslinės grupės Maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniai aprašymas Užsienio partnerių šalys Turkija Projekto partneriai UAB Kėdainių konservų fabrikas Lietuvoje Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti maisto pramonės darbuotojo specialybės mokinių profesines žinias ir praktinius įgūdžius, supažindinant juos su moderniomis vaisių, daržovių ir grybų Projekto aprašymas konservų gamybos technologijomis, įvertinant pranašumus ir pritaikymą Lietuvos maisto pramonėje, ugdyti mokinių kalbines ir bendrakultūrines konpetencijas, vystyti bendravimo įgūdžius. 26 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 27. 27. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0143 Projekto pavadinimas Elektrotechnikos specialybių moksleivių profesinių įgūdžių tobulinimas Dotacijos gavėjas Viešoji įstaiga Kauno mechanikos mokykla Kontaktinis asmuo Saulius Mereckas adresas Taikos pr. 129, Kaunas telefonas (8 37) 457 724 faksas (8 37) 457 727 el. paštas kamemo@kamemo.lm.lt Dalyvių skaičius 24 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 30 300 dotacija, eurais Tikslinės grupės Elektrotechninių specialybių moksleiviai aprašymas Užsienio partnerių šalys Slovakija, Škotija Projekto partneriai Ukmergės technologijų ir verslo mokykla; Lietuvoje Alytaus profesinio rengimo centras Projekto tikslas − gerinti pirminio profesinio mokymo moksleivių praktinius gebėjimus ir įgūdžius, siekiant užtikrinti jų geografinį ir profesinį mobilumą. Planuojami projekto rezultatai: dalyviai, stažuodamiesi užsienio mokymo įstaigose, įgis naujų Projekto aprašymas praktinių įgūdžių; tobulins savo specialybės žinias, naudodamiesi užsienio mokymo įstaigų technine­ materialine baze; patobulins užsienio kalbų įgūdžius; praplės geografinį ir kultūrinį akiratį; padidins mokinių komunikabilumą ir galimybę įsidarbinti Lietuvos ir ES šalių įmonėse. 27 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 28. 28. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0144 Bendrųjų gebėjimų tobulinimas praktinio Projekto pavadinimas mokymo metu Dotacijos gavėjas Tauragės profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Laura Mėlinavičienė adresas Aerodromo g. 7, Tauragė telefonas (8 446) 61 055 faksas (8 446) 61 055 el. paštas projektai@prc.taurage.lm.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 4 Skirta Leonardo da Vinci 14 180 dotacija, eurais Tikslinės grupės Virėjo, virėjo­barmeno specialybių mokiniai aprašymas Užsienio partnerių šalys Latvija, Estija, Vokietija Projekto partneriai Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokykla, VšĮ Telšių Lietuvoje regioninis profesinio rengimo centras Pagrindinis šio projekto tikslas – sparčiai kylant profesionalių darbuotojų kvalifikaciniams reikalavimams darbo rinkoje, padėti Tauragės, Telšių bei Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokyklų mokiniams plačiau susipažinti su Europos Sąjungos įmonėse Projekto aprašymas dirbančių profesionalių specialistų darbo vietos ypatumais, jų profesiniais įgūdžiais bei reikalavimais, taip padedant mokiniams įsivertinti savo profesinius gebėjimus, bendravimo, bendradarbiavimo, IT naudojimo bei užsienio kalbos vartojimo įgūdžius ir juos tobulinti. 28 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 29. 29. