Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
T3 (Annex) edafologia AG1012
Next

0

Share

T3 Edafologia AG1012

AG1012, Edafologia, UJI, Geologia & Edafologia, Soils, Meteorització, Edafogènesi

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

T3 Edafologia AG1012

 1. 1. Professor Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural, Universitat Jaume I Tema 3 Com es transforma una roca en sòl METEORITZACIÓ DE ROQUES I MINERALS I EDAFOGÈNESI
 2. 2. 1. Introducció a la Geologia: estructura, elements, minerals, roques, ambientes geològics (cicle de les roques), evolució de laTerra (T1,T12) 2. Classificació de minerals i roques i, tectònica de plaques (T3, (T2)) 3. Processos que transformen les roques: geodinàmica externa, Estratigrafia, Geomorfologia, els temps geològics. (T6,T7,T9) 4. Geologia regional: geologia estructural, cartografia geològica, El Sistema Ibèric, preparació de l’eixida de camp (T10,T23) 5. El sòl: generalitats, factors formadors, perfil del sòl,...(T1,T2,T3,T4) 6. Física del sòl (T5) 7. Química del sòl (T8) 8. L’aigua en el sòl (T10) 9. Classificació del sòls, cartografia edafològica (T11) Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 3. 3. 1. Meteorització: tipus i processos 2. Productes de la Meteorització 3. Processos bàsics en la formació de sòls 4. Adicions 5. Pèrdues 6. Transformacions 7. Translocacions 8. Processos edafogènics bàsics i horitzons genètics resultants 9. Meteorització i fons geoquímic 10. Horitzons del sòl Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 4. 4. 1 Seleccionar el terme més adient d’acord el context Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 5. 5. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural METEORITZACIÓ La meteorització consisteix en la transformació parcial o total de roques i minerals a l’entrar en contacte amb l'atmosfera, hidrosfera i biosfera, per aflorar o per estar a prop de la superfície.  La zona de contacte entre la roca fresca i el material resultant de la meteorització (saprolita) constitueix el front de meteorització.
 6. 6. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 7. 7. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 8. 8. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural Meteorització biogeoquímica  -Degut a l’efecte de l’aigua pura o que continga dissolts O2, CO2, o àcids orgànics Dissolució
 9. 9. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural Meteorització biogeoquímica Hidratació -L’absorció d’aigua origina una altra espècie mineral -Un bon exemple és el pas d’anhidrita a guix. Augmenta el volum un 35%
 10. 10. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural Meteorització biogeoquímica  -es deu a l’efecte de l’aigua pura o que continga dissolts O2, CO2, o àcids orgànics Hidròlisi -Reacció d’un mineral per donar un àcid i una base. Reorganització de les xarxes cristal·lines Neoformació de minerals més estables sota les noves condicions termodinàmiques -Afecta a gran quantitat de minerals, especialment silicats. -L’activitat microbiològica per fer que la hidròlisi siga àcida o bàsica.
 11. 11. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural Hidròlisi Una qüestió important en la formació del sòl és la gènesis dels minerals més característics del mateix: les argiles. En concret, la formació dels minerals de l’argila en aquest ambient està íntimament lligat a reaccions d'hidròlisi dels minerals silicatats de les roques. Aquestes reaccions poden desenvolupar-se en el medi hidrotermal (durant la formació d’un depòsit mineral), o com processos exògens (sota condicions atmosfèriques), una vegada que les roques per erosió es troben en la superfície o en la seua proximitat. El CO2 dissolt en l’aigua de pluja o dels rius poden desencadenar una sèrie de processos hidrolítics: CO2 + H2O H2CO3 L’àcid carbònic així format reacciona amb els feldspats, induint la formació de minerals del grup de la argila. 3 exemples que condueixen a la formació de caolinita,Al2Si2O5(OH)4: 1) Hidròlisis d’anortita (plagiòclasi càlcica): CaAl2Si2O8 + 2 H2CO3 + H2O Ca2+ + 2 HCO3 - +Al2Si2O5(OH)4 2) Hidròlisis de la albita (plagiòclasi sòdica): 2 NaAlSi3O8 + 2 H2CO3 + 9 H2O 2 Na+ + 2 HCO3 - +Al2Si2O5(OH)4 + 4 H2SiO4 3) Hidròlisis de l’ortoclasa (feldspat potàssic): 2 KAlSi3O8 + 2 H2CO3 + 9 H2O 2 K+ + 2 HCO3 - +Al2Si2O5(OH)4 + 4 H2SiO4
