Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

рекомендація до написання роботи в ман

 • Login to see the comments

рекомендація до написання роботи в ман

 1. 1. Як писати роботу на конкурс МАНМетодичні рекомендації
 2. 2. Загальні положення
 3. 3. Потреба в МАН• Головна мета проведення конкурсів МАН в школі – дати учневі можливість спробувати свої сили у певній галузі знань. Мотивація: вироблення умінь і навичок, які знадобляться під час навчання у вузі; призове місце у конкурсі МАН – можливість вступу до вузу поза конкурсом. Якщо робота МАН відбувається не разово в школі, а проводяться заняття у районному центрі, то це ще й цікаве спілкування.
 4. 4. Систематичність роботи
 5. 5. В основі вибору напрямку повинналежати зацікавленість учня.Мета роботи: формування інтелектуальних умінь (аналіз, синтез, порівняння, оцінка тощо); вироблення дослідницьких умінь (вибрати тему; укласти бібліографію; опрацювати наукову літературу; проаналізувати її, систематизувати результати; визначити коло питань для аналізу; написати роботу; оцінити її тощо); формування комунікативних компетентностей. Періодичність занять – 1 – 2 разив місяць (на тиждень)
 6. 6. Підготовка до написання роботи
 7. 7. • Наукова робота – це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результати власного пошуку, власні висновки. Її якість може бути визначена за такими критеріями: – актуальність; – складність, науковість, повнота розкриття теми; – аргументованість висновків; – елемент творчості; – стиль, грамотність.
 8. 8. Планування наукової роботи (етапи) 1. Вибір теми дослідження. 2. Формування бібліографії з теми. 3. Вивчення наукової літератури. 4. Добір фактичного матеріалу.5. Обгpунтування актуальності роботи. 6. Формування мети та завдань. 7. Написання тексту наукової роботи. 8. Оформлення бібліографії. 9. Захист наукової роботи.
 9. 9. Вибір теми дослідження Наукове дослідження розпочинається з вибору теми. Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується. Назва теми дослідження повинна бути зрозумілою, короткою та лаконічною. Найчастіше її пропонує науковий керівник, хоча учень може обрати її самостійно. Тему наукової роботи краще обирати або зовсім нову, або недостатньо вивчену, щоб уникнути повторень - «винаходу велосипеда вдруге». Небажаною є назва,що розпочинається словами: «До питання ...», «Допроблеми ... », «Деякі питання (аспекти, проблеми) ... » тощо.
 10. 10. а) вибір теми: – урахування зацікавлень, сил і здібностей учня; – актуальність; – новизна; – достатність фактичного матеріалу (особливо для краєзнавчих тем); – “виграшність”.б) формулювання теми (просто, коротко й оригінально. Одним реченням, хоча може бути й підзаголовок);
 11. 11. Алгоритм роботи над темою:•Укладання бібліографії(«концепт» пункту:«що вже написано про це?»).Бажано на окремих аркушах(це зручно), хоча можнай загальним списком.•Робота з текстами художніх творів (першепрочитання).Нотуються враження, думки.
 12. 12. Алгоритм роботи над темою:•Опрацювання літературознавчих джерелМета: з’ясувати, що вже зроблено з обраноїтеми, аби визначити, «а що ж маю Язробити?».Зокрема, слід знайти відповіді на запитанняпро що пишуть? Як? Які аспекти виділяють?тощо. Літературознавчі джерела конспектуються на окремих аркушах, записи роблять з одного боку – так за потреби їх можна буде порізати і згрупувати за розділами тощо.
 13. 13. Алгоритм роботи над темою:•Опрацювання літературознавчих джерелМета: з’ясувати, що вже зроблено з обраноїтеми, аби визначити, «а що ж маю Язробити?».Зокрема, слід знайти відповіді на запитанняпро що пишуть? Як? Які аспекти виділяють?тощо. Літературознавчі джерела конспектуються на окремих аркушах, записи роблять з одного боку – так за потреби їх можна буде порізати і згрупувати за розділами тощо.
 14. 14. Структура наукової роботи
 15. 15. Традиційно структура науковоїроботи містить такі компоненти:•вступ;•основну частину;•висновки;•список використаних джерел;•додатки.Гармонійне поєднання структурнихчастин наукової роботи суттєво впливаєна її результативність.
 16. 16. (складається з окремих розділів, параграфів, пунктів та підпунктів, які мають власні назви). Висвітлюються теоретичніВСТУП основи роботи. Пояснюється зміст уживаних термінів. Викладається хід дослідження.
