Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NOTA RINGKAS

MOHAMAD FAZRUL BIN ABDUL RAZAK

Berpandukan Ace
Ahead Teks STPM
Oxford FAJAR
TINGKATAN 6
Samuel C.Certo
Proses mencapai matlamat
organisasi melalui penggunaan
tenaga kerja & sumber-sumber
organisasi.

Bartol & M...
1) Penyelarasan sumber
-- sumber diagih dgn cekap & berkesan
2) Penggunaan sumber secara
berkesan
-- supaya organisasi men...
1. PERANCANGAN
Aktiviti menetapkan visi, matlamat dan objektif dalam organisasi.

2. PENGORGANISASIAN
Aktiviti penyusunan ...
KEBERKESANAN.
• ''Doing it right''.
• Melaksanakan kerja
yang betul.
• Mencapai matlamat
organisasi.

KECEKAPAN..
• ''Doin...
TEORI MITZBERG
PERANAN

ANTARA
PERORANGAN

PERANAN
BERMAKLUMAT

PEMBUATAN
KEPUTUSAN

Sebagai orang
terpenting

Sebagai jur...
My Tips 4 K :
FREDERICK TAYLOR
memaksimumkan kekayaan majikan untuk
meningkatkan taraf hidup pekerja.
HENRY GANTT
memperke...
PROF ELTON MAYO - pendekatan hubungan manusia.
ABRAHAM MASLOW - pendekatan gelagat.

a) Teori sains pengurusan.
-melibatka...
TEORI KONTINGENSI
• Tindakan pengurus mestilah sesuai dgn situasi
dalam & luar organisasi.
• Gaya kepimpinan mestilah meng...
Satu bidang
pengetahuan
yang perlu
dikuasai &
diketuai oleh
seorang
pengurus untuk
mengurus
sesebuah
organisasi.

Kecekapa...
a) Faktor pengeluaran digunakan sebaik
mungkin.
b) Pengurus membuat keputusan
berkesan.
c) Mewujudkan penyelarasan kerja.
...
Presiden, Timbalan Presiden,
Ketua Pegawai Eksekutif
(CEO), Pengarah-Pengarah
Syarikat.

Menetapkan polisi dan
membuat kep...
1. KONSEPTUAL
Melibatkan kebolehan pengurus untuk melihat
organisasi secara keseluruhan.
2. KEMANUSIAAN
Kebolehan untuk be...
HUBUNGKAIT KEMAHIRAN PENGURUSAN DENGAN
PERINGKAT PENGURUSAN

JENIS
KEMAHIRAN

ATASAN

PERTENGAHAN

BAWAHAN

KEMAHIRAN
KONS...
- Satu proses membentuk matlamat dan melaksanakan tindakan yang
sesuai dalam organisasi untuk mencapai matlamat organisasi...
1)
2)
3)
4)
5)
6)

MISI - Menggariskan tujuan penubuhan perniagaan.
OBJEKTIF - Matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi...
MENENTUKAN MATLAMAT / OBJEKTIF

MENGANALISIS PERSEKITARAN PERNIAGAAN

MEMBENTUK TINDAKAN ALTERNATIF

MENILAI TINDAKAN ALTE...
Laluan yg melibatkan
aktiviti yg tdk boleh
dilewatkan

KAEDAH
LALUAN
GENTING
(CPM)

ANALISIS
PULANG
MODAL

ALAT-ALAT
PERAN...
- Satu proses penyusunan & menyelaraskan sumber serta pengagihan
tugas dalam organisasi untuk mencapai matlamat organisasi...
STRUKTUR ORGANISASI YG DAPAT MEMPAMERKAN DLM BENTUK RAJAH.
MAKLUMAT PENTING :
Pembahagian kerja
Hubungan ketua dgn peker...
Satu dokumen yg mengandungi maklumat penting mengenai sesebuah
organisasi yg meliputi fail meja, manual prosedur kerja & p...
PENENTUAN OBJEKTIF

PENGENALPASTIAN AKTIVITI

PENGELASAN AKTIVITI

PENGELOMPOKAN AKTIVITI

PENGAGIHAN TUGAS , AUTORITI , &...
1. AUTORITI
- Hak seorang individu dalam membuat keputusan , mengarah & menurunkan
kuasa terhadap orang bawahannya / subod...
PERBEZAAN PEMUSATAN & PEMENCARAN AUTOIRITI

DIMENSI

PEMUSATAN

PEMENCARAN

KEPUTUSAN

Lebih
seragam

Lebih pelbagai

TEMP...
9. JANGKAUAN KAWALAN
Sebagai jangkauan pengurusan yg melibatkan bilangan pekerja
bawahan yg berada di bawah kawalan seoran...
Pembahagian pekerja & tugas dlm organisasi mengikut bidang pengkhususan.

BENTUK :
1. Penjabatan mengikut fungsi.
2. Penja...
KEBAIKAN :

KEBURUKAN :

1. Mudah membuat penyeliaan.
2. Menggalakkan
pengemblengan.
3. Meningkatkan kecekapan.
4. Meminim...
KEBAIKAN :
1. Mempercepatkan membuat keputusan.
2. Memudahkan pengukuran prestasi setiap jabatan.
3. Diamalkan irganisasi ...
KEBAIKAN :

KEBURUKAN :

1. Memberi tumpuan memenuhi
keperluan pasaran.
2. Meningkatkan keyakinan & kepuasan.
3. Mewujudka...
KEBAIKAN :

KEBURUKAN :

