Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EVIDENCE A PROSTOROVÁ IDENTIFIKACEARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V HISTORICKÝCHJÁDRECH MĚSTPAVEL ŠLÉZARNÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚO...
• Od 60. a 70. let 20. století vznik archeologických pracovišť specializovanýchna systematickou záchranu archeologických n...
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ• Praha: Mapa stavu archeologických terénů v Pražské památkové rezervaci(1996-2001) využila dlouhodobě vytv...
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ: MPR OLOMOUC• Nutnost revize stavu (seznam AV, sešity terénních akcí, Zprávy v Ročenkách OA…),nedostačujíc...
PŘÍKLADY ŘEŠENÍ: MPR OLOMOUC• V roce 2008 vzniká Archeologický atlas města Olomouce (Olomoucký hrad), 2009 plnáverze pro m...
DOLNÍ NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI
DOLNÍ NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI
• V roce 2010 vzniká Koncepce oboru archeologie v Národním památkovém ústavu naobdobí 2011-2016, v oddílu Správa a péče o ...
PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR• aplikace na platformě Megalit• prostorová loka...
PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR
PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR
PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR
PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR
PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR
PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR
DĚKUJI ZA POZORNOST!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Evidence a prostorová identifikace archeologických výzkumů v historických jádrech měst, evidence nálezů do CES

662 views

Published on

Autor příspěvku je Mgr. Pavel Šlézar. Projekt Národního památkového ústavu, technické řešení společnosti SmartGIS s.r.o.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Evidence a prostorová identifikace archeologických výzkumů v historických jádrech měst, evidence nálezů do CES

