Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
O związkach polityki 
społecznej ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu 
www.mirosław grewiński.pl 
– Uczelnia Korczaka
Agenda wystąpienia 
1. Polityka społeczna bliżej rynku 
2. Miejsce CSR i ES w wielosektorowej PS 
3. Przedsiębiorczość spo...
Współczesne problemy i wyzwania socjalne wymuszają 
reorganizację polityki społecznej 
• Kryzys rodziny i dzietności 
• Be...
Zbliżenie polityki społecznej do rynku 
• Urynkowienie jest to 
wprowadzenie quasi-rynków 
wewnętrznych do sektora 
usług ...
Nowy paradygmat inwestycyjnej PS 
1. Lata 40-70 XX wieku – klasyczne państwo opiekuńcze z rozbudowanymi 
pasywnymi instrum...
Kierunki reorganizacji welfare state 
A. Giddensa (2008)  aktywizm i usługi 
Tradycyjne państwo opiekuńcze  Nowe państwo...
Co to jest wielosektorowa polityka 
społeczna? 
Jest to działalność różnorodnych podmiotów w 
ramach aktywności społecznej...
Miejsce CSR i ES w Wielosektorowej Polityce Społecznej 
(Grewiński 2009) 
Gospodarka 
społeczna 
Media 
Organizacje 
pozar...
Proces przekazywania funkcji i zadań socjalnych 
przez państwo innym interesariuszom 
UE 
przekazanie części 
kompetencji ...
Wielosektorowe tworzenie dobrobytu społecznego 
• Wielosektorowa 
polityka społeczna 
• Podział dobrobytu 
• Rola rynku i ...
Podmioty gospodarki społecznej a CSR
Przedsiębiorczość społeczna i aktywizacja  
redefinicja polityki społecznej 
Korzyści z ES 
• Włączanie do pracy ludzi 
w...
Perspektywy i bariery rozwoju 
przedsiębiorczości społecznej 
• Bogate tradycje w Polsce 
ruchu spółdzielczego 
• Powstani...
Od funkcji socjalnych zakładów pracy 
do CSR ? 
• Świadczenia socjalne zarówno dużych, prywatnych zakładów pracy (np. E. 
...
Od funkcji socjalnych zakładów pracy do CSR ? 
• W PRL zakłady pracy stanowiły istotny podmiot całego systemu polityki 
sp...
Od funkcji socjalnych zakładów pracy do CSR ? 
• Firmy po 1989 roku rezygnowały z utrzymywania rozbudowanej 
infrastruktur...
Wybrane funkcje CSR w kontekście PS 
po 1989 roku 
• Współodpowiedzialność za kształtowanie dobrobytu społecznego 
• Dział...
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 
po 1989 roku 
• Odpowiedzialność producentów i usługodawców 
• Odpowiedzialność ...
Potrójna linia przewodnia -> TBL w CSR 
Idea mierzenia działalności 
firmy za pomocą trzech 
wskaźników: 
1. wyników ekono...
Wybrane narzędzia realizacji społecznie 
odpowiedzialnego biznesu 
1. Kampanie społeczne 
2. Marketing zaangażowany społec...
Krytyka CSR w kontekście PS 
1. PS nie może bazować na 
okazjonalnych 
wydarzeniach CSR firm 
2. CSR to w gruncie rzeczy 
...
Społeczna odpowiedzialność wszystkich 
interesariuszy 
• Korporacje 
• Średnie Przedsiębiorstwa 
• SR Małe i mikro przedsi...
Społecznie odpowiedzialne terytorium i 
governance jako przyszłe modele SPS? 
• Współpanowanie 
• Współrealizacja 
• Współ...
Nowa polityka społeczna w Polsce – własne rezultaty badań 
i dobre praktyki
Portal www.spolecznieodpowiedzialni.pl 
Portal „Społecznie 
odpowiedzialni” 
dokumentuje 
działania projektowe 
„Społeczni...
Dylematy CSR  SPS 
1. Czy i jak włączać firmy CSR do realizacji 
samorządowej PS? 
2. Jak przezwyciężyć liczne stereotypy...
Dziękuję za uwagę 
www.mirosław grewiński.pl
O związkach polityki społecznej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Mirosław Grewiński
O związkach polityki społecznej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Mirosław Grewiński
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

O związkach polityki społecznej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Mirosław Grewiński

