Successfully reported this slideshow.

Laikraštis "Mokomės visą gyvenimą" nr. 7

2,734 views

Published on

Published in: Education, Business, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Laikraštis "Mokomės visą gyvenimą" nr. 7

 1. 1. Š v i e t i m o m a i n ų p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i s l e i d i n y s Mokomės visą gyvenimą 2010 m. gegužės, Nr. 7 „Mokytis niekada nevėlu!“ ir „Nauji įgūdžiai geresniam darbui!” – tai Švietimo mainų paramos fondo dviejų administruojamų programų šū- kiai, kurie ypač dažnai skamba ir skambės šiais metais įvairiose Fondo iniciatyvose. Grundtvig programa švenčia 10-ties metų jubiliejų – 2 psl. Grundtvig ir Leonardo da Vinci programos šiemet švenčia 10-ties ir 15-os metų jubiliejus. Šis, septintasis Fondo laikraštis, skirtas pasi- Leonardo da Vinci programa – 15 metų Europoje! – 7 psl. džiaugti rezultatais, pasidalyti programoje dalyvavusių žmonių įspū- džiais ir pakviesti visus paminėti gražias sukaktis. Aktyvus dalyvavimas Erasmus Mundus programoje – 8 psl. Galime didžiuotis, kad per dešimt metų Lietuvoje finansuota daugiau nei 750 Grundtvig projektų, juose dalyvavo įvairios institucijos ir pa- vieniai asmenys iš visos Lietuvos. Leonardo da Vinci projektų teikia- Pažintiniai vizitai, kalbų ambasadoriaus projektas – 9 psl. momis galimybėmis mūsų šalyje pasinaudojo jau daugiau nei aštuoni tūkstančiai asmenų. Nuo 2000 metų Leonardo da Vinci programa su- Renginių anonsas – 10 psl. laukė 1442 projektų pasiūlymų, finansavimas per minėtąjį laikotarpį suteiktas 620 projektų. Sveikiname visus programų dalyvius, dėkoja- me už malonų bendradarbiavimą ir linkime kūrybingų ir kupinų idėjų ateinančių metų.
 2. 2. El. paštas grundtvig@smpf.lt Interneto svetainė www.smpf.lt/grundtvig Grundtvig programos ištakos Grundtvig suaugusiųjų švietimo progra- neįprastu, unikaliu įvairiapusiškumu. Jis – kykla skatintų norą ir meilę mokymuisi, kuris ma pavadinta Nikolajaus Frederiko Severino dvasininkas, žinomas kaip naujos religinės nesustoja baigus formaliąją mokyklą. Grundtvigo (1783–1872) vardu. Grundtvigas sampratos („Visų pirma žmogus, po to –Kris- Šios idėjos, perimtos Grundtvigo pasekė- – danų dvasininkas, rašytojas, filosofas, po- tus“) ir originalios istorijos autorius, kūręs jų ir mokinių, buvo įgyvendinamos praktikoje. litikas, vienas iš pirmųjų Europos švietėjų, naują krikščionybės ir nacionalinės minties, Liaudies aukštųjų mokyklų reikmę Danijos vi- praktiškai įrodęs, kad suaugusiųjų švietimas istorijos ir poezijos sintezę. suomenėje atspindėjo jau 1849-ųjų metų Kons- gali pažadinti pilietinį, tautinį sąmoningumą, Daugelis Grundtvigo idėjų tuomet atrodė titucija, kurios pataisas suaugusiųjų švietimo kuris skatina spartų visos šalies ekonominį anarchistinės dėl jo beribio tikėjimo, kad pa- klausimu inicijavo pats N. F. S. Grundtvigas. augimą. Grundtvigo sukurta liaudies aukšto- prastas žmogus geba kontroliuoti save ir dirb- Šiandien danai sako, kad liaudies aukšto- sios mokyklos koncepcija pagrįsta idėja, kad ti bendram reikalui, kai aplinka yra draugiška sios mokyklos prikėlė Daniją tiek dvasiniam, prasmingas mokymasis privalo būti prieina- ir skatinanti. Jis pirmasis iškėlė mintį, kad rei- tiek ekonominiam gyvenimui. Europos Sąjun- mas paprastam žmogui visą gyvenimą ir turi kia kurti liaudies mokyklas suaugusiesiems, gos kontekste Grundtvig vardas siejamas su apimti ne tik žinias, bet ir pilietinę atsakomy- kur jie pajustų didesnį pasitikėjimą savimi, pagrindiniu, neformaliuoju ir savaiminiu su- bę, asmeninę ir kultūrinę raidą. įgytų orumo, kad mokykla pažadintų žmonių augusiųjų švietimu. N. F. S. Grundtvigo asmenybė pasižymi pasididžiavimą nacionaline kultūra, kad mo- Grundtvig teminiai tinklai Grundtvig programos veiklos formos Grundtvig daugiašaliai projektai Grundtvig papildomos priemonės Pagal Grundtvig programą nuo 2001 metų Šiandien Grundtvig programa kviečia praturtinama Lietuvos suaugusiųjų švietimo tobulėti suaugusiųjų švietėjus ir besimokan- patirtis: plečiama suaugusiųjų švietimo sam- čiuosius tarptautiniu mastu dešimtyje forma- prata ir pasiūla. liojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi Grundtvig programa, pradėjusi įgyven- veiklos sričių. dinti savo tikslus, suaugusiesiems siūlė šias Grundtvig parengiamieji vizitai veiklas: dalyvauti tarptautiniuose mokymosi Grundtvig mokymosi partnerysčių Grundtvig kvalifikacijos tobulinimas partnerystės projektuose ir parengiamuosiuo- projektai Grundtvig darbuotojų vizitai se vizituose bei tobulinti kvalifikaciją kursuo- Grundtvig senjorų savanorystės Grundtvig asistentų praktika se užsienyje. projektai Grundtvig seminarų organizavimas Įsimintiniausi Grundtvig 10-mečio įvykiai Pirmasis Lietuvoje organizuotas Grundtvig taktinis seminaras „Creativity and Innovation rezultatas – parodos ekspozicija – apkeliavo kontaktinis seminaras „Intercultural Issues – in social inclusion“ 2009 m. vėl sukvietė daly- visas projekte dalyvavusias šalis: Austriją, Es- Arts, music, culture – European dimension“ vius iš skirtingų šalių (Airija, Austrija, Belgija, tiją, Graikiją, Ispaniją, Latviją ir Maltą. įvyko 2001 metais. Seminaras sukvietė ben- Kroatija, Estija, Italija, Vokietija, Latvija, Lietu- – 2006–2007 m. vyko projektas „Švieti- draminčius iš 15 Europos šalių, kurie kartu va, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovakija, mas, darbo rinka ir įsidarbinimas Minerva, rengė naujus Grundtvig 1 ir Grundtvig 2 pro- Ispanija, Turkija, Jungtinė Karalystė) ir skatino Grundtvig, Lingua projektuose“. Projekto koor- gramų projektus. juos domėtis kūrybiškumo ir socialinės inte- dinatorės Rumunijos ir partnerių Bulgarijos, Vilniuje 2006 m. organizuotas kontakti- gracijos aspektais Grundtvig projektuose. Portugalijos ir Lietuvos nacionalinės agentūros nis seminaras suvienijo dalyvius iš Austrijos, Lietuvos nacionalinė agentūra, skatin- įgyvendino šiuos projekto tikslus: skatino dia- Belgijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, Jungtinės dama projektų vykdytojus efektyviai naudoti logo aplinką diskusijai apie įdarbinimo proble- Karalystės, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, projektų rezultatus, dalyvavo dviejuose temi- mas centralizuotos Minerva, Grundtvig, Lingua Prancūzijos, Rumunijos, Suomijos, Turkijos, nio monitoringo projektuose: veiklos projektuose; dalijosi vadybos patirtimi, Vengrijos ir Vokietijos. 