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0146 Projekto pavadinimas Šiuolaikinės technologijos šiuolaikiniame versle Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė Dotacijos gavėjas mokykla Kontaktinis asmuo Rasa Kuprytė adresas Aldonos g. 4, Panevėžys telefonas (8 45) 431 223 faksas (8 45) 587 566 el. paštas rasa.kupryte@gmail.com Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 7, 7 Skirta Leonardo da Vinci 24 000 dotacija, eurais Tikslinės grupės Moksleiviai aprašymas Užsienio partnerių šalys Italija, Ispanija Projekto partneriai Nėra Lietuvoje Projektu siekiama, kad mokiniai, besimokantys smulkiojo verslo paslaugų teikėjo bei kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus specialybių, atliktų praktiką ir įgytų darbo su šiuolaikinėmis technologijomis, naudojamomis versle, patirties užsienio verslo įmonėse. Projekte dalyvaus 12 mokinių, kurie 7 savaitėms vyks į Italiją ir Projekto aprašymas Ispaniją. Mokinių, besimokančių smulkiojo verslo paslaugų teikėjo specialybės, poreikis gamybinei praktikai užsienio organizacijose yra tarptautinės komunikacijos, prekybos ir elektroninės komercijos įgūdžių lavinimas. Mokinių, besimokančių organizacinės technikos operatoriaus specialybės − darbo su PHOTOSHOP, COREL DRAW programomis ir internetinių puslapių kūrimo, – įgūdžių lavinimas. 29 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 30. 30. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0148 Projekto pavadinimas Mechatronika saugesniam automobiliui Dotacijos gavėjas Marijampolės profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Lilija Zableckienė adresas Kauno g. 117, Marijampolė telefonas (8 343) 68 640 faksas (8 343) 71 514 el. paštas lilija@mprc.lt Dalyvių skaičius 15 Vizito trukmė, savaitėmis 4 Skirta Leonardo da Vinci 23 200 dotacija, eurais Tikslinės grupės Automobilių remonto specialybės mokiniai aprašymas Užsienio partnerių šalys Norvegija, Ispanija, Čekijos Respublika Projekto partneriai Kauno statybininkų rengimo centras, Šiaulių Lietuvoje profesinio rengimo centras Projektas skirtas mokiniams − būsimiesiems automobilių remontininkams. Stažuotės užsienyje metu mokiniai susipažins su pažangiausiomis mechatroninėmis automobilių sistemomis ir jų diagnostikos technika / mechatronikos įrengimais. Projekto aprašymas Stažuotės metu mokiniai įgis naujų įgūdžių darbui su sistemomis, skirtomis automobilio saugumui, ekonomiškumui, ekologiškumui užtikrinti, išmoks atlikti tų sistemų techninę priežiūrą bei remontą; įgis tarptautinės ir tarpkultūrinės patirties, pagerins bendravimo įgūdžius. 30 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 31. 31. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0149 Projekto pavadinimas Plaukų kirpimo paslaugos Dotacijos gavėjas Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla Kontaktinis asmuo Renata Vėbrienė adresas Puodžių g. 10, Klaipėda telefonas (8 46) 313 682 faksas (8 46) 313 682 el. paštas projektai@kspvm.lm.lt Dalyvių skaičius 22 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 21 600 dotacija, eurais Tikslinės grupės Kirpimo specialybės studentai aprašymas Užsienio partnerių šalys Latvija, Lenkija, Suomija, Škotija Projekto partneriai Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio Lietuvoje rengimo centras Projekto tikslai: susipažinti su naujausiomis plaukų priežiūros technologijomis, medžiagomis, įranga ir įrankiais bei pagalbinėmis priemonėmis; susipažinti su kirpimo paslaugų pardavimo kompetencijos Projekto aprašymas ugdymu užsienio šalių mokymo įstaigose ir su užsienio šalių kirpyklų darbo organizavimo patirtimi; stebėti klientų aptarnavimo kultūrą. Mokiniai turės galimybę stebėdami partnerių darbą įvertinti savo žinias ir gebėjimus, mokysis prisitaikyti prie naujų darbo ir aplinkos sąlygų. 31 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 32. 32. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0150 Statybos apdailininko profesinių įgūdžių Projekto pavadinimas tobulinimas, siekiant sėkmingos neįgaliųjų integracijos į darbo rinką Dotacijos gavėjas Kauno statybininkų mokykla Kontaktinis asmuo Tomas Vilčinskas adresas R. Kalantos g. 80, Kaunas telefonas (8 37) 451 434 faksas (8 37) 456 248 el. paštas ksm@takas.lt Dalyvių skaičius 18 Vizito trukmė, savaitėmis 4 Skirta Leonardo da Vinci 34 200 dotacija, eurais Tikslinės grupės Statybos apdailininko specialybės mokiniai aprašymas (neįgalieji) Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras, Lietuvoje Šilutės žemės ūkio mokykla, AB YIT KAUSTA Projekto tikslai: sudaryti optimalias sąlygas profesiniam ir geografiniam neįgaliųjų mokinių mobilumui, skatinant asmeninį tobulėjimą statybos apdailos darbų paslaugų teikimo srityje; kelti neįgaliųjų mokinių kvalifikacijas, supažindinant su Projekto aprašymas statybos apdailininkų paslaugų teikimo kokybe, darbo specifika bei naujovėmis (bendradarbiaujant su partneriais Vokietijoje); ugdyti neįgaliųjų gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių, tobulinant praktinius įgūdžius, užsienio kalbos žinias, teorines žinias siejant su praktika, siekti geresnės profesinės adaptacijos. 32 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 33. 33. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0151 Informacinių technologijų panaudojimas rengiant Projekto pavadinimas inžinerinės krypties darbuotojus Dotacijos gavėjas Alytaus profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Jolanta Žvaliauskaitė adresas Putinų g. 40, Alytus telefonas (8 315) 77 979 faksas (8 315) 77 979 el. paštas projektai@micro.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 16 200 dotacija, eurais Pirminio profesinio rengimo lygmens mokiniai, besimokantys pagal automobilių kėbulų Tikslinės grupės remontininko, elektros įrengimų montuotojo bei aprašymas automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko mokymo programas Užsienio partnerių šalys Norvegija, Prancūzija Projekto partneriai Šiaulių profesinio rengimo centras Lietuvoje Šiuo projektu siekiama padidinti mokyklos absolventų įsidarbinimo, jų sėkmingos profesinės karjeros galimybes. Projekto tikslai: ugdyti mokinių, siekiančių įgyti profesinę kvalifikaciją, efektyvaus Projekto aprašymas IKT panaudojimo darbinėje veikloje kompetencijas, profesinės užsienio kalbos žinias per neatsiejamą nuo darbo mokymą, siekiant geresnių įdarbinimo galimybių ir mobilumo Europos darbo rinkoje; stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 33 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 34. 34. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0152 Projekto pavadinimas Statybos Europoje Dotacijos gavėjas Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla Kontaktinis asmuo Aurelija Mikalauskienė adresas Lietuvininkų g. 72, Šilutė telefonas (8 441) 51 804 faksas (8 441) 51 804 el. paštas projektai@stpm.silute.lm.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 9 600 dotacija, eurais Tikslinės grupės Statybininkų profesijos moksleiviai aprašymas Užsienio partnerių šalys Vokietija Projekto partneriai Tauragės profesinio rengimo centras Lietuvoje Projekto metu dalis profesinio mokymo programose numatytų užsiėmimų vyks Vokietijos profesinio mokymo centre. Moksleiviams statybų technologijos teorinės pamokos ir praktiniai užsiėmimai vyks praktinio mokymo dirbtuvėse. Moksleiviai lankysis Projekto aprašymas statybų objektuose. Užsiėmimų metu moksleiviai susipažins su Vokietijoje naudojamomis statybų technologijomis, medžiagomis, įrengimais, įrankiais, padirbės su jais praktiškai. Projekto rezultatas − moksleivių parengti pristatymai apie statybas ir statybininkų profesinį mokymą Vokietijoje. 34 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 35. 35. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0153 Projekto pavadinimas Slauga Švedijoje Dotacijos gavėjas Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla Kontaktinis asmuo Aurelija Mikalauskienė adresas Lietuvininkų g. 72, Šilutė telefonas (8 441) 51 804 faksas (8 441) 51 804 el. paštas projektai@stpm.silute.lm.lt Dalyvių skaičius 6 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 6 000 dotacija, eurais Tikslinės grupės Socialinio slaugytojo specialybės moksleiviai aprašymas Užsienio partnerių šalys Švedija Projekto partneriai Nėra Lietuvoje Projekto metu dalis profesinio mokymo programose numatytų užsiėmimų vyks Švedijos profesinėje mokykloje ir slaugos bei globos įstaigose (senelių globos namuose, Dienos centruose ir kt.). Užsiėmimų metu moksleiviai susipažins su socialine slauga Projekto aprašymas Švedijoje, naudojamais darbo metodais, įranga, darbo sąlygomis. Projekto rezultatas – moksleivių parengta medžiaga apie slaugos įstaigų aptarnaujančio personalo ir slaugytojų elgesį, siekiant slaugos įstaigų pacientams suteikti kokybiškas socialinės slaugos paslaugas. 35 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 36. 36. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0154 Projekto pavadinimas Europos virtuvė 2 Dotacijos gavėjas Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla Kontaktinis asmuo Aurelija Mikalauskienė adresas Lietuvininkų g. 72, Šilutė telefonas (8 441) 51 804 faksas (8 441) 51 804 el. paštas projektai@stpm.silute.lm.lt Dalyvių skaičius 20 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 17 900 dotacija, eurais Tikslinės grupės Virėjo ir padavėjo specialybės moksleiviai aprašymas Užsienio partnerių šalys Suomija, Norvegija, Latvija Projekto partneriai Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Lietuvoje Projekto metu dalis profesinio mokymo programose numatytų užsiėmimų vyks užsienio šalių profesinėse mokykloje ir viešojo maitinimo įmonėse. Užsiėmimų metu moksleiviai susipažins su patiekalų gaminimo ir patiekimo technologijomis, žaliavomis, įrengimais, Projekto aprašymas įrankiais, valgymo ir vaišinimosi tradicijomis, maisto kultūra, viešojo maitinimo įmonėmis. Projekto rezultatas – moksleivių parengta medžiaga apie aplankytų šalių virtuvių ypatumus, gaminamus patiekalus, naudojamą įrangą, žaliavas ir kt. 36 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 37. 37. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0155 Projekto pavadinimas Miestų gynybinė siena − kultūrinio paveldo palikimas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio Dotacijos gavėjas rengimo centras Kontaktinis asmuo Stasė Butrimienė adresas Didlaukio g. 84, Vilnius telefonas (8 5) 277 9357 faksas (8 5) 277 9357 el. paštas sauf3030@yahoo.com Dalyvių skaičius 14 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 17 400 dotacija, eurais Tikslinės grupės Fotografo specialybės mokiniai aprašymas Užsienio partnerių šalys Suomija, Anglija Projekto partneriai Lietuvos dailės istorikų draugija Lietuvoje Projekto tikslai − fotografijos specialybės moksleiviai stažuotės metu, lankydamiesi užsienio šalyse, gaus naudingos informacijos apie skirtingų šalių istorinį ir kultūrinį paveldą, įgis kultūrinę ir socialinę kompetencijas, tobulins profesines žinias Projekto aprašymas ir gebėjimus, išmoks modernių technologijų, įgis naujų profesinių žinių ir įgūdžių, kurie padės būti savarankišku, atsakingu žmogumi, gebančiu įgyti konkurencingą profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros ir asmeninių gebėjimų lygį. 37 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 38. 38. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0156 Projekto pavadinimas Patyręs meistras – veikianti technika Balbieriškio Mykolo Jeronimo Krupavičiaus žemės Dotacijos gavėjas ūkio mokykla Kontaktinis asmuo Jolanta Ručienė adresas B. Sruogos g. 14­19, Birštonas telefonas (8 600) 36 201 faksas (8 319) 59 192 el. paštas jolaruster@gmail.com Dalyvių skaičius 16 Vizito trukmė, savaitėmis 3 Skirta Leonardo da Vinci 15 000 dotacija, eurais Pirminio profesinio lygmens III­os pakopos Tikslinės grupės mokiniai, siekiantys įgyti technikos priežiūros verslo aprašymas darbuotojo kvalifikaciją Užsienio partnerių šalys Turkija Projekto partneriai Joniškio žemės