 17. 17. У вступі обґрунтовується: - актуальність, - новизна, - мета, - завдання дослідження, - подається огляд ступенів розробкиВСТУП проблеми без чіткої регламентації і позиції в тексті. Поняття «актуальність» передбачає обґрунтування корисності і доцільності розробки теми наукової роботи для сучасної науки. Необхідно точно показати внесок автора в розробку конкретної проблеми.
 18. 18. Новизна роботи може зумовлюватися кількома чинниками: -в роботі уточнюються окремі поняття з огляду на нові наукові дані; - пропонується новий підхід у дослідженні якогось явища, тобто використовується істотно нова методика;ВСТУП - ставляться завдання, які не могли зясувати попередники. Слід зауважити, що міра новизни наукової роботи в МАН може бути різною і залежить насамперед від віку автора.
 19. 19. Мета наукової роботи має формуватися максимально лаконічно, але повно. Завдання наукової роботи можна подавати з нумерацією або без неї. Однак кожне положення зручніше подавати з абзацу і розпочинати одним із дієслівВСТУП такого синонімічного ряду: виявити, зясувати, описати, визначити, встановити, здійснити, сформувати, висвітлити, показати тощо. У вступі обовязково мотивується вибір теми і подається огляд літератури з обраної теми. Зазначається також, які проблеми вивчені повністю, які - частково, а які не досліджені зовсім. Обсяг вступу не перевищує 2-3 сторінки.
 20. 20. Передбачає безпосередній виклад одержаних результатів. Особливе значення в ній належить:ГОЛОВНА ЧАСТИНА – лаконічності, виваженості й точності заголовків (вони ні в якому разі не повинні повторювати назву роботи), – логічності, доступності матеріалу, – залученню інформації, що належить іншим авторам, наприклад: «як справедливо вважає ... », «на думку ... », «за твердженням ... » тощо.
 21. 21. Наукова робота ні в якому разі не повинна перетворюватися на реферативний текст (колиГОЛОВНА ЧАСТИНА переписуються окремі сторінки з літератури, рекомендованої науковим керівником). Інші крайнощі - надмірне цитування і механічний переказ чужих думок без найменшого вияву власної точки зору. Традиційно обсяг основної частини становить 20-25 сторінок машинописного тексту.
 22. 22.  Зміст дослідження має відповідати меті. (Остерігайтесь заявити у вступі «багато хорошого і різного», а в основній частині – «як вивезе».)  Аналіз проблеми не повинен підмінятися викладом біографії письменника.  Усі посилання повинні мати вказівку наЗАУВАГИ: авторів та джерела (як і в «серйозній» науковій роботі).  Доречність цитування. Робота МАН – не реферат, а розвідка. Тому максимальна кількість цитат – 1-2 на сторінку. Їх обсяг не повинен перевищувати 1/3 обсягу сторінки (це по максимуму!).
 23. 23.  Самостійність повинна бути головним принципом роботи: наївно думати, що члени журі та експерти, які здебільшого є науковцями зі стажем і мають значний досвід роботи з розвідками юних науковців, не знають головних джерелЗАУВАГИ: списування і не виявлять їх. Хиба реферативності часто виявляється, коли в роботі відсутні новизна та авторський внесок, натомість вони заміняються «наскубаними» з різних, хай навіть авторитетних джерел цитатами.  Логічність викладу, плавність переходу від одного питання до іншого.
 24. 24. Висновки наукової роботи повинні містити основні результати, одержані автором. Формулювання висновків - завершальна стадія роботи. Слід памятати, що у висновкахВИСНОВКИ відображається суть наукової роботи. Основні висновки наводяться у порядку від загальних до більш конкретних, від більш значущих до менш значущих. Висновки можна пронумерувати. Обсяг висновків - 1-3 сторінки. Кожне нове положення доречно подавати з абзацу (з нумерацією чи без неї).
 25. 25. не озаглавлюються і не нумеруються! Висновки повинні містити: Короткий виклад найважливіших результатів роботи.ВИСНОВКИ Їх важливість для науки. Перспективи застосування у практиці. Рекомендації щодо подальших досліджень. Висновки й завдання зі вступу повинні узгоджуватися!
 26. 26. ЛІТЕРАТУРА (Якщо використовувалися архівні джерела, матеріали з Інтернету, – СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Не нумерується.). – Тексти художніх творів. – Перелік наукових праць (як тих, на які є посилання, так і тих, що просто використовувалися) в алфавітному порядку прізвищ авторів. Газетні публікації можна використовувати лише в крайньому разі!ДОДАТКИ (кожен з нової сторінки. “Нумеруються” буквами: Додаток А. Мають назву!)
 27. 27. Вимоги до оформлення наукової роботи
 28. 28. Розрізняють: зовнішній вигляд роботи: охайність,Оформлення роботи грамотність, естетичне оформлення – внутрішнє оформлення: • правильність цитат, • посилань на наукові джерела, • ілюстрацій, • списку використаних літературних джерел, • додатків.
