Unitat 2. producció i distribució d'energia elèctrica

1,115 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,115
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
346
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat 2. producció i distribució d'energia elèctrica

 1. 1. Unitat 2. Producció i distribució d’energia elèctrica
 2. 2. Centrals elèctriques productores d’energia• L’element principal de qualsevol central generadora d’energia és el generador elèctric o alternador, que transforma l’energia mecànica en energia elèctrica.• Per transferir l’energia elèctrica des de les centrals generadores fins als centres de consum s’utilitza la xarxa elèctrica, que consta de línies elèctriques de transport, estacions transformadores i línies de distribució.• L’inconvenient principal de l’energia elèctrica produïda a les centrals és que no es pot emmagatzemar, per tant, si no es consumeix es perd. Per això, cal regular-ne la producció i ajustar-la al consum.
 3. 3. Tipus de centrals• Centrals de base o principals: Destinades a subministrar energia elèctrica de manera contínua. Tenen una potència elevada i normalment són les centrals nuclears, les termoelèctriques i les hidroelèctriques.• Centrals de punta: Serveixen per cobrir demandes d’energia a les hores punta. Treballen en paral·lel amb les centrals principals.• Central de reserva: Substitueixen total o parcialment la producció d’una central de base, en cas d’avaria o reparació.• Centrals de bombeig: Centrals hidroelèctriques que aprofiten l’energia sobrant a les hores vall per bombejar aigua a un embassament superior, i a les hores punta l’aprofiten per proporcionar energia a la xarxa.
 4. 4. Centrals hidroelèctriques• Es basen en l’aprofitament de l’energia de l’aigua que transporten els rius per convertir- la en energia elèctrica, i s’utilitzen turbines acoblades als alternadors.Embassament Canonades Turbina Alternador Utilització E. Cinètica E. potencial E. cinètica E. elèctrica rotació
 5. 5. Tipus de centrals• Centrals d’aigua fluent: Aprofiten l’energia cinètica de l’aigua directament. Són instal·lacions de poc rendiment ja que no es pot regular el cabal.• Centrals d’aigua embassada: Aprofiten l’energia potencial de l’aigua retinguda per una presa.
 6. 6. Components d’una central hidroelèctrica• La presa: Construcció normalment de formigó que s’aixeca sobre la llera del riu i és perpendicular a la seva direcció amb la finalitat de retenir l’aigua per tal d’elevar-ne el nivell i formar un embassament o llac artificial.• Els conductes d’aigua: Per alimentar les turbines, les preses tenen unes comportes que permeten regular el cabal i estan protegides per uns reixats metàl·lics que impedeixen que elements com branques o troncs puguin deteriorar-les. Per permetre l’evacuació d’aigua també hi ha uns sobreeixidors i uns desguassos a la part més fonda de la presa per buidar el pantà.
 7. 7. • La sala de màquines: Hi ha les màquines motrius de la central, els grups turboalternadors.• Transformadors i parc de distribució: La tensió obtinguda en l’alternador és igual o inferior a 20 kV. Per elevar la tensió s’utilitzen els transformadors, així s’eviten pèrdues d’energia. En el parc de distribució la central es connecta a la xarxa de transport.
 8. 8. Les centrals hidroelèctriques i el medi ambient No emeten partícules contaminants ni generen residus.Avantatges Pot evitar inundacions i assegura un cabal mínim en cas de sequera. Pèrdua de terrenys fèrtils. Alteració del cabal dels rius.Inconvenients Modificació de la vegetació i la fauna de la zona.
 9. 9. Centrals termoelèctriques convencionals • Generen energia elèctrica a partir de l’energia tèrmica produïda per la combustió de carbó, fuel o gas natural.Combustible Caldera Vapor Turbina Alternador Utilització E. Cinètica E. química E. tèrmica E. cinètica E. elèctrica rotació
 10. 10. Components d’una central termoelèctrica• Caldera: Disposen de cremadors adequats al tipus de combustible que utilitzen i una cambra de combustió envoltada d’infinitat de tubs pels quals circula l’aigua per vaporitzar.• Turbines: Són les màquines motrius que transformen l’energia cinètica del vapor d’aigua en energia cinètica rotatòria en el rodet.• Condensador: El vapor procedent de les turbines es condensa abans de tornar a entrar a la caldera per tal de repetir el cicle.• Torre de refrigeració: Serveix per refredar l’aigua refrigerant del condensador.
 11. 11. • Xemeneia: Hi circulen els gasos alliberats en la combustió i s’evacuen a l’atmosfera.• Equip elèctric principal: Alternador, transformadors i parc de distribució.• Sala de tractament de l’aigua d’alimentació: Mitjançant l’addició de substàncies químiques, contraresten l’acció de les sals que conté l’aigua i eviten la formació de fangs i incrustacions.
 12. 12. Les centrals termoelèctriques i el medi ambient Efecte hivernacleContaminació Pluja àcidaatmosfèrica Boires fotoquímiquesContaminació de Les aigües cal depurar-les abans del seul’aigua vessament a la xarxa de desguàs.Contaminació Evitar el soroll aïllant els elements mésacústica sorollosos.