48 būsimų projek- – 2004 m. Lietuvos iniciatyva parengtas ir padėjo projektų vykdytojams tobulinti ir įgy- tų vykdytojai kūrė projektus tarpkultūrinio įgyvendintas projektas „Grundtvig decentra- vendinti valorizacijos strategiją; skatino kurti bendradarbiavimo tema („Intercultural com- lizuotos veiklos kultūrinio bendradarbiavimo įdarbinimo tobulinimo ir pritaikymo švietimo munication for multilingual EU in Socrates/ sklaida“ („Dissemination of Grundtvig de- institucijoms modelius ir šiuo pagrindu sufor- Grundtvig programme“). centralized actions cultural cooperation pro- muluoti rekomendacijas politikams (sprendimų Grundtvig mokymosi partnerystės kon- jects“). Vilniuje organizuotos konferencijos priėmėjams) ir švietimo institucijų vadovams. 2 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 3. 3. Grundtvig programos dalyvių atsiliepimai Grundtvig programos įtaka profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro Pirmiausia, buvo gera ir malonu bendrauti tobulinti institucijos veiklą, skatina dalyvius bendruomenė ir aš asmeniškai į Grundtvig ir bendradarbiauti su nacionalinio Fondo dar- tobulėti profesinėje srityje ir asmeniškai. programos veiklą įsitraukėme 2004 metais. buotojais. Žavi jų profesionalumas, geranoriš- Manau, svarbiausia, kad dalyvavimas Nuo tada įgyvendinome keturis Grundtvig kumas, teikiamų konsultacijų operatyvumas Grundtvig programos veiklose leido man, ti- mokymosi partnerystės projektus. Viename ir kokybė. Kartais pagalvoju: „O, kad visos kiu, ir kitiems dalyviams, tapti labiau pilietiš- iš jų dalyvaujame ir dabar. Buvome veiklos institucijos dirbtų nors šiek tiek panašiai kaip kiems – dabar aš drąsiau galiu pasakyti savo koordinatoriai ir partneriai. Teko vykti į pa- Fondas…“ Ačiū jiems. nuomonę, ginti savo poziciją. Tapau toleran- žintinį vizitą pagal Arion programą, dalyvauti Vertingas susipažinimas su kitų šalių su- tiškesnis kitoms kultūroms, kitai nuomonei, Grundtvig 2 mokymosi požiūriui, pasirinktam partnerystės projektų gyvenimo būdui. konferencijoje „Mo- Dar niekur nema- kymosi džiaugsmas“. čiau, kad naujausia Jau septyneri metai technika, įranga, bal- esame Grundtvig pro- dai tiek pagerintų dar- gramos šeimos nariai. bo kokybę, motyvuotų Per šiuos metus vyk- darbuotojus, kiek tobu- dyta įvairiausia veikla, lėjimas bendraujant ir dalyvauta įvairiuose bendradarbiaujant su susitikimuose, sukur- žmonėmis. Grundtvig ta nemažai vertingų programos veikla kaip produktų, sutikta daug tik tą galimybę ir sutei- naujų žmonių, surasta kia. Leidžia atrasti, ieš- patikimų partnerių ir koti, kurti bendraujant draugų. ir bendradarbiaujant. Dažnai manęs pa- Šiai veiklai apibūdinti klausia, kodėl tu ten labai tinka Marselio dalyvauji, ką šie pro- Prusto žodžiai: „Tikras jektai tau ir institucijai atradimų kelias – tai duoda? Juk dalyvauda- ne naujų vietovių ieš- mas neįsigijai naujos kojimas, o regėjimas kompiuterinės techni- naujomis akimis.“ kos, nesuremontavai Puikiai vertinu nė vieno kabineto… augusiųjų švietimo sistema. Įgyta andragogo Grundtvig programą, ją administruojančių dar- Susimąsčiau, ką iš tikrųjų dalyvavimas patirtis, susirasta naujų draugų, užmegzti glau- buotojų profesionalumą. Grundtvig programos veikloje davė ir duoda? desni ryšiai, susipažinta su kitų šalių kultūra, Ačiū, kad esate. Drąsiai galiu teigti, kad gavome nepapras- patobulintos užsienio kalbos žinios... Sukurti tai daug: tiek daug, kad neįmanoma įvertinti įvairūs prasmingi produktai, kūrybiškai pritai- Kėdainių suaugusiųjų mokymo centro jokia finansine išraiška. kyta kolegų ir partnerių patirtis leidžia nuolat direktorius Dangiras Kačinskas MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 3
 4. 4. Grundtvig programa – tai vartai į tarptautinę areną Vilniaus dizaino mokymo centras daly- 2007 m. lapkričio 1–4 d. Prahoje įvykęs išleidome apie tai leidinuką. Nepaprastai vauja Grundtvig programoje nuo 2005 metų. kontaktinis seminaras buvo labai naudingas, didelį pasisekimą turėjo paroda „Prisimi- Šiuo metu vykdome jau antrąjį projektą. nes padėjo rasti partnerių kitam Grundtvig nimai“. Šioje parodoje buvo eksponuojami Projektas „Sidabrinio amžiaus žmonių este- projektui ir sukurti jo apmatus. senjorų dailės darbai, kuriuose perteikti jų tinė ir meninė veikla“ (2005–2007) buvo Naujasis mūsų projektas „Meninis mo- vaikystės ar jaunystės prisiminimai, ir jau- mūsų pirmasis žingsnis išeinant į tarptau- kymas ir kultūrinė veikla, kaip bendravimo nimo sukurti šiuolaikiniai plakatai, kurių tinę areną. Mes buvome šio projekto koor- tarp kartų pagrindas“ pradėtas vykdyti 2008 tematika – jų senelių papasakotos istorijos dinatoriai, o partnerius turėjome iš Zelionos metais. Mūsų partneriai yra kolegos iš Airi- ir atsiminimai. Šis projektas visiems paro- Guros Trečiojo amžiaus universiteto (Lenki- jos, Slovakijos, Italijos, Estijos, Lenkijos ir dė, kad bendra meninė veikla – tai vienas ja) ir Nikosijos Pagyvenusių žmonių rūpybos Turkijos. Šio projekto pagrindinis tikslas – geriausių būdų skirtingų kartų žmonių suar- centro (Kipras). Pagrindinis tėjimui ir vienas kito suprati- projekto tikslas buvo kartu mui skatinti. su kitų Europos šalių pana- Labai daug naudos ir šiomis organizacijomis or- teigiamos patirties man ganizuoti vyresnio amžiaus davė dalyvavimas jubilieji- žmonių meninį lavinimą ir nėje Grundtvig programos jų kultūrinę veiklą, sudaryti konferencijoje Briuselyje sąlygas jų savirealizacijai, 2010 m. vasario mėnesį. Ga- suteikti galimybę susitikti vau galimybę pristatyti kon- ir dalyvauti bendroje kūry- ferencijos dalyviams savo binėje veikloje, taip priside- instituciją, jos veiklą ir šiuo dant prie vyresnio amžiaus metu vykdomą projektą. Be žmonių gyvenimo kokybės to, labai naudinga buvo ben- gerinimo. Ir tai mums kuo drauti su kitų šalių panašių puikiausiai pavyko. Bendras organizacijų atstovais, keis- kūrybinis darbas ir kultūrinė tis patirtimi. veikla susitikimų Lietuvoje, Esame labai dėkingi šiai Lenkijoje ir Kipre metu ne tik puikiai ir reikalingai progra- suartino senjorus iš skirtin- mai. Jos padedami galėjome gų šalių, bet ir suteikė jiems aplankyti svečias šalis, susi- didelį kūrybos džiaugsmą, pažinti su tų šalių kultūra, jų pasitikėjimą savimi, leido žmonėmis, kartu dalyvauti pajusti savo vertę. Dailės bendroje kūrybinėje, meni- darbai, sukurti bendruose nėje ir kultūrinėje veikloje, pleneruose, buvo ekspo- pasimokyti iš kitų ir pasida- nuojami parodose ir projekto interneto pus- sukurti pagrindą vyresnės kartos ir jaunimo lyti savo patirtimi. Dalyvavimas šioje pro- lapyje. Taip pat išleistas darbų katalogas tarpusavio bendravimui, pasitelkiant meninį gramoje ypač didelę reikšmę turėjo patiems „Sidabrinio amžiaus žmonių kūryba“. mokymą, kūrybą ir kultūrinę veiklą. Kiekvie- projekto dalyviams – senjorams. Jie pajuto 2006 m. spalio mėn. dalyvavau no susitikimo metu vyko bendri kūrybiniai savo vertę ir reikšmę šiuolaikinėje visuome- Grundtvig konferencijoje Suomijoje, kur užsiėmimai ir mokymai, kuriuose dalyvavo nėje ir Europos bendrijoje, susirado daug buvo suteikta puiki galimybė pristatyti kitų vyresnės ir jaunesnės kartų atstovai. Ir ši draugų bendraminčių kitose šalyse, pratur- šalių bendraminčiams mūsų instituciją ir jos bendra kūryba bei prisistatymai labai suarti- tino savo akiratį ir patyrė begalę teigiamų veiklą, supažindinti su vykdomu projektu, no skirtingų tautų ir skirtingų kartų projekto emocijų. taip pat susipažinti su kitų konferencijos da- dalyvius. Surengėme tris senjorų ir jaunimo lyvių vykdomais projektais ir užmegzti naujų temines dailės darbų parodas, organizavo- Vilniaus dizaino mokymo centro ryšių, naudingų būsimai veiklai. me mišrių grupių improvizuotus vaidinimus, direktorius Arvydas Bagočiūnas 4 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 5. 5. Man Grundtvig programa – tai galimybės ir atradimai Grundtvig programa pradėjo keisti mano Pakruojo švietimo centras 2006 m. pradėjo mūsų, tiek mūsų partnerių švietimo centruo- gyvenimą, kai jai buvo jau penkeri metai. įgyvendinti ir koordinuoti projektą ,,Naujos se. Tobulėjo ir mano gebėjimas organizuoti 2005 metais išvykau į kontaktinį seminarą skatinimo mokytis užsienio kalbos strategi- tarptautinius renginius, koordinuoti veiklą, ,,Suaugusiųjų švietimo skatinimas kaimo jos nepalankiose vietovėse“. Suvokiau, kad įsiklausyti į poreikius, patarti. vietovėse“ Suomijoje, Laplandijoje. Sužavė- kartu su partneriais iš Slovakijos, Latvijos, Jeigu manęs kas nors paprašytų įvardy- jo tas šiaurietiškas, skandinaviškas požiūris Italijos, Ispanijos, Turkijos kuriame europinio ti pačius įsimintiniausius savo profesinės į mokymąsi, Suomijos suaugusiųjų švietimo masto mokymosi erdvę žmonėms iš kaimo veiklos metus, neabejodama atsakyčiau, patirtis, tarptautinio bendravimo ir bendra- vietovių. Šis projektas tapo mūsų gyvenimo kad tai yra tas penkerių metų laikotarpis, darbiavimo dvasia. Prasidėjo mokymo ir mo- dalimi: gausėjo draugų, pažįstamų būrys, kai mokiausi ir tobulėjau su Grundtvig pro- kymosi atradimai. Europa darėsi artimesnė, suprantamesnė, grama. Laikotarpis, kai ieškota, pasinaudota Turėjau galimybę dalyvauti Grundtvig institucijų veikla – spalvingesnė, patrau- teikiamomis galimybėmis ir netikėtai daug konferencijoje Lisabonoje, Portugalijoje. To- klesnė. Partnerystė keitė ir mus pačius: da- atrasta. bulinau savo anglų kalbos metodikos žinias rėmės vis tolerantiškesni kitoms kultūroms. Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo kursuo- Kalbu ,,mes“ vardu, nes iki tol nebuvau pa- Rima Leimontienė, se Maltoje. Tačiau pats svarbiausias atra- jutusi tokio bendrumo jausmo, vienijančio Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo dimas – Grundtvig mokymosi partnerystė. mane su kolegomis, besimokančiais tiek švietimo centro metodininkė MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 5