 12. 12. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural Meteorització biogeoquímica Activitat biològica -Efecte mecànic -Efecte indirecte (canvi d’equilibri en la dissolució -Efecte directe Oxidació- reducció -Transferència d’electrons: oxidació (pèrdua), reducció (guanys) -Afecta aquells elements que poden actuar amb més d’una valència. -En medis amb excés d’H2O (medi saturat) la manca d’O2 provoca una reducció del Fe. Fe3+ + 1e- Fe2+ Aquesta reducció representa un increment de volum del 22% provocant tensions en la roca. Al drenar un medi que haja estat saturat d’aigua (com ara un estuari) s’indueix al procés contrari: l’oxidació.
 13. 13. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural PRODUCTES DE LA METEORITZACIÓ Productes de la meteorització  Resistats: fragments de la roca que conserves la seua composició mineralògica.  Minerals heretats alliberats directament de la roca, sense transformacions sensibles  Minerals transformats, alteracions en les xarxes cristal·lines  Minerals neoformats  Elements solubles HORITZONACIÓ
 14. 14. Resistats Minerals heretats Minerals transformats Minerals neoformats Minerals solubles Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural ROCA ATMOSFERA BIOSFERA HIDROSFERA METEORITZACIÓ FORMACIÓ DEL SÒL Pèrdues per erosió Pèrdues per rentat
 15. 15. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural  Entendre el comportament dels productes de meteorització resulta molt important per a la comprensió dels processos, els sòls que es formen i el seu comportament.  El diagrama de Mason permet interpretar el comportament dels diferents elements en els sòls en funció de la càrrega iònica (Z) i el radi iònic (r) de cadascun d’ells, que defineix el potencial iònic (Z/r).  Uns elements romanen en solució com cations solubles o com anions complexes solubles, la qual cosa farà que presenten gran mobilitat, mentre que d’altres precipiten per hidròlisi.
 16. 16.  5 G2 a) Descriu l’aflorament de guix roca: b) Com es va poder formar? c) Quins productes es poden esperar d’aquest procés i quin serà el seu comportament d’acord al diagrama de Mason. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 17. 17.  6 A1 Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 18. 18. A1. Seleccionar el terme que millor s’adapte al context Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 19. 19. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural -Físics: moviments de substàncies en suspensió, turbacions i altres -Químics: dissolucions, precipitacions, hidratacions, hidròlisi, formació de complexos organo-metàl·lics i reaccions redox. -Biològics: descomposició de la matèria orgànica, mescla de materials per la fauna, entre d’altres. PROCESSOS EDAFOGÈNETICS  Les reaccions químiques produeixen el trencament d’enllaços en els materials que reaccionen originant nous productes.  Generalment, les velocitats de reacció són molt baixes en els processos edafogènetics.  La diversitat d’actuació dels factors interns i externs produiran situacions molt diverses en l’edafogènesi.
 20. 20. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural ADICIONS Poden ser:  Aigua  Gasos  Matèria orgànica  Materials alliberats durant la meteorització  Aports de sals solubles per ascens capilar (capa freàtica) i per aerosòls salins (vent marí)  Soluts procedents de les parts altes d’una vessant amb flux lateral  Materials transportats per escolament superficial procedents de l’erosió  Materials coluvials  Materials aluvials