1. Peruntukan tanggungjawab
yg lebih rendah.
2. Memberi penekanan pd ciri² & masalah.
3. Mengenal...
 Dikenali struktur jaringan / ''sistem pelbagai arahan''.
 Peranan jabatan pengeluaran amat penting.
 Mewakilkan seoran...
Kebaikan Penjabatan Mengikut Matriks
 Meningkatkan kemahiran pekerja.
 Kebolehan menggunakan kepakaran pekerja mahir dgn...
1. STRUKTUR BERDASARKAN PASUKAN
- Untuk mencapai misi & matlamat tertentu.
- Perkhidmatan yg berbeza mengikut pasaran.
2. ...
DEFINISI
Satu proses dimana pemimpin
mempengaruhi gelagat perlakuan
pekerjanya / surbodinatnya untuk
melakukan tugas demi ...
KEPENTINGAN
KEPIMPINAN

MEMBERI
KEJAYAAAN
ORGANISASI
DALAM SATU
PASUKAN

MENJADI
ROLE MODEL
KEPADA
PEKERJANYA
PEMIMPIN DAP...
KUASA
GANJARAN

KUASA
SAH

DEFINISI KUASA
Satu kebolehan & keupayaan
pemimpin mempengaruhi
pengikut melaksanakan suatu
tin...
1. KUASA SAH - Autoriti formal iaitu perlantikan rasmi oleh organisasi
melalui sesuatu jawatan yg disandang.
2. KUASA GANJ...
1) TRANSACTIONAL - menentukan apa yg perlu dilakukan oleh pekerja
2) TRANSFORMATIONAL - pemimpin mempunyai ciri² kepimpina...
1. Hubungan antara pemimpin dgn anggota.
2. Struktur tugas.
3. Posisi kuasa.

1. Kepimpinan penglibatan.
2. Kepimpinan men...
PEMIMPIN - Pihak yg terlibat dlm proses kepimpinan.
PENGURUS - Pihak yg terlibat dlm fungsi pengurusan.

1) JURULATIH
me...
DIMENSI

PEMIMPIN

PENGURUS

FUNGSI

Menetapkan
hala tuju

Merancang
Menyusun & mengorganisasi

PERANAN

Menyusun , mengag...
PEMIMPIN FORMAL - Pengurus yg dilantik melalui saluran rasmi
organisasi & jawatan yg dipegang oleh pengurus tersebut turu...
Dorongan dalaman yg wujud dlm diri seseorang untuk berusaha
bersungguh-sungguh bagi mencapai matlamat yg diinginkan.

KEPE...
( TEORI HIERARKI KEPERLUAN )

Mendapat /
menerima
pengiktirafan ,
status &
perhatian.

KEPERLUAN PENCAPAIAN
HASRAT DIRI
KE...
( TEORI DUA FAKTOR )
ITEM

KONSEP

FAKTOR HYGIENE
 Berbentuk luaran.
 Gaji & faedah , tempat
kerja , keselamtan ,
hubung...
( TEORI X DAN Y )
 TEORI X - pekerja yg mempunyai motivasi rendah.
 TEORI Y - pekerja yg mempunyai motivasi tinggi.

CIR...
( TEORI KEPERLUAN PENCAPAIAN )

1) KEPERLUAN KEPADA PRESTASI / PENCAPAIAN.
- Tindakan seseorang pekerja menyahut cabaran d...
Satu gabungan yang terdiri drpd dua / lebih ahli yg boleh
bekerja dalam sesuatu kumpulan.

Menghasilkan kerja yang berkual...
PEMBENTUKAN (forming)

PERIBUTAN (storming)

PENYESUAIAN (norming)

PELAKSANAAN (performing)

PENANGGUHAN (adjourning)
KESAN POSITIF :
1. Mewujudkan sikap kerjasama antara ahli.
2. Membolehkan kerja yg sukar disempurnakan dgn baik.
3. Ahli b...
DEFINI STRES
Tindak balas daripada aspek fisiologi & psikologi disebabkan
kegagalan individu memenuhi tuntutan yg disebabk...
Mengenalpasti punca masalah

Mengenalpasti tahap masalah

Memberi latihan untuk mengatasi masalah

Memilih teknik yang ses...
PERSEKITARAN
LUARAN

 Situasi
ekonomi.
 Situasi politik.
 Faktor
sosiobudaya.
 Faktor
keluaran &
saudaramara.

FAKTOR
...
( DARI ASPEK INDIVIDU DAN ORGANISASI )

ASPEK INDIVIDU

 Mengamalkan tabiat
menyelesaikan masalah.
 Mengelakkan situasi ...
( KEPADA INDIVIDU DAN ORGANISASI )
KESAN NEGATIF
KEPADA INDIVIDU
• Penurunan tahap kesihatan.
• Perubahan tingkah laku.
• ...
Proses pemantauan prestasi & pengambilan tidakan bagi
memastikan aktiviti organisasi dilaksanakan untuk
mencapai matlamat ...
JENIS KAWALAN
DALAMAN

JENIS KAWALAN
LUARAN

AUDIT
DALAMAN

AUDIT
LUARAN

DASAR
ORGANISASI

PERATURAN

PROSEDUR
KERJA

UND...
( ANTARA AUDIT DALAMAN & AUDIT LUARAN )

DIMENSI

AUDIT DALAMAN

AUDIT LUARAN

TUJUAN

Syarikat diurus dengan cekap
& berk...
Menetapkan standard

Mengukur pencapaian

Membandingkan pencapaian dengan standard

Mengambil tindakan pembetulan
KAWALAN AWALAN ( pencegahan )
Dilaksanakan sebelum sebarang kerosakan / penyimpanan berlaku

