SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Як писати роботу на
конкурс МАН
Методичні рекомендації
Загальні положення
• Головна мет а проведення конкурсів МАН в
школі – дати учневі можливість спробувати
свої сили у певній галузі знань.
Мот ивація: вироблення умінь і навичок, які
знадобляться під час навчання у вузі;
призове місце у конкурсі МАН – можливість
вступу до вузу поза конкурсом. Якщо робота
МАН відбувається не разово в школі, а
проводяться заняття у районному центрі, то
це ще й цікаве спілкування.
Потреба в МАН
Систематичність роботи
В основі вибору напрямку повинна
лежати зацікавленість учня.
Мет а робот и:
формування інтелектуальних умінь (аналіз,
синтез, порівняння, оцінка тощо);
вироблення дослідницьких умінь (вибрати
тему; укласти бібліографію; опрацювати
наукову літературу; проаналізувати її,
систематизувати результати; визначити коло
питань для аналізу; написати роботу;
оцінити її тощо);
формування комунікативних
компетентностей.
Періодичність занять – 1 – 2 рази
в місяць (на тиждень)
Підготовка до написання
роботи
• Наукова робот а – це самостійно виконане
наукове дослідження тієї чи іншої
проблеми, яке відповідає науковим
принципам, має певну структуру, містить
результати власного пошуку, власні
висновки. Її якість може бути визначена за
такими критеріями:
– актуальність;
– складність, науковість, повнота розкриття
теми;
– аргументованість висновків;
– елемент творчості;
– стиль, грамотність.
Планування наукової роботи (етапи)
1. Вибір теми дослідження.
2. Формування бібліографії з теми.
3. Вивчення наукової літератури.
4. Добір фактичного матеріалу.
5. Обгpунтування актуальності роботи.
6. Формування мети та завдань.
7. Написання тексту наукової роботи.
8. Оформлення бібліографії.
9. Захист наукової роботи.
Вибір теми дослідження
Наукове дослідження розпочинається з вибору
теми. Тематика науково-дослідницьких робіт не
обмежується. Назва теми дослідження повинна
бути зрозумілою, короткою та лаконічною.
Найчастіше її пропонує науковий керівник, хоча
учень може обрати її самостійно. Тему наукової
роботи краще обирати або зовсім нову, або
недостатньо вивчену, щоб уникнути повторень -
«винаходу велосипеда вдруге». Небажаною є назва,
що розпочинається словами: «До питання ...», «До
проблеми ... », «Деякі питання (аспекти, проблеми)
... » тощо.
а) вибір теми:
– урахування зацікавлень, сил і
здібностей учня;
– актуальність;
– новизна;
– достатність фактичного матеріалу
(особливо для краєзнавчих тем);
– “виграшність”.
б) формулювання теми (просто,
коротко й оригінально. Одним
реченням, хоча може бути й
підзаголовок);
Алгоритм роботи над темою:
•Укладання бібліографії
(«концепт» пункту:
«що вже написано про це?»).
Бажано на окремих аркушах
(це зручно), хоча можна
й загальним списком.
•Робота з текстами художніх творів (перше
прочитання).
Нотуються враження, думки.
Алгоритм роботи над темою:
•Опрацювання літ ерат урознавчих джерел
Мет а: з’ясуват и, що вже зроблено з обраної
теми, аби визначит и, «а що ж маю Я
зробит и?».
Зокрема, слід знайт и відповіді на запит ання
про що пишут ь? Як? Які аспект и виділяют ь?
тощо.
Літ ерат урознавчі джерела
конспект уют ься на окремих
аркушах, записи роблят ь з одного
боку – т ак за пот реби їх можна буде
порізат и і згрупуват и за розділами
тощо.
Алгоритм роботи над темою:
•Опрацювання літ ерат урознавчих джерел
Мет а: з’ясуват и, що вже зроблено з обраної
теми, аби визначит и, «а що ж маю Я
зробит и?».
Зокрема, слід знайт и відповіді на запит ання
про що пишут ь? Як? Які аспект и виділяют ь?
тощо.
Літ ерат урознавчі джерела
конспект уют ься на окремих
аркушах, записи роблят ь з одного
боку – т ак за пот реби їх можна буде
порізат и і згрупуват и за розділами
тощо.
Структура наукової
роботи
Традиційно структура наукової
роботи містить такі компоненти:
•вступ;
•основну частину;
•висновки;
•список використаних джерел;
•додатки.
Гармонійне поєднання структурних
частин наукової роботи суттєво впливає
на її результативність.
(складається з окремих розділів,
параграфів, пунктів та
підпунктів, які мають власні
назви).
Висвітлюються теоретичні
основи роботи.
Пояснюється зміст уживаних
термінів.
Викладається хід
дослідження.
ВСТУП
У вступі обґрунтовується:
- актуальність,
- новизна,
- мета,
- завдання дослідження,
- подається огляд ступенів розробки
проблеми без чіткої регламентації і
позиції в тексті.