 21. 21. 11 G2 a) Descriu aquesta imatge presa en perspectiva en un sòl de bosc. b) Atenent a diversos criteris, interpreta a quin tipus de procés correspon i a què donarà lloc. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 22. 22. 12 G2 a) Descriu el perfil de la figura que correspon a un sòl de muntanya (Alps, Suïssa) desenvolupat arran una roca calcària dura. b) Atenent a diversos criteris, interpreta el tipus de procés i a que ha donat lloc. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 23. 23. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural 13 PÈRDUES A) Substàncies solubles: -Elements dissolts, perduts per la base del sòl o lateralment: Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Fe2+, Si4+, entre d’altres. -Quelats solubles o pseudosolubles (complexos organo-metàl·lics) per rentat de Fe3+, entre d’altres. -Pèrdues de Fe2+ i manganés (Mn2+) en condicions reductores, originant un empobriment i decoloració. -Pèrdua de silici (en sòls de zones tropicals, entre d’altres)
 24. 24. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural 13 PÈRDUES B) Partícules sòlides: -Materials de superfície arrossegats fora del sòl per l’aigua d’escolament superficial (erosió hídrica) i pel vent (erosió eòlica). C) Elements biodisponibles: nutrients absorbits per les plantes, i elements tòxics absorbits per plantes tolerants D) Gasos: - Pèrdues de nitrogen en forma de N2 per desnitrificació - Pèrdues de CO2 després per la respiració dels microorganismes del sòl i per la descomposició de la matèria orgànica
 25. 25. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural La mobilitat dels diversos elements depèn, entre d’altres factors, del potencial iònic (diagrama de Mason) i del pH. En el cas de l’alumini, el Al2O3 es troba precipitat entre 5,5 i 8,5, mentre que la mobilització de la sílice, SiO2, augmenta amb el pH, essent màxima en condicions alcalines (Mason, 1966).
 26. 26. 14 G2 a) Descriu aquesta imatge. b) Quins tipus de procés edafogenètic s’està produint? Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 27. 27. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural 15TRANSFORMACIONS Val a destacar: -Meteorització de roques i minerals. -Descomposició de la matèria orgànica per microorganismes del sòl. -Neoformació de minerals arran dels productes de meteorització. -Formació del complex argilo-húmic, que constitueix una de les característiques singulars dels sòls. -Precipitació de CaCO3, i guix, i de sals més solubles que el guix (halita, tenardita, mirabilita, entre d’altres) a partir de solucions saturades. -Processos redox on hi ha un excés d’aigua temporal o permanent. -Processos d’expansió-retracció, degut a la presència d’argiles expansives (grup esmectites).
 28. 28. 14 G2 a) Descriu aquestes imatges. b) De quin tipus de procés es pot tractar? Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 29. 29. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural -Argila: il·luviació -Col·loides orgànics: de baix pes molecular que poden formar els quelats amb el ferro soluble o pseudosolubles.Tenen lloc en sòls àcids. -Carbonat de calci: en solució en forma de Ca2+, HCO3- i CO32-. Aquests ions poden ser translocats i recipritats en el propi sòl. -Guix: en solució en forma de Ca2+ i SO42-Translocacions i recipritació en el propi sòl. -Per el cicle biològics de nutrients. TRANSLOCACIONS  Bioturbació (fauna del sòl)  Crioturbació (gel)  Argiloturbació (expansió-retroacció d’argiles expansibles TURBACIONS (moviments de materials dins del sòl)
 30. 30. 18 G2 a) Descriu aquestes imatges. b) De quin tipus de procés es pot tractar. Supossa que el component de color blanc és calcita, de tipus micrita. c) Es poden extreure algunes conclusions respecte al clima i el règim d’humitat del sòl? Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 31. 31. 19 G2 A l’observar al microscopi petrogràfic una làmina prima d’un horitzó d’un sòl es la següent imatge: a) Descriu la imatge. b) Formula alguna hipòtesi sobre l’origen del component blanc i relaciona-ho amb algun procés edafogenètic. Busca informació sobre els minerals lenticulars. c) Que diries en respecte les condicions ecològiques de la zona on s’ha format aquest sòl? Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 32. 32. 21 A1 Selecciona el terme més adient segons el context: Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural 22 A1 Cal realitzar alguna correcció sobre el text:
