Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 4 Kemahiran Pengurusan

18,151 views

Published on

Published in: Education

Bab 4 Kemahiran Pengurusan

 1. 1. 4.0 KEMAHIRAN PENGURUSAN 4.3 Alat-alat membuat keputusan 4.1 Jenis kemahiran i. Keputusan kualitatif dan kuantitatif i. Definisi pelbagai jenis kemahiran ii. Alat-alat keputusan kuantitatif dan pengurusan kualitatif. -Kemahiran teknik - Statistik deskriptif -kemahiran manusia - Pokok keputusan. -Kemahiran konsep iii. Alat keputusan kualitatif. -Kemahiran Masa -Tulang ikan(analisis sebab dan -Kemahiran membuat keputusan. kesan) ii. Mengaitkan kemahiran pengurusan -Kretiviti dan inovasi dengan peringkat pengurusan. 4.4 Pengurusan ketegangan 4.2 Proses Membuat Keputusan. i. Definisi ketegangan i. Definisi pembuatan keputusan ii Punca ketegangan ii. Langkah-langkah dalam proses iii.Tanda-tanda ketegangan membuat keputusan rasional: iv.Menguruskan ketegangan -Mengenalpasti masalah -Mengutip dan menganalisis data 4.5 Tabii orang berjaya atau maklumat i. Tabii orang yang sangat efektif -Mencari alternatif ii. Faktor kejayaan seimbang. -Menilai alternatif -Memilih alternatif terbaik. 1
 2. 2. Bab 4 : KEMAHIRAN PENGURUSAN 4.1 : Jenis kemahiran i. Definisi pelbagai jenis kemahiran pengurusana. Definisi kemahiran Kemahiran adalah kebolehan seseorang membuat sesuatu dengan betul (berkesan) dan cepat ( cekap). 2
 3. 3. Lima asas kemahiran pengurusan tersebut ialah:-A.Kemahiran teknik.Merujuk kepada kemampuan dan keupayaan pengurus untuk menggunakan kepakarandan pengetahuan mereka dalam kaedah, proses dan prosedur kerja.B.Kemahiran manusiaMerujuk kepada keupayaan dan kemampuan seorang pengurus untuk bekerja denganbaik bersama-sama dengan orang lain dalam sesebuah organisasi termasuklah pekerjabawahan, ketua dan rakan sekerjanya.C.Kemahiran konsepMerujuk kepada kemampuan seseorang pengurus untuk melihat organisasi secarakeseluruhan. Pengurus-pengurus yang mempunyai kemahiran konsep yang baik bolehmelihat perkaitan antara setiap jabatan di dalam organisasi.D.Kemahiran masaMerujuk kepada kemampuan pengurus untuk menjadualkan kerja mengikut keutamaankerja. Oleh kerana seseorang pengurus merupakan seorang yang sibuk dengan tugasberkaitan dengan pengurusan, maka beliau perlu pandai menguruskan kerja yang perludilaksanakan tidak terbengkalai.E.Kemahiran membuat keputusanMerujuk kepada kemampuan pengurus untuk membuat keputusan yang dapatmembantu organisasi mencapai matlamat yang ditetapkan dengan cekap dan berkesan 3
 4. 4. ii. Mengaitkan kemahiran pengurusan dengan peringkat pengurusan Kemahiran membuat Kemahiran keputusan Manusia masa konsep AP SP SP AP KP Atasan P SP SP Pertengaha P P n SP SP AP KP Bawahan Hierarki Teknik Pengurusan Petunjuk:- AP = Amat Penting SP = Sama Penting. P = Penting KP = Kurang Penting 4
 5. 5. 4.2 : Proses Membuat KeputusanI. Definisi pembuatan keputusan- Adalah pemilihan satu jalan tindakan daripada beberapa alternatif yang disarankan.- Untuk menyelesaikan sesuatu masalah, pengurus boleh menggunakan tiga kategori penyelasaian, iaitu;- A. Keputusan yang diprogramkan. - Merupakan keputusan yang rutin yang dibuat secara berulang-ulang dan Secara tipikal. B. Keputusan yang tidak diprogramkan. - Keputusan yang tidak diprogramkan digunakan pada masa-masa tertentu Sahaja C. Keputusan yang bersifat adaptif. - Merupakan perantaraan keputusan yang diprogramkan dengan yang tidak Diprogramkan 5
