Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’aparell respiratori

8,021 views

Published on

Power-point de l'aparell respiratori elaborat per l'alumnat de tercer cicle de Benlloch.

Published in: Education, Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L’aparell respiratori

 1. 1. L’APARELLL’APARELL RESPIRATORIRESPIRATORI
 2. 2. GUIÓGUIÓ  1.-Què és1.-Què és  2.-Parts2.-Parts  3.-Moviments3.-Moviments  4.-Respiració cel·lular4.-Respiració cel·lular  5.-Malalties5.-Malalties
 3. 3. 1.- QUÈ ÉS L’APARELL1.- QUÈ ÉS L’APARELL RESPIRATORI?RESPIRATORI? - L’aparell respiratori és l’aparell encarregat- L’aparell respiratori és l’aparell encarregat de fer la respiració, és a dir, prendre oxigende fer la respiració, és a dir, prendre oxigen de l’aire i eliminar el diòxid de carboni delde l’aire i eliminar el diòxid de carboni del nostre cos.nostre cos.
 4. 4. 2.- PARTS DE L’APARELL2.- PARTS DE L’APARELL RESPIRATORIRESPIRATORI  Vies respiratòries.Vies respiratòries. LesLes fosses nasalsfosses nasals són dues cavitats que s’obren asón dues cavitats que s’obren a l’exterior pel nas.l’exterior pel nas. LaLa faringefaringe és una cavitat que comunica amb laés una cavitat que comunica amb la laringe.laringe. LaLa laringelaringe és una cavitat que conté les cordesés una cavitat que conté les cordes vocals.vocals. LaLa tràqueatràquea és un tub que codueix l’aire cap alsés un tub que codueix l’aire cap als bronquis.bronquis.
 5. 5. ElsEls bronquisbronquis són dos conductes ambsón dos conductes amb ramificacions dins dels pulmonsramificacions dins dels pulmons anomenats bronquíols.anomenats bronquíols. ElsEls bronquíolsbronquíols són ramificacions delssón ramificacions dels bronquis, que acaben en unes petitesbronquis, que acaben en unes petites cavitats anomenades alvèols.cavitats anomenades alvèols.
 6. 6. Els pulmonsEls pulmons Els pulmons són un òrgan parell, els més importants de l'aparell respiratori, amb aspecte de con formats per un teixit esponjós de color rosa grisenc
 7. 7. En els alvèols es produeix l’intercanvi deEn els alvèols es produeix l’intercanvi de gasos:gasos: -L’oxigen de l’aire passa a la sang.-L’oxigen de l’aire passa a la sang. -El diòxid de carboni que genera el nostre-El diòxid de carboni que genera el nostre cos i que es transportat per la sang passacos i que es transportat per la sang passa als alvèols i es expulsat a l’exterior.als alvèols i es expulsat a l’exterior.
 8. 8. DiafragmaDiafragma  ElEl diafragmadiafragma és un múscul que es trobaés un múscul que es troba sota els pulmons. El seu moviment permetsota els pulmons. El seu moviment permet la respiració.la respiració.
 9. 9. 3.-3.- ELSELS MOVIMENTSMOVIMENTS RESPIRATORISRESPIRATORIS Els moviments respiratoris són dos: laEls moviments respiratoris són dos: la inspiració i l’expiració.inspiració i l’expiració.  En laEn la inspiracióinspiració, el diafragma baixa,, el diafragma baixa, augmenta la caixa toràcica i l’aire entra enaugmenta la caixa toràcica i l’aire entra en els pulmons.els pulmons.  En l’En l’expiracióexpiració, el diafragma puja, es, el diafragma puja, es redueix la mida de la caixa toràcica i l’aireredueix la mida de la caixa toràcica i l’aire dels pulmons surt a l’exterior.dels pulmons surt a l’exterior. En repòs, les persones fem de 12 a 15En repòs, les persones fem de 12 a 15 inspiracions per minut.inspiracions per minut.
 10. 10. 4.- LA RESPIRACIÓ4.- LA RESPIRACIÓ CEL·LULARCEL·LULAR  La sang amb oxigen que ix dels pulmonsLa sang amb oxigen que ix dels pulmons passa pel cor i es distribueix per tot el cos.passa pel cor i es distribueix per tot el cos. L’oxigen de la sang travessa els vasosL’oxigen de la sang travessa els vasos sanguinis i es combina amb els nutrientssanguinis i es combina amb els nutrients que provenen dels aliments i d’aquestaque provenen dels aliments i d’aquesta manera es produeix l’manera es produeix l’energiaenergia que lesque les cèl·lules necessiten per a fer totes lescèl·lules necessiten per a fer totes les activitats.activitats.
 11. 11. 5.- MALALTIES5.- MALALTIES --RefredatRefredat.. Afecció de les vies respiratòriesAfecció de les vies respiratòries altes, de natura vírica o al·lèrgica, produïdaaltes, de natura vírica o al·lèrgica, produïda per efecte del fred o de la humitad.per efecte del fred o de la humitad. --BronquitisBronquitis.. Procés inflamatori que afecta elsProcés inflamatori que afecta els bronquis. Pot estar produït per factorsbronquis. Pot estar produït per factors diversos: fred, humitat, tabac, al·lèrgies idiversos: fred, humitat, tabac, al·lèrgies i també per infeccions víriques.també per infeccions víriques.
 12. 12. --PneumòniaPneumònia.. Inflamació dels alvèolsInflamació dels alvèols pulmonars i dels bronquíols. En l’edatpulmonars i dels bronquíols. En l’edat infantil són més freqüents les produïdesinfantil són més freqüents les produïdes per virus, mentre que entre els adultsper virus, mentre que entre els adults predominen les bacterianes.predominen les bacterianes. --TuberculosiTuberculosi.. Malaltia infecciosa causadaMalaltia infecciosa causada pel bacil de Koch, i que es caracteritza perpel bacil de Koch, i que es caracteritza per la producció de lesions pulmonars greus,la producció de lesions pulmonars greus, acompanyades de pèrdua de pes, debilitatacompanyades de pèrdua de pes, debilitat general, febre i esputs sangosos.general, febre i esputs sangosos.
 13. 13. --AsmaAsma.. La majoria dels malalts afectats perLa majoria dels malalts afectats per aquesta disfunció són persones al·lèrgiquesaquesta disfunció són persones al·lèrgiques al pol·len, la pols, etc.al pol·len, la pols, etc. --La tosLa tos.. Originada per la presència de cossosOriginada per la presència de cossos sòlids que irriten les vies respiratòries.sòlids que irriten les vies respiratòries. --EstornutEstornut.. Provocat per la presència de polsProvocat per la presència de pols en l’aire que respirem cosa que produeix laen l’aire que respirem cosa que produeix la irritació de les vies respiratòries superiors.irritació de les vies respiratòries superiors. --El singlotEl singlot.. És causat per movimentsÉs causat per moviments espasmòdics del diafragma, provocats perespasmòdics del diafragma, provocats per causes emocionals, esforços excessius, etc.causes emocionals, esforços excessius, etc.
 14. 14.  Un treball realitzat per:Un treball realitzat per: -Mireia-Mireia -Altea-Altea -Carolina-Carolina FFII

×