Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bm k 1 spm trial 2013

12,811 views

Published on

BM Kertas 1 Trial SPM 2013 dgn skema disertakan

Published in: Education
  • Be the first to comment

Bm k 1 spm trial 2013

  1. 1. 1 1103/1 Bahasa Melayu Kertas 1 September 2013 2 ¼ jam SMK KAMPUNG GELAM , Melaka PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA TAHUN 2013 BAHASA MELAYU Kertas 1 Dua jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. 2. Jawab soalan Bahagian A dan satu daripada Bahagian B. 3. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi. Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak. 1103/1 [Lihat halaman sebelah 1103/1
  2. 2. 2 Bahagian A [30 Markah] [ Masa yang dicadangkan : 45 minit ] Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada manfaat membaca. Huraikan pendapat anda tentang manfaat membaca. Panjang karangan anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. MANFAAT MEMBACA 1103/1 [Lihat halaman sebelah] 1103/1 Negara bertambah maju Berjaya dalam akademik Meningkatkan kepakaran Meningkatkan pengetahuan
  3. 3. 3 Bahagian B [ 100 markah ] [ Masa yang dicadangkan: 1 jam 30 minit ] Pilih satu daripada soalan di bawah ini dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan. 1. Ibu bapa mempunyai jasa yang sungguh besar kepada setiap orang anaknya. Sebagai balasan, setiap orang anak mesti membuat kebaikan kepada kedua-dua ibu bapa. Bincangkan usaha-usaha anda untuk menjadi seorang anak yang baik kepada kedua-dua ibu bapa. 2. Kes penderaan ke atas kanak-kanak sering dilaporkan dan meruntun hati setiap ahli masyarakat yang waras. Untuk itu, sebuah wawancara telah dilakukan bagi melihat usaha- usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk menangani isu ini. Tuliskan wawancara itu selengkapnya. 3. Kemiskinan merupakan racun yang mengancam sesebuah negara. Bincangkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat. 4. Teknologi satelit telah menjadikan masyarakat dunia lebih rapat sehingga merentasi sempadan. Ulaskan kepentingan dan peranan teknologi satelit terhadap hubungan dan komunikasi masyarakat dunia. 5. Bahasa itu maruah bangsa yang mesti dipelihara martabatnya agar tetap kukuh dan ampuh melayari lautan bijaksana salam ikatan mesra dan teguh. ( Dipetik daripada Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 20) Berdasarkan rangkap sajak di atas, bincangkan usaha-usaha dalam memartabatkan Bahasa Kebangsaan kita. KERTAS SOALAN TAMAT
  4. 4. 4 Bahagian A: Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah] Kriteria Penskoran PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG 26-30 (28-30) (26-27)  Karangan MENEPATI tema bahan rangsangan.  Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul dan tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu. Penggunaan kosa kata luas dan TEPAT.  Wacananya lengkap. Unsur bahasa yangg digunakan bervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik.  Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas dan matang. KEPUJIAN 20- 25 (23-25) (20-22)  Karangan MENEPATI tema bahan rangsangan.  Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Tanda baca betul dan tepat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu. Penggunaan kosa kata LUAS.  Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi.  Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan JELAS. MEMUASKAN 15-19 (17-19) (15-16)  Karangan MASIH menepati tema bahan rangsangan.  Bahasa MASIH gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca MASIH betul dan TEPAT. Ejaan MASIH mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu. Penggunaan kosa kata umum.  Wacananya MASIH lengkap. Unsur bahasa MASIH bervariasi.  Idea MASIH relevan dengan tema bahan rangsangan. Huraian idea MASIH jelas. KURANG MEMUASKAN 10-14 (12-14) (10-11)  Karangan KURANG menepati tema bahan rangsangan.  Bahasa KURANG gramatis dari segi kata dan ayat. Kesalahan-kesalahan tatabahasa KETARA. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baharu tetapi terdapat KESALAHAN EJAAN YANG KETARA. Penggunaan kosa kata terhad.