 6. 6. Terdapat tiga keadaan persekitaran di mana keputusan tersebut dibuat, iaitu:-a. Pembuat keputusan dalam keadaan kepastian. melibatkan maklumat yang dikumpulkan untuk keputusan yang dibuat adal lengkap, tepat dan boleh dipercayai .b. Pembuat keputusan dalam keadaan berisiko. melibatkan pembuat keputusan mempunyai maklumat yang dikumpul adalah tidak lengkap dan kurang lengkap .c. Pembuat keputusan dalam keadaan ketidakpastian. melibatkan pembuat keputusan tidak mempunyai maklumat terhadap sesuatu keputusan yang akan dibuat. 6
 7. 7. ii. Langkah-langkah dalam proses pembuatan keputusan rasionala. Mengenal pasti masalah.b. Mengutip dan menganalisis data atau maklumatc. Mencari alternatifd. Menilai alternatife. Memilih alternatif terbaik 7
 8. 8. 4.3 : Alat-alat Membuat Keputusani.Keputusan kuantitatif dan kualitatifa.Keputusan kuantitatif.merupakan keputusan yang di buat berdasarkan satu set nilai yang diperolehidan kemudian diproses dengan menggunakan hukum matematik bagimeramalkan nilai untuk masa depan•b.Keputusan kualitatifmerupakan keputusan dibuat berdasarkan pendapat dan pengetahuan pakarapabila data-data terperinci tidak diperolehiii. Alat keputusan kuantitatifa.Statistik deskriptif.- merangkumi taburan frekuensi, ukuran kecenderungan memusat (min, mod dan median ); ukuran serakan seperti julat, varians dan sisihan piawai. 8
 9. 9. Min- adalah jumlah semua nilai dalam data itu dibahagikan kepada bilangan data yang ada.- misalnya: Data di dalam jadual di bawah menunjukkan bilangan produk yang dihasilkan oleh lima orang buruh di sebuah kilang. Jumlah produk 10 + 20 + 30 + 40 + 50 Min produk = ----------------------- = ------------------------------ = 30 Bilangan buruh 5 Bilangan Bilangan Buruh Produk 1 10 2 20 3 30 4 40 5 50 9
 10. 10. Median- ialah nilai yang terletak ditengah-tengah data yang telah disusun mengikut tertib.- ukuran ini membahagikan data itu kepada dua bahagian dengan setiap bahagian mempunyai bilangan data yang sama banyak, - misalnya: Contoh 1 markah prestasi bagi lima orang buruh adalah seperti berikut: 85, 78, 90, 88, 99 Cari median lima orang buruh berikut:- Langkah 1: - susun semula data tersebut secara tertib menaik - angka yang terdapat ditengah-tengah susunan itu ialah median 78, 85, 88, 90, 99 - maka mediannya ialah 88 10
 11. 11. Contoh 2Tentukan median bagi kumpulan data yang berikut:- 65, 80, 75, 90, 82, 78Langkah 1:Dengan menyusun data tersebut, kita memperolehi :- 65, 75, 78, 80, 82, 90- median tidak boleh diperolehi jika kerana terdapat dua nombor ditengah-tengah susunan.- langkah seterusnya diperlukan untuk mencari median.Langkah 2: 78 + 80 Median = ---------------- 2 = 79-maka mediannya ialah 79Sekiranya bilangan data dalam sesuatu set adalah ganjil (contoh 1),maka nilai yang berada di tengahtengah data tertib itu adalah median.Sebaliknya, jika bilangan data sesuatu set data adalah genap (contoh 2 ), min bagi dua nilai yangberada di tengah-tengah data itu ialah median 11
 12. 12. Modadalah nilai atau fakta yang paling kerap berulang dalam set itu.Contoh 1-Cari mod bagi kumpulan nombor berikut:- 6,4,8,2,6,8,9,2,5,7,8,9oleh kerana nombor lapan ( 8 ) paling kerap berulang, maka modnya ialah 8 12
 13. 13. • untuk meninjau sejauhmana semua nilai dalam data itu ditaburkan daripada nilai minnya.Ukuran yang digunakan untuk tinjauan ini ialah ukuran serakan.• Antara ukuran serakan yang digunakan ialah:- Julat ialah ukuran perbezaan antara nilai cerapan yang terbesar dengan cerapan nilai terkecil dalam sesuatu set data . Varian ialah ukuran min kuasa dua sisihan- sisihan daripada min Sisihan Piawai ialah punca kuasa dua varians 13
