Euroguidance ir Europass projektų naujienlaiškis "Karjeros akcentai"

1,132 views

Published on

Europass ir euroguidance veikla

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,132
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Euroguidance ir Europass projektų naujienlaiškis "Karjeros akcentai"

  1. 1. Karjeros akcentai EuroguidancE Šio naujienlaiškio tikslas – informuoti apie „Euroguidance“ ir „Europass“ projektus, įgyvendintų veiklų 2007 metais rezultatus ir 2008 metų planus. Karjeros akcentai
  2. 2. Prisiminkime: „Euroguidance“ Lietuvoje Tai vienas iš 65 Europoje veikiančių profesinio orientavimo centrų, kuris skleidžia europines profesinio orientavimo idėjas, dalyvauja kuriant ir plėtojant Lietuvos pro- fesinio orientavimo sistemą, kuria ir platina profesinio orientavimo specialistų dar- bą palengvinančias priemones. „Euroguidance“ projektą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Truputis istorijos... 99–993 m. Europos Komisija įkūrė tarptautinį „Euroguidance“ projekto tinklą. 998 m. „Euroguidance“ projektas pradėjo veikti Lietuvoje. 00 m. pasirodė pirmas leidinys „Profesijos vadovas“. 005 m. pasirodė leidinio „Profesijos vadovas“ cd ir internetinė versijos. 007 m. buvo pilni kūrybinio polėkio ir kupini gražių akimirkų. Karjeros akcentai
  3. 3. kurios atitinka tris karjeros planavimo žingsnius: 2007 metai savęs pažinimą, profesijos pasirinkimą, moky- mosi kelio pasirinkimą. Kiekviename žingsnyje pateikiami patarimai bei pratimai. Leidinys buvo Mūsų kūriniai – mūsų stiprybė platinamas informacinių seminarų metu, išsiųstas mokyklose veikiantiems profesinio informavimo Kiekvienais metais „Euroguidance“ projekto vyk- taškams. dytojai atnaujina knygą „Profesijos vadovas“. atsižvelgdamas į daugelio profesinio konsulta- džiugu, kad knyga pasirodė laiku ir pateko į skai- vimo specialistų bei moksleivių poreikius, Švieti- tytojų rankas jau „Studijų parodos 007“ metu, mo mainų paramos fondo Projektų skyrius sukūrė kuri vyko 007 m. vasario mėnesio pabaigoje. Šis naują virtualią priemonę „Tavo karjeros mokykla“ leidinys susilaukia vis didesnio dėmesio dėl jame (www.karjerosmokykla.europass.lt). patogiai išdėstytos informacijos apie studijų ga- Pagrindinė šio projekto idėja – sudaryti vartoto- limybes įvairiose Lietuvos ir užsienio šalių švieti- jui galimybę vienoje vietoje rasti visus „Europass“ mo įstaigose. Ypač šia knyga džiaugiasi mokyklų ir „Euroguidance“ projektų koordinatorių sukur- bibliotekų bei profesinio orientavimo specialistai, tus produktus ir leidinius, susijusius su mokslu, kuriems šis leidinys yra darbo priemonė. darbu bei karjera. Šioje svetainėje lankytojai leidi- „Visą gyvenimą trunkančio profesinio orien- nius gali ne tik paskaityti, bet juos ir atsisiųsti bei tavimo politikos ir sistemų tobulinimas“ – tai atspausdinti. Tokiu būdu siekiama išspręsti riboto Europos Komisijos parengtas leidinys, skirtas leidinių tiražo problemą. Siekiant supažindinti jau- profesinio orientavimo specialistams. Jo tikslas nimą bei suaugusiuosius su paklausiomis profesi- skleisti europietišką profesinio orientavimo siste- jomis ir darbo specifika, „Tavo karjeros mokyklos“ mos ir jos plėtros idėją. Leidinys buvo platinamas svetainės lankytojams siūloma atsisiųsti filmukus informacinių seminarų metu bei išsiųstas paštu apie įvairias profesijas. Be leidinių ir filmukų, sve- profesinio