Поняття «актуальність» передбачає
обґрунтування корисності і доцільності
розробки теми наукової роботи для
сучасної науки. Необхідно точно
показати внесок автора в розробку
конкретної проблеми.
ВСТУП
Новизна роботи може
зумовлюватися кількома чинниками:
-в роботі уточнюються окремі поняття з
огляду на нові наукові дані;
- пропонується новий підхід у дослідженні
якогось явища, тобто використовується
істотно нова методика;
- ставляться завдання, які не могли
з'ясувати попередники.
Слід зауважити, що міра новизни наукової
роботи в МАН може бути різною і
залежить насамперед від віку автора.
ВСТУП
Мета наукової роботи має
формуватися максимально лаконічно, але
повно.
Завдання наукової роботи можна
подавати з нумерацією або без неї. Однак
кожне положення зручніше подавати з
абзацу і розпочинати одним із дієслів
такого синонімічного ряду: виявити, з'ясувати,
описати, визначити, встановити, здійснити,
сформувати, висвітлити, показати тощо.
У вступі обов'язково мотивується
вибір теми і подається огляд літератури
з обраної теми. Зазначається також, які
проблеми вивчені повністю, які - частково,
а які не досліджені зовсім.
Обсяг вступу не перевищує 2-3 сторінки.
ВСТУП
Передбачає безпосередній виклад
одержаних результатів.
Особливе значення в ній належить:
– лаконічності, виваженості й точності
заголовків (вони ні в якому разі не
повинні повторювати назву роботи),
– логічності, доступності матеріалу,
– залученню інформації, що належить
іншим авторам, наприклад: «як
справедливо вважає ... »,
«на думку ... »,
«за твердженням ... » тощо.
ГОЛОВНА
ЧАСТИНА
Наукова робота ні в якому разі не
повинна перетворюватися на
реферативний текст (коли
переписуються окремі сторінки з
літератури, рекомендованої
науковим керівником).
Інші крайнощі - надмірне цитування і
механічний переказ чужих думок без
найменшого вияву власної точки
зору.
Традиційно обсяг основної частини
становить 20-25 сторінок
машинописного тексту.
ГОЛОВНА
ЧАСТИНА
 Зміст дослідження має відповідати меті.
(Остерігайтесь заявити у вступі
«багато хорошого і різного», а в
основній частині – «як вивезе».)
 Аналіз проблеми не повинен підмінятися
викладом біографії письменника.
 Усі посилання повинні мати вказівку на
авторів та джерела (як і в «серйозній»
науковій роботі).
 Доречність цитування.
Робота МАН – не реферат,
а розвідка. Тому максимальна
кількість цитат – 1-2 на
сторінку. Їх обсяг не повинен
перевищувати 1/3 обсягу
сторінки (це по максимуму!).
ЗАУВАГИ:
 Самостійність повинна бути головним
принципом роботи: наївно думати, що
члени журі та експерти, які здебільшого
є науковцями зі стажем і мають значний
досвід роботи з розвідками юних
науковців, не знають головних джерел
списування і не виявлять їх. Хиба
реферативності часто виявляється,
коли в роботі відсутні новизна та
авторський внесок, натомість вони
заміняються «наскубаними» з різних, хай
навіть авторитетних джерел
цитатами.
 Логічність викладу, плавність переходу
від одного питання до іншого.
ЗАУВАГИ:
Висновки наукової роботи повинні
містити основні результати,
одержані автором.
Формулювання висновків - завершальна
стадія роботи.
Слід пам'ятати, що у висновках
відображається суть наукової роботи.
Основні висновки наводяться у порядку
від загальних до більш конкретних, від
більш значущих до менш значущих.
Висновки можна пронумерувати.
Обсяг висновків - 1-3 сторінки.
Кожне нове положення доречно
подавати з абзацу (з нумерацією
чи без неї).
ВИСНОВКИ
не озаглавлюються і не
нумеруються!
Висновки повинні містити:
Короткий виклад найважливіших
результатів роботи.
Їх важливість для науки.
Перспективи застосування у
практиці.
Рекомендації щодо подальших
досліджень.
Висновки й завдання зі вступу
повинні узгоджуватися!
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА (Якщо використовувалися
архівні джерела, матеріали з Інтернету, –
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Не
нумерується.).
– Тексти художніх творів.
– Перелік наукових праць (як тих, на які є посилання, так
і тих, що просто використовувалися) в алфавітному
порядку прізвищ авторів.
Газетні публікації можна використовувати лише в
крайньому разі!
ДОДАТКИ (кожен з нової сторінки. “Нумеруються”
буквами: Додаток А. Мають назву!)
Вимоги до оформлення
наукової роботи
Розрізняють:
зовнішній вигляд роботи:
охайність,
грамотність,
естетичне оформлення
– внутрішнє оформлення:
• правильність цитат,
• посилань на наукові джерела,
• ілюстрацій,
• списку використаних літературних
джерел,
• додатків.
Оформлення
роботи
Робота оформляється як курсова (дипломна) у
вузах.
Обсяг – 30 друкованих сторінок.
Не рахуються (але нумеруються) :
титульна сторінка,
список літератури,
додатки,
таблиці (якщо займають площу
сторінки).
Кожен пункт плану починається
з нової сторінки.
Кожна робота повинна ґрунтуватися на певній
науковій та експериментальній базі і відображати
власну позицію дослідника.
Робота має бути написана грамотно, з дотриманням
усіх норм наукового стилю української літературної
мови, добре вичитана.
Оригінал друкується на папері формату А4 через 2
інтервали.
Відтиски на папері повинні бути чіткими.
Робота виконується державною мовою.
Дослідження і спостереження мають бути
систематичними і планомірними,
мета роботи - чітко сформульована і
посильна для досягнення.
Оформлення роботи починається з титульної
сторінки, на якій обов'язково вказується :
Територіальне відділення Малої академії наук,
Базовий навчальний заклад
Секція Малої академії наук
Тема роботи,
Прізвище, ім'я та по батькові автора,
Школа, клас, у якому він навчається,
Прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника, його
вчений ступінь і звання (якщо є), посада та місце
роботи.
Прізвище, ініціали наукового консультанта (якщо є),
його вчений ступінь і звання.
На другій сторінці розміщується зміст роботи,
зазначається обсяг сторінок кожного зі
структурних елементів плану.
Із третьої сторінки починається виклад тексту
роботи (з нумерацією).
При цьому слід дотримуватися таких правил:
текст роботи друкується тільки з одного боку сторінки
(формат А4);
текстовий редактор Microsoft Word,
шрифт Times New Roman, 14 розмір, полуторний
інтервал. Вирівнювання по ширині.
Абзацні відступи: 3 – 5 інтервалів (або стандартний
комп’ютерний).
поля: верхнє - 20 мм; праве - 10 мм; ліве та нижнє -
довільні, але не менше 20 мм;
робота друкується через 1,5 інтервали (28-30 рядків на
сторінці);
вступ, розділи, висновки, список використаних
літературних джерел, додатки друкуються з нової
сторінки;
розділи повинні мати назву;
сторінки нумеруються;
додатки мають власну нумерацію; слово”Додаток”
розміщується в правому верхньому кутку сторінки;
через 2 інтервали посередині з великої літери
подається назва додатку.
Заголовки
відокремлюються від тексту зверху і знизу 3
інтервалами;
заголовки структурних частин (ЗМІСТ,
ВСТУП, РОЗДІЛ, ЛІТЕРАТУРА,
ВИСНОВКИ) друкуються великими літерами
симетрично до тексту;
заголовки підрозділів друкують малими (крім
першої) літерами з абзацу.
Крапку в кінці заголовка
не ставлять!
Нумерація:
Арабськими цифрами у правому верхньому куті без
знака №.
Першою сторінкою є титульна, яка не нумерується.
Якщо в роботі є таблиці, кожна з них повинна мати
свою назву.
Слово “Таблиця” друкується з великої літери справа.
Якщо у розділі одна таблиця, вона не нумерується,
якщо ж їх кілька, то пишеться “Таблиця 1.1”,
“Таблиця 1.2”, де перша цифра вказує на номер
розділу, а друга – таблиці.
Назва таблиці друкується посередині рядка малими
буквами (перша – велика).
Оформлення цитат:
Після лапок або без цитатних
посилань у квадратних дужках [2, 25].
Перша цифра – порядковий номер
джерела у списку літератури,
друга – сторінки.
Захист наукової роботи
Кожен автор готує виступ до 10
хвилин з теми проведеного
дослідження:
доводить його актуальність,
аргументує новизну,
ознайомлює з метою та завданнями,
показує теоретичне й практичне значення
роботи,
аналізує зміст основної частини
зазначає найсуттєвіші результати.
Текст виступу обов'язково потрібно
адаптувати до усного виголошення. Для
цього необхідно насамперед врахувати
особливості усного і писемного мовлення.
Суттєво доповнять усний виступ і
полегшать його сприйняття різні форми
уточнення, про що авторам варто подбати
заздалегідь.
Захист
наукової
роботи
Усний виступ - це не тільки
завершальний етап наукової роботи в
МАН. Він є відображенням умінь автора
відстоювати власну точку зору,
переконувати інших у правильності
одержаних результатів. А для цього дуже
потрібні найелементарніші знання й
навички з риторики.
Після усного виступу автор роботи дає
відповіді на запитання членів комісії.
Обстоюючи власну думку, він має
пам'ятати про такт і наукову
етику: без цього неможливий
майбутній учений.
Захист
наукової
роботи

