ว่าด้วยแคมเปญการตลาดเพื่อระดมเงิน

615 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ว่าด้วยแคมเปญการตลาดเพื่อระดมเงิน

 1. 1. ว่าด้วยแคมเปญการตลาด เพือระดมเงินช่วยเหลือผู ประสบภัย ่ ้ SIWAT.COM
 2. 2. แคมเปญช่วยเหลือผู ประสบภัย ้ • เป็ นตัวกลางรับบริจาค • กด like บน Facebook แล้วบริจาค
 3. 3. เสียงวิจารณ์ • ฉวยโอกาส • หาประโยชน์ใส่ตว ั • ถือโอกาส เอาหน้า • ประชาสัมพันธ์องค์กร
 4. 4. !! ความเห็นส่วนตัว !!จากประสบการณ์ ในการทางาน
 5. 5. การบริจาคส่วนบุคคล• เงินเป็ นของผู บริจาค ้• ด้วยความเต็มใจของผู บริจาค ้• จะออกนาม ไม่ออกนามก็ได้
 6. 6. การบริจาคขององค์กร• เงินเป็ นของเจ้าของบริษท ั (ผู ถอหุน) ้ื ้• ผู บริหาร หรือ คณะกรรมการ ้ เป็ นผู ตดสินใจ ้ ั
 7. 7. ความยุ่งยากของการบริจาคขององค์กร• คนตัดสินใจ ไม่ใช่เจ้าของเงิน• เจ้าของเงินมีหลายคน แต่ละคน อาจคิดเห็นไม่ตรงกัน
 8. 8. แนวทางแก้ไขข้อยุ่งยาก• กาหนดเป็ นนโยบาย มีสดส่วน ใน ั งบประมาณ• ในการบริจาคแบบให้เปล่า ควรระวังเรืองระดับความเหมาะสม ่• หรือจ่ายเป็ นปันผล ให้เจ้าของ บริจาคตามศรัทธา
 9. 9. ในภาวะวิกฤติหากผู บริหาร ้ ต้องการให้บริษทช่วยเหลือ ั แนวทาง 1. บริจาคเอง 2. บริจาคด้วยเงินบริษทั แต่มขนตอนเยอะ เพือขออนุมต ิ ี ั้ ่ ั 3. ผันงบจากส่วนอืนมาบริจาค ่
 10. 10. ถ้าเป็ นการผันจากงบ ประชาสัมพันธ์การใช้เงินออกไป ต้องมีผลตอบแทนกลับมา
 11. 11. ในภาวะวิกฤติหากต้องการช่วยเหลือกันทางใดที่จะทาให้ได้ยอดเงินบริจาคสู งสุ ดน่าจะเป็ นทางที่ให้ความช่วยเหลือ ได้มากที่สุด
 12. 12. แคมเปญการตลาด• ควรมีส่วนช่วย ในการเพิมยอด ่ บริจาค จากแหล่งอืน ่• บริษทและลูกค้าควรมีส่วนร่วมกัน ั• การกด Like ไม่อาจแปลงเป็ น ความช่วยเหลือได้
 13. 13. ทาไมจึงต้องทา• ทาเพือหวังประโยชน์ ่ - เป็ นเรืองน่าละอาย ่
 14. 14. ทาไมจึงต้องทา• ทาเพือหวังประโยชน์ ่ - เป็ นเรืองน่าละอาย ่• ทาเพือเร่งระดมเงิน ่ โดยยอมแบกรับคาวิจารณ์ - น่าชืนชม ่
 15. 15. องค์กรสือ ่• เข้าถึงข้อมูลได้เร็ว• เผยแพร่ให้คนได้มาก• มีโอกาสระดมเงินได้ดกว่า ี• เหมาะเป็ นศูนย์กลาง
 16. 16. เจตนา เป็ นเรืองสาคัญ ่• เราอาจไม่ได้เข้าใจ เจตนาทีแท้จริง ่• ต้องพยายามทาความเข้าใจ เหตุผล และเจตนาทีแท้ ่ ของทุกฝ่ าย

×