 6. 6. Grundtvig programa šiais metais švenčia 10-ąjį gimtadienį. Ji skirta suaugusiųjų švietimui ir tęstiniam mokymui. Per dešimtį metų Lietuvoje buvo finansuota daugiau nei 750 Grundtvig projektų, juose dalyvavo įvairios institucijos ir pavieniai asmenys iš visos Lietuvos. Šiai progai paminėti Švietimo mainų paramos fondas, bendradarbiaudamas su Ukmergės miesto savivaldybe, organizavo informacijos sklaidos renginį „Grundtvig miestelis“. „Grundtvig miestelis“ savo vartus atvėrė š. m. gegužės 29 d. Ukmergės miesto šventės metu. Pagrindinis renginio tikslas – paviešinti Grundtvig programoje dalyvavusių projektų rezultatus ir skleisti mintį, kad mokytis niekada nevėlu. Renginio koncepcija – miestelis, kuriame verda edukacinis gyvenimas. Dėkojame visiems Grundtvig programos dalyviams, teikusiems paraiškas ir išreiškusiems norą dalyvauti šiame renginyje. Taip pat dėkojame Ukmergės miesto Comenius ir Leonardo da Vinci projektų dalyviams, prisidėjusiems prie renginio organiza- vimo. Atrinkti geriausi projektai, kurie miesto šventės dalyvius skatino įsilieti į besimokančio miestelio gyvenimą ir kvietė dalyvauti įvairiose edukacinėse veiklose. Miestelyje skambėjo dainos, buvo taikoma praktinės muzikos terapija, pagrįsta liaudies muzika, atliekami teatralizuoti šokiai, vaidinamos dramos, įsikūrė menų dirbtuvės, kuriose buvo galima išbandyti savo kūrybinius gebėjimus, liejosi diskusijos pilietiškumo tema, buvo organi- zuojamos viktorinos. Šis renginys – tai puiki galimybė ne tik susipažinti su miesto gyvento- jais ir svečiais, bet ir įsitikinti, kad mokytis niekada nevėlu. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS „Technologijas išmanantis dėstytojas“
 7. 7. Leonardo da Vinci programa – 15 metų Europoje! tikimas“ su jūros gyventojais, kurie ant mūsų sukaupta patirtis, tačiau pasiruošimo perio- stalo tampa jūros gėrybėmis... Vieną dieną das filmo gamyboje – labai svarbus etapas. mūsiškiams teko sudoroti 800 didžiulių kre- Bendravimas vien tik darbo klausimais su večių. Išgyvenom ... kompanijos darbuotojais konfrontavo su už Nauda? Naujos kalbos sužinojimas. Kal- kompanijos ribų sutiktų ispanų energija ir ba yra pats vertingiausias žmogaus turtas, gyvenimo ritmu. Kolektyvas, kurį sudarė vos kurio už jokius pinigus nenupirksi, be to, keturi žmonės, stebino savo uždarumu. Jie ty- įgytos praktinės žinios virtuvėje man suteikia liai analizavo mane skaitydami mano mintis, daugiau jėgų ir pasitikėjimo drąsiai save pri- išsakytas mano recenzijose apie kompanijos statyti būsimiems darbdaviams. Mano asme- vystomus projektus. Tai buvo gana keista niniam bei profesiniam gyvenimui tai turės bendravimo forma, tačiau įdomi ir profesiniu labai daug įtakos, padės tvirtai įleisti šaknis požiūriu naudinga. Olandijoje, kur ir ketinu gyventi ateityje. Visa Daugybė muziejų, galerijų, įvairių meno tai man padės žymiai lengviau rasti darbą ir centrų, renginių yra tai, ką Barselonos miestas galėsiu gyventi ir išgyventi. siūlo kiekvieną dieną, todėl laisvu nuo darbo Kitiems, kas vyks po mūsų, patariu vado- laiku būdavo sunku atsirinkti. Daug skirtingų vautis savo galva ir širdimi. Būti nuoširdžiam žmonių, kuriuos sutikau, daug miestų, ku- ir atviram. Priimti viską, ką siūlo (kiekvienas riuos aplankiau įvairiuose Ispanijos regionuo- Leonardo da Vinci www.smpf.lt žinojimas praverčia). Pamiršti įprastą lietu- se, kėlė klausimą – ar tai ta pati Ispanija, ku- višką „ne, ačiū, nereikia“. Daugiau šypsotis. rios vaizdą buvau nusipiešęs prieš stažuotę? „Stažuotė užsienyje tapo puikia galimy- Mąstyti pozityviai, įsilieti į bendrą etnosą...“ Čia ir intelektualu, ir tuščiai rėksminga, gausu be išbandyti savo jėgas darbe, kurio prieš ryškių spalvų, kurių kartais per daug – tuomet tai dėl patirties stokos nebūčiau drįsusi ap- Leonardo da Vinci mobilumo pro- norisi užsidėti akinius nuo „per ryškios sau- siimti. Naudos tikrai buvo, tiek profesiniu, jekto „Tarptautinė praktika audio- lės“, kad spalvos sušvelnėtų, supanašėtų. tiek asmeniniu požiūriu... Garantuoju:)“. vizualiniame sektoriuje“ dalyvio Nuo per stipraus šurmulio dar labiau apsau- Šie įvertinimai puikiai įrodo reikalingumą atsiliepimai godavo molas, kurį pavyko atrasti tik iš dalies Leonardo da Vinci programos, kuri 2010 m. „Aplinkui tiek daug šviesos – sulig žiū- tapus vietiniu. Čia gatvių ūžesį pakeisdavo švenčia 15 metų veiklos Europos Sąjungoje rint pro lėktuvo langą skrydžio metu. Sunku jūros šniokštimas, iš uosto išplaukiančių lai- sukaktį. Ką mano tie, kurie jau pasinaudojo rasti pavėsį, labai daug žmonių, šurmulio, vų signalai. Šie keli mėnesiai situacijų, įvykių Leonardo da Vinci programos teikiamomis judesio... Taip pirmosiomis valandomis atro- gausumu prilygstantys vieniems metams, galimybėmis? dė Barselona. Dar šiek tiek ir prie tos minios prabėgo greitai, tačiau tai buvo pakankamas imi priprasti. Kompanija, kurioje stažavausi, laikas pažinti Ispanijos audiovizualinį sekto- Leonardo da Vinci mobilumo pro- buvo įsikūrusi ramesniame šio miesto rajone. rių, Ispaniją.“ jekto „Europos virtuvė – be sienų“ Ji egzistavo tarsi šalia visko. Neįtemptas me- dalyvio atsiliepimai tas kompanijoje – mažesnė praktikos metu „Europos virtuvė be sienų? Kodėl gi ne? Ypač, jei Romoje nespėji į lėktuvą, kuris turi Gal ir jūs dalyvavote Leonardo da Vinci programoje nuskraidinti tave į pasiilgtus namus. Tada ir norite pasidalyti savo įspūdžiais, nuotraukomis ar įgyta patirtimi? mielai autobusu perskrieji visą Europą, ir tik- rai jau be sienų. Švietimo mainų paramos fondas, minėdamas Leonardo da Vin- Stažuotė Sicilijoje – daugeliui iš mūsų ci programos gyvavimo Europos Sąjungoje 15 metų sukaktį, skelbia pirma kelionė užsienin ir pirmas skrydis lėk- esė „Leonardo da Vinci – nauji įgūdžiai geresniam darbui!“ kon- tuvu. Pirmas tikras, o ne iš paveikslėlių „susi- kursą. Šiame konkurse gali dalyvauti Leonardo da Vinci programos visų tipų projektų dalyviai. Daugiau informacijos apie konkursą ir jo sąlygas rasite 2010 m. rugsėjo mėnesį Švietimo mainų paramos fondo tinklalapyje adresu www.smpf.lt/leonardo/ese_konkursas. Kviečiame visus norinčius aktyviai dalyvauti ir linkime kūrybinės sėkmės! MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 7