563 views

Published on

Smart Metropolia 2014, AmberExpo Gdańsk

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O związkach polityki społecznej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Mirosław Grewiński

 1. 1. O związkach polityki społecznej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu www.mirosław grewiński.pl – Uczelnia Korczaka
 2. 2. Agenda wystąpienia 1. Polityka społeczna bliżej rynku 2. Miejsce CSR i ES w wielosektorowej PS 3. Przedsiębiorczość społeczna a CSR 4. Funkcje socjalne zakładów pracy i CSR 5. Dylematy CSR w kontekście PS
 3. 3. Współczesne problemy i wyzwania socjalne wymuszają reorganizację polityki społecznej • Kryzys rodziny i dzietności • Bezrobocie i dezaktywizacja • Ubóstwo i wykluczenie 3 społeczne • Deficyt kapitału społecznego, kreatywnego i kulturowego • Nieadekwatna edukacja • Niepełnosprawność i dyskryminacja • Migracje i wielokulturowość • STAWIAMY PYTANIA O : 1. Skuteczność i efektywność tradycyjnego państwa opiekuńczego i polityki społecznej. 2. O rolę sektora rynkowego i społecznego? 3. Jaka przestrzeń dla JST a jaka dla ES i CSR ? 5. Jak dzielić się odpowiedzialnością z innymi interesariuszami? 6. Jak implementować inwestycyjną PS?
 4. 4. Zbliżenie polityki społecznej do rynku • Urynkowienie jest to wprowadzenie quasi-rynków wewnętrznych do sektora usług społecznych. Uwalnia to jednak konkurencję pomiędzy podmiotami • Prywatyzacja jest to przesunięcie własności publicznej w prywatne ręce. Państwo wycofuje się tu najczęściej też z finansowania usług • CSR jako aktywność społeczna prywatnych firm w duchu współodpowiedzialności za dobrobyt społeczny • Gospodarka społeczna - działalność rynkowa przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni na rzecz osób wykluczonych społecznie • Uspołecznienie – większa rola NGO’s
 5. 5. Nowy paradygmat inwestycyjnej PS 1. Lata 40-70 XX wieku – klasyczne państwo opiekuńcze z rozbudowanymi pasywnymi instrumentami i męskim żywicielem rodziny. Keynsizm pozwalał na rozbudowane wydatki publiczne. „Tu i teraz” było najważniejszym celem PS. Wysoka redystrybucja środków przez państwo 2. Lata 70-90 XX wieku – neoliberalizm – rygor budżetowy, ograniczenia płac, konkurencyjność firm, cięcia socjalne, PS jako koszt, ograniczanie roli państwa na rzecz rynku, każda praca przed zasiłkiem 3. Lata 90 i XXI wiek – początek inwestycyjnej PS – aktywna PS, wysokie jakościowo miejsca pracy, dwoje żywicieli rodziny, pozytywna rola państwa, godzenie wydajności ze sprawiedliwością społeczną, większa inkluzja, inwestycje w edukację dzieci i długoterminowe efekty działań
 6. 6. Kierunki reorganizacji welfare state A. Giddensa (2008)  aktywizm i usługi Tradycyjne państwo opiekuńcze  Nowe państwo opiekuńcze Przenoszenie ryzyka z jednostki na państwo (welfare state) Ryzyko przeniesione z jednostki na społeczeństwo (welfare society) Państwo asekuracji ryzyk społecznych Państwo inwestycji społecznych Tradycyjny styl pracy i życia Postindustrialny styl pracy i życia Państwo praw socjalnych Państwo praw i obowiązków socjalnych Państwo fordowskie Państwo różnorodności i zindywidualizowanych potrzeb Naprawcze podejście do problemów Wyprzedzające podejście do problemów Sektor publiczny jako sieć bezpieczeństwa Różnorodne instytucje bezpieczeństwa Government jako styl rządzenia Governance jako współrządzenie i NPM
 7. 7. Co to jest wielosektorowa polityka społeczna? Jest to działalność różnorodnych podmiotów w ramach aktywności społecznej sektora publicznego, obywatelskiego, prywatnego i nieformalnego  służącą zaspokajaniu potrzeb socjalnych obywateli oraz łagodzeniu i/lub eliminowaniu kwestii społecznych przy wykorzystaniu potencjału pluralistycznego państwa opiekuńczego, społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, w duchu współodpowiedzialności za spójność i integrację społeczną oraz bezpieczeństwo socjalne (Grewiński 2009).