KAWALAN SEMASA ( pembaikan )
...
KAITAN ANTARA KAEDAH KAWALAN DENGAN PERINGKAT
DALAM PROSES PENGELUARAN

INPUT

PROSES
TRANFORMASI

OUTPUT

Pekerja, mesin,...
Analisis
Pulang
Modal

Analisis
PERT / CPM

ALAT²
KAWALAN

Carta Gantt

Bajet
FUNGSI ALAT KAWALAN
JENIS ALAT
KAWALAN

Analisis pulang
modal

Bajet

Carta Gantt

Analisis
PERT / CPM

FUNGSI
Mengenalpa...
TRIMA KSH SYG ABG FARUL ..
TERIMA KASIH SEMUA
HARAP YOU ALL TERHIBUR DGN
SLIDE INI & DPT MEMBERI MANFAAT
KPD CIKGU & KWN² ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BAB 1 -PENGURUSAN (PENGAJIAN PERNIAGAAN)

104,916 views

Published on

PENGURUSAN, STPM, PENGGAL 2, BAB 1, PENGAJIAN PERNIAGAAN

Published in: Education

BAB 1 -PENGURUSAN (PENGAJIAN PERNIAGAAN)

 1. 1. NOTA RINGKAS MOHAMAD FAZRUL BIN ABDUL RAZAK Berpandukan Ace Ahead Teks STPM Oxford FAJAR TINGKATAN 6
 2. 2. Samuel C.Certo Proses mencapai matlamat organisasi melalui penggunaan tenaga kerja & sumber-sumber organisasi. Bartol & Martin Proses mencapai matlamat organisasi melalui perancangan, pengorganisasian, kepimpinan & pengawalan.
 3. 3. 1) Penyelarasan sumber -- sumber diagih dgn cekap & berkesan 2) Penggunaan sumber secara berkesan -- supaya organisasi mencapai matlamat 3) Pencapaian matlamat organisasi -- semua pihak dapat melaksanakan aktiviti bersama 4) Mengurangkan pembaziran -- penjimatan kos tanpa optimum
 4. 4. 1. PERANCANGAN Aktiviti menetapkan visi, matlamat dan objektif dalam organisasi. 2. PENGORGANISASIAN Aktiviti penyusunan dan penyelarasan sumber & tugas dalam mencapai matlamat organisasi. 3. KEPIMPINAN Aktiviti mempengaruhi pekerja melaksanakan usaha mencapai matlamat. 4. PENGAWALAN Aktiviti pemantauan prestasi & pengambilan tindakan pembetulan bagi memastikan pencapaian matlamat organisasi.
 5. 5. KEBERKESANAN. • ''Doing it right''. • Melaksanakan kerja yang betul. • Mencapai matlamat organisasi. KECEKAPAN.. • ''Doing thing right''. • Melaksanakan kerja dengan betul. • Dapat meminimumkan kos & memaksimumkan pengeluaran.
 6. 6. TEORI MITZBERG PERANAN ANTARA PERORANGAN PERANAN BERMAKLUMAT PEMBUATAN KEPUTUSAN Sebagai orang terpenting Sebagai jurucakap Sebagai usahawan Sebagai penghubung Sebagai pengawas Sebagai pengawal gangguan Sebagai pemimpin Sebagai penyampai Sebagai pembahagi sumber Sebagai perunding
 7. 7. My Tips 4 K : FREDERICK TAYLOR memaksimumkan kekayaan majikan untuk meningkatkan taraf hidup pekerja. HENRY GANTT memperkenalkan sistem pembayaran upah jika dapat menghasilkan jumlah keluaran yang ditetapkan. FRANK & LILIAN GILBRETH kajian pergerakan yg sia-sia dan elakkan pembaziran tenaga akibat pergerakan badan. HENRY FAYOL - 14 prinsip utama . MAX WEBER - Model birokrasi. 1. Klasik 2. Kemanusiaan 3. Kuantitatif 4. Kontemporari
 8. 8. PROF ELTON MAYO - pendekatan hubungan manusia. ABRAHAM MASLOW - pendekatan gelagat. a) Teori sains pengurusan. -melibatkan model & formula matematik dlm membuat keputusan. b) Teori pengurusan operasi. -melibatkan kaedah statistik & matematik dlm aktiviti harian. c) Teori sistem pengurusan maklumat. -melibatkan penggunaan teknologi maklumat / komputer untuk mengurus data organisasi & meningkatkan kecekapan dlm pengurusan & membuat keputusan.
 9. 9. TEORI KONTINGENSI • Tindakan pengurus mestilah sesuai dgn situasi dalam & luar organisasi. • Gaya kepimpinan mestilah mengikut ciri / sifat pekerja yang dipimpin. • Pembuatan keputusan mengenai rekabentuk & gaya pengurusan bergantung kepada : 1) Teknologi 2) Persekitaran luaran 3) Kemahiran pekerja & motivasi
 10. 10. Satu bidang pengetahuan yang perlu dikuasai & diketuai oleh seorang pengurus untuk mengurus sesebuah organisasi. Kecekapan dalam melakukan tugasan supaya organisasi boleh diurus dengan cekap & berkesan.
 11. 11. a) Faktor pengeluaran digunakan sebaik mungkin. b) Pengurus membuat keputusan berkesan. c) Mewujudkan penyelarasan kerja. d) Memberi motivasi. e) Keputusan diterima semua pihak. f) Memastikan prestasi pekerja tidak menjejaskan pencapaian matlamat organisasi.
