4 วิธพอาร์ในโลกออนไลน์   ี ี     โดย Business.com
Mark Bitterman
เว็บไซต์เรียบง่าย    มีประสิทธิภาพ•  อธิบายสัน จับใจ เห็นภาพ       ้•  ตอบคาถามได้ใน 10 วินาที•  ลูกค้าใช้เวล...
ลาร์รี เบลิน•  เว็บไซต์ ต้องใช้งานง่าย•  มีแต่ขอมูลทีจาเป็ น     ้ ่•  ตรงประเด็น•  คาว่า “ติดต่อเรา” ต้องเด่น• ...
หัดเป็ น Blogger• เข้าถึงลูกค้าใหม่ได้ง่าย• มีความเป็ น ปุถุชน• ด้วยรูปแบบเป็ นการสนทนา ผู อ่านจะเห็นภาพได้ดกว่า   ้  ...
ใช้ Podcasting• เป็ นเทคโนโลยีทง่าย         ี่• เป็ นการใช้ประโยชน์จาก สัญชาตญาณความบันเทิง
Padcasting• ทาให้มความเป็ นเอกลักษณ์    ี• สืออารมณ์ความเป็ นตัวตนได้  ่• การเชิญหุนส่วนด้านกลยุทธ      ้ มาร่...
การประชาสัมพันธ์ ใน    Youtube
Youtube• เป็ นเครืองมือการตลาดใหม่      ่• โพสสิงทีน่าสนใจ และเป็ นประโยชน์     ่ ่• สามารถช่วยดึงลูกค้า เข้าเว็บ...
4 วิธีพีอารฺ์ในโลกออนไลน์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4 วิธีพีอารฺ์ในโลกออนไลน์

628 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

4 วิธีพีอารฺ์ในโลกออนไลน์

 1. 1. 4 วิธพอาร์ในโลกออนไลน์ ี ี โดย Business.com
 2. 2. Mark Bitterman
 3. 3. เว็บไซต์เรียบง่าย มีประสิทธิภาพ• อธิบายสัน จับใจ เห็นภาพ ้• ตอบคาถามได้ใน 10 วินาที• ลูกค้าใช้เวลาบนเว็บแค่ 5-8 นาที• ต้องตรงประเด็น
 4. 4. ลาร์รี เบลิน• เว็บไซต์ ต้องใช้งานง่าย• มีแต่ขอมูลทีจาเป็ น ้ ่• ตรงประเด็น• คาว่า “ติดต่อเรา” ต้องเด่น• เว็บไซต์ ควรอยู่อนดับต้นๆ ั• ของ Search Engine• ไม่ต้องมีฟังก์ชนพิเศษมากนัก ั่
 5. 5. หัดเป็ น Blogger• เข้าถึงลูกค้าใหม่ได้ง่าย• มีความเป็ น ปุถุชน• ด้วยรูปแบบเป็ นการสนทนา ผู อ่านจะเห็นภาพได้ดกว่า ้ ี
 6. 6. ใช้ Podcasting• เป็ นเทคโนโลยีทง่าย ี่• เป็ นการใช้ประโยชน์จาก สัญชาตญาณความบันเทิง
 7. 7. Padcasting• ทาให้มความเป็ นเอกลักษณ์ ี• สืออารมณ์ความเป็ นตัวตนได้ ่• การเชิญหุนส่วนด้านกลยุทธ ้ มาร่วมจะช่วยเพิมความน่าสนใจ ่
 8. 8. การประชาสัมพันธ์ ใน Youtube
 9. 9. Youtube• เป็ นเครืองมือการตลาดใหม่ ่• โพสสิงทีน่าสนใจ และเป็ นประโยชน์ ่ ่• สามารถช่วยดึงลูกค้า เข้าเว็บได้

×