 8. 8. Miejsce CSR i ES w Wielosektorowej Polityce Społecznej (Grewiński 2009) Gospodarka społeczna Media Organizacje pozarządowe Samorząd terytorialny Państwo Instytucje biznesowe SEKTOR PUBLICZNY SEKTOR RYNKOWY SEKTOR OBYWATELSKI Unia Europejska Rodziny i grupy dysfunkcyjne Partie polityczne Związki zawodowe, Zrzeszenia Ruchy społeczne Lobbyści i grupy interesu, Eksperci, Grupy wsparcia Konsorcja, Partnerstwa wielosektorowe
 9. 9. Proces przekazywania funkcji i zadań socjalnych przez państwo innym interesariuszom UE przekazanie części kompetencji państwa instytucjom ponadnarodowym (głównie) Unii Europejskiej PAŃSTWO SAMORZĄD TERYTORIALNY SEKTOR PRYWATNY GOSPODARKA SPOŁECZNA i ORGANIZACJE POZARZĄDOWE RODZINA I GRUPY NIEFORMALNE
 10. 10. Wielosektorowe tworzenie dobrobytu społecznego • Wielosektorowa polityka społeczna • Podział dobrobytu • Rola rynku i NGOs • Znaczenie ekonomii społecznej i CSR • Różnorodność interesariuszy
 11. 11. Podmioty gospodarki społecznej a CSR
 12. 12. Przedsiębiorczość społeczna i aktywizacja  redefinicja polityki społecznej Korzyści z ES • Włączanie do pracy ludzi wykluczonych • Produkty i usługi dla środowisk marginalizowanych • Ekoprzedsiębiorczość • Innowacyjność • Zmiana społeczna • Zatrudnienie wspierane
 13. 13. Perspektywy i bariery rozwoju przedsiębiorczości społecznej • Bogate tradycje w Polsce ruchu spółdzielczego • Powstanie wielu instytucji ES w ostatnich latach • Rozwój usług aktywizacji • Środki UE na lata 2014- 2020 • Tworzenie instytucji tylko pod projekty UE • Brak synergii z PS samorządów (klauzule społeczne) • Przeciwskuteczność zatrudnienia socjalnego (stygmatyzacja) • „Creaming” beneficjentów
 14. 14. Od funkcji socjalnych zakładów pracy do CSR ? • Świadczenia socjalne zarówno dużych, prywatnych zakładów pracy (np. E. Wedel), jaki i przedsiębiorstw państwowych (np. PKP) były znane już w międzywojennej Polsce, jednak ich rozwój i upowszechnienie miało miejsce w uspołecznionych firmach w PRL. • Zakładowa polityka społeczna w czasach realnego socjalizmu dotyczyła nie tylko pracowników, ale także ich rodzin i najbliższego otoczenia społecznego. Oddziaływała na lokalną społeczność poprzez wspieranie sportu, kultury, edukacji. W ramach tej polityki organizowano letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, dofinansowywano urlopy pracownicze, utrzymywano przedszkola i żłobki, domy kultury, ośrodki szkoleniowo-konferencyjne i stołówki pracownicze.
 15. 15. Od funkcji socjalnych zakładów pracy do CSR ? • W PRL zakłady pracy stanowiły istotny podmiot całego systemu polityki społecznej. • Podstawową cechą zakładowej polityki społecznej była jej obligatoryjność. • Polityka społeczna przedsiębiorstw nie była jednak nastawiona wówczas na wspieranie wzrostu efektywności organizacji gospodarczych; nie mówiąc już o ich konkurencyjności. • Świadczenia adresowane do pracowników nie były powiązane z indywidualnymi efektami pracy i oceną przydatności pracowników, lecz zależne były od sytuacji życiowej i poziomu dochodów pracownika i jego rodziny. • Zakładowe fundusze socjalne pełniły funkcję egalitarystyczno- pomocową, dlatego zakładowa polityka społeczna określana była mianem „polityki socjalnej”.