 13. 13. Noves tecnologies• El carbó és el combustible de què es tenen més reserves però és el més contaminant. S’estan desenvolupant noves tecnologies per tal de minimitzar-ne els efectes contaminants i millorar- ne el rendiment energètic.• Sistemes de dessulfuració dels combustibles.• Gasificació del carbó.• Combustió en llit fluid.• Centrals de cicle combinat. S’aprofiten els gasos emesos per escalfar una caldera que produeix vapor que acciona una turbina convencional amb el seu generador.
 14. 14. Centrals de cogeneració• Produeixen energia elèctrica a partir d’un combustible i aprofiten la calor residual per a l’obtenció d’aigua calenta per a calefacció, vapor, fluids escalfats,etc.• La cogeneració permet millorar l’eficiència dels processos i obtenir rendiments energètics molt elevats, fins al 80 % en comparació amb el 35 % de les centrals termoelèctriques convencionals o el 52 % de les de cicle combinat.• Tenen molta aplicació en indústries, centres hospitalaris, hotels, etc on les necessitats d’energia tèrmica són tan importants com les d’energia elèctrica.• Són molt poc contaminants perquè el seu rendiment energètic és molt alt.
 15. 15. Centrals nuclears • Una central nuclear és una central termoelèctrica en què la font d’energia tèrmica s’obté de la fissió dels àtoms d’urani i de plutoni. • Actuen com a centrals de base en el sistema elèctric, ja que el seu disseny requereix un funcionament amb parades mínimes amb una càrrega el més constant possible.Combustible Caldera Vapor Turbina Alternador Utilització E. Cinètica E. nuclear E. tèrmica E. cinètica E. elèctrica rotació
 16. 16. Reactor nuclear• És el component més important de la central ja que permet produir i controlar reaccions en cadena per a l’obtenció de vapor d’aigua que accioni la turbina.Parts del reactor:• Vas del reactor: Recipient d’acer que conté una font de neutrons que permet iniciar la reacció en cadena.• Moderador: Té la funció de reduir la velocitat dels neutrons emesos en les reaccions de fissió, per assegurar el seu impacte amb altres àtoms fissionables i mantenir la reacció.• Barres de control: Permeten regular el nombre de fissions que es produeixen per unitat de temps. Quan les barres s’introdueixen del tot, la reacció en cadena s’atura.• Refrigerant: Serveix per refrigerar el reactor i evitar-ne el sobreescalfament.
 17. 17. Equipament d’una central nuclear• Edifici de contenció: Conté el reactor i el conjunt d’elements del circuit primari. És cilíndric, acabat en cúpula i està fet amb uns murs gruixuts de formigó especial folrats d’acer al seu interior.• Edifici de turbines.• Edifici del combustible. S’utilitza per emmagatzemar el combustible de recàrrega del reactor i del combustible ja utilitzat en espera de ser enviat a reprocessar.• Edifici de control. Des d’aquí es controla el funcionament i els sistemes de seguretat de la central.• Edifici auxiliar.
 18. 18. Les centrals nuclears i el medi ambientEl funcionament d’una central requereix:• Personal altament qualificat i especialitzat.• Revisió anual exhaustiva dels elements mecànics del reactor aprofitant la parada per a la recàrrega del combustible.• Control constant de l’estat dels equips i manteniment preventiu programat.• Control radioactiu de totes les emissions.• Detecció i identificació de qualsevol anomalia.• Si se superen els límits d’emissió permesos, activació dels sistemes d’alarma.• Vigilància radiològica ambiental de la zona.
 19. 19. Distribució de l’energia elèctrica• El recorregut del corrent des de les centrals fins als usuaris es realitza a través de la xarxa de transport i la de distribució.• L’energia obtinguda en els alternadors és entre 6 i 20 kV. El transport es realitza a tensions molt altes, de 110 a 400 kV, per disminuir les pèrdues d’energia i augmentar la capacitat de transport de les línies.• Podem calcular les pèrdues de potència:• I la intensitat de la línia:
 20. 20. Línies elèctriques• Són el conjunt de conductors, aïlladors i accessoris destinats al transport i a la distribució d’energia elèctrica.• Es classifiquen en:• Aèries. Els conductors no tenen aïllament i es troben a una certa alça del terra. Avantatges Inconvenients Més econòmiques d’instal·lar. Menys fiables. Necessiten més manteniment.• Subterrànies. Els conductors estan enterrats directament a dintre de canalitzacions. Són de coure i alumini i estan aïllats. Tenen un elevat cost d’instal·lació però són més fiables i necessiten menys manteniment.
 21. 21. Estacions elèctriquesSón instal·lacions destinades a la transformació i/o distribució d’energia elèctrica i a la connexió entre dues o més línies.• Estacions transformadores primàries (ETI). Eleven la tensió de l’energia obtinguda a la central per transferir-la a les línies de transport.• Estacions d’interconnexió (EI). Asseguren la unió entre diferents línies de transport igualant el valor de la tensió d’ambdues línies.• Estacions receptores o estacions transformadores secundàries (ETII). Redueixen la tensió a valors entre 6 i 66 kV.• Estacions transformadores terciàries (ETIII). Redueixen la tensió a 220 i 380 V per distribuir l’energia als centres de consum.

×