 14. 14. Carta bar- Digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih sesuatu perkara pada sesuatu masa. Carta pai- Digunakan untuk mewakili data-data dengan menggunakan sekoir yang berlainan dalam sebuah bulatan.- Sudut-sudut sektor berkadar tertentu dengan jumlah data yang diwakili. Graf garis- Di gunakan untuk menunjukkan pergerakan turun naik atau perubahan sesuatu perkara mengikut turutan masa tertentu. Histogram- Digunakan untuk menunjukkan kekerapan sesuatu perkara berlaku dan bentuk taburan data tersebut.- Kekerapan tersebut diwakili oleh ketinggian palang.- Dibina daripada data kuantitatif manakala carta bar dibina berdasarkan data berbentuk kualitatif. Carta pareto ( 1884 – 1923 )- carta ini menggunakan beberapa bar seperti dalam carta bar tetapi bar yang disusun adalah secara menurun, iaitu dari kekerapan yang terbesar hingga kepada kekerapan terkecil.- Bar yang dibina mewakili masalah atau punca masalah yang perlu diatasi mengikut keutamaan. 14
 15. 15. B.Pokok keputusan- Merupakan satu bentuk persembahan perancangan yang menyediakan pelbagai pilihan yang dapat di ambil oleh pembuat keputusan dan juga akibat-akibat bagi setiap pilihan yang di buat.- Amat berguna dalam analisis situasi yang melibatkan pembuatan keputusan yang berurutan.- Misalnya, pengurus yang mulanya membina kilang kecil tetapi mendapati permintaan pasaran amat besar kemudiannya.- Oleh itu, pengurus tersebut akan di arahkan membuat keputusan sama ada hendak membesarkan kilang yang sedia ada atau membina sebuah lagi kilang yang baru.- Contoh:-- Jalankan analisis ke atas pokok keputusan di bawah dan tentukan apakah keputusan awal yang harus diambil iaitu :- membina kilang kecil atau Membina kilang besar- Supaya mendapat jangkaan pulangan yang besar. 15
 16. 16. Langkah 1- Tentukan pilihan yang akan dipilih bagi setiap kemungkinan.- Bagi pembinaan kilang kecil dengan permintaan tinggi, terdapat dua pilihan iaitu:- Bekerja lebih masa atau membesarkan kilang.- Oleh kerana pembesaran kilang dijangka memberi pulangan paling tinggi, maka ia akan dipilih.- Ini bermakna pilihan lain ( bekerja lebih masa ) akan disingkirkan dengan ditunjukkan tanda ( ).- begitu juga pembinaan kilang besar dengan permintaan rendah, terdapat dua pilihan iaitu tidak berbuat apa-apa dan kurangkan harga.- Oleh kerana, pengurangan harga dijangka memberi pulangan paling tinggi, maka ia dipilih.- Ini bermana pilihan yang satu lagi ( tidak berbuat apa-apa ) disingkirkan dengan tanda ( )Langkah 2- Tentukan hasil darab kebarangkalian peristiwa dengan pulangan yang sepadan bagi setiap baki cabang. Pembinaan kilang kecil Permintaan rendah 0.4 x ( rm 40 000 ) = rm 16 000 Permintaan tinggi 0.6 x ( rm 55 000 ) = rm 33 000 Pembinaan kilang besar Permintaan rendah 0.4 x ( rm 50 000 ) = rm 20 000 Permintaan tinggi 0.6 x ( rm 70 000 ) = rm 42 000 16
 17. 17. Langkah 3- Tentukan pulangan jangkaan bagi setiap pilihan awal. A. Pembinaan kilang kecil : - RM 16 000 + RM 33 000 = RM 49 000 b.Pembinaan kilang besar: - RM 20 000 + RM 42 000 = RM 62 000 – Maka, pilihan yang patut diambil ialah membina sebuah kilang besar kerana ia menghasilkan jangkaan pulangan yang lebih besar berbanding yang patut diambil . 17
 18. 18. Iii.Alat keputusan kualitatifA.Tulang ikan- Juga dikenali sebagai analisi sebab dan akibat.- Kaedah ini digunakan untuk analisis masalah dengan mengenal pasti sebab-sebab yang menjadi punca masalah melalui percambahan fikiran.- Langkah-langkah untuk membina sebuah rajah tulang ikan. Langkah 1 – Kenal pasti masalah, misalnya laporan projek tidak dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Langkah 2 – Kenal pasti sebab-sebab utama. Biasanya terdapat empat sebab utama Kepada sesuatu masalah ( 4M ), iaitu:- A.Manusia (man) B.Peralatan (material) C.Kaedah (method) D.Mesin( machine) 18