 16. 16. Od funkcji socjalnych zakładów pracy do CSR ? • Firmy po 1989 roku rezygnowały z utrzymywania rozbudowanej infrastruktury socjalnej i wysokich nakładów na świadczenia socjalne dla swoich pracowników. • Trudna sytuacja gospodarcza spowodowała po 1989 r. wśród wielu przedsiębiorców nie tylko ograniczenia w transferowaniu świadczeń na rzecz swoich pracowników, ale zmusiła ich do łamania prawa pracy, niewynagradzania za nadliczbowe godziny pracy, nieregularnego wypłacania wynagrodzeń • Z drugiej strony, w tym samym czasie wiele firm, głównie z kapitałem zagranicznym, zaczęło wprowadzać dodatkowe świadczenia socjalne dla swoich pracowników, aby przyciągnąć najlepsze kadry na rynku.
 17. 17. Wybrane funkcje CSR w kontekście PS po 1989 roku • Współodpowiedzialność za kształtowanie dobrobytu społecznego • Działalność prewencyjna, wyprzedzająca, profilaktyczna • Inwestycje w kapitał ludzki, społeczny i kreatywny • Współfinansowanie programów zewnętrznych • Funkcje socjalne wewnętrzne i dla społeczności lokalnych • Współpraca z JST i NGO’s w realizacji projektów społecznych • Upowszechnianie problematyki społecznej
 18. 18. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) po 1989 roku • Odpowiedzialność producentów i usługodawców • Odpowiedzialność konsumentów • Odpowiedzialność pośredników i dostawców • Odpowiedzialność informacyjna, promocyjna • Odpowiedzialność ekologiczna • Odpowiedzialność za swoich pracowników i decyzje • Odpowiedzialność za otoczenie społeczne
 19. 19. Potrójna linia przewodnia -> TBL w CSR Idea mierzenia działalności firmy za pomocą trzech wskaźników: 1. wyników ekonomicznych (finansowych), 2. wpływu na środowisko (ekologia) 3. wpływu na otoczenie społeczne (polityka społeczna) * Raportowanie społeczne biznesu
 20. 20. Wybrane narzędzia realizacji społecznie odpowiedzialnego biznesu 1. Kampanie społeczne 2. Marketing zaangażowany społecznie (cause related marketing) 3. Programy etyczne dla pracowników 4. Wolontariat pracowniczy 5. Eko-znakowanie i znakowanie społeczne 6. Inwestycje społecznie odpowiedzialne 7. Organizacja eventów społecznych 8. Wspieranie finansowe i merytoryczne NGO’s
 21. 21. Krytyka CSR w kontekście PS 1. PS nie może bazować na okazjonalnych wydarzeniach CSR firm 2. CSR to w gruncie rzeczy ramię PR biznesu 3. CSR dotyczy tylko korporacji a nie obejmuje MśP 4. Trudno uzyskać zaufanie instytucji publicznych
 22. 22. Społeczna odpowiedzialność wszystkich interesariuszy • Korporacje • Średnie Przedsiębiorstwa • SR Małe i mikro przedsiębiorstwa • Organizacje pozarządowe • Spółdzielnie ( tym socjalne) SR • Przedsiębiorstwa społeczne • Państwo • Lokalne i regionalne władze • Jednostki organizacyjne JST • Szkoły, uczelnie SR • Struktury nieformalne • Obywatele SR • Konsumenci
 23. 23. Społecznie odpowiedzialne terytorium i governance jako przyszłe modele SPS? • Współpanowanie • Współrealizacja • Współodpowiedzialność • Horyzontalne dzielenie się zadaniami społecznymi z rożnymi interesariuszami • Wykorzystanie sieci społecznych
 24. 24. Nowa polityka społeczna w Polsce – własne rezultaty badań i dobre praktyki
 25. 25. Portal www.spolecznieodpowiedzialni.pl Portal „Społecznie odpowiedzialni” dokumentuje działania projektowe „Społecznie Odpowiedzialnej Uczelni” oraz popularyzuje zagadnienia społeczne poprzez: • artykuły • sondy • dyskusje na forum
 26. 26. Dylematy CSR  SPS 1. Czy i jak włączać firmy CSR do realizacji samorządowej PS? 2. Jak przezwyciężyć liczne stereotypy i uprzedzenia po stronie instytucji z różnych sektorów 3. Jak praktycznie realizować partnerstwo publiczno-prywatne? 4. Jak skutecznie wdrażać terytorium odpowiedzialne społecznie i governace w polskich samorządach? 5. Czy CSR może stać się ważnym ogniwem metropolitalnej polityki społecznej?
 27. 27. Dziękuję za uwagę www.mirosław grewiński.pl

×