 33. 33. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural Adició de matèria orgànica a la superfície per part de la vegetació Adicions O (horitzó orgànic, color fosc) Adició de m.o. a la superfície per arrels fines o a partir d’un O. A , Ah (humus) H. organomineral Adició de materials que soterren un sòl anterior Ab (buried) H. soterrat Adició de m.o. en condicions d’excés d’H2O molt prolongades tots els anys.Torbera H (histos, teixit) H. Orgànic d’un sòl orgànic
 34. 34. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural Pèrdua de material de la part superior del sòl. Pèrdues E (e=eluvial) horitzo de color blanc degut a la sorra i llim residuals. L’estructura, composició o color de la roca canvien en la major part del volum per meteorització de la roca i els minerals que la composen i per acció de la fauna Bw (weathering) Processos redox que afecten al Fe i al Mn, principalment Ag, Bg, Cg (g= gley) Processos d’expansió-retracció degut a la presència d’argiles expansibles (montmorillonita, grup de les esmectites Bss (s= slickenside) cara de lliscament Transformacions Llaureig d’un hortizó amb independència de quin haja sigut el procés edafogènic que li ha donat origen Ap (p= plow, llaurar)
 35. 35. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 36. 36. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural Iliviació d’argila de la part superior del sòl (zona d’eluviació) a una part inferior (zona d’iliviació). El transport de l’argila té lloc en suspensió en l’aigua que circula pel sòl Translocacions Bt (t=ton, argila) Queluviació de matèria orgànica, Fe i Al de la part superior del sòl a una part inferior. En zones temperades humides Bh (humus) Bs (s=sesquiòxids) Dissolució del CaCO3 i translocació dels seus ions i recipritació en forma de CaCO3, dins del sòl. Zones àrides i semiàrides. Bk (k=kalk, calcària) Bkm (cimentat) Dissolució del guix a la part superior del sòl i translocació dels ions i reciprecitació dins del sòl. Zones àrides i semiàrides By (y=yeso, guix)
 37. 37. 24 G2 Observar la imatge i dir quin tipus de procés pot haver-se produït. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 38. 38. 25 E3 Al consultar la bibliografia ens trobem que a partir d’un granit es poden formar els tres sòls que s’indiquen. Estudia la situació proporcionant alguna explicació edafogenètica. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 39. 39. 25 E3A partir de tres materials originaris diferents, es pot formar el mateix sòl? Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 40. 40. 25 E3 A partir de la prospecció i anàlisi d’uns sòls formats d’un mateix material originari amb CaCO3, s’ha construït la gràfica que relaciona l’edat del sòl amb el pH. a) Què ha succeït amb aquests sòls? b) En quin tipus de clima evolucionen aquests sòls? c) Quina reacció ha ocorregut amb el CaCO3? d) Què es pot dir sobre el temps de formació d’aquest sòl? Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 41. 41. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural FONS GEOQUÍMIC Es refereix a la concentració d’un element en un determinat medi, en absència de qualsevol aport extern específic derivat de l’activitat humana. L’estudi dels possibles minerals font fa palesa quin és l’aport esperable al fons geoquímic per a cadascun dels element d’un determinat sòl.  En la recerca de contaminació de sòls, interesa diferenciar entre l’origen dels elements d’estudi (geogènic o antròpogènic). En aquest context s’ha introduït el concepte de fons geoquímic d’un element.