 12. 12. Presiden, Timbalan Presiden, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO), Pengarah-Pengarah Syarikat. Menetapkan polisi dan membuat keputusan menyeluruh tentang organisasi. ATASAN Memastikan operasi adalah selari dengan matlamat yang ditetapkan oleh pengurus atasan. Pengurus kilang, Pengurus cawangan, Pengurus operasi. PERTENGAHAN Menyelia aktiviti pekerja & operasi pengeluaran secara langsung. Penyelia, Pengurus projek. BAWAHAN
 13. 13. 1. KONSEPTUAL Melibatkan kebolehan pengurus untuk melihat organisasi secara keseluruhan. 2. KEMANUSIAAN Kebolehan untuk berkomunikasi. 3. TENIKAL Melibatkan kemahiran pengurus untuk menggunakan kaedah² ,teknik & pengetahuan untuk melaksanakan kerjanya. 4. PENGURUSAN MASA Melibatkan kemahiran pengurus melakukan aktiviti mengikut masa yang ditetapkan. 5. PEMBUATAN MASA Kebolehan pengurus meneliti sebarang masalah , mencari punca masalah , mempertimbangkan alternatif & membuat pilihan terbaik
 14. 14. HUBUNGKAIT KEMAHIRAN PENGURUSAN DENGAN PERINGKAT PENGURUSAN JENIS KEMAHIRAN ATASAN PERTENGAHAN BAWAHAN KEMAHIRAN KONSEPTUAL Sangat penting Kurang penting Kurang penting Sangat penting Sangat penting Kurang penting Kurang penting Sangat penting Penting Penting Penting KEMAHIRAN KEMANUSIAAN KEMAHIRAN TEKNIKAL KEMAHIRAN PENGURUSAN MASA KEMAHIRAN PEMBUATAN KEPUTUSAN Penting Sangat penting Kurang penting Penting
 15. 15. - Satu proses membentuk matlamat dan melaksanakan tindakan yang sesuai dalam organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. Mengurangkan risiko kesilapan Membolehkan kawalan & mengukur prestasi Menyelaraskan sumber KEPENTINGAN Mengenalpasti peluang, cabaran masa depan Menyediakan hala tuju Mencapai matlamat dengan cekap & berkesan
 16. 16. 1) 2) 3) 4) 5) 6) MISI - Menggariskan tujuan penubuhan perniagaan. OBJEKTIF - Matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi. DASAR - Garis panduan perniagaan dalam melaksanakan segala aktiviti yg dirancang. STRATEGI - Tindakan / Kaedah yg digunakan oleh organisasi dlm mencapai matlamat / objektif organisasi. TAKTIK - Dibentuk oleh pengurusan bertanggungjawab bagi mencapai objektif jangka pendek. PROSEDUR - Langkah yg perlu diikuti pekerja bagi menjayakan organisasi. DIMENSI STRATEGIK TAKTIKAL OPERASI JANGKA MASA PANJANG SEDERHANA PENDEK PENYEDIAAN PENGURUSAN ATASAN PENGURUSAN PERTENGAHAN PENGURUSAN BAWAHAN
 17. 17. MENENTUKAN MATLAMAT / OBJEKTIF MENGANALISIS PERSEKITARAN PERNIAGAAN MEMBENTUK TINDAKAN ALTERNATIF MENILAI TINDAKAN ALTERNATIF MEMILIH TINDAKAN ALTERNATIF
 18. 18. Laluan yg melibatkan aktiviti yg tdk boleh dilewatkan KAEDAH LALUAN GENTING (CPM) ANALISIS PULANG MODAL ALAT-ALAT PERANCANGAN - Teknik untuk merancang pegaliran wang tunai perniagaan pd masa depan. 1) Penerimaan tunai 2) Pembayaran tunai 3) Aliran tunai bersih 4) Baki tunai bersih BAJET 1. Hitung titik pulang modal . 2. Hitung hasil TPM. 3. Kos CARTA GANTT • Merancang kemajuan. • Menetapkan masa. • Mengenalpasti aktiviti. • Membantu membuat pemeriksaan.
 19. 19. - Satu proses penyusunan & menyelaraskan sumber serta pengagihan tugas dalam organisasi untuk mencapai matlamat organisasi. 1) Mengagihkan sumber dengan cekap & berkesan. Mengelakkan masalah pembaziran & menjimatkan kos pengeluaran. 2) Membolehkan penyelarasan antara bahagian. Mengelakkan pertindihan tugas . 3) Mewujudkan rantaian arahan. Bekerjasama dalam pasukan & melaksanakan tugas dengan baik. 4) Membentuk struktur organisasi. Mewujudkan sistem pelaporan sistematik.
 20. 20. STRUKTUR ORGANISASI YG DAPAT MEMPAMERKAN DLM BENTUK RAJAH. MAKLUMAT PENTING : Pembahagian kerja Hubungan ketua dgn pekerja Jenis tugas Menggambarkan kerja Tahap pengurusan. PENGUR US PEMASA RAN KETUA EKSEKUTI F PENGUR US PENGELU ARAN PENYELI A KILANG PENGUR US KEWANG AN
 21. 21. Satu dokumen yg mengandungi maklumat penting mengenai sesebuah organisasi yg meliputi fail meja, manual prosedur kerja & prosedur kualiti. 1. FAIL MEJA Dokumen rasmi bagi seseorang yang menyandang satu jawatan 2. MANUAL PROSEDUR KERJA Dokumen rasmi yg menjadi rujukan di peringkat jabatan. 3. PROSEDUR KUALITI Dokumen yang mengandungi prosedur yg perlu dipatuhi untuk menepati dgn standard yg dilaksanakan dengan sistem kualiti.
