Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Itinerari Les Santes - Aida, Montse, javier v2

666 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Itinerari Les Santes - Aida, Montse, javier v2

 1. 1. EL Df: PÉLMEASA MATÉRIA: BIOLOGIA 1 GEOLOGIA —
 2. 2. MAPA ¡DEL IDESERT DE LES PKLMES o ¿Aquest va ser ¡’itinerarí que vzun seguir per conéixcr znqucsla zona. . ., _ . . '« u» xa ' 1 ’ . ..; I
 3. 3. EIÉÏÏCÏÍÏKS 25:8 IÓ>TAIlCAS ¡DEL P2C‘: :R_2€‘; TïGÁE (jIJIl“IAT(_)IJ(_) GIA Té un clima ¡nulilcnztní ' ‘. _ ' g Camí (ilimátitï i com a v H conseqiïéllcia, les plantas florcLxcn ílVilllS. Nlés calor que avans.
 4. 4. agonofilía m; m zona u o Dos tipus (lc ¡‘aquest o - utlcínrizdéxs gris, su[unen1liu'1;1,(l’(>r1gc11 1nu¡1'. ¡'e;1('c10¡1;¡ al ¿[cul clmhídrlc, l()()| u.a. ) O -1‘(><lenu(és l‘()_]zl, st‘(lllllt‘lllÍll‘l¡l, (1‘()l'lgCll (‘()¡1t1ucr11lul.11o 1‘c;1('('1<)¡1a al ¿md clorhídrlc,200111.21.) o Les capos ¡nos antiguos‘ del mdcnn, mctzllnurlltzcll l cs convcrtcnx cn la ¡)| ss; u‘r:1(tí¡>1c;1 (lc la Serra (l'lïp; ¡(l5¡.2;3()111.; ¡.)
 5. 5. Acc‘) cs pissarra: tó 250 milions (‘lïlnyrs(fommcla per la mctalnorfïtzacif) del ro(lcno).
 6. 6. REJCtÁÏCIÓ ¡Mi ¿cenas CLJRHÍVDRIC ,97?’ u‘ H y . f N su‘ u‘ _ L ‘P 7» '>¿, .,-¡w r ¡i ‘ g ‘ I i c x’ _ . , ' . ‘¿ * ‘w il y . , í , - ‘ si‘. ,_, » . _-k' ‘i 77.”. l ¿Er? v l ‘xy/ EH . ’ '- ' N l 7. ‘x x. ‘ ‘¡Q _ « -/ ïÏ/ ï‘ "il ‘N . . _ ' N .1 í .2 —í, 3 ‘s. , rx "‘ 4- ‘ . - «j _ l, ._ / s si}. “A ve? “ ¿s , ._Ífi__ «x > ‘ L3‘ R . ¡ * ¿ , f f , ‘I 1 ‘l-Ï «"_ x ' «‘ “ V’ _ i x " . l J) l ‘fx. ‘i ‘ a‘ a4 ‘s n;
 7. 7. D ESCiRVIrP CIÓA DEL P ¿KISS ¿afeitar W Aquesta zona, esta dixtúdida en dues piuïs, una es sombría i l’alt1‘a li clone mes el sol, per lo qual, tenen flora dilerentgeneralment. Ili ha un microclima més [red en aquesta zona.
 8. 8. EA. C’IÏOANR. S B F Tenim (lues parts: -La lllllllldíl: molsa, líqucn, pi ro(leno(terren_¿'s més iicids) falgïiierzncte. -La més seca: NLARGALLÓJn Carrasco, esbzuzer, romaní, coscolLetc.
 9. 9. Tenim diferents tipus de plantes segons estiguen situades en la zona d’umbria o la zona on dóna el sol. mhfih . 1 "T73- TrIF"— 41's‘ DCT"'/ . i. E, . q; v‘ un. ‘
 10. 10. SALEN Ds iris. Zoïxiíi e ïÍÏ _ . l’. F Les especies lípiques (l'ací A i m-r-um» i. ' són les grinetes, raboses, A A p csquirols, porcs senglzus, ' I’ ï v 7 p2u'(lals, ctc. a- . . O l « Poclem trobzu‘ pinyes - mcnjadcs per rates o per esquirolssegons Com les trobem.
 11. 11. l dlllUC Vdlll VCUICÏ dlgllllCb lÍICÏlJdKIÉÏD LIC [MH L senglar. ..
 12. 12. ( Ïz 2 ‘. I tambe t‘lt‘lt‘lll ilguns g its
 13. 13. F Es pot veure si esta menjzidzi sencerzi o inenjzida Iiomós pcr una pzut, segons hajzi sigut cl menizu‘ (Puna rata o (Tun esquirol. t’ 1 "i " ‘i k N ', .‘; ‘. ' 1 V 1 l, ut‘ s c a. r. i“ ! ,. i. i. lx 5 . j i. F
 14. 14. IMPÁCTE ¿me s Avancakiiiieiits per pod‘ cultivar el terrren)’. Hem I)I‘()VOC2IÍ el canxi , climiitic pcl calfamciit dc la Terra. Podcm (robar també restos que la gent tira pel sól. t i l l
 15. 15. SINGULARITAATS AMB H5 “Te” ' “e ‘e eeee —— HÍISTORIQUES Ï - I . t“ t! Primer‘ poblaren aquest territori els ’ roinansJnusulmzuis, ctc. Dcsprés ocuparcn el ' teriitoii els carmelites. ' Van construir monc stirs, ; hermites, molins, cases cannelites, etc. (Hemiita de les Szuites) rj _ 44
 16. 16. ¿»ici VEIEMA LWNTERIOR DE, LHErtHïMITA. i ¿musas SINGLULARITATS ITAQUESTA.
 17. 17. sLeUsuét. SIN GULAÏiFTAtT MES, RJELIGLIOSA, TAJVIB En PODEM ‘islamista. l l ‘ , ¡ l *' l‘, ‘Iv lis‘ ’ . l’. 1 , _ . 4 _; ‘r _. f ' I - "si l j y" on- ‘ i i , l . ' '- “P? d. . ' 1 t '. l 7 ‘ , L,, 7 . f 4 ¡‘.1 _ I ji. g __L_t » . u - ¿un «- . - ¡ : _ ‘ 7 y 'F‘ , _ ‘Ñ i y. " _ _ go- _ x I ; .4’ _e . ‘ 6 s. t z 4 ‘- J . . - «-—-—- D I‘ p; 1 ' I Ljé‘ t, ¿A l t
 18. 18. AQUEsr TREBALL ESTÁ REALITZAT PER; Dircccit’): Nlontsc "Torres Garrido Infori11a('i<'): Aida Sánchez Dalmau i linatges: Javier (Qarcia Nlaleu

×