Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reálné přínosy Internetové evidence terénních výzkumů z pohledu ARÚ v Praze

581 views

Published on

Autor příspěvku: Mgr. Jan Mařík Ph.D. Projekt Archeologického ústavu v Praze, technické řešení společnosti SmartGIS s.r.o.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reálné přínosy Internetové evidence terénních výzkumů z pohledu ARÚ v Praze

 1. 1. Internetová evidence terénních archeologických výzkumů a její přínosy Jan Mařík Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 2. 2. Internetová databáze archeologických výzkumů (IDAV) a zákon Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči  § 22 odst. 2 Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.  § 21 odst. 4 Oprávněná organizace je povinna oznámit Archeologickému ústavu zahájení archeologických výzkumů a podat mu o jejich výsledcích zprávu. Jde-li o archeologické výzkumy na území prohlášeném za kulturní památku, národní kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu Archeologický ústav a oprávněné organizace oznámí zahájení archeologických výzkumů odborné organizaci státní památkové péče, které podají též zprávu o jejich výsledcích.
 3. 3. Smysl a účel IDAV Evidence terénní fáze všech archeologických výzkumů Zprostředkování informací oprávněným organizacím, NPÚ, výkonným orgánům památkové péče. Získání informací pro efektivní péči o archeologické dědictví
 4. 4. Uživatelé databáze 98 organizací 231 uživatelských účtů Organizace oprávněné provádět archeologické výzkumy (75) Národní památkový ústav Krajské úřady (2) Vysoké školy (6) Ministerstvo kultury Ministerstvo životního prostředí IDAV používájí oprávněné organizace provádějící 93% archeologických výzkumů na území Čech.
 5. 5. Uvedení IDAV do praxe  První zápis 10. 6. 2008  2008 – 30. 9. 2010 zkušební provoz  Od 1. 10. 2010 oznámení o stavební nebo jiné činnosti na území s archeologickými nálezy zprostředkovává ARU dalším oprávněným organizacím výhradně prostřednictvím IDAV 1196 2458 3761 6974 7029 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2008 2009 2010 2011 2012 Celkový počet zásahů hlášených ARÚ
 6. 6. Kdo zapisuje do IDAV 2008 2009 2010 2011 2012 Archeologický ústav 1196 2390 2452 2501 2693 Oprávněné organizace 0 68 1309 4473 4336 Celkem 1196 2458 3761 6974 7029 100 % 0% 97 % 3% 65 % 35 % 36 % 64 % 38 % 62 % 2008 2009 2010 2011 2012
 7. 7. Význam databáze v péči o archeologické dědictví stavební povolení povolení/ohlášení (zdroj ČSÚ) zásahy ohlášené ARU míra pokrytí stavební činnosti Čechy 62211 6979 11,22% Hlavní město Praha 7147 219 3,06% Středočeský kraj 18168 3567 19,63% Jihočeský kraj 7619 294 3,86% Plzeňský kraj 6460 419 6,49% Karlovarský kraj 2821 67 2,38% Ústecký kraj 6261 371 5,93% Liberecký kraj 3785 573 15,14% Královéhradecký kraj 4847 932 19,23% Pardubický kraj 5103 537 10,52% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
 8. 8. Budoucnost IDAV  Plánované změny legislativy:  2011 novela archeologické části zákona č. 20/1987 Sb.  2012 věcný záměr zákona o památkovém fondu  2013 paragrafové znění zákona o památkovém fondu Změna IDAV na agendový informační systém spravovaný Ministerstvem kultury ČR.  Bez legislativních změn:  2013 změna dohod o podmínkách provádění archeologických výzkumů mezi AV ČR a oprávněnými organizacemi Zavedení povinnosti používat IDAV pro všechny oprávněné organizace. 2015 (?) Zapojení IDAV do systému Archeologické mapy ČR
 9. 9. Děkuji za pozornost Jan Mařík Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Letenská 4 Praha 1 marik@arup.cas.cz

×