ฟ้เดล กัสโตร

612 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ฟ้เดล กัสโตร

  1. 1.  ฟิ เดล คาสโตร เกิดที่คิวบา เมื่อปี ค.ศ.1926 ในครอบครัว ของเจ้าของไร่ออย และมีความคิดทางขบถมาตังแต่เด็ก โดยเมือ ้ ้ ่ ตอนที่อายุ 13 ปี เคยเป็ นตัวตังตัวตีในการวางแผนให้คนงานในไร่ ้ อ้อยของพ่อก่อการสไตร์ค ถึงแม้ทงพ่อและแม่จะด้อยการศึกษา แต่ก็เห็นความสาคัญ ั้ ของการเรียน ทาให้คาสโตรถูกส่งเข้าโรงเรียนประจาของนิกาย เยซูอิตตังแต่เล็ก ซึ่งแม้จะไม่ชอบกฎระเบียบที่เคร่งครัดของโรงเรียน ้ แต่คาสโตรก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนและความเป็ น นักกีฬา จนได้รบรางวัลนักกีฬาประเภทนักเรียนยอดเยี่ยม ั แห่งชาติ
  2. 2.  เมือสาเร็จการศึกษาวิชากฏหมาย คาสโตรได้ทางานเป็ น ่ ทนายความอยู่ในกรุงฮาวานาและเนืองจากการทาหน้าที่ให้กบคนจน ่ ั ซึ่งได้รบความเดือดร้อนจากปั ญหาทางกฏหมาย ทาให้คาสโตร ั ประสบปั ญหาเรื่องการเงิน อย่างไรก็ตามประสบการณ์ในการ เป็ น “ทนายคนยาก” คาสโตรได้ซึมซับถึงปั ญหาต่าง ๆ ของ ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ชาวคิวบาทัวไปถูกเอารัดเอา ่ เปรียบจากนายทุนและนักธุรกิจอเมริกนซึ่งควบคุมเศรษฐกิจของ ั ประเทศอยู่ในเวลานัน ้
  3. 3.  ฟี เดลเกิดเป็ นบุตรนอกกฎหมายของชาวนารารวยคนหนึง กัสโตรกลายมาข้อง ่ ่ เกี่ยวกับการเมืองต่อต้านจักรวรรดินยมฝ่ ายซ้าย ขณะศึกษากฎหมายที่ ิ มหาวิทยาลัยฮาวานา และภายหลังนาตัวเองเข้าไปพัวพันกับกบฏติดอาวุธต่อสู้ รัฐบาลฝ่ ายขวาในสาธารณรัฐโดมินกนและโคลัมเบีย เขาดาเนินต่อไปกระทังล้ม ิ ั ่ ประธานาธิบดีคิวบา ฟุลเคนเซียว บาติสตา ซึ่งได้รับการหนุนหลังจาก สหรัฐอเมริกา และถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็ นผูเ้ ผด็จการ โดยก่อนหน้านัน ้ เขานาการโจมตีตดอาวุธค่ายทหารมอนคาดาที่ลมเหลวใน ค.ศ. 1953 ถูกจาคุก ิ ้ หนึงปี จากนัน เขาเดินทางไปยังเม็กซิโกด้วยความช่วยเหลือของราอูล กัส ่ ้ โตร น้องชาย และเช กูวารา เพื่อน เขารวบรวมกลุมนักปฏิวตชาวคิวบาเป็ น ่ ั ิ ขบวนการ 26 กรกฎาคม หลังกลับมายังคิวบาพร้อมกับขบวนการดังกล่าว เขา มีบทบาทสาคัญในการปฏิวตคิวบา โดยนาสงครามกองโจรต่อกองทัพของบาติส ั ิ ตาอย่างได้ผล และบาติสตาเองต้องลี้ภยออกนอกประเทศใน ค.ศ. 1959 ั