 22. 22. PENENTUAN OBJEKTIF PENGENALPASTIAN AKTIVITI PENGELASAN AKTIVITI PENGELOMPOKAN AKTIVITI PENGAGIHAN TUGAS , AUTORITI , & TANGGUNGJAWAB
 23. 23. 1. AUTORITI - Hak seorang individu dalam membuat keputusan , mengarah & menurunkan kuasa terhadap orang bawahannya / subodinat dalam organisasi. Terdapat dua jenis autoriti : A) Autoriti lini - hak seorang pengurus dlm membuat keputusan dlm organisasi B) Autoriti staf - hak untuk memberi nasihat berdasarkan kepakaran. ex: Penasihat undang² 2. TANGGUNGJAWAB Tugas yg diagihkan kpd individu & wajib dilaksanakan dgn sebaik mungkin. 3. AKAUNTABILITI Seorang individu dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan sesuatu tugas & menerima kesan drpd pelaksanaan tanggungjwb itu. 4. PEMUSATAN & PEMENCARAN Pemusatan - Ditumpukan kpd seorang individu sahaja. Pemencaran - Diagihkan kpd individu yg berada dalam likungan struktur. - Dikenali pengagihan kuasa. - Boleh ditarik balik.
 24. 24. PERBEZAAN PEMUSATAN & PEMENCARAN AUTOIRITI DIMENSI PEMUSATAN PEMENCARAN KEPUTUSAN Lebih seragam Lebih pelbagai TEMPOH MEMBUAT KEPUTUSAN Cepat My Tips : Lama PEMUSATAN AUTORITI PEMENCARAN AUTORITI 5. PENUGASAN AUTORITI Pengagihan tanggungjawab drpd ketua kpd pekerja bawahannya. 6. EMPOWERMEN Penyerahan kuasa & autoriti kpd pekerja dlm membuat keputusan. 7. RANTAIAN ARAHAN Hubungan langsung antara ketua & pekerjanya. 8. LINI & STAF Lini - tugas yg berkaitan langsung dgn pencapaian matlamat. Staf - tugas yg tidak berkaitan dgn pencapaian matlamat.
 25. 25. 9. JANGKAUAN KAWALAN Sebagai jangkauan pengurusan yg melibatkan bilangan pekerja bawahan yg berada di bawah kawalan seorang ketua. Tiga jenis jangkauan kawalan: 1. Jangkauan kawalan luas. 2. Jangkauan kawalan sempit. 3. Jangkauan kawalan sederhana. LUAS SEMPIT SEDERHANA
 26. 26. Pembahagian pekerja & tugas dlm organisasi mengikut bidang pengkhususan. BENTUK : 1. Penjabatan mengikut fungsi. 2. Penjabatan mengikut divisyen. Produk . Pasaran . Geografi . 3. Penjabatan mengikut matriks.
 27. 27. KEBAIKAN : KEBURUKAN : 1. Mudah membuat penyeliaan. 2. Menggalakkan pengemblengan. 3. Meningkatkan kecekapan. 4. Meminimumkan kos pengeluaran. 1. Melambatkan proses membuat keputusan. 2. Menimbulkan masalah dari segi penyelarasan. 3. Sukar memupuk kerjasama. 4. Menyukarkan proses menentukan akauntabiliti & menilai prestasi. KETUA EKSEKUTIF PENGURUS A PENGURUS B PENGURUS C PENGURUS D
 28. 28. KEBAIKAN : 1. Mempercepatkan membuat keputusan. 2. Memudahkan pengukuran prestasi setiap jabatan. 3. Diamalkan irganisasi besar. 4. Penyelidikan mudah dijalankan. KETUA EKSEKUTIF PENGURUS A PENGURUS B PENGURUS C EKSEKUTIF A EKSEKUTIF B EKSEKUTIF C
 29. 29. KEBAIKAN : KEBURUKAN : 1. Memberi tumpuan memenuhi keperluan pasaran. 2. Meningkatkan keyakinan & kepuasan. 3. Mewujudkan kepakaran dlm khidmat pelanggan. 4. Memudahkan proses pemberian perkhidmatan 1. Meyukarkan penyelarasan antara jabatan. 2. Kemahiran khidmat pelanggan untuk menyelesaikan masalah. 3. Tidak dpt dibezakan 4. Melibatkan kos yg tinggi. KETUA EKSEKUTIF PENGURUS PASARAN A PENGURUS PASARAN B PENGURUS PASARAN C EKSEKUTIF A EKSEKUTIF B EKSEKUTIF C
 30. 30. KEBAIKAN : KEBURUKAN : 1. Peruntukan tanggungjawab yg lebih rendah. 2. Memberi penekanan pd ciri² & masalah. 3. Mengenalpasti citarasa pelanggan. 4. Menikmati faedah ekonomi drpd operasi tempatan. 1. Mengambil lebih banyak pekerja. 2. Menyukarkan pengawalan pd peringkat atasan. 3. Perhubungan kurang rapat & mesra. 4. Mengabaikan pencapaian matlamat organisasi secara menyeluruh. PENGARAH PENOLONG PENGARAH A PENOLONG PENGARAH B PENOLONG PENGARAH C PENOLONG PENGARAH D
 31. 31.  Dikenali struktur jaringan / ''sistem pelbagai arahan''.  Peranan jabatan pengeluaran amat penting.  Mewakilkan seorang individu menyokong jabatan pengeluaran.  Setiap pekerja perlu melapor kpd 2 org ketua. PENGARAH PENGURUS A PENGURUS B PENGURUS C PENGURUS PROJEK A EKSEKUTIF A1 EKSEKUTIF A2 EKSEKUTIF A3 PENGURUS PROJEK B EKSEKUTIF B1 EKSEKUTIF B2 EKSEKUTIF B3 PENGURUS PROJEK C EKSEKUTIF C1 EKSEKUTIF C2 EKSEKUTIF C3