More Related Content

What's hot

індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребамиіндивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребамиСветлана Брюховецкая
 
Аналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого урокуАналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого урокуВіталій Ісаєв
 
методична розробки
методична розробкиметодична розробки
методична розробкиNatyiay
 
Самооцінювання.ppt
Самооцінювання.pptСамооцінювання.ppt
Самооцінювання.pptssuser98cb75
 
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШФормувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШssuserea2612
 
методи і форми перевірки о завдання
методи і форми перевірки о завданняметоди і форми перевірки о завдання
методи і форми перевірки о завданняСветлана Правдивая
 
Урок біології у 6 класі на тему: « Стебло – осьова частина пагона»
Урок біології у 6 класі на тему: « Стебло – осьова частина пагона»Урок біології у 6 класі на тему: « Стебло – осьова частина пагона»
Урок біології у 6 класі на тему: « Стебло – осьова частина пагона»Elena Lubaikina
 
Заповнення журналів 1 4 класи
Заповнення журналів 1 4 класиЗаповнення журналів 1 4 класи
Заповнення журналів 1 4 класиAndy Levkovich
 
вимоги до оцінювання укр. мова
вимоги до оцінювання укр. мовавимоги до оцінювання укр. мова
вимоги до оцінювання укр. моваTamara Emec
 
Інноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освітіІнноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освітіpetrosemenjuk
 
Дорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШДорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШAdriana Himinets
 
довідка біологія 2020
довідка біологія 2020довідка біологія 2020
довідка біологія 2020olha1koval
 
синтаксис (підготовка до ЗНО)
синтаксис (підготовка до ЗНО)синтаксис (підготовка до ЗНО)
синтаксис (підготовка до ЗНО)Helen Golovina
 
Хрестоматія з літературного читання 3-4 класи
Хрестоматія з літературного читання 3-4 класиХрестоматія з літературного читання 3-4 класи
Хрестоматія з літературного читання 3-4 класиНаталія Трофимчук
 
презентация 1
презентация 1презентация 1
презентация 1Yulia Juzzia
 
Робота над задачами. семінар
Робота над задачами. семінарРобота над задачами. семінар
Робота над задачами. семінарtetana38
 
Методичні рекомендації щодо ведення зошитів
Методичні рекомендації щодо ведення зошитівМетодичні рекомендації щодо ведення зошитів
Методичні рекомендації щодо ведення зошитівГалина Сызько
 
урок в системі особистісно орієнтованого навчання
урок в системі особистісно орієнтованого навчанняурок в системі особистісно орієнтованого навчання
урок в системі особистісно орієнтованого навчанняmetod_1
 
презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.
презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.
презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.Elena Pritula
 

What's hot (20)

індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребамиіндивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
 
Аналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого урокуАналіз відвіданого уроку
Аналіз відвіданого уроку
 
методична розробки
методична розробкиметодична розробки
методична розробки
 
Самооцінювання.ppt
Самооцінювання.pptСамооцінювання.ppt
Самооцінювання.ppt
 
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШФормувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у НУШ
 
методи і форми перевірки о завдання
методи і форми перевірки о завданняметоди і форми перевірки о завдання
методи і форми перевірки о завдання
 
Урок біології у 6 класі на тему: « Стебло – осьова частина пагона»
Урок біології у 6 класі на тему: « Стебло – осьова частина пагона»Урок біології у 6 класі на тему: « Стебло – осьова частина пагона»
Урок біології у 6 класі на тему: « Стебло – осьова частина пагона»
 
Заповнення журналів 1 4 класи
Заповнення журналів 1 4 класиЗаповнення журналів 1 4 класи
Заповнення журналів 1 4 класи
 
вимоги до оцінювання укр. мова
вимоги до оцінювання укр. мовавимоги до оцінювання укр. мова
вимоги до оцінювання укр. мова
 
Інноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освітіІнноваційна діяльність в освіті
Інноваційна діяльність в освіті
 
портфоліо ман
портфоліо манпортфоліо ман
портфоліо ман
 
Дорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШДорожня карта для філолога в НУШ
Дорожня карта для філолога в НУШ
 
довідка біологія 2020
довідка біологія 2020довідка біологія 2020
довідка біологія 2020
 
синтаксис (підготовка до ЗНО)
синтаксис (підготовка до ЗНО)синтаксис (підготовка до ЗНО)
синтаксис (підготовка до ЗНО)
 
Хрестоматія з літературного читання 3-4 класи
Хрестоматія з літературного читання 3-4 класиХрестоматія з літературного читання 3-4 класи
Хрестоматія з літературного читання 3-4 класи
 
презентация 1
презентация 1презентация 1
презентация 1
 
Робота над задачами. семінар
Робота над задачами. семінарРобота над задачами. семінар
Робота над задачами. семінар
 
Методичні рекомендації щодо ведення зошитів
Методичні рекомендації щодо ведення зошитівМетодичні рекомендації щодо ведення зошитів
Методичні рекомендації щодо ведення зошитів
 
урок в системі особистісно орієнтованого навчання
урок в системі особистісно орієнтованого навчанняурок в системі особистісно орієнтованого навчання
урок в системі особистісно орієнтованого навчання
 
презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.
презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.
презентація. вступ. література 70 90-х років хіхст.
 

