Studijų, Mokymosi ir Isidarbinimo Galimybes Europoje

1,312 views

Published on

Galimybes studijuoti, mokytis ir dirbti Europoje

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,312
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Studijų, Mokymosi ir Isidarbinimo Galimybes Europoje

  1. 1. studijų, mokymosi ir įsidarbinimo galimybės Europoje EUROGUIDANCE
  2. 2. EuroguidancE www.euroguidance.lt Visose Europos šalyse veikiantys 65 Euroguidance centrai profesinio orientavimo specialis- tams nacionaliniu lygmeniu skleidžia gerąją Europos profesinio orientavimo patirtį, kuria ir platina profesijos patarėjo ir konsultanto darbą palengvinančius produktus – informacinę ir metodinę medžiagą. Pagrindinis šio tarptautinio tinklo tikslas – skleisti informaciją apie įvairių Europos šalių švietimo sistemas, mokymosi galimybes bei skatinti Europos piliečių mobilumą. Euroguidance centras Lietuvoje pradėjo veikti nuo 1998 metų ir 8 metus šį projektą ko- ordinavo ES Leonardo da Vinči programos koordinavimo paramos fondas. Nuo 2007 m. pra- džios Euroguidance projektas yra vienas iš Švietimo mainų paramos fondo koordinuojamų veiklų. „Euroguidance Lietuva“ aktyviai dalyvauja kuriant ir plėtojant Lietuvos profesinio orientavimo sistemą, skleidžia europines profesinio orientavimo idėjas, leidžia informaci- nę medžiagą apie profesijos pasirinkimą, studijas, mobilumo galimybes, inovatyvius profe- sinio konsultavimo metodus, kuria virtualias informavimo priemones jaunimui ir profesijos konsultantams, rengia informacinius ir mokomuosius seminarus. Vienas pagrindinių „Euroguidance Lietuva“ projekto produktų yra „Profesijos vadovas“. Tai kasmet leidžiama knyga apie mokymosi galimybes Lietuvoje, Europoje ir kitose užsienio šalyse. „Euroguidance Lietuva“ ne tik kuria įdomias bei patrauklias jaunimui ir profesijos konsultan- tams informacines brošiūras ir metodinius leidinius, bet ir informuoja apie mobilumo galimy- bes, skatina naudojimąsi priemonėmis, kuriose pateikiama informacija apie studijas užsienyje, apie užsienio šalių švietimo sistemas ir t. t. Viena šių priemonių – tai PLOTEUS portalas.
  3. 3. PLoTEuS http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp PLOTEUS – angl. Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean Space. PLOTEUS portalo pagrindinis tikslas – palengvinti Europos piliečiams mokymosi galimy- bių paiešką kitose Europos Sąjungos šalyse. Kiekvienos šalies piliečiai, taip pat ir lietuviai, informaciją šiame portale gali surasti savo kalba. Portale galima rasti informacijos apie Eu- ropos šalis, jų švietimo sistemas, studijų galimybes. Čia talpinamos nuorodos į mokymo institucijų Europoje interneto puslapius. Informacija portale yra suskirstyta į penkis skyrius: • mokymosi ir studijų galimybės; • švietimo sistemos; • mobilumo programos ir jų finansavimas; • kontaktai; • informacija vykstantiems į kitą šalį. PLOTEUS – tai Europos Komisijos ir Euroguidance centrų valdoma duomenų bazė, kuri nuo 2008 m. bus integruota į šalių informacines duomenų bazes. Lietuvoje PLOTEUS duo- menų bazė yra integruojama į AIKOS sistemą, kuri yra valdoma LR Švietimo ir mokslo mi- nisterijos. Šių dviejų duomenų bazių sujungimas užtikrins galimybę kitų Europos Sąjungos šalių piliečiams gauti naujausią informaciją apie mokymosi galimybes Lietuvoje. PLOTEUS I + Nacionalinės duomenų bazės =PLOTEUS II
  4. 4. FiT For EuroPE http://www.fit-for-europe.info Tai internetinė duomenų bazė, kurioje teikiama įdomi informacija apie mokymąsi, studijas ir karjerą Europos šalyse. Šioje duomenų bazėje rasite informacijos apie 31 Europos šalies švietimo sistemas, nuotolinį mokymą, kvalifikacijų pripažinimą, darbo galimybes ir gyve- nimo sąlygas, bendrąją informaciją apie Europos šalis, taip pat kalbos testą. Informacija svetainėje yra pateikiama anglų, prancūzų, vokiečių bei kitomis kalbomis. on THE MoVE http://www.onthemove-eu.hi.is/ On the Move – tai interaktyvi ir įdomi programa internete, skirta jauniems žmonėms, svars- tantiems savo mobilumo galimybes kitose Europos šalyse. Tai nėra duomenų bazė, tai di- naminis profesinio orientavimo įrankis, kuris gali būti informacijos šaltinis, mąstant apie studijas arba darbą kitoje šalyje. On the Move – partnerių iš visos Europos, dirbančių jaunimo informavimo, orientavimo bei konsultavimo srityse, produktas, pateikiamas įvairiomis kalbomis. Sukurta ir lietuviška programos versija (http://www.onthemove-eu.hi.is/default.asp).