  4. 4.  ไม่นานให้นานฟี เดลได้มาเป็ นผูบญชาการทหารสูงสุดของกองทัพ ้ ั และนายกรัฐมนตรีตามลาดับ การพัวพันในการล้มบาติสตา เช่นเดียวกับการต้องสงสัยความสัมพันธ์กบผูนาโซเวียต นิกิตา ั ้ ครุสชอฟ ทาให้สหรัฐอเมริกาตืนตระหนก ซีไอเอได้จดการรุกราน ่ ั อ่าวหมูใน ค.ศ. 1961 เพื่อล้มรัฐบาลของเขา แต่ลมเหลว ก่อน ้ เดินหน้าบงการความพยายามลอบสังหารเขาซาอีกและปิ ดกันทาง ้ ้ เศรษฐกิจต่อคิวบา เพื่อสนองภัยคุกคามนี้ กัสโตรสร้างพันธมิตรกับ สหภาพโซเวียตและอนุญาตให้โซเวียตเก็บอาวุธนิวเคลียร์บนเกาะได้ นาไปสูเ่ หตุการณ์วิกฤตการณ์ขปนาวุธคิวบาใน ค.ศ. 1962 โดยรับ ี เอาลัทธิมากซ์-เลนินเป็ นอุดมการณ์ชนาของเขา ี้
  5. 5.  ใน ค.ศ. 1961 กัสโตรประกาศลักษณะสังคมนิยมของการปฏิวติ ั คิวบา และใน ค.ศ. 1965 มาเป็ นเลขาธิการใหญ่ของพรรค คอมมิวนิสต์ที่เพิ่งตังขึน ขณะที่พรรคการเมืองอื่นถูกยุบ จากนัน ้ ้ ้ เขานาการเปลี่ยนแปลงคิวบาสูสาธารณรัฐสังคมนิยม ยึด ่ อุตสาหกรรมไปเป็ นของรัฐและนาสาธารณสุขถ้วนหน้าและ การศึกษาแบบให้เปล่า เช่นเดียวกับปราบปรามการต่อต้านภายใน กัสโตรเป็ นผูสนับสนุนหลักการร่วมมือระหว่างประเทศที่ ้ กระตือรือร้น เขาได้ริเริ่มคณะแพทย์ควบาผูซึ่งทางานทัวโลกกาลัง ิ ้ ่ พัฒนา และช่วยเหลือกลุมสังคมนิยมปฏิวตตางประเทศหลายกลุม ่ ั ิ ่ ่ ด้วยหวังว่าจะโค่นทุนนิยมโลก
  6. 6.  ใน ค.ศ. 1976 เขากลายมาเป็ นประธานสภาแห่งรัฐ เช่นเดียวกับสภา รัฐมนตรี ในเวทีระหว่างประเทศ เขาถือตาแหน่งเลขาธิการใหญ่ ขบวนการไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใดนับจาก ค.ศ. 1979 ถึง 1983 หลังการล่ม สลายของสหภาพโซเวียตพันธมิตรหลัก ใน ค.ศ. 1991 กัสโตรได้นา คิวบาเข้าสู่ "ระยะพิเศษ" ทางเศรษฐกิจ จากนันก่อนนาพาคิวบาเข้าสู่ ้ พันธมิตรโบลิเวียเพื่ออเมริกาใน ค.ศ. 2006 และสร้างพันธมิตรทาง เศรษฐกิจและการเมืองกับชาติอื่นในละตินอเมริกา ซึ่งเรียกว่า "สาย สัมพันธ์ชมพู" ท่ามกลางสุขภาพที่ยาแย่ลง ในปี เดียวกัน กัสโตรโอน ่ ความรับผิดชอบไปยังรองประธานาธิบดี ราอูล กัสโตร ผูไ้ ด้รบเลือกเป็ น ั ประธานาธิบดีเมือฟี เดลลงจากตาแหน่งใน ค.ศ. 2008 ่
  7. 7.  กัสโตรเป็ นบุคคลโลกที่กอให้เกิดการโต้แย้งและความเห็นแตกต่างกัน ่ อย่างสูง ขณะที่ผสนับสนุนเขายกย่องว่าเป็ นตัวแทนของการต่อต้าน ู้ จักรวรรดินยม มีมนุษยธรรมและอนุรกษ์สิ่งแวดล้อมและคนยากจน ิ ั ทัวโลก แต่นกวิจารณ์เขาได้กล่าวหาว่าเป็ นผูเ้ ผด็จการซึ่งการ ่ ั ปกครองประเทศแบบเอกาธิปไตยได้มการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึน ี ้ หลายครัง อย่างไรก็ดี เขาได้มอิทธิพลอย่างสาคัญต่อการเมืองผูนา ้ ี ้ หลายประเทศทัวโลก ได้แก่ เนลสัน มันเดลา อูโก ชาเวซ และเอโบ ่ โมราเลส และเขายังได้รบความเลื่อมใสจากพวกนิยมซ้าย นักสังคม ั นิยมและนักต่อต้านจักรวรรดินยมจานวนมากทัวโลก ิ ่
  8. 8. ขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ครับ

×