Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ฟ้เดล กัสโตร

717 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ฟ้เดล กัสโตร

  1. 1.  ฟิ เดล คาสโตร เกิดที่คิวบา เมื่อปี ค.ศ.1926 ในครอบครัว ของเจ้าของไร่ออย และมีความคิดทางขบถมาตังแต่เด็ก โดยเมือ ้ ้ ่ ตอนที่อายุ 13 ปี เคยเป็ นตัวตังตัวตีในการวางแผนให้คนงานในไร่ ้ อ้อยของพ่อก่อการสไตร์ค ถึงแม้ทงพ่อและแม่จะด้อยการศึกษา แต่ก็เห็นความสาคัญ ั้ ของการเรียน ทาให้คาสโตรถูกส่งเข้าโรงเรียนประจาของนิกาย เยซูอิตตังแต่เล็ก ซึ่งแม้จะไม่ชอบกฎระเบียบที่เคร่งครัดของโรงเรียน ้ แต่คาสโตรก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนและความเป็ น นักกีฬา จนได้รบรางวัลนักกีฬาประเภทนักเรียนยอดเยี่ยม ั แห่งชาติ
  2. 2.  เมือสาเร็จการศึกษาวิชากฏหมาย คาสโตรได้ทางานเป็ น ่ ทนายความอยู่ในกรุงฮาวานาและเนืองจากการทาหน้าที่ให้กบคนจน ่ ั ซึ่งได้รบความเดือดร้อนจากปั ญหาทางกฏหมาย ทาให้คาสโตร ั ประสบปั ญหาเรื่องการเงิน อย่างไรก็ตามประสบการณ์ในการ เป็ น “ทนายคนยาก” คาสโตรได้ซึมซับถึงปั ญหาต่าง ๆ ของ ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ชาวคิวบาทัวไปถูกเอารัดเอา ่ เปรียบจากนายทุนและนักธุรกิจอเมริกนซึ่งควบคุมเศรษฐกิจของ ั ประเทศอยู่ในเวลานัน ้
  3. 3.  ฟี เดลเกิดเป็ นบุตรนอกกฎหมายของชาวนารารวยคนหนึง กัสโตรกลายมาข้อง ่ ่ เกี่ยวกับการเมืองต่อต้านจักรวรรดินยมฝ่ ายซ้าย ขณะศึกษากฎหมายที่ ิ มหาวิทยาลัยฮาวานา และภายหลังนาตัวเองเข้าไปพัวพันกับกบฏติดอาวุธต่อสู้ รัฐบาลฝ่ ายขวาในสาธารณรัฐโดมินกนและโคลัมเบีย เขาดาเนินต่อไปกระทังล้ม ิ ั ่ ประธานาธิบดีคิวบา ฟุลเคนเซียว บาติสตา ซึ่งได้รับการหนุนหลังจาก สหรัฐอเมริกา และถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็ นผูเ้ ผด็จการ โดยก่อนหน้านัน ้ เขานาการโจมตีตดอาวุธค่ายทหารมอนคาดาที่ลมเหลวใน ค.ศ. 1953 ถูกจาคุก ิ ้ หนึงปี จากนัน เขาเดินทางไปยังเม็กซิโกด้วยความช่วยเหลือของราอูล กัส ่ ้ โตร น้องชาย และเช กูวารา เพื่อน เขารวบรวมกลุมนักปฏิวตชาวคิวบาเป็ น ่ ั ิ ขบวนการ 26 กรกฎาคม หลังกลับมายังคิวบาพร้อมกับขบวนการดังกล่าว เขา มีบทบาทสาคัญในการปฏิวตคิวบา โดยนาสงครามกองโจรต่อกองทัพของบาติส ั ิ ตาอย่างได้ผล และบาติสตาเองต้องลี้ภยออกนอกประเทศใน ค.ศ. 1959 ั