ūkio mokykla, Plungės žemės ūkio ir Lietuvoje verslo mokykla Projekto tikslai − susipažinti su modernesne įranga, įrengimais ir prietaisais, skirtais technikos gedimų diagnozavimui ir remontui; įgyti praktinės patirties ir įgūdžių juos naudojant; susipažinti su moderniomis technologijomis, naudojamomis automobilių priežiūroje ir remonte; susipažinti su Projekto aprašymas technikos priežiūros paslaugų verslo organizavimu. Įgyvendinus tikslus bus pasiekta tokių rezultatų: didesnė stažuotės dalyvių profesinė kompetencija; padidėjęs jų konkurencingumas darbo rinkoje; sustiprėjusi motyvacija siekti aukštesnio išsilavinimo; atsiradusi motyvacija kurti savo verslą; gilesnis savos ir svetimos kultūros supratimas. 38 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 39. 39. Projekto Nr. LLP­LdV­IVT­2008­LT­0157 Projekto pavadinimas Profesijos mokomės naujoviškai Dotacijos gavėjas VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Kontaktinis asmuo Aldona Lukminienė adresas Ateities g. 28, Vilnius telefonas (8 5) 230 1257 faksas (8 5) 271 2300 el. paštas aldona@vsrc.lt Dalyvių skaičius 30 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 25 500 dotacija, eurais Tikslinės grupės Apdailininko, mūrininko, baldžiaus, statybos paslaugų aprašymas teikėjo specialybės mokiniai Užsienio partnerių šalys Graikija, Turkija, Vokietija Projekto partneriai Lietuvoje Projekto tikslai: susipažinti su naujomis medžiagomis ir technologijomis, darbo organizavimu ir darbo kultūra; išmokti naudotis moderniausiomis informacinėmis technologijomis, mokomosiomis Projekto aprašymas programomis; pakelti kvalifikaciją, įgyti naujų kompetencijų, ugdyti gebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos, siekiant geresnių įsidarbinimo ir profesinės integracijos galimybių; didinti būsimų specialistų konkurencingumą ir verslumą kintant darbo rinkai. 39 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 40. 40. Darbuotojų mobilumo projektai 40 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 41. 41. Darbuotojų mobilumo projektai Projekto Nr. LLP­LdV­PLM­2008­LT­0103 Projekto pavadinimas Medicinos laboratorijos kokybė Dotacijos gavėjas VšĮ Medicina practica Kontaktinis asmuo Gitana Skendelytė adresas P. Baublio g. 4, Vilnius telefonas (8 5) 268 5164 faksas (8 5) 268 5165 el. paštas gitana@medicinapractica.lt Dalyvių skaičius 10 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 9 000 dotacija, eurais Tikslinės grupės Medicinos biologai, klinikos laborantai aprašymas Užsienio partnerių šalys Nyderlandai Projekto partneriai Nėra Lietuvoje Projekto tikslas – išmokti dirbti ISO 15189:2003 standartu akredituotoje laboratorijoje, kartu tobulinant anglų kalbos žinias ir skatinant bendravimą tarp laboratorijų. Dviejų savaičių trukmės stažuotės metu darbuotojai susipažins Projekto aprašymas su pagrindiniais darbo principais akredituotoje laboratorijoje, sužinos kasdieniniam darbui keliamus reikalavimus, išmoks dirbti naujausia laboratorinės diagnostikos įranga. Remiantis dalyvavimo projekte patirtimi, ISO 15189:2003 standartas bus diegiamas savo laboratorijose. 41 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 42. 42. Projekto Nr. LLP­LdV­PLM­2008­LT­0186 Geros apsinuodijimų kontrolės praktikos plėtra, Projekto pavadinimas remiantis tarptautine patirtimi Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai Dotacijos gavėjas situacijų centras Kontaktinis asmuo Ramunė Rutkauskaitė adresas Šiltnamių 29, Vilnius telefonas (8 5) 236 2052 faksas (8 5) 236 2142 el. paštas ramune.rutkauskaite@sam.lt Dalyvių skaičius 4 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 2 800 dotacija, eurais Projekto dalyviai yra specialistai, dirbantys Tikslinės grupės apsinuodijimų kontrolės srityje: gydytojai, aprašymas slaugytojos, administratoriai, farmacininkai, biologai, sveikatos