Viewers also liked

компаративна змістова лінія
компаративна змістова лініякомпаративна змістова лінія
компаративна змістова лініяivasenkooleksandra
 
Класифікація сайтів
Класифікація сайтівКласифікація сайтів
Класифікація сайтівvolevikt
 
презентація до роботи ман
презентація до роботи манпрезентація до роботи ман
презентація до роботи манssv2013
 
Етапи створення сайтів
Етапи створення сайтівЕтапи створення сайтів
Етапи створення сайтівvolevikt
 

Viewers also liked (6)

презентація ман
презентація манпрезентація ман
презентація ман
 
компаративна змістова лінія
компаративна змістова лініякомпаративна змістова лінія
компаративна змістова лінія
 
Метод проектів
Метод проектівМетод проектів
Метод проектів
 
Класифікація сайтів
Класифікація сайтівКласифікація сайтів
Класифікація сайтів
 
презентація до роботи ман
презентація до роботи манпрезентація до роботи ман
презентація до роботи ман
 
Етапи створення сайтів
Етапи створення сайтівЕтапи створення сайтів
Етапи створення сайтів
 

Similar to рекомендація до написання роботи в ман

oformlenia robit man
oformlenia robit manoformlenia robit man
oformlenia robit mankolanavas
 
науково дослідницька робота
науково дослідницька роботанауково дослідницька робота
науково дослідницька роботаОльга Жердева
 
рекомендацIi
рекомендацIiрекомендацIi
рекомендацIiznannademcenko
 
форми представлення результатів наукових досліджень
форми представлення результатів наукових дослідженьформи представлення результатів наукових досліджень
форми представлення результатів наукових дослідженьШкола №7 Миргород
 
Що за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятися
Що за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятисяЩо за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятися
Що за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятисяНаукова бібліотека КНУКіМ
 
Оформлення науково-дослідницької роботи
Оформлення науково-дослідницької роботиОформлення науково-дослідницької роботи
Оформлення науково-дослідницької роботиАлександр Волошен
 
Pravyla oformlennia-referata
Pravyla oformlennia-referataPravyla oformlennia-referata
Pravyla oformlennia-referatasemyurihor
 
ндр, її створення
ндр, її створенняндр, її створення
ндр, її створенняdolidn
 
Презентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptx
Презентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptxПрезентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptx
Презентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptxssuserc515af
 
заняття №6
заняття №6заняття №6
заняття №6olga_ruo
 
Методичні рекомендації до_індз
Методичні рекомендації до_індзМетодичні рекомендації до_індз
Методичні рекомендації до_індзMarina Radchenko
 
методичний порадник власне висловлювання
методичний порадник власне висловлюванняметодичний порадник власне висловлювання
методичний порадник власне висловлюванняHelen Golovina
 
12 положення юний_економiст.
12 положення юний_економiст.12 положення юний_економiст.
12 положення юний_економiст.Rebbit2015
 
11 положення соцiс
11 положення соцiс11 положення соцiс
11 положення соцiсRebbit2015
 
підготовка та оформлення реферата
підготовка та оформлення рефератапідготовка та оформлення реферата
підготовка та оформлення рефератаШкола №7 Миргород
 

Similar to рекомендація до написання роботи в ман (20)

oformlenia robit man
oformlenia robit manoformlenia robit man
oformlenia robit man
 
науково дослідницька робота
науково дослідницька роботанауково дослідницька робота
науково дослідницька робота
 
Бібліографічний урок "Пишемо реферат без помилок"
Бібліографічний урок "Пишемо реферат без помилок"Бібліографічний урок "Пишемо реферат без помилок"
Бібліографічний урок "Пишемо реферат без помилок"
 
рекомендацIi
рекомендацIiрекомендацIi
рекомендацIi
 
форми представлення результатів наукових досліджень
форми представлення результатів наукових дослідженьформи представлення результатів наукових досліджень
форми представлення результатів наукових досліджень
 
Що за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятися
Що за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятисяЩо за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятися
Що за страшний звір - наукова стаття, і як перестати його боятися
 
Оформлення науково-дослідницької роботи
Оформлення науково-дослідницької роботиОформлення науково-дослідницької роботи
Оформлення науково-дослідницької роботи
 
Десять порад учням щодо рефератів
Десять порад учням щодо рефератівДесять порад учням щодо рефератів
Десять порад учням щодо рефератів
 
Pravyla oformlennia-referata
Pravyla oformlennia-referataPravyla oformlennia-referata
Pravyla oformlennia-referata
 
1.ман 2011
1.ман 20111.ман 2011
1.ман 2011
 
вимоги
вимогивимоги
вимоги
 
ндр, її створення
ндр, її створенняндр, її створення
ндр, її створення
 
Презентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptx
Презентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptxПрезентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptx
Презентація до практичної роботи №4.Симоненко Альони. pptx.pptx
 
заняття №6
заняття №6заняття №6
заняття №6
 
Методичні рекомендації до_індз
Методичні рекомендації до_індзМетодичні рекомендації до_індз
Методичні рекомендації до_індз
 
методичний порадник власне висловлювання
методичний порадник власне висловлюванняметодичний порадник власне висловлювання
методичний порадник власне висловлювання
 
12 положення юний_економiст.
12 положення юний_економiст.12 положення юний_економiст.
12 положення юний_економiст.
 