  5. 5. 5  Wacananya KURANG lengkap. Unsur bahasa KURANG bervariasi.  Idea KURANG relevan dengan tema bahan rangsangan dan huraiannya KURANG jelas. PENCAPAIAN MINUMUM 01-09 (06-09) (01-05)  Calon tidak menunjukkan oenguasaan kemahran menulis.  Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat.  Idea TIDAK menepati tema bahan rangsangan. Bahagian B: Karangan [100 markah] Perincian Pemarkahan. Cara pemeriksaan. 1. Pemeriksaan dilakukan secara HOLISTIK berpandukan peringkat dan kriteria yang ditetapkan. 2. Jika karangan: a. Kurang daripada 350 patah perkataan, periksa seperti biasa. b. Terlalu panjang, periksan seperti biasa hingga ke akhir karangan. 3. Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah. Tiada tajuk tolak 1 markah. Tiada nama penulis tolak 1 markah 4. Kesalahan ejaan hendaklah ditolak ½ markah dan pemotongan maksimum ialah sebanyak 3 markah. Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang. Kriteria Penskoran PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG 80-100 (90-100) (80-89)  Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat.  Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis.  Ejaan dan tanda baca betul.  Laras bahasa sesuai dengan tugasan.  Penggunaan kosa kata luas dan tepat.  Idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang, diserta dengan contoh yang sesuai.  Pengolahan menarik dan berkesan.  Wacana yang lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan.
  6. 6. 6  Format menepati kehendak tugasan.  Penggunaan unsur bahasa bervariasi.  Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa. KEPUJIAN 66-79 (73-79) (66-72)  Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat.  Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.  Ejaan dan tanda baca betul.  Laras bahasa sesuai dengan tugasan.  Penggunaan kosa kata luas dan tepat.  Idea yang relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas, disertakan dengan contoh yang sesuai.  Pengolahan menarik dan berkesan.  Wacana yang lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan.  Penggunaan unsur bahasa mesih bervariasi.  Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa. BAIK 51-65 (58-65) (51-57)  Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat.  Penggunaan ayat majmuk gabungan gramatis tetapi terdapat keslahan yang minimum.  Ejaan dan tanda baca masih betul.  Laras bahasa sesuai mengikut tugasan.  Penggunaan kosa kata umum.  Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi masih jelas dan contoh-contoh yang dikemukakan masih sesuai.  Isi bercampur aduk, huraian kurang jelas, tidak seimbang dan contoh-contoh yang dikemukakan masih sesuai.  Pengolahan masih menarik dan pemerengganan masih sesuai.  Wacana masih lengkap ATAU wacana kurang lengkap.  Format menepati kehendak tugasan.  Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.  Gaya bahasa yang kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan pula kurang berkesan.
  7. 7. 7 MEMUASKAN 36-50 (43-50) (36-42)  Penggunaan pelbagai jenis kata yang terhad.  Ayat kurang gramatis.  Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat keslahan yang minimum.  Penggunaan kosa kata umum tetapi terhad.  Laras bahasa yang digunakan kurang sesuai dengan tugasan.  Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi kurang jelas dan contoh-contoh kurang sesuai.  Pengolahan kurang menarik.  Wacana masih lengkap ATAU wacana kurang lengkap.  Format menepati kehendak tugasan ATAU format bercampur aduk.  Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi.  Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan. KURANG MEMUASKAN 21-35 (28-35) (21-27)  Penggunaan kata terbitan kurang tepat.  Ayat tidak gramatis.  Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.  Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkemabnag dan contoh-contoh tidak sesuai.  Pengolahan tidak menarik.  Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbbang.  Tidak menguasai unsur bahasa yang bervariasi.  Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan yang lemah. PENCAPAIAN MINIMUM 01- 20 (11-20) (01-10)  Keseluruhannya menunjukkan penggunaan kata dan ayat yang tidak gramatis.  Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.  Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkemabng dan contoh tidak sesuai.  Pengolahan tidak menarik.  Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai.  Gaya bbahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah dan tidak menarik. PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT
  8. 8. 8

×