vadybos specialistai Užsienio partnerių šalys Švedija Projekto partneriai Nėra Lietuvoje Projektas yra skirtas specialistams, dirbantiems apsinuodijimų kontrolės srityje. Ekstremalių sveikatai situacijų centro (toliau − ESSC) Apsinuodijimo kontrolės ir informacijos biuro darbuotojai yra pagrindiniai specialistai Lietuvoje, dirbantys apsinuodijimų kontrolės srityje. Projekto metu Projekto aprašymas planuojama kelti specialistų kvalifikaciją, įgytą patirtį ir naujoves perkelti į Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą, o žinias apie efektyvias apsinuodijusių pacientų gydymo metodikas perteikti kitiems asmens sveikatos priežiūros specialistams. Įgyta ekstremalių situacijų modeliavimo patirtis pagerins pasirengimą tokiems incidentams tarpinstituciniu lygiu. 42 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 43. 43. Projekto Nr. LLP­LdV­PLM­2008­LT­0188 Naujų technologijų įvaldymas per profesinių Projekto pavadinimas įgūdžių vykdymą Dotacijos gavėjas UAB Ortopedijos klinika Kontaktinis asmuo Vismantė Mičiulytė adresas Miško g. 15, Kaunas telefonas (8 37) 207 185 faksas (8 37) 322 805 el. paštas projektai@ktpvm.lt Dalyvių skaičius 6 Vizito trukmė, savaitėmis 2, 2, 2 Skirta Leonardo da Vinci 4 400 dotacija, eurais Tikslinės grupės Ortopedijos priemonių gamybos specialistai aprašymas Užsienio partnerių šalys Olandija, Vokietija, Estija Projekto partneriai Nėra Lietuvoje Projekto tikslas – susipažinti su naujų technologijų naudojimu, ortopedijos produktų gamyba, išanalizuoti gaminių gamybos technikas ir metodus Projekto aprašymas partnerių įmonėse, perimti jų patirtį ir naujoves, kurias būtų galima įdiegti į turimas ortopedijos technikos priemonių gamybos technologijas ir padidinti gaminių įvairovę. 43 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 44. 44. Projekto Nr. LLP­LdV­PLM­2008­LT­0189 Gyvūnų priežiūros specialistų verslumo ir Projekto pavadinimas kompetencijų ugdymas Dotacijos gavėjas Gyvūnų globėjų asociacija Kontaktinis asmuo Agnė Čepaitė adresas Miško g. 15, Kaunas telefonas (8 37) 207 185 faksas (8 37) 322 805 el. paštas projektai@ktpvm.lt Dalyvių skaičius 8 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 4 800 dotacija, eurais Tikslinės grupės Gyvūnų globos ir priežiūros specialistai, mokiniai, aprašymas būsimieji specialistai Užsienio partnerių šalys Olandija, Lenkija Projekto partneriai VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio Lietuvoje rengimo centras Patobulinti esamų ir būsimų darbuotojų (gyvūnų Projekto aprašymas priežiūros ir globos specialistų) verslumo gebėjimus, sudaryti galimybę patobulinti esamų ir būsimų darbuotojų verslumo ir įsidarbinimo kompetencijas. 44 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 45. 45. Projekto Nr. LLP­LdV­PLM­2008­LT­0190 Draugystė ir pedagogų mainai tarp specialiųjų Projekto pavadinimas mokyklų Dotacijos gavėjas Lietuvos reabilitacinis profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Julija Astrauskienė adresas Gedimino g. 81, Radviliškis telefonas (8 422) 53 957 faksas (8 422) 53 682 el. paštas julijaastr@gmail.com, lrprc@radvilis.omnitel.net Dalyvių skaičius 7 Vizito trukmė, savaitėmis 2 Skirta Leonardo da Vinci 6 300 dotacija, eurais Tikslinės grupės Auklėtojai, socialiniai darbuotojai aprašymas Užsienio partnerių šalys Švedija Projekto partneriai Nėra Lietuvoje Projekto tikslas – tobulinti auklėtojų ir socialinių darbuotojų profesinius įgūdžius ir kompetencijas, siekiant parengti įvairiapusišką, kvalifikuotą, pasitikintį savimi, gebantį adaptuotis darbo rinkoje ir gerai dirbti specialiųjų poreikių mokinį. Projekto Projekto aprašymas dalyviai susipažins su darbo metodais, naudojamais užsienio partnerių šalyje, atliks praktines užduotis, pasidalins savo patirtimi. Grįžę į Lietuvą, dalyviai pasidalins nauja patirtimi savo mokykloje, surengs patirties pasidalijimo seminarą Lietuvos profesinių mokyklų pedagogams, skleis informaciją savo mokyklos interneto puslapyje ir per spaudą. 