11 положення соцiс
11 положення соцiс11 положення соцiс
11 положення соцiс
 
підготовка та оформлення реферата
підготовка та оформлення рефератапідготовка та оформлення реферата
підготовка та оформлення реферата
 
Referat
ReferatReferat
Referat
 

More from elena elena

Prof laktika sujicidu
Prof laktika sujiciduProf laktika sujicidu
Prof laktika sujiciduelena elena
 
девіантна поведінка
девіантна поведінкадевіантна поведінка
девіантна поведінкаelena elena
 
правила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиноюправила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиноюelena elena
 
нормативно правова база
нормативно  правова базанормативно  правова база
нормативно правова базаelena elena
 
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentacijiNarada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentacijielena elena
 
безпека на дорозі1
безпека на дорозі1безпека на дорозі1
безпека на дорозі1elena elena
 
поради батькам
поради батькампоради батькам
поради батькамelena elena
 
U sviti suchasnyh_profesiy
U sviti suchasnyh_profesiyU sviti suchasnyh_profesiy
U sviti suchasnyh_profesiyelena elena
 
світова книга прав дитини
світова книга прав дитинисвітова книга прав дитини
світова книга прав дитиниelena elena
 

More from elena elena (9)

Prof laktika sujicidu
Prof laktika sujiciduProf laktika sujicidu
Prof laktika sujicidu
 
девіантна поведінка
девіантна поведінкадевіантна поведінка
девіантна поведінка
 
правила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиноюправила спілкування з дитиною
правила спілкування з дитиною
 
нормативно правова база
нормативно  правова базанормативно  правова база
нормативно правова база
 
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentacijiNarada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
Narada zavucha vymogy_do_vedennya_dilovoji_dokumentaciji
 
безпека на дорозі1
безпека на дорозі1безпека на дорозі1
безпека на дорозі1
 
поради батькам
поради батькампоради батькам
поради батькам
 
U sviti suchasnyh_profesiy
U sviti suchasnyh_profesiyU sviti suchasnyh_profesiy
U sviti suchasnyh_profesiy
 
світова книга прав дитини
світова книга прав дитинисвітова книга прав дитини
світова книга прав дитини
 