informavimo taškams, veikiantiems tainėje taip pat pateikiamos naudingos nuorodos, mokyklose. kur lankytojai gali rasti daug įdomios ir naudingos „Euroguidance“ projekto vykdytojai išleido lei- informacijos, susijusios su svetainės tematika. Ti- dinuką „Aš renkuosi profesiją“. Tai smagus ir jau- kimasi, kad ir ši naujovė bus populiari ne tik tarp nimui patrauklus leidinys apie karjeros planavimą profesijos konsultantų, bet ir tarp moksleivių. ir profesijos pasirinkimą. Leidinį sudaro trys dalys, Karjeros 3 akcentai
  4. 4. Mes gyvenam draugiškai su... Mums patinka organizuoti 007 m. „Euroguidance“ projekto koordinato- „Euroguidance“ projektas kiekvienais metais or- riai ir toliau bendradarbiavo su Lietuvos darbo ganizuoja renginius profesijos konsultantams. rinkos mokymo tarnyba ir Lietuvos darbo birža 007 m. kovo – balandžio mėnesiais vyko infor- įgyvendinant bendras veiklas. Kartu su Pane- macinė leidinio „Profesijos vadovas 007“ kam- vėžio darbo rinkos mokymo ir konsultavimo panija įvairiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, tarnybos profesinio orientavimo specialistėmis Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Šių renginių buvo parengtas leidinys „inovatyvūs konsulta- metu buvo kalbama ne tik apie naujai išleistą kny- vimo metodai“, kuris į profesinio orientavimo gą, bet buvo pristatyti ir ateities planai, kuriuose specialistų rankas pateks iki šių metų pabaigos. numatytos naujos profesinio orientavimo prie- Bendradarbiavimo su Lietuvos darbo birža re- monės (leidiniai, filmai, virtualios priemonės). zultatai – nauji filmai apie paklausias profesi- 007 m. gegužės – lapkričio mėnesiais „Eu- jas: stogdengio, kosmetiko, elektrinių įrenginių roguidance“ projekto vykdytojai taip pat akty- montuotojo, skardininko, geodezininko. viai bendradarbiavo su įvairiomis mokyklomis ir 007 m. „Euroguidance“ projekto koordinato- suorganizavo renginius apie karjeros planavimą riai pradėjo glaudžiau bendradarbiauti su profe- Šilalės, druskininkų, Vilniaus ir ukmergės mo- sinio informavimo taškais, įsteigtais mokyklose. kyklose. Šių renginių metu su 9-0 klasių moks- Šio bendradarbiavimo rezultatas – renginių apie leiviais buvo kalbama apie karjeros sampratą, karjeros planavimą organizavimas, kurių metu karjeros planavimo žingsnius, kaip pradėti pla- moksleiviams buvo pristatomi pagrindiniai kar- nuoti savo karjerą, kas gali padėti pasirinkti tin- jeros planavimo žingsniai, mokoma, kaip reikia kamą profesiją. Taip pat šių renginių metu buvo planuoti karjerą, kaip tinkamai pasirinkti profe- pristatyti trumpi filmai apie profesijas. Mokslei- siją bei kur ieškoti informacijos apie studijų ga- viai džiaugėsi, kad daug sužinojo apie paklau- limybes tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. siausias profesijas ir karjeros planavimą. Kaip ir kasmet, ypač glaudus bendradarbia- 007 m. rugsėjo mėnesį „Euroguidance“ pro- vimas vyko su „Europass“ projekto koordina- jekto koordinatoriai surengė mokomąjį seminarą toriais, leidžiant bendrus produktus, rengiant profesijos konsultantams, kuris apėmė dvi dar- bendrus renginius, tokius kaip renginiai moky- bo grupes: Kokybė profesiniame konsultavime ir klose, kurių metu buvo pasakojama apie karje- Profesinio konsultavimo metodai ir priemonės. ros planavimą bei apie „Europass“ dokumentų renginio tikslas buvo pasidalinti žiniomis ir pa- naudą. Šiemet buvo