45 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 46. 46. Projekto Nr. LLP­LdV­PLM­2008­LT­0192 Informacinių technologijų specialistų profesinių Projekto pavadinimas kompetencijų tobulinimas, vadovaujantis Europos Sąjungos šalių patirtimi Dotacijos gavėjas AB Kauno energija Kontaktinis asmuo Ingrida Krikštaponytė adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas telefonas (8 37) 305 650, (8 37) 305 850 faksas (8 37) 305 622 el. paštas i.krikstaponyte@kaunoenergija.lt Dalyvių skaičius 5 Vizito trukmė, savaitėmis 4 Skirta Leonardo da Vinci 7 500 dotacija, eurais Tikslinės grupės Informacinių technologijų specialistai aprašymas Užsienio partnerių šalys Italija, Vokietija Projekto partneriai Nėra Lietuvoje Projektas skirtas informacinių technologijų (IT) specialistų profesinių kompetencijų tobulinimui, vadovaujantis Europos Sąjungos šalių patirtimi, siekiant didinti įmonės konkurencingumą šilumos tiekimo ūkyje ir gerinti darbo kokybę, susijusią su vartotojų aptarnavimu šilumos ir karšto vandens paskirstymo, mokesčių skaičiavimo, informacijos Projekto aprašymas apdorojimo ir jos pateikimo operatyvumo srityse, diegti IT inovacijas. Pagrindiniai projekto tikslai: susipažinti su klientams skirtų informavimo sistemų kūrimu ir diegimu, su programinės įrangos sprendimų vieningu projektavimu ir dokumentavimu, iš nuotoliniu būdu nuskaitomų prietaisų gaunamų duomenų surinkimu, apdorojimu ir atvaizdavimu, skambučių centro veikla, kaip vartotojų aptarnavimo padalinio dalimi. 46 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 47. 47. Profesinio mokymo specialistų mobilumo projektai 47 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 48. 48. Profesinio mokymo specialistų mobilumo projektai Projekto Nr. LLP­LdV­VETPRO­2008­LT­0105 Reklamos ir smulkaus verslo specialistų verslumo Projekto pavadinimas ugdymo kokybės gerinimas, tobulinant ugdymo procesą Dotacijos gavėjas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla Kontaktinis asmuo Rolandas Karnackas adresas J. Janonio g. 13, Klaipėda telefonas (8 46) 412 403 faksas (8 46) 412 406 el. paštas rolandas.k@mail.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 1, 1 Skirta Leonardo da Vinci 14 400 dotacija, eurais Reklamos gamintojo, smulkiojo verslo paslaugų Tikslinės grupės teikėjo ir pardavėjo mokymo programų profesijos aprašymas mokytojai ir šių mokymo programų įgyvendinimą koordinuojantys ir prižiūrintys vadovai. Užsienio partnerių šalys Italija, Suomija Projekto partneriai Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla Lietuvoje Projekto tikslas – stiprinti reklamos gamintojų, smulkaus verslo paslaugų teikėjo ir pardavėjo specialybių pedagogų ir darbuotojų, atsakingų už šių mokymo programų įgyvendinimą, profesines kompetencijas bei asmeninius gebėjimus, siekiant kokybiško reklamos gamintojo, smulkiojo verslo Projekto aprašymas paslaugų teikėjo ir pardavėjo mokymo programų įgyvendinimo. Projekto metu bus siekiama stiprinti pedagogų ir darbuotojų profesines kompetencijas ir asmeninius gebėjimus, gerinti projektą apimančių specialybių mokinių rengimo kokybę, tobulinti verslumo ugdymą, susipažinti su panašaus specialistų rengimo patirtimi Europos Sąjungoje. 48 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 49. 