  5. 5. EurES www.ldb.lt/eures http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=lt EURES – tai Europos užimtumo tarnybų tinklas, skirtas palengvinti laisvą darbuotojų judėji- mą Europos Sąjungos / Europos Ekonominės Erdvės šalyse bei Šveicarijoje. Tinkle bendra- darbiauja valstybinės užimtumo tarnybos, profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos bei regioninės ir vietinės valdžios institucijos. Tinklo veiklą koordinuoja Europos Komisija. Pagrindinis ir svarbiausias EURES tikslas – įgyvendinant Europos užimtumo strategiją, sukurti bendrą Europos darbo rinką. EURES turi ir konsultantų, kurie asmeniškai teikia reikalingą informaciją darbo ieškan- tiems asmenims ir darbdaviams, tinklą. Visoje Europoje yra daugiau kaip 700 EURES kon- sultantų; jų skaičius nuolat auga. „EURES Lietuva“ tinklo darbuotojai teikia informaciją ir konsultacijas ieškantiems darbo asmenims apie įsidarbinimo galimybes, gyvenimo, darbo bei mokymosi sąlygas ES valsty- bėse, taip pat Lietuvos darbdaviams, ieškantiems darbuotojų kitose ES valstybėse. „EURES Lietuva“ tinklo veiklą finansuoja Europos Komisija. Išsamesnės informacijos galite gauti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Tauragės, Pasvalio ir Lazdijų darbo biržose įkurtuose „EURES Lietuva“ biu- ruose, kuriuose dirba „EURES Lietuva“ patarėjai. Be to, visose 46 teritorinėse darbo biržose dirba „EURES Lietuva“ patarėjų padėjėjai – specialistai, teikiantys informaciją vietos gyven- tojams visais su laisvu darbuotojų judėjimu susijusiais klausimais.
  6. 6. Europass – aTViroS duryS į EuroPą www.europass.lt Nuo 2007 m. sausio 2 d. Europass veiklos koordinavimą Lietuvoje tęsia Švietimo mainų paramos fondas. Europass – tai penkių dokumentų aplankas, kuris 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Tarybos sprendimu buvo oficialiai patvirtintas visose Europos Sąjungos valstybė- se. Visų Europass dokumentų formos yra patvirtintos Europos Komisijos ir yra bendros vi- soms Europos Sąjungos šalims. Europass tikslas – skatinti Europass dokumentų, kurie padeda lengviau įsidarbinti, atlikti praktiką ar tęsti studijas tiek Lietuvoje, tiek kitose ES šalyse, naudojimą. Taip pat suteikia galimybę standartizuotai pateikti informaciją apie savo išsilavinimą, profesinį pasirengimą, turimas kompetencijas bei stažuotės ar praktikos užsienyje metu įgytus įgū- džius ir sugebėjimus. Europass cV – šiame dokumente pateikiama informacija apie asmenį, jo darbo patirtį, mokymąsi, pildomas išsamus gebėjimų ir kompetencijų, įgytų mokantis bei dirbant, sąra- šas. Šią Europass CV formą galima rasti internete adresu www.europass.lt/cv. Europass kalbų pasas – kaip ir Europass CV, tai standartinis, visoje Europos Sąjungoje patvirtintas dokumentas, kuriame žmogus pateikia duomenis apie užsienio kalbų mokėji- mo lygį. Kalbų pasas pildomas savarankiškai (www.europass.lt/kalbos). Europass diplomo priedėlis – tai dokumentas, išduodamas kartu su aukštojo moks- lo diplomu ir kuriame pateikiama smulki informacija apie studijas. Jo tikslas – užti- krinti, kad aukštojo mokslo diplomas visoje ES būtų aiškesnis ir visiems suprantamas (www.europass.lt/diplomas).
  7. 7. Europass pažymėjimo priedėlis – tai dokumentas, paaiškinantis įgytą profesinio moks- lo diplomą ar pažymėjimą. Šis dokumentas nėra individualus ir yra vienodas visiems asme- nims, įgijusiems atitinkamos srities profesiją (www.europass.lt/pazymejimas). Europass mobilumo dokumentas – šį dokumentą gali gauti visi į bet kurią Europos šalį mokytis ar stažuotis išvažiuojantys asmenys, nepriklausomai nuo jų amžiaus, išsi- lavinimo bei pareigų. Šį dokumentą pildo ir žmogų siunčianti, ir priimanti organizacija, smulkiai aprašydama mokymo ar stažuotės tikslus, trukmę, vizito metu suteiktas kvalifi- kacijas, įgytas žinias bei kompetenciją. Šis dokumentas įrodo asmens tarptautinę patirtį ir turi aukštesnį statusą už bet kurį priimančiojo partnerio išduotą sertifikatą ar pažymė- jimą (www.europass.lt/mobility).
  8. 8. Mūsų kontaktai: Švietimo mainų paramos fondas Geležinio Vilko g. 12, LT-01112 Vilnius Tel. (8 5) 261 05 92 Faksas (8 5) 249 71 37 „Euroguidance“ ir „Europass“ komanda: Ieva ieva.mizgeraite@smpf.lt Lina lina.griusyte@smpf.lt Dina dina.rimkiene@smpf.lt audronė audrone.trinskyte@smpf.lt

×