 19. 19. Langkah 3- Kenal pasti sebab-sebab kecil di bawah setiap sebab utama.- Daripada sebab-sebab utama, maka boleh diterbitkan sebab-sebab kecil yang berkaitan dengan masalah utama.Langkah 4- Kenal pasti sebab-sebab sebenar. Setelah kenal pasti semua sebab kecil, barulah sebab sebenar sesuatu masalah dapat dikenal pastiB.Kreativiti dan inovasi- kreativiti bermaksud penghasilan idea-idea baru.- Inovasi merangkumi penghasilan idea baru, penerimaanya serta pelaksanaan idea tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 19
 20. 20. 4.4 : Pengurusan Ketegangani.Definisi ketegangan.- adalah tindakbalas fisiologi dan emosi ke atas sesuatu perangsang / stimuli yang memberikan tuntutan – tuntutan fizikal atau psikologi kepada seseorang individu. 20
 21. 21. Ii.Punca ketegangan.- Punca-punca ketegangan dapat dilihat daripada dua faktor utama, iaitu:- A. Berkaitan dengan faktor pekerjaan – Kitaran hayat organisasi – Struktur organisasi – Gangguan seksual – Konflik peranan – Kekaburan peranan – Keperluan kerja – Kekurangan sokongan sosial – Terlalu banyak/sikit tugas – Tanggungjawab terhadap orang lain. – Keadaan tempat kerja. – Kepimpinan organisasi 21
 22. 22. b.berkaitan dengan faktor individu – Personaliti – Tanggapan – Rutin harian – Kejadian-kejadian yang mengejutkan – Pengalaman – Berkaitan dengan faktor-faktor lain.c. Faktor-faktor lain. – Ketidaktentuan ekonomi. – Ketidakstabilan politik. – Ketidaktentuan teknologi. 22
 23. 23. iii.Tanda-tanda ketegangan – Serangan – Fixation – Regresi – Menarik diri – Letih – Kurang selera makan, banyak makan. – Sakit kepala – Penyakit jantung – Kurang tenaga – Cepat marah – Produktiviti menurun – Ponteng kerja – Peningkatan penggunaan alkohol – Darah tinggi – Peningkatan tahap kebimbangan – Peningkatan kadar lantik henti. 23
 24. 24. iv.Menguruskan ketegangan.Pendekatan individu dalam membantu menangani masalah ketegangan pekerja. - Menguruskan masa - Senaman - Teknik fisiologi - Sokongan sosial - Pengurusan masa Pendekatan organisasi dalam membantu menangani masalah ketegangan pekerja – Wujudkan iklim organisasi yang baik. – Program kaunseling – Program sokongan keluarga – Program Pengurusan ketegangan – Sistem mentor – Komunikasi organisasi – Mengagihkan semula beban kerja – Penetapan matlamat – Kawalan yang beri keselesaan kepada pekerja 24
 25. 25. 4.5 : Tabii orang berjayai.Maksud Tabii• Mengikut Covey, tabii boleh didefinisikan sebagai persilangan tiga dimensi, iaitu pengetahuan, kemahiran dan keinginan seperti di bawah:- Pengetahuan (apa dan mengapa Tabii Yang Berkesan Tabii Keinginan Kemahiran (mahu) (Bagaimana)• Dimensi pengetahuan merujuk kepada paradigma teori, iaitu berkaitan dengan apa yang perlu dibuat dan mengapa ia dibuat.• Dimensi kemahiran ialah berkenaan dengan cara untuk melakukan sesuatu perkara.• Dimensi keinginan pula ialah kemahuan dan motivasi membuat perkara tersebut.• Ketiga-tiga aspek ini adalah penting dan perlu untuk membina tabii yang berkesan dalam kehidupan seseorang. 25
 26. 26. ii.Tabii orang yang sangat efektif.mengikut Cover dalam bukunya”Tujuh Tabii Orang yang Amat berkesan” telahmenggariskan tujuh tabii asas yang terdapat pada individu yang berkesan dan berjaya,iaitu; a. Bersifat proaktif b. Mula sesuatu dengan mengingati matlamat c.Pertamakan perkara yang utama dahulu. d.Fikirkan menang-menang e. Cuba memahami dahulu, kemudian cuba untuk difahami f. Bersinergi g.Tajamkan gergaji 26

×