49. Projekto Nr. LLP­LdV­VEPTRO­2008­LT­0106 IKT priemonių plėtros patirtis praktiniams įgūdžiams Projekto pavadinimas gerinti Dotacijos gavėjas VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras Kontaktinis asmuo Dalia Mockeliūnienė adresas Rungos g. 18, Elektrėnai telefonas (8 676) 36 047 faksas (8 5) 285 4301 el. paštas dali@centras.lt Dalyvių skaičius, 25 savaitėmis Vizito trukmė 1 Skirta Leonardo da Vinci 21 360 dotacija, eurais Tikslinės grupės Profesijos mokytojai aprašymas Užsienio partnerių šalys Austrija, Vokietija, Vengrija, Lenkija, Estija Projekto partneriai Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla, Lietuvoje Aukštadvario žemės ūkio mokykla Projekto tikslas − pažangių inovatyvių profesinio mokymo formų ir metodų perėmimas. Vizitų metu profesijos mokytojai turės galimybę išanalizuoti profesinio mokymo kompetencijas, kuriose būtų galima diegti mokomąsias kompiuterines Projekto aprašymas priemones ir virtualiąsias mokymo aplinkas, perimti IKT priemonių panaudojimo galimybes praktinių įgūdžių kokybei gerinti. Planuojami projekto rezultatai − įgytos naujos kompiuterinio raštingumo kompetencijos, įdiegtos virtualios aplinkos, simuliacinės ir modeliavimo programos. 49 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 50. 50. Projekto Nr. LLP­LdV­VETPRO­2008­LT­0107 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas modulinio Projekto pavadinimas ir elektroninio mokymo(si) procese Dotacijos gavėjas Šiaulių profesinio rengimo centras Kontaktinis asmuo Aistė Petkuvienė adresas Gardino g. 4, Šiauliai telefonas (8 41) 390 182 faksas (8 41) 390 172 el. paštas aiste.b@sprc.lt Dalyvių skaičius 12 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 13 200 dotacija, eurais Tikslinės grupės Profesijos mokytojai aprašymas Užsienio partnerių šalys Austrija, Vokietija, Italija Projekto partneriai Kėdainių profesinio rengimo centras, Marijampolės Lietuvoje profesinio rengimo centras Vizitų metu profesijos mokytojai susipažins su mokinių pažangos vertinimu modulinio ir elektroninio mokymo procese Austrijos, Vokietijos ir Italijos mokymo įstaigose. Įgytą patirtį įvertins ir Projekto aprašymas pritaikys savo darbe. Taip pat vizitų metu mokytojai patobulins užsienio kalbos žinias ir tarpkultūrines kompetencijas. Projekto galutinis rezultatas – rekomendacijos, kaip efektyviai ir objektyviai įvertinti mokinių pažangą ir pasiekimus. 50 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys
 51. 51. Projekto Nr. LLP­LdV­VETPRO­2008­LT­0110 Informacinių technologijų plėtra profesiniame Projekto pavadinimas mokyme Dotacijos gavėjas VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Kontaktinis asmuo Jurgita Bražinskienė adresas Jeruzalės g. 53, Vilnius telefonas (8 5) 269 7455 faksas (8 5) 269 7455 el. paštas tenenyte@yahoo.com Dalyvių skaičius 35 Vizito trukmė, savaitėmis 1 Skirta Leonardo da Vinci 44 480 dotacija, eurais Profesinio mokymo specialistai, profesinio mokymo Tikslinės grupės organizavimo specialistai, specialistai, kurių veikla aprašymas susijusi su informacinių technologijų diegimu į mokymo procesą Portugalija, Norvegija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Užsienio partnerių šalys Vokietija Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ Vilniaus Projekto partneriai Žirmūnų DRMC, VšĮ Alytaus DRMC, VšĮ Klaipėdos Lietuvoje DRMC, VšĮ Utenos DRMC, VšĮ Kauno DRMC, VšĮ Šiaulių DRMC, UAB DLC sprendimai Projektas yra skirtas informacinių technologijų diegimo ir plėtros profesinio mokymo sistemoje galimybių analizei. Pagrindinis projekto tikslas – išanalizavus ES šalių patirtį, sukurti aprašą apie informacinių technologijų galimybių taikymą profesiniame mokyme (profesinio mokymo Projekto aprašymas organizavimo procesuose) suaugusiųjų mokymo centruose. Planuojami rezultatai: parengtas aprašas apie IT galimybių taikymą profesiniame mokyme (profesinio mokymo organizavimo procesuose) suaugusiųjų mokymo centruose; pakelta mainų vizitų dalyvių kvalifikacija; toliau plėtojami užmegzti tarptautiniai ir vietiniai kontaktai, rengiant tarptautinius ir nacionalinius projektus. 51 Leonardo da Vinci programos 2008 m. finansuotų projektų sąvadas Turinys

×