рекомендація до написання роботи в ман

 • 1. Як писати роботу на конкурс МАН Методичні рекомендації
 • 3. • Головна мет а проведення конкурсів МАН в школі – дати учневі можливість спробувати свої сили у певній галузі знань. Мот ивація: вироблення умінь і навичок, які знадобляться під час навчання у вузі; призове місце у конкурсі МАН – можливість вступу до вузу поза конкурсом. Якщо робота МАН відбувається не разово в школі, а проводяться заняття у районному центрі, то це ще й цікаве спілкування. Потреба в МАН
 • 5. В основі вибору напрямку повинна лежати зацікавленість учня. Мет а робот и: формування інтелектуальних умінь (аналіз, синтез, порівняння, оцінка тощо); вироблення дослідницьких умінь (вибрати тему; укласти бібліографію; опрацювати наукову літературу; проаналізувати її, систематизувати результати; визначити коло питань для аналізу; написати роботу; оцінити її тощо); формування комунікативних компетентностей. Періодичність занять – 1 – 2 рази в місяць (на тиждень)
 • 7. • Наукова робот а – це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результати власного пошуку, власні висновки. Її якість може бути визначена за такими критеріями: – актуальність; – складність, науковість, повнота розкриття теми; – аргументованість висновків; – елемент творчості; – стиль, грамотність.
 • 8. Планування наукової роботи (етапи) 1. Вибір теми дослідження. 2. Формування бібліографії з теми. 3. Вивчення наукової літератури. 4. Добір фактичного матеріалу. 5. Обгpунтування актуальності роботи. 6. Формування мети та завдань. 7. Написання тексту наукової роботи. 8. Оформлення бібліографії. 9. Захист наукової роботи.
 • 9. Вибір теми дослідження Наукове дослідження розпочинається з вибору теми. Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується. Назва теми дослідження повинна бути зрозумілою, короткою та лаконічною. Найчастіше її пропонує науковий керівник, хоча учень може обрати її самостійно. Тему наукової роботи краще обирати або зовсім нову, або недостатньо вивчену, щоб уникнути повторень - «винаходу велосипеда вдруге». Небажаною є назва, що розпочинається словами: «До питання ...», «До проблеми ... », «Деякі питання (аспекти, проблеми) ... » тощо.
 • 10. а) вибір теми: – урахування зацікавлень, сил і здібностей учня; – актуальність; – новизна; – достатність фактичного матеріалу (особливо для краєзнавчих тем); – “виграшність”. б) формулювання теми (просто, коротко й оригінально. Одним реченням, хоча може бути й підзаголовок);
 • 11. Алгоритм роботи над темою: •Укладання бібліографії («концепт» пункту: «що вже написано про це?»). Бажано на окремих аркушах (це зручно), хоча можна й загальним списком. •Робота з текстами художніх творів (перше прочитання). Нотуються враження, думки.
 • 12. Алгоритм роботи над темою: •Опрацювання літ ерат урознавчих джерел Мет а: з’ясуват и, що вже зроблено з обраної теми, аби визначит и, «а що ж маю Я зробит и?». Зокрема, слід знайт и відповіді на запит ання про що пишут ь? Як? Які аспект и виділяют ь? тощо. Літ ерат урознавчі джерела конспект уют ься на окремих аркушах, записи роблят ь з одного боку – т ак за пот реби їх можна буде порізат и і згрупуват и за розділами тощо.
 • 13. Алгоритм роботи над темою: •Опрацювання літ ерат урознавчих джерел Мет а: з’ясуват и, що вже зроблено з обраної теми, аби визначит и, «а що ж маю Я зробит и?». Зокрема, слід знайт и відповіді на запит ання про що пишут ь? Як? Які аспект и виділяют ь? тощо. Літ ерат урознавчі джерела конспект уют ься на окремих аркушах, записи роблят ь з одного боку – т ак за пот реби їх можна буде порізат и і згрупуват и за розділами тощо.
 • 15. Традиційно структура наукової роботи містить такі компоненти: •вступ; •основну частину; •висновки; •список використаних джерел; •додатки. Гармонійне поєднання структурних частин наукової роботи суттєво впливає на її результативність.
 • 16. (складається з окремих розділів, параграфів, пунктів та підпунктів, які мають власні назви). Висвітлюються теоретичні основи роботи. Пояснюється зміст уживаних термінів. Викладається хід дослідження. ВСТУП
 • 17. У вступі обґрунтовується: - актуальність, - новизна, - мета, - завдання дослідження, - подається огляд ступенів розробки проблеми без чіткої регламентації і позиції в тексті. Поняття «актуальність» передбачає обґрунтування корисності і доцільності розробки теми наукової роботи для сучасної науки. Необхідно точно показати внесок автора в розробку конкретної проблеми. ВСТУП
 • 18. Новизна роботи може зумовлюватися кількома чинниками: -в роботі уточнюються окремі поняття з огляду на нові наукові дані; - пропонується новий підхід у дослідженні якогось явища, тобто використовується істотно нова методика; - ставляться завдання, які не могли з'ясувати попередники. Слід зауважити, що міра новизни наукової роботи в МАН може бути різною і залежить насамперед від віку автора. ВСТУП
 • 19. Мета наукової роботи має формуватися максимально лаконічно, але повно. Завдання наукової роботи можна подавати з нумерацією або без неї. Однак кожне положення зручніше подавати з абзацу і розпочинати одним із дієслів такого синонімічного ряду: виявити, з'ясувати, описати, визначити, встановити, здійснити, сформувати, висвітлити, показати тощо. У вступі обов'язково мотивується вибір теми і подається огляд літератури з обраної теми. Зазначається також, які проблеми вивчені повністю, які - частково, а які не досліджені зовсім. Обсяг вступу не перевищує 2-3 сторінки. ВСТУП
 • 20. Передбачає безпосередній виклад одержаних результатів. Особливе значення в ній належить: – лаконічності, виваженості й точності заголовків (вони ні в якому разі не повинні повторювати назву роботи), – логічності, доступності матеріалу, – залученню інформації, що належить іншим авторам, наприклад: «як справедливо вважає ... », «на думку ... », «за твердженням ... » тощо. ГОЛОВНА ЧАСТИНА
 • 21. Наукова робота ні в якому разі не повинна перетворюватися на реферативний текст (коли переписуються окремі сторінки з літератури, рекомендованої науковим керівником). Інші крайнощі - надмірне цитування і механічний переказ чужих думок без найменшого вияву власної точки зору. Традиційно обсяг основної частини становить 20-25 сторінок машинописного тексту. ГОЛОВНА ЧАСТИНА
 • 22.  Зміст дослідження має відповідати меті. (Остерігайтесь заявити у вступі «багато хорошого і різного», а в основній частині – «як вивезе».)  Аналіз проблеми не повинен підмінятися викладом біографії письменника.  Усі посилання повинні мати вказівку на авторів та джерела (як і в «серйозній» науковій роботі).  Доречність цитування. Робота МАН – не реферат, а розвідка. Тому максимальна кількість цитат – 1-2 на сторінку. Їх обсяг не повинен перевищувати 1/3 обсягу сторінки (це по максимуму!). ЗАУВАГИ:
 • 23.  Самостійність повинна бути головним принципом роботи: наївно думати, що члени журі та експерти, які здебільшого є науковцями зі стажем і мають значний досвід роботи з розвідками юних науковців, не знають головних джерел списування і не виявлять їх. Хиба реферативності часто виявляється, коли в роботі відсутні новизна та авторський внесок, натомість вони заміняються «наскубаними» з різних, хай навіть авторитетних джерел цитатами.  Логічність викладу, плавність переходу від одного питання до іншого. ЗАУВАГИ:
 • 24. Висновки наукової роботи повинні містити основні результати, одержані автором. Формулювання висновків - завершальна стадія роботи. Слід пам'ятати, що у висновках відображається суть наукової роботи. Основні висновки наводяться у порядку від загальних до більш конкретних, від більш значущих до менш значущих. Висновки можна пронумерувати. Обсяг висновків - 1-3 сторінки. Кожне нове положення доречно подавати з абзацу (з нумерацією чи без неї). ВИСНОВКИ
 • 25. не озаглавлюються і не нумеруються! Висновки повинні містити: Короткий виклад найважливіших результатів роботи. Їх важливість для науки. Перспективи застосування у практиці. Рекомендації щодо подальших досліджень. Висновки й завдання зі вступу повинні узгоджуватися! ВИСНОВКИ
 • 26. ЛІТЕРАТУРА (Якщо використовувалися архівні джерела, матеріали з Інтернету, – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Не нумерується.). – Тексти художніх творів. – Перелік наукових праць (як тих, на які є посилання, так і тих, що просто використовувалися) в алфавітному порядку прізвищ авторів. Газетні публікації можна використовувати лише в крайньому разі! ДОДАТКИ (кожен з нової сторінки. “Нумеруються” буквами: Додаток А. Мають назву!)
 • 28. Розрізняють: зовнішній вигляд роботи: охайність, грамотність, естетичне оформлення – внутрішнє оформлення: • правильність цитат, • посилань на наукові джерела, • ілюстрацій, • списку використаних літературних джерел, • додатків. Оформлення роботи
 • 29. Робота оформляється як курсова (дипломна) у вузах. Обсяг – 30 друкованих сторінок. Не рахуються (але нумеруються) : титульна сторінка, список літератури, додатки, таблиці (якщо займають площу сторінки). Кожен пункт плану починається з нової сторінки.
 • 30. Кожна робота повинна ґрунтуватися на певній науковій та експериментальній базі і відображати власну позицію дослідника. Робота має бути написана грамотно, з дотриманням усіх норм наукового стилю української літературної мови, добре вичитана. Оригінал друкується на папері формату А4 через 2 інтервали. Відтиски на папері повинні бути чіткими. Робота виконується державною мовою. Дослідження і спостереження мають бути систематичними і планомірними, мета роботи - чітко сформульована і посильна для досягнення.
 • 31. Оформлення роботи починається з титульної сторінки, на якій обов'язково вказується : Територіальне відділення Малої академії наук, Базовий навчальний заклад Секція Малої академії наук Тема роботи, Прізвище, ім'я та по батькові автора, Школа, клас, у якому він навчається, Прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника, його вчений ступінь і звання (якщо є), посада та місце роботи. Прізвище, ініціали наукового консультанта (якщо є), його вчений ступінь і звання.
 • 32. На другій сторінці розміщується зміст роботи, зазначається обсяг сторінок кожного зі структурних елементів плану. Із третьої сторінки починається виклад тексту роботи (з нумерацією). При цьому слід дотримуватися таких правил: текст роботи друкується тільки з одного боку сторінки (формат А4); текстовий редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 розмір, полуторний інтервал. Вирівнювання по ширині.
 • 33. Абзацні відступи: 3 – 5 інтервалів (або стандартний комп’ютерний). поля: верхнє - 20 мм; праве - 10 мм; ліве та нижнє - довільні, але не менше 20 мм; робота друкується через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці); вступ, розділи, висновки, список використаних літературних джерел, додатки друкуються з нової сторінки; розділи повинні мати назву; сторінки нумеруються; додатки мають власну нумерацію; слово”Додаток” розміщується в правому верхньому кутку сторінки; через 2 інтервали посередині з великої літери подається назва додатку.
 • 34. Заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу 3 інтервалами; заголовки структурних частин (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ЛІТЕРАТУРА, ВИСНОВКИ) друкуються великими літерами симетрично до тексту; заголовки підрозділів друкують малими (крім першої) літерами з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять!
 • 35. Нумерація: Арабськими цифрами у правому верхньому куті без знака №. Першою сторінкою є титульна, яка не нумерується. Якщо в роботі є таблиці, кожна з них повинна мати свою назву. Слово “Таблиця” друкується з великої літери справа. Якщо у розділі одна таблиця, вона не нумерується, якщо ж їх кілька, то пишеться “Таблиця 1.1”, “Таблиця 1.2”, де перша цифра вказує на номер розділу, а друга – таблиці. Назва таблиці друкується посередині рядка малими буквами (перша – велика).
 • 36. Оформлення цитат: Після лапок або без цитатних посилань у квадратних дужках [2, 25]. Перша цифра – порядковий номер джерела у списку літератури, друга – сторінки.
 • 38. Кожен автор готує виступ до 10 хвилин з теми проведеного дослідження: доводить його актуальність, аргументує новизну, ознайомлює з метою та завданнями, показує теоретичне й практичне значення роботи, аналізує зміст основної частини зазначає найсуттєвіші результати. Текст виступу обов'язково потрібно адаптувати до усного виголошення. Для цього необхідно насамперед врахувати особливості усного і писемного мовлення. Суттєво доповнять усний виступ і полегшать його сприйняття різні форми уточнення, про що авторам варто подбати заздалегідь. Захист наукової роботи
 • 39. Усний виступ - це не тільки завершальний етап наукової роботи в МАН. Він є відображенням умінь автора відстоювати власну точку зору, переконувати інших у правильності одержаних результатів. А для цього дуже потрібні найелементарніші знання й навички з риторики. Після усного виступу автор роботи дає відповіді на запитання членів комісії. Обстоюючи власну думку, він має пам'ятати про такт і наукову етику: без цього неможливий майбутній учений. Захист наукової роботи