 32. 32. Kebaikan Penjabatan Mengikut Matriks  Meningkatkan kemahiran pekerja.  Kebolehan menggunakan kepakaran pekerja mahir dgn cekap.  Kerjasama antara jabatan. Keburukan Penjabatan Mengikut Matriks  Konflik autoriti cenderung wujud dlm organisasi.  Berlakunya pertindihan arahan.
 33. 33. 1. STRUKTUR BERDASARKAN PASUKAN - Untuk mencapai misi & matlamat tertentu. - Perkhidmatan yg berbeza mengikut pasaran. 2. STRUKTUR BERDASARKAN PROJEK - Bertujuan menyiapkan sesuatu projek. - Dua keadaan iaitu formal & tidak formal. - Boleh membuat keputusan sendiri. 3. STRUKTUR BERDASARKAN STRATEGIK (SBU) - Memberi autoriti sepenuhnya. - Berupayaan merebut peluang. 4. ORGANISASI TANPA SEMPADAN - Melangkaui garis sempadan. - Menggalakkan hubungan rapat.
 34. 34. DEFINISI Satu proses dimana pemimpin mempengaruhi gelagat perlakuan pekerjanya / surbodinatnya untuk melakukan tugas demi mencapai matlamat organisasi. CIRI² PEMIMPIN Melibatkan pihak lain , iaitu pemimpin & pekerja. Melibatkan pengagihan tugas. Pemimpin mempunyai pengaruh.
 35. 35. KEPENTINGAN KEPIMPINAN MEMBERI KEJAYAAAN ORGANISASI DALAM SATU PASUKAN MENJADI ROLE MODEL KEPADA PEKERJANYA PEMIMPIN DAPAT MEMPENGARUHI PEKERJA KEPENTINGAN GELAGAT PEKERJA SELARAS DGN MATLAMAT ORGANISASI MEMBERI ARAHAN & MEMBUAT KEPUTUSAN MEMBENTUK PASUKAN KERJA KE ARAH PENCAPAIAN MATLAMAT MEMBANTU KETUA MENGURUS DENGAN BERKESAN
 36. 36. KUASA GANJARAN KUASA SAH DEFINISI KUASA Satu kebolehan & keupayaan pemimpin mempengaruhi pengikut melaksanakan suatu tindakan. KUASA DESAKAN JENIS KUASA KUASA FORMAL & TIDAK FORMAL KUASA RUJUKAN KUASA KEPAKARAN
 37. 37. 1. KUASA SAH - Autoriti formal iaitu perlantikan rasmi oleh organisasi melalui sesuatu jawatan yg disandang. 2. KUASA GANJARAN - Keupayaan seseorang memberi ganjaran kpd pekerjanya jika berjaya mencapai matlamat organisasi. 3. KUASA DESAKAN - Kemampuan pemimpin untuk memaksa pekerja melakukan tugas dan mematuhi keputusannya bagi mengelakkan hukuman dikenakan. 4. KUASA RUJUKAN - Kebolehan untuk mempengaruhi org lain melalui ciri² perlakuan yg ada pada dirinya. 5. KUASA KEPAKARAN - Pekerja yg mempunyai pengetahuan / kemahiran dlm bidang² tertentu. 6. KUASA FORMAL & TIDAK FORMAL Formal - Pemimpin memiliki kuasa yg berpunca drpd jawatan yg dimiliki dlm sesuatu organisasi. Tidak Formal - Kuasa yg dimiliki oleh pemimpin disebabkan faktor peribadi yg berkarisma yg menjadi ikutan oleh pekerja lain.
 38. 38. 1) TRANSACTIONAL - menentukan apa yg perlu dilakukan oleh pekerja 2) TRANSFORMATIONAL - pemimpin mempunyai ciri² kepimpinan transactional , karisamatik & berwawasan. 3) KARISMATIK - pemimpin yg mempunyai kelebihan yg tersendiri. 4) BERWAWASAN - pemimpin yg mewujudkan imej yg positif. 1) AUTOKRATIK - pemimpin membuat keputusan sendiri. 2) DEMOKRATIK - memberi kebebasan kpd pekerja menjana idea & membuat keputusan. 3) LAISSEZ-FAIRE - memberi kuasa sepenuhnya kpd pekerja organisasi membuat keputusan. 4) KONTINGENSI - kepimpinan mengambil kira faktor ciri² pemimpin dgn faktor situasi.
 39. 39. 1. Hubungan antara pemimpin dgn anggota. 2. Struktur tugas. 3. Posisi kuasa. 1. Kepimpinan penglibatan. 2. Kepimpinan menyokong. 3. Kepimpinan mengarah. 4. Kepimpinan berorientasikan pencapaian. 1. Tarikan kpd ganjaran. 2. Jangkaan pengikut. 3. Kesaksamaan dlm pemberian ganjaran. 4. Perasaan dalaman pekerja. 5. Ketepatan pekerja.
 40. 40. PEMIMPIN - Pihak yg terlibat dlm proses kepimpinan. PENGURUS - Pihak yg terlibat dlm fungsi pengurusan. 1) JURULATIH memberi tunjuk ajar & panduan kpd pekerja mengenai cara melaksanakan kerja secara berkesan. 2) PEMBIMBING memberi nasihat mengenai perkara yg harus dilakukan untuk mereka berjaya dlm kerjayanya masing². 3) SAHABAT meluangkan lebih banyak masa untuk berinteraksi dgn pekerjanya mereka supaya perhubungan antara ketua dgn subodinatnya lebih erat. 4) KETUA pemimpin harus menunjukkan teladan baik yg boleh diikuti pekerjanya.
 41. 41. DIMENSI PEMIMPIN PENGURUS FUNGSI Menetapkan hala tuju Merancang Menyusun & mengorganisasi PERANAN Menyusun , mengagih sumber dgn cekap & berkesan. PENGARUH Memberi dorongan & motivasi melalui kaunseling. Mengarah & mempengaruhi pekerja dgn autoriti. AKAUN-TABILITI Bertanggungjawab & sanggup menanggung beban. Tidak berani mengambil risiko.