 1. 1. EVIDENCE A PROSTOROVÁ IDENTIFIKACEARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ V HISTORICKÝCHJÁDRECH MĚSTPAVEL ŠLÉZARNÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚOP V OLOMOUCI
 2. 2. • Od 60. a 70. let 20. století vznik archeologických pracovišť specializovanýchna systematickou záchranu archeologických nálezů (ZAV) v památkověchráněných jádrech měst (PSSPPOP – archeologický útvar od roku 1965;OSSPPOP v Olomouci – archeologický útvar od roku 1973), nárůst počtuvýzkumů po roce 1989.• » Nutnost evidence a prostorové identifikace realizovaných výzkumů„inventura stavu“.• Otázka aktivní preventivní ochrany cenných archeologických terénů v souladus naplňováním Evropské úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy,aktivní hospodaření s archeologickými terény.• Zpřístupnění informací o archeologickém památkovém fondu orgánům veřejnésprávy » účinnější ochrana, plánování, výkonné orgány státní památkové péče,stavební úřady, územní plánování (sítě ve starších liniích, v porušenýchúzemích, mimo torza zdiv, preference nepodsklepených staveb aj.),archeologické terény součástí hodnoty památky.• Stavebník: potenciál konkrétního místa, rychlá rešerše, čas, finančníprostředky, predikce omezení např. požadavky památkové péče na zachovánítorzální architektury aj.• Martin Tomášek: Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Některéaspekty archeologické památkové péče v ČR, Archeologie ve středníchČechách 16, 2012, s. 1049-1054.PROBLEMATIKA V OBECNÉ ROVINĚ
 3. 3. PŘÍKLADY ŘEŠENÍ• Praha: Mapa stavu archeologických terénů v Pražské památkové rezervaci(1996-2001) využila dlouhodobě vytvářenou podrobnou mapu archeologickýchdokumentačních bodů na území Pražské památkové rezervace („Hrdličkovamapa“).• Vytipováno 122 ploch na území historického centra Prahy s mimořádnězachovanými historickými terény, PAK navrhla jednotný režim aktivnějšíochrany:1. Na lokalitách není možné provádět plošné zemní zásahy (budování novýchpodzemních prostor), včetně archeologického výzkumu.2. Nové objekty je možné budovat pouze nepodsklepené.3. Umístění liniových staveb (zřizování nových inženýrských sítí) bude v těchtolokalitách vždy konzultováno s archeology NPÚ. Platí zásada, že pokud jemožné vést novou liniovou stavbu mimo vyhlášenou lokalitu, byť delší trasou, jedané území nedotknutelné.4. Pro opravy inženýrských sítí platí povinnost využít stávající trasy a rozsahystávajících liniových staveb.• Útvar rozvoje hl. m. Prahy, začlenění do urbanistické studie Pražsképamátkové rezervace, webové stránky Magistrátu hl. m. Prahy a OA NPÚ ÚOPv hl. m. Praze.• Zánik některých ploch (Náměstí Republiky), 137 ploch = 5 % výměry PPR(výběrová ochrana), není závazné pro výkonné orgány SPP, Integrovanýinformační systém archeologických pramenů Prahy (NAKI 2013).• 2011 Kutná Hora (425 ZAV) a Telč (7 AV) stav archeologického poznáníplošně chráněných území (Archiv NZ a Archeologická databáze Čech); Přehledvýzkumů na webu o.p.s. Archaia Brno…
 4. 4. PŘÍKLADY ŘEŠENÍ: MPR OLOMOUC• Nutnost revize stavu (seznam AV, sešity terénních akcí, Zprávy v Ročenkách OA…),nedostačující SAS polygon „středověké a novověké jádro města Olomouce“.• Josef Bláha: Slovanská a středověká Olomouc v archeologických pramenech. In:Archeologické zrcadlení. Olomouc 2001, s. 121-151 (114 významnějších lokalit).
 5. 5. PŘÍKLADY ŘEŠENÍ: MPR OLOMOUC• V roce 2008 vzniká Archeologický atlas města Olomouce (Olomoucký hrad), 2009 plnáverze pro město (R. Zatloukal, H. Dehnerová, P. Šlézar) v rámci VZ Poznávání, hodnocení,dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohoubýt chráněny (Obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického fondu vhistorických jádrech měst Olomouckého kraje).• Dokumentační systém zahrnující mapové listy s prostorovým vyznačením archeologickýchvýzkumů a základními informacemi (Microstation V8, DKM,*.pdf).• Každým rokem aktualizace dat, úspěšně využitý při ZAV Dolní nám. – rekonstrukce, odroku 2010 i Archeologický atlas MPZ Litovel (k. ú. Litovel, mapový list 091433 SMO 5).
 6. 6. DOLNÍ NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI
 7. 7. DOLNÍ NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI
 8. 8. • V roce 2010 vzniká Koncepce oboru archeologie v Národním památkovém ústavu naobdobí 2011-2016, v oddílu Správa a péče o archeologická data a informace je idea dalšíspecializované vrstvy Informačního systému o archeologických datech (ISAD) NPÚ (SAS)v rámci IISPP. Informační a mapový systém území na která jsou z hlediska památkovépéče kladeny vyšší nároky, tzn. památkově chráněných objektů, historických jader měst aintravilánů obcí » oborový informační zdroj, informovanost vlastníků pozemků a archeol.nálezy, data veřejné správě pro územně analytické podklady, aktivní ochranaarcheologického dědictví, plánování stavebních činností a objektech ve správě NPÚ atd.• 2012 MK ČR jako zřizovatel NPÚ rozhodl o poskytnutí institucionální podpory nadlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace; Archeologie, podúkol: Průzkumarcheologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR (SZ JánskýVrch, MPZ Litovel, MPR Olomouc, SZ Lednice) » archeologické atlasy » specializovanémapy s odborným obsahem.• 2013 (+ SH Švihov), aktualizace dat, cíl jednotný tematicky zaměřený GIS naarcheologické dokumentační body na pam. objektech ve správě NPÚ a vybraných pam.území typu MPR, MPZ; zachycující provedené archeologické výzkumy na daném území spřipojenou databází informací (např. řešitel výzkumu, lokalita výzkumu, časové trvání,výsledky výzkumu).• Od roku 2012 spolupráce se společností SmartGIS s. r. o. na projektu GIS.• NPÚ sbírkotvorná organizace – 23. 11. 2012 ,,Sbírka archeologických nálezů z objektůve správě Národního památkového ústavu“ (Demus) » cíl jednoduchá evidence pro CES.PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR
 9. 9. PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR• aplikace na platformě Megalit• prostorová lokalizace výzkumů• využití katastrální mapy z registru RÚIAN - nový projekt ČÚZK, data jsou aktualizovaná cca1 × 2 hod.• vyhledávání výzkumů• možnost přiřazovat k aktuálním názvům ulic i historické názvy a vyhledávat podle nich vmapě• řešení funguje na bázi cloudcomputingu - jednoduše je rozšířitelné do všech pracovišť NPÚ• sestavení Archeologických atlasů bude probíhat tak, že uživatel vyplní formulář s údaji onázvu atlasu, autorech, vloží ilustrační obrázek, specifikuje oblast, která se má tisknout apožadavek odešle. Systém na serveru celý atlas sestaví a připraví PDF. Odešle uživateliemail, že má atlas připravený a on si ho bude moci zobrazit a stáhnout z prostředíaplikace Megalit• evidence sbírkových předmětů vyhotovená přesně podle požadavků CES a zákona oochraně sbírek muzejní povahy (č. 122/2000 Sb.)
 10. 10. PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR
 11. 11. PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR
 12. 12. PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR
 13. 13. PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR
 14. 14. PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR
 15. 15. PRŮZKUM ARCHEOLOGICKÉHO POTENCIÁLU VYBRANÝCHPAMÁTKOVÝCH ÚZEMÍ A OBJEKTŮ ČR
 16. 16. DĚKUJI ZA POZORNOST!

×