Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Warsow

770 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Warsow

  1. 1. สนธิสญญาวอร์ซอ ั สมาชิกกลุ่ม 1. นาย กฤษฎาภิวตน์ วงศ์ใหญ่ ม.6/3 เลขที่ 1 ั 2. นาย มนัสกร อภิภชผ่องใส ม.6/3 เลขที่ 8 ั
  2. 2. ่ สหภาพโซเวียตโจมตีวา องค์การนาโต้มีวตถุประสงค์ ัเพื่อรุ กราน จึงได้ต้ งองค์การสนธิสญญาวอร์ซอ ขึ้นในปี ค.ศ. 1955 ชื่อ ั ัเต็มและชื่ออย่างเป็ นทางการ เรี ยกว่า Warsaw Treaty on FriendshipCooperation and Mutual Aid or Warsaw Treaty Organizationองค์การสนธิสญญาวอร์ซอ มีบทบัญญัติทานองเดียว กับข้อ 5 ของ ั ่องค์การสนธิสญญาป้ องกันแอตแลนติกเหนือ ที่วา การโจมตีสมาชิกรัฐ ัใดรัฐหนึ่ง จะถือว่าเป็ นการโจมตีรัฐสมาชิกทั้งหมด และข้อ 5 ของบทบัญญัติ ยังได้ระบุถึง การบัญชาการทหารร่ วมกันด้วย สนธิสญญา ัวอร์ซอได้ถูกยกเลิกอย่างเป็ นทางการที่กรุ งปราก ในวันที่ 1 กรกฎาคมพ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991)
  3. 3. เหล่าผูนาองค์การสนธิ สัญญาวอร์ ซอ ้
  4. 4. องค์การ สนธิสญญากรุ งวอซอว์ ตั้งขึ้นเพื่อป้ องกัน ัภัยคุกคามจากกลุ่มองค์การสนธิสญญานาโต้ โดยเฉพาะเมื่อนาโต้รับ ัเยอรมนีตะวันตกเข้าเป็ นสมาชิก ค.ศ.1955 อาจทาให้เยอรมนีสามารถ ็ติดอาวุธได้กจะเป็ นอันตรายต่อสหภาพโซเวียต และประเทศยุโรปตะวันออกอื่นๆ การก่อตั้งองค์การนี้มีลกษณะเป็ นปฏิกิริยาต่อต้าน ักลุ่มประเทศเสรี ประชาธิปไตยคือ องค์การนาโต้ซ่ ึงมีผลให้ประเทศ ่ยุโรปตะวันออกตก อยูในอานาจของสหภาพโซเวียตมากยิงขึ้นด้วย ่เนื่องจากกองทัพโซเวียตสามารถอ้างข้อตกลงนั้นเพื่อส่งกองทัพ และคณะที่ปรึ กษาทางทหารเข้าไปในประเทศเหล่านั้นได้ดวย ้
  5. 5. ่ายสนธิสญญาวอร์ซอ สีน้ าเงิน คือ องค์การสนธิสญญาป้องกัน ัสีแดง คือ ฝ ั แอตแลนติกเหนือ
  6. 6. 1.สาธารณรัฐประชาชนแอลเบเนีย2.สาธารณรัฐประชาชนบัลแกเรีย3.สาธารณรัฐสังคมนิยมเช็กโกสโลวาเกีย4.สาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์5.สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย6.สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต7.สาธารณรัฐประชาชนฮังการี8.สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (เยอรมนีตะวันออก)
  7. 7. อดีตประเทศสมาชิกสนธิสญญาวอร์ซอส่ วนใหญ่ได้หนไป ั ัเข้าร่ วมกับ องค์การสนธิสญญาป้ องกันแอตแลนติกเหนือ ั โดยวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 1999 ประเทศ ฮังการี เช็ค และ โปแลนด์ ได้เข้าร่ วมองค์การสนธิ สญญาป้ องกัน ั แอตแลนติกเหนือ และในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2004 บัลกาเรีย เอสโตเนียลัทเวีย ลิทวเนีย โรมาเนียและสโลวเกีย ก็ได้เข้าร่วม ัเช่นเดียวกัน
  8. 8. องค์การสนธิสญญาวอร์ซอ (เอกสารออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : ั - www.dek-d.com/board/view.php?id=2035580 - www.war-world.com/สนธิสญญาวอร์ซอ ั - http://202.183.216.170/library/social/yos/wto.htm - http://www.war-world.com - http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=2210.0

×