 29. 29. Робота оформляється як курсова (дипломна) у вузах. Обсяг – 30 друкованих сторінок. Не рахуються (але нумеруються) : титульна сторінка, список літератури, додатки, таблиці (якщо займають площу сторінки). Кожен пункт плану починається з нової сторінки.
 30. 30. Кожна робота повинна ґрунтуватися на певній науковій та експериментальній базі і відображати власну позицію дослідника.Робота має бути написана грамотно, з дотриманням усіх норм наукового стилю української літературної мови, добре вичитана. Оригінал друкується на папері формату А4 через 2 інтервали. Відтиски на папері повинні бути чіткими. Робота виконується державною мовою. Дослідження і спостереження мають бути систематичними і планомірними, мета роботи - чітко сформульована і посильна для досягнення.
 31. 31. Оформлення роботи починається з титульної сторінки, на якій обовязково вказується : Територіальне відділення Малої академії наук, Базовий навчальний заклад Секція Малої академії наук Тема роботи, Прізвище, імя та по батькові автора, Школа, клас, у якому він навчається,Прізвище, імя та по батькові наукового керівника, його вчений ступінь і звання (якщо є), посада та місце роботи. Прізвище, ініціали наукового консультанта (якщо є), його вчений ступінь і звання.
 32. 32. На другій сторінці розміщується зміст роботи, зазначається обсяг сторінок кожного зі структурних елементів плану. Із третьої сторінки починається виклад тексту роботи (з нумерацією). При цьому слід дотримуватися таких правил:текст роботи друкується тільки з одного боку сторінки (формат А4); текстовий редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 розмір, полуторний інтервал. Вирівнювання по ширині.
 33. 33. Абзацні відступи: 3 – 5 інтервалів (або стандартний комп’ютерний). поля: верхнє - 20 мм; праве - 10 мм; ліве та нижнє - довільні, але не менше 20 мм;робота друкується через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці); вступ, розділи, висновки, список використаних літературних джерел, додатки друкуються з нової сторінки; розділи повинні мати назву; сторінки нумеруються; додатки мають власну нумерацію; слово”Додаток” розміщується в правому верхньому кутку сторінки; через 2 інтервали посередині з великої літери подається назва додатку.
 34. 34. Заголовкивідокремлюються від тексту зверху і знизу 3 інтервалами; заголовки структурних частин (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ЛІТЕРАТУРА, ВИСНОВКИ) друкуються великими літерами симетрично до тексту;заголовки підрозділів друкують малими (крім першої) літерами з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять!
 35. 35. Нумерація: Арабськими цифрами у правому верхньому куті без знака №.Першою сторінкою є титульна, яка не нумерується.Якщо в роботі є таблиці, кожна з них повинна мати свою назву.Слово “Таблиця” друкується з великої літери справа. Якщо у розділі одна таблиця, вона не нумерується, якщо ж їх кілька, то пишеться “Таблиця 1.1”, “Таблиця 1.2”, де перша цифра вказує на номер розділу, а друга – таблиці.Назва таблиці друкується посередині рядка малими буквами (перша – велика).
 36. 36. Оформлення цитат: Після лапок або без цитатнихпосилань у квадратних дужках [2, 25]. Перша цифра – порядковий номерджерела у списку літератури,друга – сторінки.
 37. 37. Захист наукової роботи
 38. 38. Кожен автор готує виступ до 10 хвилин з теми проведеного дослідження:Захист наукової роботи доводить його актуальність, аргументує новизну, ознайомлює з метою та завданнями, показує теоретичне й практичне значення роботи, аналізує зміст основної частини зазначає найсуттєвіші результати. Текст виступу обовязково потрібно адаптувати до усного виголошення. Для цього необхідно насамперед врахувати особливості усного і писемного мовлення. Суттєво доповнять усний виступ і полегшать його сприйняття різні форми уточнення, про що авторам варто подбати заздалегідь.
 39. 39. Усний виступ - це не тількиЗахист наукової роботи завершальний етап наукової роботи в МАН. Він є відображенням умінь автора відстоювати власну точку зору, переконувати інших у правильності одержаних результатів. А для цього дуже потрібні найелементарніші знання й навички з риторики. Після усного виступу автор роботи дає відповіді на запитання членів комісії. Обстоюючи власну думку, він має памятати про такт і наукову етику: без цього неможливий майбутній учений.

×