Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New Era of PR

904 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

New Era of PR

 1. 1. A New EraOf Public Relation: PR 2.0 จาก www.ecommercemagazine.com
 2. 2. WEB 2.0• Generation ทีสองของ่ website• ทาให้การสร้างและแชร์ขอมูล ้ ง่ายขึน้• เพือตอบสนองพฤติกรรม ่ ผู บริโภคทีเ่ ปลียนไป ้ ่
 3. 3. PR 2.0• เพือตอบสนองพฤติกรรม ่ ผู บริโภคทีเ่ ปลียนไป เช่นกัน ้ ่• ไม่ได้พฒนาที่ Platform ั• เป็ นการปรับเปลียนช่องทาง ่ การนาเสนอ
 4. 4. PR 2.0มีผลวิจยมากมายระบุว่า ั
 5. 5. PR 2.0มีผลวิจยมากมายระบุว่า ั“ผู บริโภคสินค้า หรือบริการส่วนใหญ่ รับรู้ เกี่ยวกับ ้แบรนด์ ผ่านสือออนไลน์รวมทังแหล่งข่าวแรกๆ ทีเ่ ป็ น ่ ้จุ ดกาเนิดของสิงทีเ่ รียกว่า Viral หรือ WOM ่(Word of Mouth) ซึ่งเป็ นที่ทพูดถึงกันเป็ นวงกว้าง ี่ในระยะเวลาอันสันนันมักจะมาจากสือออนไลน์ทงสิ้น” ้ ้ ่ ั้
 6. 6. PR & online
 7. 7. PR & online• เอเจนซี่ พีอาร์ส่วนใหญ่ยงให้ ั บริการไม่ครอบคลุมถึง การทา PR online
 8. 8. PR & online• เอเจนซี่ พีอาร์ส่วนใหญ่ยงให้ ั บริการไม่ครอบคลุมถึง การทา PR online• ยอดผู อ่านหนังสือพิมพิลดลง ้ ์ สวนทางกับยอดผู อ่านออนไลน์ ้
 9. 9. ผลสารวจของ GoogleButterfly Effect ของผู บริโภค ้จะเกิด Recall Awareness หลังได้รบสารจากสืออืนแล้วทาการ ั ่ ่ค้นข้อมู ลต่อใน Search TYPE
 10. 10. PR online ในปัจจุบน ั
 11. 11. PR online ในปัจจุบน ั• มักอยู่ในรูปแบบการฝากข่าว ประชาสัมพันธ์
 12. 12. PR online ในปัจจุบน ั• มักอยู่ในรูปแบบการฝากข่าว ประชาสัมพันธ์• ควรปรับให้เป็ น 2-way- communication ให้สมกับการ เป็ นสือ interactive ่
 13. 13. Tip ในการทา PR online 1 กระจาย Branded Content ให้ครอบคลุมเว็บไซต์ต่างๆ
 14. 14. Tip ในการทา PR online 2 สร้างสัมพันธ์ทดกบ Blogger ี่ ี ั
 15. 15. Tip ในการทา PR online 2 สร้างสัมพันธ์ทดกบ Blogger ี่ ี ั • Blogger เป็ น Online Influencers
 16. 16. Tip ในการทา PR online 2 สร้างสัมพันธ์ทดกบ Blogger ี่ ี ั • Blogger เป็ น Online Influencers • ควรให้ขอมูลที่ Update เพือ ้ ่ ช่วยเรา Seed Content
 17. 17. Tip ในการทา PR online 2 สร้างสัมพันธ์ทดกบ Blogger ี่ ี ั • Blogger เป็ น Online Influencers • ควรให้ขอมูลที่ Update เพือ ้ ่ ช่วยเรา Seed Content • หากมี Feedback หรือ crisis issue ก็แก้ไขได้ทนท่วงที ั
 18. 18. Case study• งานเปิ ดตัวสินค้า• เชิญผู สอข่าวทัวไป ้ ื่ ่
 19. 19. Case study• งานเปิ ดตัวสินค้า• เชิญผู สอข่าวทัวไป ้ ื่ ่• เชิญ Blogger และ Online Influencer
 20. 20. Case studyผลทีไ่ ด้รบ ั• Tweet ใน Tweeter อย่างมาก• Facebook มีการ Update Status ทันที• Photo Upload ทันที• Portal Site ออกข่าวทันที
 21. 21. Tip ในการทา PR online 3 ใช้ Social Networking Site • สร้าง Fanpage • ทาให้ Brand ดูเข้าถึงง่าย • เป็ นช่องทางติดต่อได้ง่ายๆ
 22. 22. สรุป• Tips ทัง 3 รูปแบบใช้เงินลงทุน ้ น้อยกว่าซื้อพืนทีโ่ ฆษณามาก ้• แต่ต้องมีความใส่ใจ และมีสมพันธ์ ั อันดีกบ Online Influencer ั• ต้องสร้างความเข้าใจกันดีกบ ั ผู บริโภค การสือสารแบบเพือน ้ ่ ่ ทาให้ดูน่าเชือถือมากกว่า ่
 23. 23. การทา PR 2.0 ง่าย หากเพียงเข้าใจ และ หยิบ“นัน ้ประโยชน์มาเป็นเครืองมือและ ่ช่องทางใหม่”
 24. 24. ขอขอบคุณ

×