 8. 8. Aktyvus dalyvavimas Erasmus Mundus programoje Švietimo mainų paramos fondas kartu su projekto įgyvendinimo, informacijos sklaidos, medicinoje. Ši tematika yra labai populiari ir kitomis 16 nacionalinių institucijų, administ- projekto tęstinumo principais bei gerosios aktuali, egzistuoja dideli moksliniai projek- ruojančių Erasmus Mundus programą, daly- praktikos pavyzdžiais. Turint omenyje, kad ir tai, jungiantys daugelio šalių mokslininkus, vauja Europos Komisijos finansuojamame pro- partnerinių universitetų atstovai galėjo da- Italijoje organizuojama doktorantūros studijų jekte „Aktyvus dalyvavimas Erasmus Mundus lyvauti seminare, šis susitikimas padėjo su- programa, t. t. Tačiau nėra mokymo progra- programoje“ (angl. Erasmus Mundus Active stiprinti konsorciumą ir suformuluoti pagrin- mos, kuri ruoštų atitinkamos srities specialis- Participation, EMAP). Šis projektas finansuo- dines projekto idėjas. Mokymų metu gauta tus magistrantus. Mūsų grupei buvo visiškai tas iš Erasmus Mundus 3 programos veiklos informacija yra labai naudinga ir leis parengti aišku, kaip turi atrodyti magistrantūros pro- biudžeto. Projekto trukmė – vieni metai. kokybišką projekto paraišką ateityje. Dėkoju grama, kokie dalykai ir kaip turi būti dėstomi, Šio projekto tikslas yra paskatinti universi- EMAP projekto partneriams ir mokymų orga- bet mes neturėjome supratimo, kaip paruoš- tetų bendruomenes aktyviau dalyvauti kuriant nizatoriams už atsakymus į visus iškilusius ti sėkmingą paraišką, į kokius dar aspektus ir organizuojant tarptautines jungtines magis- klausimus ir komentarus“. reikia atkreipti dėmesį, kaip organizuoti už- trantūros studijų programas universitetuose iš Į mokomąjį seminarą Kipre vyko Vilniaus sienio studentų priėmimą, kaip juos kuruoti, mažiau Erasmus Mundus programoje dalyvau- universiteto Matematikos ir informatikos fa- apgyvendinti ir t. t. Manau, kad seminaras jančių ES šalių narių. Taip pat šiuo atsakė į visus mūsų klausimus. Po projektu buvo siekiama suteikti pasitarimo su Erasmus Mundus išsamią informaciją apie tinkamą nacionalinėmis struktūromis ir jungtinės magistrantūros progra- vykdančiosios agentūros atsto- mos parengimą ir įgyvendinimą. vais mūsų konsorciumas priėmė Projekto įgyvendinimo metu sprendimą, kad koordinuojanti numatyti du mokomieji seminarai institucija turėtų būti Vilniau uni- Europos aukštojo mokslo institu- versitetas, kadangi kitos „senos cijų atstovams, rengiantiems arba Europos“ šalys jau koordinuoja jau parengusiems jungtines ma- daug panašių projektų. Labai svar- gistrantūros studijų programas ir bu, kad pranešimus skaitė ir Eras- besiruošiantiems dalyvauti Eras- mus Mundus darbuotojai, ir atsto- mus Mundus programoje. vai universitetų, kurie jau vykdo Mokomieji seminarai 2010 m. Erasmus Mundus projektus. Taigi, vasario mėnesį vyko Čekijos Res- mes gavome atsakymus į organiza- publikoje ir Kipre. cinius klausimus, susipažinome su Mokomajame seminare Čeki- „geros praktikos“ patirtimi ir gavo- jos Respublikoje dalyvavo Vytauto me vertingus patarimus iš žmonių, Didžiojo universiteto (VDU), kartu su Italijos, kulteto atstovas prof. Konstantinas Pileckas. vykdančių EM projektus. Slovėnijos ir Vengrijos aukštosiomis moky- Jis vyko kartu su kolegomis iš Portugalijos ir Verta pabrėžti, kad seminaras buvo labai klomis organizuojančio jungtinės magistran- Vokietijos aukštųjų mokyklų aptarti šiuo metu gerai organizuotas: šalia naudingų pranešimų tūros studijų programą „The Interdisciplinary kuriamos jungtinės magistrantūros studijų ir ekskursijos į Larnaką, buvo paliktas laikas Master’s in East European Research and Stu- programos „Mathematics for multi-scale mo- neformaliam dalyvių bendravimui. Neabejoju, dies – MIREES“, atstovė, tarptautinių progra- delling in science and technology“ rengimo. kad visi dalyviai yra dėkingi seminaro organi- mų koordinatorė Žydrūnė Žemaitytė. Ji taip Dalyvio atsiliepimai apie seminarą: zatoriams.“ atsiliepia apie EMAP projektą: „Mūsų konsorciumas susideda iš keturių Tokio pobūdžio projektinė veikla buvo „LLP Erasmus Mundus programos paraiš- šalių (Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos ir Por- pirmoji iniciatyva, skirta skatinti mokyti pro- kų teikėjų mokymai Prahoje buvo puiki pro- tugalijos) universitetų matematikos fakulte- jektų koordinatorius ir potencialius Erasmus ga susipažinti su Erasmus Mundus projektų tų. Prieš metus mes pradėjome kurti bendrą Mundus programos dalyvius aktyviau daly- paraiškų teikimo gairėmis, įstatymine baze magistrantūros programą, skirtą matematikos vauti šioje programoje ir teikti kokybiškesnes kiekvienoje ES šalyje narėje, svarbiausiais taikymams hemodinamikoje arba, plačiau, paraiškas. 8 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 9. 