 42. 42. PEMIMPIN FORMAL - Pengurus yg dilantik melalui saluran rasmi organisasi & jawatan yg dipegang oleh pengurus tersebut turut diiktiraf oleh organisasi secara rasmi. PEMIMPIN TIDAK FORMAL - Ketua yg dipilih berdasarkan persetujuan bersama dlm sesuatu kumpulan & berdasarkan kebolehan & keterampilannya dlm kumpulan tersebut. PERBEZAANNYA ASPEK PEMIMPIN FORMAL PEMIMPIN TIDAK FORMAL KUASA Kuasa mengarah & membuat keputusan berdasarkan kenyataan rasmi. Kuasa diperoleh berdasarkan persetujuan sesuatu kumpulan. PENGIKTIRAFA N Jawatan diiktiraf secara rasmi dlm organisasi. Jawatan diiktiraf secara tdk rasmi kerana hanya mendapat sokongan drpd pengikut yg ada semata².
 43. 43. Dorongan dalaman yg wujud dlm diri seseorang untuk berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai matlamat yg diinginkan. KEPENTINGAN MOTIVASI 1) Menyatukan usaha ahli organisasi ke satu arah. 2) Mengekal pekerja terutama pekerja mahir dlm organisasi. 3) Mengurangkan kadar ponteng pekerja. 4) Mengurangkan kadar lantik henti pekerja. TEORI MOTIVASI 1) Teori Maslow 3) Teori Mcgregor 2) Teori Hezberg 4) Teori McClelland
 44. 44. ( TEORI HIERARKI KEPERLUAN ) Mendapat / menerima pengiktirafan , status & perhatian. KEPERLUAN PENCAPAIAN HASRAT DIRI KEPERLUAN PENGHARGAAN KEPERLUAN SOSIOLOGI Menerima perlindungan. ex : perlindungan drpd bahaya Membangunkan potensi diri. Diterima oleh masyarakat. ex : kasih sayang drpd org lain KEPERLUAN KESELAMATAN KEPERLUAN FISIOLOGI Asas manusia untuk hidup iaitu makanan & pakaian.
 45. 45. ( TEORI DUA FAKTOR ) ITEM KONSEP FAKTOR HYGIENE  Berbentuk luaran.  Gaji & faedah , tempat kerja , keselamtan , hubungan personel. KAITAN DGN  Jika tiada wujud rasa ktdkpuasan boleh DAYA PENGELUARA mnjejaskannya.  Jika ada wujud N perasaan neutral tetapi tdk akan meningkatkan daya pengeluaran. FAKTOR MOTIVASI  Boleh memberi kepuasan.  Berbentuk intrinsik , ex:kreatviti & cbrn. Jika tiada ,tdk memberi motivasi kpd pkrja boleh menjejaskan daya pengeluaran. Jika ada, memberi dorongan & meningkatkn daya pengeluaran.
 46. 46. ( TEORI X DAN Y )  TEORI X - pekerja yg mempunyai motivasi rendah.  TEORI Y - pekerja yg mempunyai motivasi tinggi. CIRI² TEORI X : 1. Tidak suka bekerja / malas. 2. Tidak berminat bekerja. 3. Sentiasa mengelakkan drpd memikul tanggungjawab. CIRI² TEORI Y : 1. Berusaha menimba ilmu kpd kerja. 2. Berusaha mencapai matlamat organisasi. 3. Menerima tanggungjawab yg diberikan sebagai satu cabaran.
 47. 47. ( TEORI KEPERLUAN PENCAPAIAN ) 1) KEPERLUAN KEPADA PRESTASI / PENCAPAIAN. - Tindakan seseorang pekerja menyahut cabaran dalam mencapai matlamat organisasi. 2) KEPERLUAN KEPADA PERGABUNGAN / PERHUBUNGAN. - Keinginan & tindakan individu dalam sesuatu kumpulan supaya boleh diterima ahli kumpulan. 3) KEPERLUAN KEPADA KUASA. - Seseorang individu yang berkeinginan untuk mengawal & mempengaruhi pihak lain dalam sesebuah organisasi.
 48. 48. Satu gabungan yang terdiri drpd dua / lebih ahli yg boleh bekerja dalam sesuatu kumpulan. Menghasilkan kerja yang berkualiti Mewujudkan konsep kerjasama KEPENTINGAN PASUKAN Memudahkan penyelarasan Meningkatkan produktiviti Wujudnya pembangunan modal insan
 49. 49. PEMBENTUKAN (forming) PERIBUTAN (storming) PENYESUAIAN (norming) PELAKSANAAN (performing) PENANGGUHAN (adjourning)
 50. 50. KESAN POSITIF : 1. Mewujudkan sikap kerjasama antara ahli. 2. Membolehkan kerja yg sukar disempurnakan dgn baik. 3. Ahli bebas menyumbangkan idea & pandangan. 4. Tenaga kerja dpt digemblengkan. KESAN NEGATIF : 1. Konflik personaliti & konflik peranan mungkin berlaku. 2. Kegagalan untuk menjalankan penyelarasan tugas dgn baik. 3. Menyebabkan ahli pasukan lalai / leka dlm usaha mencapai matlamat organisasi. 4. Sukar mengenalpasti individu yg akan memegang akauntabiliti terhadap sesuatu tugas.
 51. 51. DEFINI STRES Tindak balas daripada aspek fisiologi & psikologi disebabkan kegagalan individu memenuhi tuntutan yg disebabkan oleh faktor luaran. PENGURUSAN STRES Tindakan seseorang / majikan untuk menangani stres yg wujud sama ada individu sendiri atau pekerja di dalam sesebuah organisasi.