 42. 42. 27 E3 Estudiar la següent informació: La meteorització d’un roca origina un material que difereix pel seu color, estructura, granulometria, mineralogia, etc., i que es denomina regolita. Diversos factors condicionaran els processos. No obstant, en climes humits, els sòls es diferencien més de la roca conforme va passant el temps, que en climes àrids i semiàrids. En qualsevol cas, la roca a partir de la qual es forma un sòl marca les característiques del sòl resultant. Coneixent els continguts medis de roques ígnies de diverses procedències (Fuster et al, 1954): Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 43. 43. 27 E3 Estudiar la següent informació (Fuster et al., 1954): Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 44. 44. 27 E3 Estudiar la següent informació: a) Com s’expressen els resultats de l’anàlisi d’una roca? b) En quin cas dels basalts, el 38% correspon al quars que té aquesta roca? c) Quina és la causa principal de la mida de gra dels minerals en una roca? Posa dos exemples de roques de gra fi i els seus equivalents de gra groller. d) Quines roques donaran lloc als sòls més argilosos, d’entre les indicades a la taula? e) Utilitzant el diagrama de Mason, interpretar la tendència en el comportament dels diversos elements alliberats en la meteorització en el cas d’un granit. Quina influència tindrán: el règim d’humitat del sòl segons siga percolant o no percolant? Y les condicions de drenatge? f) A l’indicar que un granit és una roca àcida i un basalt una roca màfica, a què s’està fent referència? Té relació amb el pH i l’acidesa del sòl? Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 45. 45. 28 A1 Identificar termes referents a la meteorització i edafogènesi i estructurar-los segons s'indica:  Meteorització de la roca.  Formació d’horitzons.  Processos que afecten: a la matèria orgànica; en zones temperades humides; en zones àrides i semiàrides; a la base d’un vessant amb aports de col·luvis; en sòls conreats; en sòls amb excés d’aigua; en sòls afectats per sals solubles; sòls amb propietats físiques molt desfavorables i toxicitat per sodi. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 46. 46. 30A1 Corregir el text, si escau: “La gènesi d’un sòl depèn essencialment de tres factors: descomposició de la roca; acumulació de matèria orgànica; i migracions d’elements transportats per l’aigua” Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural 1) Hidròlisi 2) Règim d’humitat xèric (mediterrani) 3) Crioturbació 4) Materials sulfurosos a) Plou a la tardor i primavera, principalment, mentre els estius són secs i calorosos. b) Processos d’expansió-retracció lligats a canvis d’humitat del sòl. Efectes sobre les edificacions, infraestructures i les arrels dels arbres. c) Procés de meteorització química que afecta a roques i minerals. Es caracteritza per la reacció amb l’aigua dissociada (OH- i H+) d) Acidificació a l’eliminar l’excés d’aigua per drenatge artificial, si el medi no conté CaCO3. Risc d’ignició si est tracta d’una escombrera de carbó amb pirita.
 47. 47. 31 CC Seleccionar el terme més adient en cada cas: Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 48. 48. 31 CC Seleccionar el terme més adient en cada cas: Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 49. 49. 32 G2 Observa (estudi de casos) a) Descriu el paisatge. b) Quins efectes poden tenir les actuacions agrícoles (posada de reg, ús de fitosanitaris, aport de purins, etc.) en els sòls de la zona alta que es veuen al fons. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
 50. 50. CC. 2 Amb allò explicat a classe i l’estudi d’aquesta unitat, identificar entre deu i quinze paraules clau que resulten rellevants segons diferents criteris. CC. 3 Proposar un altre nom per aquesta unitat que reflectisca igualment el seu contingut. Sergi Meseguer Costa Àrea de Cristal·lografia i Mineralogia-Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural Presentació basada en el tema 1 del llibre: Introducción a la Edafologia: uso y protección del suelo, de: J. Porta, M. López Acevedo, R.M. Poch

AG1012, Edafologia, UJI, Geologia & Edafologia, Soils, Meteorització, Edafogènesi

Views

Total views

6,427

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5,854

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×