9. Galimybė proto negalios žmonėms mokytis visą gyvenimą 2010 m. kovo 3–5 dienomis Panevėžio idėjomis, taikyti naujus metodus kasdienia- Svečiams buvo pristatyti specialiojo ug- Jaunuolių dienos centras organizavo pažintinį me darbe. Bendradarbiavimas tarptautiniu dymo Sovietų Sąjungoje ir šiandienos Lietu- vizitą tema „Galimybė proto negalios žmo- aspektu gerina proto negalios žmonių moky- voje skirtumai. Vizito dalyviai galėjo pajusti nėms mokytis visą gyvenimą“. mosi visą gyvenimą kokybę. Todėl aplankėme ir pamatyti tą skirtumą dalyvaudami eduka- Šis tarptautinis pažintinis vizitas, į kurį keletą švietimo įstaigų, kad galėtume palygin- cinėje ekskursijoje „Išgyvenimo drama sovie- atvyko švietimo ir socialinių įstaigų vadovai iš ti specialųjį ugdymą Lietuvoje ir užsienyje. tiniame bunkeryje“. Dviem valandoms panirę Anglijos, Airijos, Prancūzijos, Vokietijos, Olan- Vizito dalyviai susitiko su Panevėžio mies- į įtampos ir socialistinių keistenybių kupiną dijos, Bulgarijos ir Škotijos, buvo organizuo- to valdžios atstovais, miesto meru V. Satkevi- SSRS piliečio gyvenimą, penkių metrų gylyje jamas pagal švietimo ir profesinio rengimo čiumi ir mero pavaduotoja G. Umbraziene, po gelžbetonio plokštėmis jie buvo vedami specialistams ir politikos kūrėjams skirtą Pa- diskutavo apie specialiojo ugdymo galimybes labirintais. Pamatė 1984-ųjų televizijos laidas žintinių vizitų programą, kurią Lietuvoje admi- Lietuvoje ir kitose šalyse, turėjo galimybę pa- ir parduotuves, buvo tardomi KGB kabinete, nistruoja Švietimo mainų paramos fondas. lyginti švietimo sistemas. Svečiai iš užsienio mokėsi SSRS himno, girdėjo anų laikų muzi- Galimybė mokytis visą gyvenimą proto lankėsi Vyturio vidurinėje mokykloje, kurioje ką ir valgė tikrus sovietinius pietus. Taip buvo negalios žmogui – dar labai nauja ir aktuali susipažino su mokykloje taikomais mokymo suteikta unikali galimybė patirti istorines so- tema Lietuvai. Įstaigų steigimas, sistemų kūri- metodais vedant užsiėmimus integruotose vietinės santvarkos realijas. mas, metodikų mokymasis, gerosios patirties klasėse, bendravo su specialiaisiais peda- Pažintinio vizito metu dalyviai taip pat paieška prasidėjo tik atkūrus nepriklausomy- gogais, stebėjo ugdymo procesą pamokose. galėjo susipažinti su Lietuvos tradicijomis, bę, 1990 metais. Specialiojo ugdymo pedago- papročiais, kultūra. Jie aplankė Lietuvos sos- gų, socialinių darbuotojų mokymosi procesas tinę, grožėjosi besipuošiančiomis tradicinei buvo intensyvus, įdomus, kūrybingas, kupinas Kaziuko mugei gatvėmis, vyko į Trakus, kitas atradimų ir nusivylimų. Išmokome pritaikyti žymias Lietuvos vietas. Vakarieniaudami ga- geriausius kitų šalių pavyzdžius, atsisakėme lėjo paragauti lietuviškos virtuvės patiekalų, daugelio tarybinių laikų stereotipų. Šiandien paklausyti lietuviškos muzikos ir dainų, pa- jau turime rezultatus, kuriais galime džiaugtis žaisti liaudies žaidimų. ir didžiuotis. Tai naujos įstaigos, specialios Pažintinio vizito tikslas – keistis gero- adaptuotos ir modifikuotos programos, aukš- sios praktikos pavyzdžiais tarp vizito organi- tos kvalifikacijos specialistai, nuolat taiko- zatorių ir dalyvių. Šio vizito dalyviai paruošė mos inovacijos, individuali prieiga, pritaikyta grupės ataskaitą, kurią rasite Švietimo mainų mokymosi aplinka... Daugelis vakarų Europos paramos fondo interneto svetainėje adresu šalių pedagogų nežino, kokios yra proto ne- www.smpf.lt/pazintiniaivizitai ir kurioje api- galios žmonių mokymosi visą gyvenimą gali- Taip pat jie kalbėjosi su Panevėžio specia- bendrinama viso vizito mokymasis ir diskusi- mybės Lietuvoje. liosios mokyklos administracija apie žmonių jos. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija Minėtojo vizito metu specialistai susipa- su proto negalia ugdymą Lietuvoje, bendravo apie dalyvių lūkesčių įgyvendinimą. Dalyvių žino su galimybėmis ir perspektyvomis proto su pedagogais ir mokiniais, dalijosi patirtimi nuomone, visų šalių, kurių atstovai dalyvavo negalios žmonėms Lietuvoje mokytis visą švietimo sistemos inovacijų srityje, aptarė pažintiniame vizite, edukacinės sistemos turi gyvenimą. Buvo nagrinėjamos pažangios me- požiūrį į proto negalios žmonių integracijos ir bendrų iššūkių ir vis labiau panašėja. Mano- todikos, naudojamos proto negalios žmonių socializacijos procesą. ma, kad yra problemų įgyvendinant naujoves formaliajame ir neformaliajame ugdymo pro- Visi dalyviai pagal pažintinio vizito pro- švietimo sistemoje, susijusių su politika ir cese. Aptarėme ugdymo, užimtumo ir integra- gramą turėjo pristatyti atstovaujamos šalies finansinėmis galimybėmis. Kartu siūloma į cijos sistemą, veikiančią Lietuvoje. edukacinę sistemą, jos privalumus ir proble- edukacinių sistemų reorganizavimą kuo dau- Ugdymo procese labai svarbu bendrauti mas. Dalyviai diskutavo apie skirtumus ir pa- giau įtraukti tėvus, pilietinę visuomenę, fon- ir bendradarbiauti siekiant keistis patirtimi ir našumus kiekvienoje šalyje. dus ir kt. MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 9
 10. 10. Leonardo da Vinci programos dalyvių esė Renginių anonsas konkursas 2010 m. rugsėjo mėn. Lietuva Leonardo da Vinci programos 15 metų 2010 m. rugsėjo mėnesį startuos Leonardo da Europoje minėjimo renginys Vinci programos dalyvių esė konkursas. Visi 2010 m. lapkričio 9 d. Briuselis, Belgija programos dalyviai bus kviečiami rašyti esė apie Leonardo da Vinci programa Europoje CV pildymo mokymai savo dalyvavimo projekte įspūdžius. Įdomiausių gyvuoja jau 15 metų. Šventinis renginys 2010 birželis Vilnius kūrinių autorių laukia puikūs prizai. skirtas šiai sukakčiai paminėti. Mokymai Darbo biržų Jaunimo darbo centrų konsultantams apie karjeros planavimą, darbo paiešką, CV pildymą, prisistatymą darbdaviui. Kvietimas teikti pasiūlymus organizuoti pažintinius vizitus Lietuvoje Kvietimas teikti paraiškas Galutinis paraiškų teikimo terminas – Pažintinių vizitų programos konkursui 2010 spalio 15 d. www.smpf.lt Galutinis paraiškų teikimo terminas – Tarptautinis seminaras „A journey of skills” Įvairios Lietuvos švietimo, profesinio rengimo ar 2010 spalio 15 d. www.smpf.lt 2010 m. lapkričio 8 d. Briuselis, Belgija socialinių partnerių organizacijos kviečiamos teikti Pažintinių vizitų programa skirta švietimo ir profesinio Sklaidos projekto „New skills network“ pasiūlymus organizuoti 3–5 dienas trunkančius rengimo specialistams, sprendimų priėmėjams ir rėmuose organizuojamas seminaras, skirtas