 52. 52. Mengenalpasti punca masalah Mengenalpasti tahap masalah Memberi latihan untuk mengatasi masalah Memilih teknik yang sesuai
 53. 53. PERSEKITARAN LUARAN  Situasi ekonomi.  Situasi politik.  Faktor sosiobudaya.  Faktor keluaran & saudaramara. FAKTOR ORGANISASI  Struktur organisasi.  Pengamalan dasar.  Gaya pengurusan.  Tiada program. FAKTOR PEKERJAAN  Konflik peranan.  Kekaburan peranan.  Keperluan kerja.  Gangguan seksual. FAKTOR INDIVIDU  Persepsi individi.  Harapan tinggi.  Tiada motivasi.  Tiada pengalaman kerja.
 54. 54. ( DARI ASPEK INDIVIDU DAN ORGANISASI ) ASPEK INDIVIDU  Mengamalkan tabiat menyelesaikan masalah.  Mengelakkan situasi stres.  Meningkatkan aktiviti fizikal.  Mengamalkan pemakanan yang sihat.  Menerima kaunseling.  Mengurus masa dengan berkesan. ASPEK ORGANISASI  Wujud iklim organisasi yang baik.  Program kaunseling.  Program sokongan keluarga.  Program pengurusan stres.  Wujud sistem mentor.  Mewujudkan kemudahan pekerjaan yang baik.
 55. 55. ( KEPADA INDIVIDU DAN ORGANISASI ) KESAN NEGATIF KEPADA INDIVIDU • Penurunan tahap kesihatan. • Perubahan tingkah laku. • Perubahan sikap. • Penurunan prestasi. KESAN NEGATIF KEPADA ORGANISASI  Kadar keganasan meningkat.  Produktiviti pekerja merosot.  Peningkatan kes disiplin.  Peningkatan kemalangan kerja.
 56. 56. Proses pemantauan prestasi & pengambilan tidakan bagi memastikan aktiviti organisasi dilaksanakan untuk mencapai matlamat organisasi. Segala aktiviti yg dirancang dilaksanakan dgn baik Mengelakkan berlakunya penyelewengan KEPENTINGAN PENGAWALAN Punca kesilapan dapat dikenalpasti dgn segera Satu cara untuk mendapatkan maklum balas
 57. 57. JENIS KAWALAN DALAMAN JENIS KAWALAN LUARAN AUDIT DALAMAN AUDIT LUARAN DASAR ORGANISASI PERATURAN PROSEDUR KERJA UNDANG UNDANG
 58. 58. ( ANTARA AUDIT DALAMAN & AUDIT LUARAN ) DIMENSI AUDIT DALAMAN AUDIT LUARAN TUJUAN Syarikat diurus dengan cekap & berkesan. Pihak lain berkepentingan dgn perniagaan, ex : kerajaan menentukan cukai TUGAS Berdasarkan kemahiran yg dimiliki oleh juruaudit dlm bidang tertentu. Menyemak & melaporkan tentang penyata kewangan syarikat. MASA Secara berterusan & sepanjang masa dlm menjalankan perniagaan. Secara berkala mengikut tempoh akhir penyata kewangan, ex : setahun sekali
 59. 59. Menetapkan standard Mengukur pencapaian Membandingkan pencapaian dengan standard Mengambil tindakan pembetulan
 60. 60. KAWALAN AWALAN ( pencegahan ) Dilaksanakan sebelum sebarang kerosakan / penyimpanan berlaku KAWALAN SEMASA ( pembaikan ) Dilaksanakan ketika sesuatu proses / aktivit sedang berjalan KAWALAN SELEPAS ( pembetulan ) Dilaksanakan selepas sesuatu proses tamat
 61. 61. KAITAN ANTARA KAEDAH KAWALAN DENGAN PERINGKAT DALAM PROSES PENGELUARAN INPUT PROSES TRANFORMASI OUTPUT Pekerja, mesin, bahan mentah Proses menukarkan input kepada output Kereta, baju, perabot & sos KAEDAH AWALAN KAEDAH SEMASA KAEDAH SELEPAS
 62. 62. Analisis Pulang Modal Analisis PERT / CPM ALAT² KAWALAN Carta Gantt Bajet
 63. 63. FUNGSI ALAT KAWALAN JENIS ALAT KAWALAN Analisis pulang modal Bajet Carta Gantt Analisis PERT / CPM FUNGSI Mengenalpasti unit pengeluaran minimum. Mengawal jumlah kos operasi. Mengawal prestasi kerja. Menetapkan untung sasaran. Dapat membiayai kos aktiviti yg dirancang. Mengelakkan berlaku pembaziran. Menentukan sumber pembiayaan & bentuk perbelanjaan. Memudahkan pihak pengurusan membuat perbandingan. Mengawal penggunaan masa & aktiviti. Setiap aktviti mengikut urutan yang betul. Memastikan aktiviti mengikut masa yang ditetapkan. Mengelakkan pembaziran masa & tenaga. Aktiviti dapat disiapkan dlm tempoh masa yg ditetapkan. Tidak menjejaskan aktiviti berkaitan dgn yang lain. Tidak menjejaskan perjalanan keseluruhan projek. Mengawal aktiviti luar jangka.
 64. 64. TRIMA KSH SYG ABG FARUL .. TERIMA KASIH SEMUA HARAP YOU ALL TERHIBUR DGN SLIDE INI & DPT MEMBERI MANFAAT KPD CIKGU & KWN² SAYA SEKALIAN SATU MALAYSIA..^^ AHLAN WASAHLAN.. ADIK NAK TAMBAH.. KWN² , INI BARU SLIDE PENGAJIAN PERNIAGAAN BAB 1, SBNRNYE ADA LAGI UNTK ANDA SMUA , , SLIDE STRUSNYA ABG FAZ AKAN WUJUDKAN XLAMA LAGY.. :) hehe

×