išleistas bendras leidinys – tirtimi šiose srityse. Profesijos konsultantai taip brošiūra „Europasss. Euroguidance. Ploteus“. pat dalinosi savo mintimis apie tai, kaip galima „Euroguidance“ projekto vykdytojai stengia- pagerinti „Profesijos vadovo 008“ turinį, kurį si palaikyti ryšius ne tik su pagrindine tiksline skyrių išplėsti, kokios informacijos trūksta, o ko- grupe – profesijos konsultantais, bet ir su kito- kia informacija jau nebeaktuali. mis tikslinėmis grupėmis: moksleiviais, moky- 007 m. spalio mėnesį „Euroguidance“ projek- tojais, studentais. Todėl šiais metais projekto to koordinatoriai kartu su Lietuvos darbo rinkos koordinatoriai mielai dalyvavo Karjeros mugėje, mokymo tarnyba profesijos konsultantams su- vykusioje Mykolo romerio universitete, Jaunimo organizavo mokomąjį seminarą tema „Socialinė programos konferencijoje ir kitose renginiuose, mitologija ir jos taikymas profesiniame konsulta- siekdami didinti projekto žinomumą bei skleisti vime“. Seminaro metu lektorius rimvydas Budrys informaciją apie mobilumo galimybes. pateikė informacijos apie socialinės mitologijos sampratą ir jos pradininkus, pristatė įvairius so- cialinius mitus tiek apie socialinius Lietuvos reiš- kinius, tiek apie pačius profesijos konsultantus. Profesijos konsultantai taip pat atliko praktines užduotis bei diskutavo apie jų asmeniškai sukur- tus socialinius mitus. Karjeros akcentai
  5. 5. Susipažinkite: „Europass“ Lietuvoje Tai vienas iš 3 Europoje veikiančių „Europass“ centrų, kurių pagrindinės funkcijos yra koordinuoti „Europass“ dokumentų administravimą, skleisti informaciją apie „Europass“ dokumentus, konsultuoti „Europass“ dokumentų vartotojus su šiais do- kumentais susijusiais klausimais. nacionaliniai „Europass“ centrai administruoja to- kius penkis dokumentus: Europass cV, Europass kalbų pasas, Europass pažymėjimo priedėlis, Europass diplomo priedėlis ir Europass mobilumo dokumentas. Visų jų for- mos yra patvirtintos Europos Komisijos ir yra bendros visoms Europos Sąjungos ša- lims. „Europass projektą“ Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Truputis istorijos... „Europass“ projektas patvirtintas 00 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu nr. /00/Ec dėl bendros Bendrijos sistemos, siekiant užtikrinti kvalifika- cijų ir gebėjimų skaidrumą. Kas nuveikta per 2007 metus kaip naujasdarbas.lt, cV.lt, cVMarket.lt bei Vi- sidarbai.lt, vartotojai sėkmingai gali naudoti ir 007 metais „Europass“ ir „Euroguidance“ šių svetainių sukurtas, ir Europass cV formas. projektų koordinatoriai paruošė informacinę Projektų koordinatoriai skleidė informaciją brošiūrą apie „Europass“, „Euroguidance“ pro- apie Europass kalbų pasą. Per Europos pažymė- jektus ir PLoTEuS portalą. Joje trumpai ir aiškiai jimo programos informacinį seminarą auditorijai aprašyti minėti projektai bei pateikiama kontak- buvo pristatytas šis dokumentas, jo privalumai, tinė informacija. ypatumai bei nauda. Šie dokumentai taip pat Taip pat buvo atnaujinta informacija bei do- buvo išsiųsti į užsienio kalbų mokyklas, univer- kumentų pavyzdžiai visuose keturiuose leidinu- sitetų kalbų katedras, buvo platinami seminarų kuose apie Europass dokumentus. ir parodų metu. Kalbant apie kiekvieną „Europass“ dokumen- 007 metais „Europass“ projekto koordina- tą atskirai, verta paminėti, kad vienas šių metų toriai dalyvavo partnerių renginiuose. Birželio „Europass“ projekto tikslų buvo integruoti Euro- mėnesį jie dalyvavo Europos jaunimo savaitės pass cV formą į darbo paieškos svetaines, su- kontaktų mugėje, kurios metu sulaukė didelio teikiant galimybę vartotojams šalia įmonės cV mugės lankytojų – moksleivių, studentų, moky- formato pasirinkti ir Europass cV formatą. Eu- tojų, dėstytojų ir tėvų – dėmesio. Spalio mėnesį ropass projekto vykdytojai stebėjo, kad svetai- taip pat dalyvavo Mykolo romerio universiteto nėse kuriama Europass cV forma giežtai atitiktų organizuojamoje Karjeros savaitėje, kurios metu šios formos reikalavimus, buvo svarstoma, kaip studentams buvo pasakojama apie „Europass“ geriausiai suderinti esančią ir Europass formas, dokumentų naudą ir gavimo tvarką. kad nesumažėtų dokumento informatyvumas. dabar galime pasidžiaugti, kad tokių svetainių, Karjeros 5 akcentai
  6. 6. s Europasdance Eurogui Ploteus Euro Euro pass pass CV kalbų pasas Lyginant su 005 ir 006 m., 007 m. Euro- pasieks atnaujintas, papildytas bei patobulin- pass mobilumo dokumentų buvo išduota dau- tas leidinys „Profesijos vadovas 008“. Kitais giausia – net 789. Tai galima paaiškinti tuo, kad metais planuojama padidinti šio leidinio tiražą, švietimo institucijos, siųsdamos savo mokslei- atsisakant knygos „Profesijos vadovas“ cd ver- vius ar studentus į užsienį, vis aktyviau pildo pa- sijos. Tačiau „Euroguidance“ projekto svetai- raiškas Europass mobilumo dokumentui gauti. nėje visiems bus prieinama internetinė leidinio Tai labai džiugina, nes turėti Europass mobilu- versija. mo dokumentą pravartu kiekvienam važiuojan- 008 m. abiejų projektų koordinatoriai tęs čiam stažuotis ar mokytis į užsienį. bendradarbiavimą su partneriais: Lietuvos dar- 007m. „Europass“ projekto vykdytojai ap- bo rinkos mokymo tarnyba, Lietuvos darbo bir- lankė mūsų kolegas graikijoje. Vizito tikslas ža, darbo paieškos svetainėmis, jaunimo ir kt. buvo susipažinti su graikijos nacionalinio „Eu- organizacijomis, inicijuojant bendrus renginius, ropass“ centro veikla, čia naudojamais būdais kuriant naujus, patrauklius darbo įrankius pro- ir priemonėmis informuoti visuomenę apie Eu- fesijos konsultantams ir karjeros planavimo ropass dokumentus bei darbo organizavimu ir priemones moksleiviams. iškylančių problemų sprendimo būdais. Buvo įdomu pamatyti jų sukurtus produktus, susipa- žinti su visuomenės informuotumo apie Euro- pass dokumentus gerinimo politika, išgirsti apie naujų idėjų pritaikymo praktiką. Keletą naujų minčių „Europass“ projekto vykdytojai pritaikė ir savo darbe. Ateities planai 008 m. „Euroguidance“ ir „Europass“ projek- Mūsų kontaktai: tų vykdytojai ir toliau bendradarbiaus organi- Švietimo mainų paramos fondas zuojant renginius profesijos konsultantams ir geležinio Vilko g. moksleiviams. Siekiant paskatinti 9-0 klasių LT-0 Vilnius moksleivius pradėti planuoti savo karjerą bei Tel. (8 5) 6 05 9 tinkamai pasirinkti ateities profesiją, supažin- Faksas (8 5) 9 7 37 dinti su „Europass“ dokumentais, kitais metais planuojama aplankyti tris Lietuvos bendrojo la- „Euroguidance“ ir „Europass“ komanda: vinimo mokyklas. Ieva ieva.mizgeraite@smpf.lt Kaip ir kiekvienais metais, 008 m. pradžioje Lina lina.griusyte@smpf.lt profesijos konsultantus, abiturientus ir kitus be- Dina dina.rimkiene@smpf.lt sidominančius studijomis Lietuvoje ir užsienyje Audronė audrone.trinskyte@smpf.lt Karjeros 6 akcentai

×