teminius vizitus į vieną iš programoje dalyvaujančių politikos kūrėjams, kurie nori pasidalyti patirtimi, Erasmus ir Leonardo da Vinci programų šalių. Šių vizitų tikslas yra pasidalyti gerąją idėjomis ir žiniomis tam tikra švietimo ar profesinio tarptautinėms stažuotėms ir mainams bei jų rengimo tema. Konkurso sąlygas rasite Švietimo mainų patirtimi, žiniomis ir idėjomis. metu įgytiems įgūdžiams įvertinti ir pripažinti. paramos fondo interneto svetainėje. Tarptautinė konferencija „Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas švietimo srityje: dabartis ir perspektyvos“ 2010 lapkritis statyti geros Šiaurės ir Baltijos šalių bendra- aukštasis mokslas bei įvairius šių sričių ben- Švietimo mainų paramos fondas orga- darbiavimo praktikos pavyzdžiai – sėkmingai dradarbiavimo modelius. nizuoja tarptautinę konferenciją „Šiaurės ir įgyvendinti Nordplus programos projektai. Konferencijoje tikimasi sulaukti dalyvių Baltijos šalių bendradarbiavimas švietimo sri- Nordplus – Baltijos ir Šiaurės šalių švieti- ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš Baltijos ir tyje: dabartis ir perspektyvos“. mo sektoriaus bendradarbiavimo programoje Šiaurės šalių švietimo institucijų. Renginyje planuojama pristatyti Baltijos Lietuvos švietimo institucijos pradėjo dalyvau- Daugiau informacijos apie renginį bus pa- ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo kryptis, is- ti nuo 2008 metų. Konferencijoje pristatomi skelbta Švietimo mainų paramos fondo toriją ir ateities perspektyvas, didelį dėmesį projektai apims tokias švietimo pakopas kaip interneto svetainėje adresu www.smpf.lt/ skiriant švietimo sričiai. Taip pat joje bus pri- suaugusiųjų švietimas, bendrasis ugdymas ir nordplus. Tarptautinė konferencija Metų kalbų „Jungtinės studijų programos: ambasadoriaus rinkimai šiandieninės problemos ir ateities iššūkiai“ Švietimo mainų paramos fondas kartu su Švietimo ir Mokslo Ministerija, įgyvendinda- 2010 spalio 29 d. nių studijų programų organizavimo sėkmės mas Europos pažymėjimo programą, organi- Švietimo mainų paramos fondas ir Vil- ir nesėkmės priežastys, nagrinėjami Europos zuoja Metų kalbų ambasadoriaus rinkimus. niaus universitetas organizuoja tarptautinę aukštojo mokslo institucijų partnerystės ir Europos pažymėjimo programą koordinuoja konferenciją, skirtą jungtinių magistrantūros partnerystės su ne Europos aukštojo mokslo Europos Komisija, ji skirta įvertinti novato- ir doktorantūros studijų programų adminis- institucijomis bendradarbiavimo pavyzdžiai, riškiems kalbų mokymo ir mokymosi projek- travimo procedūrų, finansinio tvarumo, socia- rengiamos bendros jungtinių studijų progra- tams. Metų kalbų ambasadoriaus iniciaty- linio ryšio, paslaugų ir organizavimo kokybės mų gairės ir atrenkami gerosios praktikos pa- vos tikslas – išrinkti žmogų, kurio profesinės klausimams aptarti. vyzdžiai. karjeros sėkmė neatsiejama nuo užsienio Tarptautinė konferencija skiriama projek- Baigiamojoje konferencijoje, kuri vyks kalbų mokėjimo. Metų kalbų ambasadorius to JOIMAN, finansuojamo pagal ES Mokymosi Vilniuje, bus pristatomi projekto metu atlikto – Lietuvoje gyvenanti žinoma ir charizma- visą gyvenimą programos Erasmus struktūri- tyrimo rezultatai, jį įgyvendinant sukurta me- tiška asmenybė, be lietuvių kalbos mokanti nių priemonių veiklą, pabaigai. todinė priemonė – jungtinių studijų programų keturias užsienio kalbas. Viešas balsavimas Projekte JOIMAN dalyvauja 15 Europos valdymo vadovas, išanalizuoti ir įvertinti kaip vyks DELFI portale paskutinę šių metų rug- aukštojo mokslo institucijų – Utrechto tinklo sėkmingi šiuo metu veikiančių Jungtinių stu- pjūčio savaitę. Nepraleiskite progos išsakyti partnerių ir trys nacionalinės agentūros. Jo dijų programų gerosios praktikos pavyzdžiai. savo nuomonė ir išrinkti metų kalbų amba- koordinatorius yra Italijos Bolonijos univer- Registracija į konferenciją bus paskelbta sadorių. Metų kalbų ambasadorius bus pa- sitetas. Projektas vyksta dvejus metus, nuo JOIMAN projekto tinklalapyje www.joiman.eu skelbtas ir apdovanotas per Europos kalbų 2008 m. lapkričio mėnesio. Jį įgyvendinant 2010 m. rudenį. dienos renginius rugsėjo mėnesį. Daugiau buvo atliekami tyrimai ir analizuojamos ma- Daugiau informacijos apie JOIMAN projektą informacijos apie Metų kalbų ambasado- gistrantūros ir doktorantūros pakopų jungti- www.joiman.eu riaus rinkimus rasite www.smpf.lt. 10 MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ
 11. 11. Pažintinio vizito pagalba bus siekiama tobulinti švietimo kokybę mokyklose Švietimo mainų paramos fondas kasmet nimo agentūra 2010 m. rugsėjo 27 – spalio 1 bei vertinimą ir įgalinant mokyklų vadovus kviečia įvairias švietimo, profesinio rengimo dienomis rengs pažintinį vizitą Lietuvoje tema ir steigėjus priimti sprendimus panaudojant ir socialinių partnerių organizacijas teikti „Vidaus ir išorės vertinimo poveikis tobuli- duomenis, turi sėkmingos ir skleistinos patir- pasiūlymus organizuoti pažintinius vizitus nant švietimo kokybę mokyklose“. Šio vizito ties, kuria ketina pasidalyti su vizito dalyviais. Lietuvoje pagal administruojamą Pažintinių tikslai yra skleisti vertingą mokyklų vidaus ir Europos Komisija, siekdama paskatinti vizitų programą. Ši programa skirta švietimo, išorės vertinimo patirtį ir plėtoti diskusijas politikos formavimo lygmens atstovus daly- profesinio rengimo ir mokymo specialistams, apie mokyklų vertinimo rezultatų panaudo- vauti pažintiniuose vizituose, Nacionalinės sprendimų priėmėjams, politikos kūrėjams jimą ir spendimų priėmimą nacionaliniu, mokyklų vertinimo agentūros organizuojamą bei socialinių partnerių atstovams dalytis regioniniu bei vietos lygmenimis, ir vadybos vizitą išrinko kaip gerosios patirties vizitą, gerąja patirtimi, žiniomis ir informacija tarp kultūros kaitą. skirtą aukšto lygio politikos kūrėjams bei Europos šalių ir skatinti bendradarbiavimą. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, sprendimų priėmėjams mokytis bendradar- Viena iš praėjusiais metais skelbto kon- kurios misija – padėti užtikrinti švietimo koky- biaujant ir taip prididėti prie švietimo ir profe- kurso laimėtojų Nacionalinė mokyklų verti- bę, plėtojant švietimo institucijų įsivertinimą sinio rengimo sistemų tobulinimo Europoje. PIT geroji patirtis šomi naudojami darbo metodai, pristatomi projektai, psichologinio įvertinimo pagrindu pristatyme pabrėžiamas praktinės veiklos, projektų, mokymo programų aspektas, tuo parengtos priemonės, kurias galima naudoti tarpu Kužių vidurinės mokyklos PIT veikla Š v i e t i m o m a i n ų p a r a m o s f o n d a s savo veikloje pasirinktinai, bet kartu leidi- pristatoma per šiame PIT taikomą sisteminį nio struktūra leidžia apibendrintai pažvelgti, požiūrį į profesinį informavimą. PIT geroji patirtis. Metodinė medžiaga kaip galima planuoti ir vykdyti veiklą skirtin- Taigi leidinio skaitytojas gali ne tik pasi- profesinio informavimo go dydžio skirtinguose regionuose esančiose rinkti atskirus metodus, projektus, informaci- specialistui ugdymo institucijose. ją savo veiklai iš viso leidinio, bet ir įvertinti Medžiagą leidiniui parengę profesinio in- veiklos galimybes atskirose institucijose tai- Euroguidance Euroguidance formavimo specialistai dirba Kupiškio Laury- komų pagrindinių priemonių požiūriu. MuMs svarbI jūsų nuoMonė! pastabas apie leidinį prašome siųsti elektroniniu paštu info@smpf.lt no Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos, Kėdainių Euroguidance projekto leidinį parengė s fondas 12 Vilnius (8 5) 2497137 „Atžalyno“ gimnazijos ir Kužių vidurinės mo- patyrę PIT specialistai: Kupiškio Lauryno Stuo- kyklos profesinio informavimo taškuose (PIT). kos-Gucevičiaus gimnazijos PIT profesinio in- ondas, 2010 udojant būtina nurodyti šaltinį. Leidinyje medžiaga pateikiama taip, kad formavimo specialistė Kristina Jackevičienė, ją būtų patogu naudoti: pirmiausia pateikia- Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos PIT profesinio Įgyvendinant Švietimo mainų paramos mas atskiro PIT veiklos aprašymas ar strate- informavimo specialistė Vilma Paulauskienė fondo koordinuojamą projektą Euroguidan- ginis veiklos planas, po jo aprašomos svar- ir Kužių vidurinės mokyklos PIT profesinio in- ce, išleista metodinė praktinė knyga profe- biausios šiame PIT naudojamos priemonės, formavimo specialistė Edita Brasienė. sinio informavimo specialistams „PIT geroji metodai, išdėstomi požiūriai. Leidinio rengė- Rengėjai ir leidėjai tikisi, kad šis leidinys, patirtis. Metodinė medžiaga profesinio in- jai informaciją pateikė pabrėždami tam tikrus kuriame per praktinės veiklos pavyzdžius formavimo specialistui“. PIT veiklos aspektus: Kupiškio Lauryno Stuo- pristatomos sistemiškos, metodologiškai pa- Šiame leidinyje pateikiama profesinio kos-Gucevičiaus gimnazijos PIT veiklos apra- grįstos PIT veiklos galimybės, bus naudingas informavimo specialistų – 2008 m. Švieti- še labiausiai akcentuojamos psichologinio darbo vadovas kiekvienam konsultantui – ir mo mainų paramos fondo rengto Kokybės įvertinimo pagrindu parengtos priemonės, pradedančiam veiklą, ir jau pažengusiam šio- konkurso laureatų – patirtis. Čia ne tik apra- Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos PIT veiklos je srityje. MOKOMĖS VISĄ GYVENIMĄ 11
 12. 12. Po darbų Grundtvig: Mokytis Leonardo da Vinci: niekada ne v lu Mieli skaitytojai, Nauji įgūdžiai gersniam darbui šiame leidinyje pristatome Švietimo mainų paramos fondo darbuotojų sukurtą „Raidžių labirintą“, kuriame paslėpta danų i inc aV dvasininko ir rašytojo Nikolajaus Frederiko od tvig ard on Le nd Gru Severino Grundtvigo edukacinė tezė „Mo- kytis tokių dalykų, kurie egzistuoja ir reika- lingi gyvenime“. Raskite ir išbraukykite šios Grundtvig miestelis tezės žodžius. Iškirpkite paskutinį leidinio Su gimtadieniu puslapį ir atsiųskite adresu Geležinio vilko Apsilankyk g. 12, LT-01112 Vilnius, arba nuskenuokite jį ir atsiųskite elektroniniu paštu info@smpf. giv tdn lt. Burtų keliu bus išrinkti trys dalyviai, tei- urG singai išbraukę edukacinę tezę, ir apdovanoti specialiais ŠMPF prizais. Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo! A G H G E M I N E V Y G Į J L M A J S D F K O P A R D A N G U O L N O D K A P K A D P N S G S I A N J U A S U A Y L B P V O F H Y Ū P I T L P Z R T O K I Ų D R L K Ž G K S A Ž E A I N L A D K U O M N T A I S A B M S E A K N Į Y I I D F N Z P K R U H L K D H G A L J L A T G V Ų U L O M D G P U A H A P F R E R C O K I R O V N K F K S D O U E K R M A F H L A I S D H I U R O D M E A T U A E E B E K T S A A H I O L S O L A R A N K U M Ų P M S Leidėjas: Švietimo mainų paramos fondas Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius Tel. (8 5 ) 2610592, faksas (8 5 ) 2497137 Š v i e t i m o m a i n ų p a r a m o s f o n d o i n f o r m a c i n i s l e i d i n y s El. paštas info@smpf.lt, www.smpf.lt Mokomės visą gyvenimą Tiražas 1000 egz. © Švietimo mainų paramos fondas, 2010 m. Rengėjas: Švietimo mainų paramos fondas Maketavo UAB „Sapnų sala“ 2010 m. gegužės, Nr. 7 Spausdino UAB „Sapnų sala“ Šį leidinį finansavo Europos Komisija. Leidinyje išreiškiamas tik autorių požiūris, todėl Komisija nėra atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. Švietimo mainų paramos fondas

×