  4. 4.  ไม่นานให้นานฟี เดลได้มาเป็ นผูบญชาการทหารสูงสุดของกองทัพ ้ ั และนายกรัฐมนตรีตามลาดับ การพัวพันในการล้มบาติสตา เช่นเดียวกับการต้องสงสัยความสัมพันธ์กบผูนาโซเวียต นิกิตา ั ้ ครุสชอฟ ทาให้สหรัฐอเมริกาตืนตระหนก ซีไอเอได้จดการรุกราน ่ ั อ่าวหมูใน ค.ศ. 1961 เพื่อล้มรัฐบาลของเขา แต่ลมเหลว ก่อน ้ เดินหน้าบงการความพยายามลอบสังหารเขาซาอีกและปิ ดกันทาง ้ ้ เศรษฐกิจต่อคิวบา เพื่อสนองภัยคุกคามนี้ กัสโตรสร้างพันธมิตรกับ สหภาพโซเวียตและอนุญาตให้โซเวียตเก็บอาวุธนิวเคลียร์บนเกาะได้ นาไปสูเ่ หตุการณ์วิกฤตการณ์ขปนาวุธคิวบาใน ค.ศ. 1962 โดยรับ ี เอาลัทธิมากซ์-เลนินเป็ นอุดมการณ์ชนาของเขา ี้
  5. 5.  ใน ค.ศ. 1961 กัสโตรประกาศลักษณะสังคมนิยมของการปฏิวติ ั คิวบา และใน ค.ศ. 1965 มาเป็ นเลขาธิการใหญ่ของพรรค คอมมิวนิสต์ที่เพิ่งตังขึน ขณะที่พรรคการเมืองอื่นถูกยุบ จากนัน ้ ้ ้ เขานาการเปลี่ยนแปลงคิวบาสูสาธารณรัฐสังคมนิยม ยึด ่ อุตสาหกรรมไปเป็ นของรัฐและนาสาธารณสุขถ้วนหน้าและ การศึกษาแบบให้เปล่า เช่นเดียวกับปราบปรามการต่อต้านภายใน กัสโตรเป็ นผูสนับสนุนหลักการร่วมมือระหว่างประเทศที่ ้ กระตือรือร้น เขาได้ริเริ่มคณะแพทย์ควบาผูซึ่งทางานทัวโลกกาลัง ิ ้ ่ พัฒนา และช่วยเหลือกลุมสังคมนิยมปฏิวตตางประเทศหลายกลุม ่ ั ิ ่ ่ ด้วยหวังว่าจะโค่นทุนนิยมโลก
  6. 6.  ใน ค.ศ. 1976 เขากลายมาเป็ นประธานสภาแห่งรัฐ เช่นเดียวกับสภา รัฐมนตรี ในเวทีระหว่างประเทศ เขาถือตาแหน่งเลขาธิการใหญ่ ขบวนการไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใดนับจาก ค.ศ. 1979 ถึง 1983 หลังการล่ม สลายของสหภาพโซเวียตพันธมิตรหลัก ใน ค.ศ. 1991 กัสโตรได้นา คิวบาเข้าสู่ "ระยะพิเศษ" ทางเศรษฐกิจ จากนันก่อนนาพาคิวบาเข้าสู่ ้ พันธมิตรโบลิเวียเพื่ออเมริกาใน ค.ศ. 2006 และสร้างพันธมิตรทาง เศรษฐกิจและการเมืองกับชาติอื่นในละตินอเมริกา ซึ่งเรียกว่า "สาย สัมพันธ์ชมพู" ท่ามกลางสุขภาพที่ยาแย่ลง ในปี เดียวกัน กัสโตรโอน ่ ความรับผิดชอบไปยังรองประธานาธิบดี ราอูล กัสโตร ผูไ้ ด้รบเลือกเป็ น ั ประธานาธิบดีเมือฟี เดลลงจากตาแหน่งใน ค.ศ. 2008 ่
  7. 7.  กัสโตรเป็ นบุคคลโลกที่กอให้เกิดการโต้แย้งและความเห็นแตกต่างกัน ่ อย่างสูง ขณะที่ผสนับสนุนเขายกย่องว่าเป็ นตัวแทนของการต่อต้าน ู้ จักรวรรดินยม มีมนุษยธรรมและอนุรกษ์สิ่งแวดล้อมและคนยากจน ิ ั ทัวโลก แต่นกวิจารณ์เขาได้กล่าวหาว่าเป็ นผูเ้ ผด็จการซึ่งการ ่ ั ปกครองประเทศแบบเอกาธิปไตยได้มการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึน ี ้ หลายครัง อย่างไรก็ดี เขาได้มอิทธิพลอย่างสาคัญต่อการเมืองผูนา ้ ี ้ หลายประเทศทัวโลก ได้แก่ เนลสัน มันเดลา อูโก ชาเวซ และเอโบ ่ โมราเลส และเขายังได้รบความเลื่อมใสจากพวกนิยมซ้าย นักสังคม ั นิยมและนักต่อต้านจักรวรรดินยมจานวนมากทัวโลก ิ ่
  8. 8. ขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้ครับ

×